Bygg vård/äldreboenden i kyrkans regi!

         Vi vill bygga kyrkan starkare!

Uppdatering 2021-08-31 - Kyrkan äger 75 hektar mark i Enhörna - Där vill vi bygga äldreboende, bostäder och 55 plus boenden.
Samt fler bostäder på kyrkans fastigheter i centrala Södertälje.

Läs även -Kyrkan hjälper många, men vem hjälper kyrkan? - Länk - Även i LT - Länk

Bakgrund

(Detta förslag är inlämnad som motion till kyrkofullmäktige att besluta om.)
Södertälje kommun har idag brist på äldreboenden, även om det ifrån kommunen och andra aktörer finns planer på att bygga flera äldreboenden så ser vi ändå en möjlighet att fylla ett behov för pastoratets egna medlemmar. Vi är övertygade om att många av pastoratets äldre skulle föredra att bo på ett äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) som drivs i kyrkans regi.
Faktum är att vi tror om att vi lanserar planer på ett eget äldreboende och släpper förbokning så tror vi att det skulle bli fullbokat tämligen omgående.

Vi har även föreslagit bostadsbyggande av hyresrätter på kyrkans fastigheter i centrum- Läs mer

Motivering
Kyrkans roll i samhället blir allt mer avlägsen för allmänheten och medlemsantalet minskar år efter år, därmed minskar även kyrkans intäkter och således dess möjligheter att verka i samhället. Kyrkan måste söka och utveckla nya vägar för att vända trenden och dess ekonomiska förutsättningar. Att driva äldre – vård och omsorgsboende i egen regi endast för kyrkans medlemmar kommer att få flera att vilja stanna kvar som medlemmar i kyrkan och säkerligen till och med få några att återuppta/bli medlemmar i vår församling.
Egna äldreboenden kommer att skapa arbetstillfällen samt lägga en grund för en bättre ekonomi för vår församling i det långa perspektivet.
Bedömning
Äldre – och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar – En kartläggning av förekomst och erfarenheter kan ni läsa om här – PDF - 30  sidor
Det är mycket bra information i dokumentet med erfarenheter om hur det talades om detta i Örebro innan det genomfördes.
Här kommer citat ur dokumentet som sammanfattar informationen bra:
-Frågan om boende för äldre blir allt mer aktuell i Sverige, i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar.
År 2006 tillsatte regeringen en äldreboendedelegation. Parallellt arbetade en delegation för mångfald i vård och omsorg. Denna lades ner sommaren 2007. I mars 2007 tillsatte äldreomsorgsministern en ny utredning, Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Vidare har ett investeringsbidrag för särskilt boende, behovsprövat boende, initierats från regeringen och godkänts av EU-kommissionen. Även inom Svenska kyrkan är intresset för denna fråga stort. En motion till kyrkomötet år 2004 efterfrågade samlad information om genomförda och planerade satsningar samt om gjorda erfarenheter. Denna rapport, sammanställd i april 2007 på uppdrag av Kyrkokansliet i Uppsala, utgör ett första svar på motionens fråga – Slut citat.

Är kyrkan lämplig som vårdgivare inom äldreomsorgen?

Ernst & Young gjorde 2013 en utredning på uppdrag av kyrkan om dess lämplighet
som leverantör inom boende för äldre – dokumentet på 74 sidor finns att läsa här: PDF

Utredningen kan sammanfattas i denna korta text, Citat:
Genom expertutlåtandet synliggörs Svenska kyrkans unika möjligheter att som organisation kunna bidra till att möta marknadsbehoven utifrån de äldres egna förväntningar. Till de styrkor som Svenska kyrkan förfogar över hör t.ex. den lokala närvaron och nationella täckningen. Vidare ger Svenska kyrkans starka varumärke stora förtroendekapital och ekonomiska tillgångar och där av goda förutsättningar till framtida initiativ inom området. – Slut citat.

Åtgärdsplan och kyrkofullmäktiges beslut

Motionärerna erbjuder sig att pro bono delge församlingen information om lagar, regler, bidrag som kan sökas och att ta fram all annan information som kan krävas för att kyrkofullmäktige skall kunna ta ställning till frågan.
Vi kan även ta fram kostnadskalkyler för byggnationen och bistå med expertis som finns inom vår organisation gällande bolagsdrift, ekonomiska kalkyler och förutsättningar för att genomföra projektet. Församlingen skall inventera möjligheterna att bygga detta på egen mark (om det finns) inom pastoratet, alternativt att förvärva lämplig mark samt i samråd med kommunen se om det finns någon lämplig mark som kan anvisas till kyrkan för ändamålet.
Kyrkofullmäktige
 Fullmäktige ska bevilja motionen till den grad att det sätts ihop en styrgrupp som får i uppdrag att undersöka möjligheterna att praktiskt genomföra ett projekt som detta, och undersöka intresset bland våra församlingsmedlemmar samt se över våra ekonomiska förutsättningar, tillgång till mark och kommunens inställning till detta projekt.
Nu är kommunens välvilja ingen förutsättning för att genomföra projektet, men det är såklart ett önskemål att man ställer sig positiva till projektet och bistår församlingen så långt det är möjligt.
Hemmalaget - Realistpartiet i Södertälje Pastorat - Vi kandiderar i kyrkovalet 2021
Vi söker helst en bred enighet inom kyrkofullmäktige för denna motion, men då motionssvaret kommer att ske efter kyrkovalet 19 september 2021 så förutsätter vi för genomförandes bästa att RP ingår i den styrande majoriteten oavsett hur dess samansättning ser ut.
Vi är här för att göra bra saker för vårt pastorat och dess medlemmar, vilka som stödjer våra förslag, eller vilka vi då samarbetar med är sekundärt.
Men en röst på oss ökar ju chanserna för ett genomförande såklart!

 
Södertälje den 2021-08-06
Joakim & Lasse Joakim & Lasse
Vi vill bygga kyrkan starkare!
Mvh
Realistpartiet i Södertälje pastorat
Joakim Granberg - Partiledare för RP
Motionen framtagen tillsammans med:
Lars – Göran Jonsson, vice ordförande RP
Etiketter: nyhet

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln