Realistpartiets Partiledare Blogg

2021

Sverigefinländare, Finlandssvenskar, finländare i Sverige och svenskar i Finland.
( Kort version om de finska klassernas bevarande här i LT - Länk!)

Våra 2 nationer och folkslag har sedan 1200 talet delat land och kultur, år 1249 till 1809 så tillhörde vi samma kungahus, sedan tog Ryssland genom krig mot Sverige en viss kontroll över de finska områden som idag är Finland och då utgjorde ett finsk storfursteområde, man förklarade sig sedan självständiga 1917 och hade sedan ett inbördeskrig mellan de röda och vita, de vita vann och man slapp kommunismen, Sedan kom i alla fall Ryssland och Sovjet och Finland utkämpade 2 krig mot ryssen och fick skriva på ett lyd avtal under Sovjet 13 mars 1940 och tappade 10% av sitt land.
Men Sovjet överföll igen 25 juni 1941 och strider pågick till 19e sept. 1944.
Det slutgiltiga fredsavtalet skrevs under i Paris 1947.
Under andra världskrigets fasansfulla period så skickades ca 70 000 finska barn till Sverige, varar ca 5 000 blev kvar och adopterade av svenska familjer efter krigets slut.
1940 så släpptes boken: Finlands sak är vår!

Svensk propagandaaffisch från 1940 som uppmanar den svenska befolkningen att bistå sitt brödrafolk i öster. Totalt kom ca 8000 svenskar att delta i det finska vinterkriget.

Sverige som lyckats hålla sig neutrala i både 1a och 2a världskriget
var en av få nationer i Europa som fortfarande inte hade sönderbombade fabriker, vår produktion gick stark och stor export till övriga Europa som behövde byggas upp!
-  Det var här vi byggde upp vår välfärd och la grunden till att vi sedan på 70 och 80 talet räknades som världens rikaste nation per invånare, vår levnadsstandard var bäst i världen under många år.
Tack vare att statsminister 1936–1946 Socialdemokraten Per Albin Hansson hade gjort upp med Nazisterna att dem kunde passera genom Sverige för att invadera Norge och att vi lät dem få tillgång till vår järnmalm och vårt tågnät för att bygga mer vapen så hade vi lyckats undvika att hamna i strid med Nazi Tyskland.
Men vår situation med blomstrande industrier krävde arbetare!
Vi i Sverige hade inte arbetare så det räckte, så vilka ville vi skulle komma hit och arbeta i våra fabriker? – Finländarna såklart!
Vår egen stora industri – Scania anställde finländare och hade på 70 talet tusentals finländare i produktionen.
Bostadsområdet saltskog växte fram för att på gångavstånd ge bostäder till alla som arbetade på Scania. Naturligtvis med så många finländare och finsktalande barn så upprättades finsktalande klasser och man fick även lära sig svenska, men behåll sitt modersmål och kultur.

Svenska staten har klassat finländare som en minoritet:
Sveriges riksdag beslöt 1999, mot bakgrund av Europarådets konvention, att erkänna samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer som nationella minoriteter i Sverige.
Sådana minoriteter rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur!
På kommunens hemsida kan man läsa följande:
Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt minoritetslagen ska det finska språket skyddas och främjas och den sverigefinska minoriteten ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
Södertälje har dessutom med sin sammanvävda historia med finländare och beroende av dem att arbete i våra industrier utsett Södertälje till ett finskt förvaltningsområde! - Läs mer - Länk!

Vad är en nationell minoritet?

Nu måste man förstå vad det innebär att vara en nationell minoritet – Det är inte dem som kommit hit nu som flyktingar eller ekonomiska lycksökare, utan det är folkslag som har lång historia inom rikets gränser som detta gäller, och i Södertäljes fall är det finländarna som är den stora gruppen och endast dem som har ett eget förvaltningsområde i Södertälje.
Med den bakgrunden och den historiken som vårt land och framförallt vår stad har med finländarna, som idag har ca 15% av befolkningen med koppling till Finland så är det för oss OBEGRIPLIGT!!
Hur man ens kan komma på tanken att lägga ned de enda 2 finska klasserna som finns kvar i vår kommun, med motivering att spara några hundra tusen… En ren och skär skandal!
Man skall även komma ihåg att bara i Helsingfors så finns det ett 10 tal Svenskspråkiga skolor, så i Finland stödjer man sverigefinländare utan knussel med respekt för vår gemensamma historia.
VI tycker att vår stad har ett moraliskt ansvar för att stå upp för finländarna, dem om några har med hårt slit varit med och byggt upp vår stads industrier och välfärd – Skall vi tacka dem med att slå igen deras sista skolklasser?
Nej PERKELE säger vi till det! - Bevara de finska klasserna, allt annat är oacceptabelt!
Finlands sak är vår sak!
Joakim Granberg & Harri Salminen
Realistpartiet

Fullständig insändare ifrån finskaförskolan med föräldrar nedan!

Vart är minoritetsrättigheterna på väg i Södertälje?
Vi föräldrar, lärare, sverigefinländare och Realistpartiet motsätter oss att utbildningskontoret lägger ned de finskspråkiga klasserna på stålhamraskolan!

Som många redan vet är Södertälje kommun ett finskt förvaltningsområde (sedan 2010), detta är ett uppdrag från Riksdagen och något som betyder att kommunen ska erbjuda och se till att sverigefinländare får sina förstärkta minoritetsrättigheter tillgodosedda.

Sverigefinländare skall ges utökade möjligheter att kunna ta del av/använda sig av kommunens olika verksamheter samt delar av serviceutbudet på minoritetsspråket finska. Särskilda bestämmelser finns gällande barn som tillhör de nationella minoriteterna, vilket sverigefinländare tillhör. Och nu undrar ni kanske varför det är så viktigt att erbjuda finska till invånare i Södertälje kommun och i Sverige överhuvudtaget?
Det finns många svar på den frågan, men vi börjar med en historisk tillbakablick:
Södertälje har en lång och gedigen historia med invånare som helt eller delvis har sitt ursprung från Finland.

Redan omkring år 1940 kom det många finländare till kommunen i hopp om arbete och ökningen skedde under de första årtiondena fram till omkring 1970 talet. Sedan dess har antalet sverigefinländare eller snarare inflyttningen avtagit men kvar finns en stor del av invånarna som i Södertälje har sitt ursprung från Finland. Med det stora antalet finländare kommer den finska kulturen, den egna identiteten och även språket. att vara en del av det svenska samhället med dess öppenhet och demokratiska värderingar där alla får vara sig själva men där även stor vikt läggs på den enskilda individen och dess rättigheter.
Numera är den unga generationens sverigefinländare mycket starkt integrerade i det svenska samhället och familjer består till stor del av sammansättningar där endast den ena vuxna är finsktalande och sverigefinländare. Detta betyder att svenska språket, det svenska samhällets regler och den svenska kulturen redan är en självklar del för ”nutidens” sverigefinländare, så något hot om att inte komma in i samhället är inte aktuellt. Däremot är kunskaperna i det finska språket avtagande, likaså utbudet av verksamheter där dagens finländare får chansen att utöva sitt språk färre och detta medför svårigheter och problem med att hålla det finska språket levande. I och med Minoritetslagen, dvs ”Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk” stärks sverigefinländarnas rättigheter i Sverige och framför allt i Södertälje kommun som finskt förvaltningsområde.

I ovanstående lag tydliggörs ansvaret kommunen har att informera, erbjuda och säkerställa att minoriteterna är medvetna om rättigheterna och att särskilt fokusera på att barn och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin finska identitet.
Dessutom skall sverigefinländare enligt lagen ha rätt att vara delaktiga i viktiga beslut som rör dem (2009:724). I FN:s ”konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen” som är en del av svensk lag, finns ett kapitel, nr 30 där barnens rätt att utöva och använda sitt eget språk och det egna kulturlivet lyfts fram. Då kan man fråga sig varför man vill lägga ner de finska klasserna i Stålhamraskolan i Södertälje?
Är det att stödja och främja barnets rätt till det egna språket och kulturen?

I Södertälje kommun har det sedan flera årtionden tillbaka funnits finska verksamheter. Det finns bland annat en finsk förskola för barn 1-5år, det finns (fanns?) finska klasser i Stålhamraskolan med barn i årskurs f-3 samt 4-6. Det finns även äldreomsorg på finska. Alla dessa verksamheter skapar tillsammans Södertälje kommuns bas för den sverigefinska minoriteten. Under flera tillfällen har en eller flera av dessa verksamheter hotats av nedläggning eller andra former av nedskärningar. Nu är det de finska klasserna på Stålhamraskolan som återigen hamnat i rampljuset, eller det har lyfts fram av oroliga, ledsna barn och föräldrar som undrar vad det är som pågår. Enligt Språklagen (2009:600) ska minoritetsspråken främjas och skyddas, barn som har föräldrar som tillhör en nationell minoritet har rätt att faktiskt få lära sig dessa språk, det är samhällets ansvar att se till att de får en sådan undervisning.
 
Hur kan man tillhöra ett finskt förvaltningsområde och dessutom vara en nationell minoritet och ändå bli utsatt för ett stort hot, i form av att den kommande generationens unga sverigefinländare kanske aldrig får chansen att utveckla och utöva det finska språket och den finska kulturen även om man har lagar och rättigheter som stärker just den frågan. Vilket i sin tur medför att finska språket i Sverige och Södertälje dör ut.

Är det så att Södertälje kommun inte vill satsa på det finska språket? Är det så att sverigefinländare och dess kultur och språk skall tillåtas att dö ut? På grund av vad? Några dåliga år av lägre elevantal i skolan, eller är det så att skon egentligen klämmer någon annanstans? Kan rektorn tillsammans med utbildningskontoret och kommunen välja att inte längre satsa även om man tillhör en finsk minoritet och ingår i det finska förvaltningsområdet. Om man inte vill satsa på barnen, som ändå är framtiden, vad ska man satsa på då?
 
Det är enkelt att skylla på ekonomi och dåligt elevantal, men just nu? När barnantalet ökar och när minoritetslagen stärks så sent som 2019. Är det nu Södertälje kommun och Stålhamraskolan tycker att det är läge att lyfta fram ”alla brister” som tydligen funnits så länge. Men vad säger då Stålhamraskolan, Utbildningskontoret och Södertälje kommun till de 6 åringar som i denna stund står på gården och tror att de skall få börja i den finska klassen som de sett fram emot, pratat om och förberett sig för under hela året? När dessutom minoritetslagen 4§ lyfter framför allt fram att man särskilt ska främja barnens rättighet att utveckla den kulturella identiteten och användningen av det egna minoritetsspråket (2009:724)?

Och vad säger beslutsfattarna i den här frågan till de barn som just nu går i de finska klasserna, som nu i maj helt plötsligt får reda på att deras höst kommer bli helt annorlunda, då man på Stålhamraskolan inte längre kommer erbjuda de finska klasserna, i den bemärkelsen som den varit i flera årtionden. När det i Minoritetslagen §5 a står att ”förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar” (2009:724).

Hur förklarar man för vårdnadshavare att plötsligt kommer ditt barns finska klass inte finnas kvar, när de aktivt valt att satsa på finska språket och valt bort andra skolor för att kunna ge sitt barn en finsk verksamhet. När detta beslut dessutom tas utan vårdnadshavarnas synpunkter eller inflytande i frågan. Det ter ser ytterst konstigt när det i samma minoritetslag som nämns ovan i 5§ klart och tydligt står att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd och en strukturerad dialog (2009:724). Är detta en strukturerad dialog, eller är det så att detta inte berör vårdnadshavare? När det är precis dem det berör!
Känslan som sprids bland sverigefinländare i Södertälje är att finska språket, sverigefinländare och finska kulturen inte är något man vill satsa på eller anser vara av vikt trots lagar och rättigheter. Att språklagen (2009:600) säger att det är ”det allmännas ansvar att skydda och främja nationella minoriteter” verkar inte heller vara av betydelse här?
Vad är det som händer? Det NI gör idag, de val NI gör för att ”spara pengar” kommer att vara avgörande för om vi ska ha några nationella minoriteter kvar i Sverige.
 
Minna Kohtamäki-Corin (Rektor)
Jenna Laakso (förälder)
Rickard Lommi (Förälder)
Niklas Kitterfeldt (förälder)
Minna Kitterfeldt (förälder)
Harri Salminen ( RP)
Joakim Granberg ( RP)
Läs hela inlägget »
Vi skrev en insändare i LT 20 feb 2021 om att vi var posetiva till nybyggnation kring marenplan och Torekällberg - Se här: LT

På vår debattartikel så gjorde Johan Lundberg en egen tolkning av min insändare och hittade på en massa saker för att sedan angripa mig med påståenden som han själv har hittat på.... Läs hans insändare här: 1 mars 2021 i LT
Läs mitt svar nedan:

Oseriöst att bygga ”halmgubbar” i debatten

Replik på Johan Lundbergs insändare om att jag drar alla unga/gamla över en kam gällande nybyggnation i staden.
Att bygga en halmgubbe kallas det inom politiken när man förvränger någons uppfattning/text och hittar på en ståndpunkt hos måltavlan som i detta fall är jag, och sedan attackerar man måltavlan med uppgifter som man själv har hittat på… En mycket oseriös retorik som ibland används.
Oseriöst att inte påpeka detta faktafel kan jag tycka – Johan skriver i sin insändare:
Citat: Att dela in människor i fack, där man tror sig veta hur de tänker och därmed dra alla över en kam, är trångsynt, vilket jag hoppas inte gäller flertalet av våra folkvalda politiker.
Granberg verkar räkna med att äldre människor inte vill ha några förändringar och att de tycker att allt var bättre förr. Vidare verkar du räkna med att yngre mest rycker på axlarna åt stadsutvecklingen.
Låt mig tvivla, man bör nog ha lite högre tankar om våra äldre och yngre. Slut citat.
-Jag önskar upplysa Johan Lundberg i grundläggande ord och läsförståelse…

Det jag skrev var:
NÅGRA ur FRÄMST den äldre befolkningen är emot nybyggnation och vill helst ha det som förr – Några är ett ord som har betydelsen: Ett förhållandevist litet antal. Kombinerat med FRÄMST så blir det ytterligare en reducering, jag skriver med andra ord att det är en liten grupp ur främst den äldre befolkningen som står för de ca 40 negativa insändarna till nybyggnation kring maren plan.
De yngre negativa rösterna lyser med sin frånvaro, så jag drog slutsatsen att det inte var ett så stort motstånd emot nybyggnation bland de yngre.
Hur Johan fick den texten till att öka från 1% till 100%, ifrån några till plötsligt ALLA är en klassisk ”halmgubbe”. Han ökade på mitt påstående med 99%, det är inte seriöst!
Skall du tas på allvar i debatten Johan så håll dig till fakta framöver och måla inte på andra dina falska påståenden.
Jag som Realist vill alltid hålla mig till fakta, och inget i mitt tidigare påstående var falskt.
I övrigt så är din insändare väldigt diffus… Någon måste betala men den som betalar skall bygga som några andra önskar, fast det står inte riktigt vad du vill bygga, något som smälter in?
Då är vi tillbaka till verkligheten – Det är inte kommunen som skall betala och bygga, då måste det vara någon annan, och då måste det finnas en framtida lönsamhet, annars står vi kvar med ”Mc Donalds tomten” i många år framöver.
Blir så less att behöva slösa min tid på att besvara nonsens, men upplevde det som ett övertramp att pådyvla mig åsikter/uppgifter som jag aldrig uttryckt.
Joakim Granberg (RP)
Partiledare
Läs hela inlägget »
Att vara emot något är ofta en lätt väg att ta politiska poäng, i synnerhet när det gäller nybyggnation. Noterar att det hittills varit 47 insändare/artiklar om de båda hotellbyggena i vår lokaltidning - LT, de flesta är emot byggnationerna.
Här är vår insändare i debatten som är FÖR att det byggs - LT 19 Feb
Min insändare i LT om att vi var för blev påhoppad av en  Johan Lundberg som dyvlade på oss falska påståenden och förvrängde fakta - Läs med om detta i annat inlägg här:
Att bygga en "halmgubbe"

Här kan ni även se vår LIVE sändning på ca 61 minuter där vi gräver djupare i planerna kring nybyggnation kring maren plan och på Torekällberget.

Nu senast så var krigsrubrikerna i LT att länstyrelsen "sågat hotellplanerna"

Vad man inte nämner är att det är länstyrelsens arbete att "såga" alla byggplaner, med sågandet så är det så att man påpekar sånt som kan göras eller utredas bättre, ofta kan man till och med avvakta med en massa utredningar tills man får ett svar ifrån länstyrelsen så man vet EXAKT vad är man skall arbeta på för att jobbet skall fortskrida enligt plan.
Det som händer nu är att det som efterlyses åtgärdas och sedan är det full fart frammåt igen. - Länstyrelsen kommer INTE att stoppa byggnationerna!  

De enda som i nuläget kan stoppa byggena är entreprenörerna själva ifall de anser att det är för dyrt, eller i nuläget kanske inte längre en lönsam affär, det skall vi inte helt utesluta. Kanske drar sig stadsrum ur byggnationen på marenplan då man i pandemin upplever en helt annan verklighet för hotellbranschen, en bra ursäkt gentemot kommunen skulle i det läget kunna vara att skylla på att "folkviljan är emot bygget"... 
Vi får se :)


Som ledamot i stadsbyggnadsnämnden så vet jag att i varje byggärende vi får in så är det alltid några som inte vill att det skall byggas just det eller just där, eller just nu...
Skulle vi lyssna på alla som inte vill bygga så skulle vi fortfarande ha kvar träkåkarna på torekällberget nere i centrum med utedass.

Med risk för att göra våra seniorer förbannade så är det faktiskt så att kollar man medelåldern på de som är emot nybyggen så är det väldigt sällan våra unga...

Några ur främst den äldre befolkningen har en tendens att ogilla de flesta former av nybyggnation, det skall helst vara ”som förr”, jag kan hålla med om den känslan ibland, även om jag "endast" är 56 år i år så tänker jag ofta tillbaka på min ungdom och tycker det är trist när kåkar som jag har minnen ifrån skall rivas, men så är livets gång, vi bygger för framtiden och de unga, allt kan inte vara som förr och varför skall vi bygga som förr eller i stil med det gamla?

Betänk att när Castor huset byggdes 1927 så var det folk som tyckte att huset var en monstruös koloss bland de gamla träkåkarna. Man sa att det inte passar in ibland de fina träkåkarna, det var hemskt att se osv..... samma visor som vi nu får höra om hotellen av de som idag tycker att Castor huset är så fantastiskt, idag är huset dessutom k- märkt och ingen kan idag förstå vad man då 1927 ogillade med huset?

Jag skrockar lite för mig själv och ser framför mig att kanske är det så att de som ogillade Castor huset 1927, att det är deras barnbarn som nu älskar huset men hatar hotellet, och om 100 års så upprepas proceduren vid nästa stora bygge...hehe
Bild nedan på Castor huset som 1927 klassades som en monsterbyggnad intill träkåkarna...
Castor Huset idag
Castor Huset idag
Får mig att tänka på hotellet på Torekällberget
Om 100–150 år så kommer säkert hotellet på Torekällberget vara k-märkt, det lilla pittoreska hotellet på berget som familjer så uppskattar, kanske har man en 1900 tals vecka då :)
De centrala delarna av staden kommer att ha skyskrapor som tittar ned på 16 våningsbyggnader (maren plan) som småsyskon ifrån förr, svunna tider när vi tänkte småskaligt.

”Södertäljeborna vill inte ha hotellen” sa några i LT -ändrades senare till: Vi vill inte ha hotellen, då LT förstod att några talar inte för hela stadens befolkning.
För det är ju en liten grupp som protesterar högt och kämpar med insändare, medans främst den yngre delen av befolkningen rycker på axlarna och inte förstår vad problemet är med att man bygger nytt på en grusgrop och en ful f.d. Mc Donalds byggnad?

Några argumenterar om att hotellen inte kommer att bära sig, oroa er inte, det är privat kapital och INTE skattepengar som investeras/förloras!?

Om 15 personer skriver 30 insändare emot så finns det ca 75 000 myndiga personer om inte protesterar.

Faktum är att om de ca 1300 personer som skrivit på emot bygget på Torekällberget visste vad de har att välja på så skulle många av dem troligen ändra sig.

Jag är övertygad om att majoriteten av Södertäljeborna vill ha en rejäl uppfräschning av både berget och marenplan, och det är just det vi får utan att lägga stora skattepengar!

Att andra hotellägare är emot mer ny konkurrens är ju givet…
Det är inte konstigt, det är ingen som vill att fler skall öppna inom den bransch man själv arbetar...Fråga en frisör ifall det behövs fler frisörsalonger i centrum?

Personal däremot på stadens hotell behöver inte vara oroliga, med de nya hotellen så kan de sedan välja/vraka bland jobberbjudanden.

Om vi fokuserar på marenplan en stund... titta nedan hur det ser ut idag...Ett gammalt MC Donalds hus, garageinfart- En plan som vi längre inte kan använda till event på grund av rasrisk...
Marenplan idag
Marenplan idag
Marenplan behöver rustas och stärkas upp för att kunna användas som samlingsplats!
Det ser idag så bedrövligt ut på platsen att jag skulle vilja hävda att nästan vilket bygge som helst skulle innebära en förbättring, även om jag har fina minnen ifrån gamla "Avenyn" så ser jag fram emot när hela rasket rivs...Lokalerna har varit "rivningskontrakt" i 30 år.. det är på tiden att det händer något!
Och behövs några meter av vattenspegeln för att få stabilitet och plats för ett promenadstråk så är det inte hela världen, finns vatten flera hundra meter ut inom synhåll...

Denna yta är en skamfläck för vår stad, och så finns det folk som är emot nybyggnationen...
Nu hävdar någon - Vi är inte emot byggnation, det är bara så att det planerade är för stort, högt och brett osv... det skall vara något annat som byggs, men när alla tillfrågas så är det så många förslag att det aldrig går att enas om något... och vem skall betala för detta?
Vi lever ju tyvärr i en värld att om någon skall bygga något för några hundra miljoner så vill man ju ha lönsamhet i just detta, och där spricker det för många...
Dem vet inte hur det skall betalas eller av vem?, men de har åsikter om vad som skall byggas och betalas av "någon annan", vem då? Skattebetalarna?
En del tokstollar kommer med förslag om att man skall byta plats med hotellet och Lunabygget, ungefär som om det vore hockeybilder vi bytte med varandra...
Helt ignorerar att ägaren av tomten vid maren inte vill byta bort sin mark emot Luna platsen...

Nej om vi nu håller oss till verkligheten och inser att vi har ett företag som är villiga att satsa hundratals miljoner i vår stad i dessa tider och bygga ett sådant fint område, jag säger område och inte bara hotell, det blir så mycket mera än ett hotell i dessa byggnader, ja då skall vi vara tacksamma! - Inte försöka jaga bort dem och sedan tro att "kommunen = skattebetalarna" skall gå in och bygga just ert drömhus/projekt för området, det kommer inte att hända! Marken är redan såld! Vi kan och vill inte köpa tillbaka marken, vi har inte råd att bebygga den själva med fantasiprojekt, vårt bolag Telge fastigheter har miljarder i investeringsbehov de kommande åren, så vi är beroende av att företag investerar i vår stad, jag sitter med och hanterar verkligheten i stadsbyggnadsnämnden, jag kan inte fantisera om orealistiska projekt, endast liberaler kan unna sig sånt uppenbarligen, ni skall vara medvetna om att ALLA partierna med rösträtt i stadsbyggnadsnämnden utom L står bakom detta projekt, bara att de andra inte säger det högt nu då det är ett sådant himla liv i LT emot just detta i nuläget.
Just nu verkar det i LT som om det är endast Håkan Buller (S) som är för byggnationen... Det är knäpptyst ifrån Boel och de övriga gruppledarna som kommer att rösta igenom detta förslag oavsett vad de arga insändarna säger... För att de vet precis som jag att vi behöver denna upprustning av marenplan och vi är glada över att någon vill ta den stora kostnaden och dessutom risken som det innebär ekonomiskt, vi har ju som många påpekar en pandemi och att bygga ett hotell nu är en risk, som entreprenören är villig att ta för att de tror på vår stad Södertälje, så var glada för det kära vänner.... Titta på bilden ovan hur maren plan ser ut nu och titta på bildspelet nedan hur det kommer att se ut...
Blir du deppad av de nya bilderna och nostalgisk över den gamla...?  Eller?  :)
loading...

Hotell på Torekällberget

Om hotellet vid marenplan har rört upp känslor så är detta snäppet värre...
Det är domedagskommentarer, man drar till med lögner och allt möjligt för att motivera sin negativa inställning till att hotellet byggs på berget.
Att man har fått drygt 1300 personer att skriva under via nätet på att de är emot hotellbygget beror ju på hur man ställer frågan - Det är lätt att svara nej om frågeställaren säger: Vill du ha ett fult hotell på berget eller vill du hellre ha något fint värdshus med museum osv...?
Ja men då hade också jag svarat ja till det senare förslaget om jag fått frågan på gågatan/nätet utan att vara insatt i ärendet och hur verkligheten ser ut...
Men om jag ställer frågan så här då:
1. Vill du ha ett värdshus, café med ett hotell ovanpå för att få ekonomin att förhoppningsvist gå runt och därmed locka upp folk till berget och dess verksamheter?
2. Vill du behålla grusgropen som vi nu haft där i 5 år?

Hur många av dessa 1300 personer hade då röstat för grusgropen?
Några udda grusgropsälskare kanske, men jag är övertygad om att majoriteten av dem och Södertäljeborna ser fram emot att det händer något på vårt kära berg.

Många som är emot hotellet kommer med utspel som att det borde byggas ett värdshus som det var förr... (Det var alltid bättre förr).
Man romantiserar den perioden.... Låt oss titta på hur det såg ut då.
Bilderna nedan visar hur det såg ut med lastkajen som mötte en besökare, värdshusets verksamhet sviktade så man öppnade nattklubbsverksamhet, några oroar sig idag för hur djuren på berget skall må av ett hotell där uppe, hur tror ni dem kände när nattklubben dunkade på och fulla människor raglade runt på området... Nja, allt var inte bättre förr.
En del påstår att utsikten försvinner när hotellet kommer på plats, låt oss titta på bilderna ovan- Ni ser hur stort värdshuset var, ni ser staketet kring grusgropen som är ca 2 meter högt - tänk er nu att ni ställer tillbaka värdshuset där, tror ni då att ni ser ut över staden? NEJ! Det är ingen skillnad. - Utsiktsplatsen intill kvarnen som visas nedan med parkbänk skall INTE bebyggas! Den kommer att vara kvar exakt som innan, så man kan gå dit och titta ut över staden när man så önskar, inget rum behöver bokas :)
Men låt oss gräva djupare i drömmen om ett värdshus/café och museum på Torekällberget istället för detta "hemska" hotell... 
Fakta:

Det förra brann ned och ägaren ville inte bygga upp det igen då det länge varit olönsamt.
Vem skall då bygga detta värdshus?
Några som jag känner som finns med på "emot listan" har jag frågat om de vill bygga värdshuset?
 – Nej, då går jag i konkurs är det generella svaret.


 ”Någon annan skall stå för det” - Några föreslår att kommunen = skattebetalarna skall stå för det!
Liberalerna vill att kommunen ska köpa tillbaka tomten och bygga restaurang/café/museum.
Låt mig vara tydlig!
Södertälje kommun skall INTE driva restauranger, pizzerior och caféterior!
Det är näringslivets uppdrag, men näringslivet vet att enbart ett värdshus inte bär sig, i synnerhet inte i dessa tider, så ingen kommer att bygga detta värdshus/café/museum, det är fakta!

 Här nedan så ser ni en bild på hur hotellet på berget kan se ut
Boutique hotel kvarnen

Jag kan inte låta bli att bli glad när jag ser detta, får en 1800 tals känsla, vill strosa runt i parken och ta en fika i cafét efteråt.

Sanningen är vänner att verkligheten är att ingen kommer att finansiera ett värdshus på denna tomten, det vi har kvar att välja på är att bevilja bygglovet eller att ha kvar grusgropen, hur tycker ni att jag skall välja?

Vad tror ni personalen på Torekällberget vill? Deras verksamhet sviktar, kommunen ställer in 1800 tals veckan på grund av bristande ekononomi... tror ni då att kommunen lägger miljoner på att driva en krog där också? - Nej det kommer inte att hända!


Jag vet med säkerhet att förslaget kommer att klubbas igenom då kommunen vill ha verksamhet där som man vet drar upp folk till berget och man slipper betala för det själv, de är helt enkelt glada över att någon är så galen att de vågar investera i detta projekt i nuläget, även om bara jag säger det rakt ut just nu så kommer majoriteten att falla in i ledet när det väl är skarpt läge!

Så vad skall jag som realistisk politiker  då välja att göra?  

Hålla tyst? - Vara populist? -  Eller ta ansvar för verkligheten?

Fakta: Nu en grusgrop i 5 år, stoppar vi bygget av hotellet på berget så kommer vi att ha en grusgrop många år framöver, kommunen kommer inte att köpa tomten och bygga krog. Ingen annan vill heller bygga en icke lönsam verksamhet, detta är vad vi får eller inget...

Antingen så beviljar jag bygglovet och får ett värdshus/café som alla vill, men med en hotellbyggnad ovanpå för att förhoppningsvist få lönsamhet i projektet och som jag vet kommer att dra folk upp till berget och gynna dess idag sviktande verksamhet, eller så väljer jag att behålla grusgropen...

När valet står där, så måste jag välja att bevilja bygglovet för framtida generationers skull, även om några av mina vänner/väljare idag blir sura…
(Man kan ju inte vara överens om allt helt enkelt, även familj bråkar ibland :) )
Men jag måste göra det som jag tror är bäst för staden i det långa loppet...

Joakim Granberg
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden
Realistpartiet

Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg
Realistpartiet polisanmäler kommunen igen…   ( Kort i LT - Länk)
Denna gången för P hus skandalen bakom vårt stadshus, men innan vi kommer till det så vill jag förklara sakers natur och varför det blir som det blir…
Konstitutionell korruption  Se video när vi talar om detta- 55 min här

Att en kommun blir infekterad av korruption i olika grader är inget ovanligt, den händer oavsett vilket eller vilka partier som styr, men en gemensam nämnare är att ju längre någon eller något parti har makten desto mer inarbetade blir rutinerna och vilka företag och personer man gynnar, det leder också till att en del personer sitter alldeles för länge på sin stol och blir en inofficiell ”myndighet” i sig, vi kan se det inom områden som jag inte skall namnge nu då det är under utredning, men en del personer kan ha suttit närmare 15 år på sin post och sett ledamöter och tjänstepersoner komma och gå, succesivt så blir den personen någon som man inte orkar ”störa” och en egen instution – det går ju så bra, så varför lägga sig i? -  fast personen driver en kommunal angelägenhet som om det vore ens privata företag… Ja sånt händer och försiggår nu.
För er som vill grotta ner er i en studie om korruption så finns här ett dokument på 44 sidor ifrån Göteborgs universitet av Ulrika Berg – ett axplock ur denna är enligt nedan:
Citat” Det finns idag oändligt många studier som pekar på vilka förödande konsekvenser korruption kan ha för ett samhälle, inte minst ekonomiskt. Den vanligaste slutsatsen av studier i korruptionsproblematik är att korruption skapar fattigdom, och missgynnar de redan fattiga. (Global Corruption Report 2004, Melese 2002)”-Slut citat.  Länk till dokumentet.
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/2005_1_Berg.pdf  
Det jag väljer att kalla konstitutionell korruption är en form av korruption som oftast inte ens är medveten eller egentligen är avsiktlig, men man har haft makten så länge och många rutiner är så väl inarbetade att man inte ens orkar försöka ta tag i dem eller rubba dem, det sitter ”småpåvar” som gjort samma sak med samma bolag under årtionden… varför skall man röra om i den soppan? Inget gott kan ju komma ur det resonerar man antagligen, sedan så är det ju så att man har föregångare som har hjälpt en till makten och så vill man ju inte vara ”taskig” och gräva i gamla saker och rutiner… så det får rulla på helt enkelt… tills någon blåser i visselpipan, och det är ju endast vi som gör hela tiden, börjar kännas som att Realistpartiet inte bara är Södertäljes enda lokalparti, vi verkar också vara Södertäljes enda riktiga oppositionsparti. Ett gott exempel på detta är ju kommunala stölden av mark/vatten av Daniel Julke i Pershagen som vi tog upp i vår livesändning fredag 29e januari där dåvarande ordförande för stadsbyggnadsnämnden -Staffan Norberg (V), eskalerade den kommunala stölden av mark och vatten fast man då inte ens ägde rätten till området anlades en småbåtshamn och det dumpades landmassor på Daniels ägor…. denna oförrätt gick i arv och idag sitter Håkan Buller (S) på den bollen och orkar knappt kommentera det… det är som det är… vi förhåller oss till hur det ser ut nu osv… Och det är sant att han måste förhålla sig till den senaste domen där kommunen ”vann” emot Daniel och fick rätten till vattnet, men vi som är insatta vet att det är ett omoraliskt agerande av kommunen och ni kan lyssna mer om detta i vår fredagssändning här
- https://fb.watch/3vr8LUAI6j/ 

Konstitutionell korruption är en av anledningarna till att man endast kan sitta på sin post som president max 2 mandatperioder i många länder, som USA som exempel, annars får man som i Ryssland – en ”Tsar” som styr landet och det blir succesivt mer och mer likt en diktatur.

Putin har nu fixat så han kan styra ända fram till 2036 – Se länk:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lagandring-oppnar-for-putin-styre-till-2036  

Med den jämförelsen så skall man ha i åtanke att Socialdemokraterna har styrt Södertälje sedan minst 1920, med undantag för ett par år 89–91 då M, C, MP och dåvarande Folkpartiet gästspelade vid makten, men S kontrade i valet 1991 och återtog makten genom slug förhandling och lockade över mandat så det räckte till maktövertagandet och ordningen var återställd ur S synvinkel.
Ett parti som vid valet 2022 haft makten i snart 100 år utgör ju den perfekta grogrunden för alla former av korrupta system. Dem som gynnas av att S sitter kvar vid makten går så långt att man till och med lägger pengar på att sponsra de folkvalda i sin ”välvilja” att behålla sin välgörare vid makten, ett exempel är ju PEAB som till och med betalade val skyltar i valet 2010 till Anders Lago (S) – En monster stor skylt satt i backen upp till ”flickskolan” i centrala Södertälje – och betald av Peab!
LT:s Tomas Karlsson säger det bra här –
https://www.lt.se/artikel/tomas-karlsson-peab-kopplingen-maste-granskas-aven-i-sodertalje     
Uppdrag granskning gjorde ju ett helt reportage om S styrda Sigtuna och kopplingarna till Södertälje och Peab gick inte att ta miste på, att man borde göra ett helt program om bara Södertälje är något som jag har påpekat länge och jag har faktiskt matat redaktionen häromdagen med en massa information, så vi får hoppas på att dem hör av sig.
Tomas Karlsson på LT säger det bra här också:
https://www.lt.se/artikel/tomas-karlsson-standigt-detta-peab-nar-s-kommuner-gar-bort-sig  
Axplock här:
Peab är för en socialdemokratiskt styrd kommun vad Arbogaölen 10,2 är för en ofrivilligt nykter. Stillar behov, släcker begär – men kan också skapa ett osunt beroende och dagen efter-känsla.
Att lägga skattebetalarnas pengar på vinstdrivande företag är för mången socialdemokrat problematiskt – men aldrig när det gäller Peab. Listan över kommunala ”affärer” runt om i landets S-kommuner har påfallande ofta byggbolaget som gemensam nämnare.
• Här i Södertälje fick kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) för sig 2009 att kommunala Telge skulle starta byggbolag. Peab handplockades som samarbetspartner. Den demokratiska förankringen var noll – politiken ställdes inför fullbordat faktum. Bolaget fick attraktiva byggrätter vid sjukhuset och gamla Tobaksmonopolet.

• Anders Lago och hans kommunstyrelseordförandekollega i Sigtuna, Anders Johansson (S), valde inför valet att lansera Johanssonvillan. Ett koncept där de två kommunerna tillsammans med Peab skulle ge vanliga löntagare ett nyckelfärdigt hus på egen tomt till kraftigt subventionerat pris jämfört med vad en normalvilla kostade.   Läs mer:
https://www.lt.se/artikel/var-vaksam-vid-samarbeten-med-peab 
• Samme Anders Johansson i Sigtuna kommun hade redan andra, mycket täta band med Peab. Så täta att Sveriges televisions Uppdrag granskning ägnade två hela program – ”Makt till varje pris” – i höstas för att reda ut korruptionsskandalen.
Länk här med: https://www.svtplay.se/video/28021047/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-makt-till-varje-pris  
 
• 2014 dömdes fyra kommuntjänstemän i Falun och två Peabanställda för mutbrott respektive bestickning. Dessutom fick kommunen betala många miljoner i upphandlingsskadeavgift för att man anlitat Peab för väg- och gatuarbeten utan att ta in anbud. Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Falun, Johnny Gahnshag, sa till Sveriges radio att: ”Peab-skandalen har varit en väckarklocka”.
Slut citat ur LT
Realistpartiet har anmält Södertälje kommun till konkurrensverket för att man inte har gjort en upphandling av P-husbyggnaden och direkt ringt till Peab.
Nu kan vi räkna med böter, men tyvärr så är det ju som vanligt skattebetalarna som får stå för notan...
Boel Godner (S) kommunsytelsens ordförande säger:
Citat: När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2011 fanns som du skriver ett osunt förhållande mellan Peab och Södertälje kommun. Detta gjorde vi oss av med då och Peab är efter det ett byggföretag som alla andra och som ska behandlas på samma sätt. Parkeringshistorian är mycket olycklig – Se hela artikeln i LT här- Länk: https://www.lt.se/artikel/replik-du-ska-kunna-lita-pa-oss-politiker-vi-ska-agera-moraliskt
Slut citat.

Det hon säger är alltså att man redan 2011 ”gjorde sig av” med sin osunda relation till Peab, men sedan 2018 så ringer man direkt till Peab utan upphandling och beställer Sveriges dyraste garage…
Låt oss titta på den affären – Här kan ni se hela utredningen som gjorts av ett företag som heter Pwc
https://www.sodertalje.se/globalassets/ksk/press/sodertalje-parkeringsdack-rapport.pdf 
För er som inte orkar läsa hela utredningen så är en kort sammanfattning att man har beställt ett P hus bakom stadshuset som skulle kosta runt 25,5 miljoner
(Parkeringsdäcket är ett riktpris på 25,5 MSEK i en offert som skickades av Leverantören i mars 2018.) – Man ringde såklart till PEAB och beställde garaget utan en offentlig upphandling, utan kontrakt, utan bygglov och man betalade ut 20 miljoner i förskott där dåvarande chef Homan Gohari påstår att han inte godkänt utbetalningen, men tjänstepersonen som genomfört utbetalningen säger att Homan har godkänt den… Mystiken tätnar, sedan fick Homan en miljon för att i tysthet lämna sitt uppdrag. man undrar ju varför… Läs om Homan här i LT
https://www.lt.se/artikel/samhallsdirektoren-slutar-efter-overenskommelse-med-stadsdirektoren   
Han får en mille för att dra… Läs!
https://www.lt.se/artikel/sprackte-budgeten-med-20-miljoner-nu-far-kommuntoppen-sjusiffrigt-avgangsvederlag-efter-p-dackskandalen     
De 20 miljonerna som betalades ut verkar ha ”försvunnit” för efter dem betalades ut så räknades dem bort ur kalkylen… slutnotan blev inte 25,5 miljoner, det landade på ca 26.5 miljoner, det är ju i sin ordning med lite extra jobb, men vad hände med de första 20 miljonerna? Dem bakades in… så garaget kostade ca 46 miljoner, Sveriges dyraste P hus per kvm, enligt en undersökning av Peabs alla andra garagebyggen i Skandinavien så är detta i särklass det dyraste per kvm man byggt, det blev dessutom vänstertrafik i det, och det är tydligen fler brister som måste åtgärdas… man blir svimfärdig…  
Vi har efterfrågat investeringsunderlag, kalkyler och budget för Projektet men det förefaller inte heller finnas den typen av dokumentation – säger granskaren Pwc.

Axplock ur Pwc:
1. Vårt uppdrag och genomfört arbete
Vårt uppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC” eller ”vi”) erhöll ett uppdrag i oktober 2019 att bistå Södertälje kommun (”Kommunen”) med en utredning avseende etablering av parkeringsdäck i anslutning till stadshuset i Södertälje (“Projektet”, “Parkeringsdäcket” eller “Pilen 2”).
Bakgrund
I samband med en revision som granskat Kommunens verksamheter under 2018 lyftes väsentliga internkontrollbrister i Tekniska nämndens verksamhet gällande investeringen i Parkeringsdäcket. I revisionen framgick det att entreprenaden av Parkeringsdäcket inte upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling, samt att Kommunens egna krav på
anlitande av Telge Inköp AB för upphandling frångåtts. Vidare hade förskottsbetalningar genomförts till leverantören som byggt Pilen 2 utan Tekniska nämndens godkännande och innan byggandet av Parkeringsdäcket påbörjades. Projektet hade blivit väsentligt försenat samt överstigit budget. Parkeringsdäcket var ännu inte färdigbyggt när PwC fick i uppdrag att
genomföra en utredning av hanteringen kring upphandlingen samt kostnaderna för investeringen av Parkeringsdäcket.
Genomfört arbete
Arbetet påbörjades i oktober 2019 då insamling av dokumentation och inledande intervjuer ägde rum. Vi har löpande avrapporterat vårt arbete i utredningen. Arbetet har i perioder pausats på grund av att ytterligare information krävdes och var svårt för Kommunen att få fram. Den 14 april 2020 lämnade vi en statusrapport och föreslog vidare utredningsarbete. I september 2020 har PwC hållit avslutande intervjuer för att kunna presentera vårt resultat i denna rapport.
Vårt uppdrag har varit att bistå Södertälje kommun med en oberoende faktainsamling, analyser och bedömningar i syfte att utreda huruvida det har förekommit oegentligheter i samband med upphandlingen eller uppförandet av Parkeringsdäcket.
Vårt arbete har fokuserat till perioden juni 2017 fram till september 2020, vilken sammanfaller med den tid då Projektet initierades, utfördes samt där Kommunen har haft löpande kostnader för Parkeringsdäcket. Per augusti 2020 uppgår kostnaden för Parkeringsdäcket till cirka 45,7 MSEK
enligt en sammanställning vi erhållit av Samhällsbyggnadskontoret.
Mer specifikt har vårt uppdrag omfattat följande övergripande moment:
• Kartläggning av personer och aktörer som varit involverade i upphandling av leverantören som anlitats för totalentreprenad av Parkeringsdäcket (“Leverantören”) samt de personer som varit involverade från Södertälje kommun under etableringen av Parkeringsdäcket.
 
• Bakgrundssökning av ett urval individer i syfte att identifiera potentiella intressekonflikter och andra omständigheter relevanta för utredningen. Arbetet har baserats på öppna källor och offentligt tillgänglig information.
• Intervjuer med 6 anställda på Samhällsbyggnadskontoret i syfte att skapa förståelse för upphandling och utförandet samt inhämta dokumentation kring Projektet.
• Analys av tillhandahållen projektdokumentation samt dokumentation kring byggnationen av Parkeringsdäcket. Arbetet har utförts av PwC:s specialist inom bygg och entreprenad.
• Översiktlig analys av transaktionsdata ur Leverantörens projektredovisning och
leverantörsfakturor utställda av Leverantören till Kommunen.
• Granskning av e-postmeddelanden som Kommunen har försett oss med. Då vi inte har haft tillgång till e-postkonton i sin helhet har därför endast en översiktlig analys kunnat göras baserat på det urval e-postmeddelanden som vi tillhandahållits. – Not av RP – Man har alltså censurerat vilka mejls som PwC skall få läsa i denna utredning…
(Alla belopp i denna rapport anges exklusive moms, om inte annat anges.).
 
Beställning i strid med LOU
PwC har efterfrågat och kan konstatera att det inte finns någon dokumentation kring
upphandlingen som gjordes inför byggnation av Parkeringsdäcket. Det som vi har att utgå ifrån är det som sagts till oss i intervjuer.
Vi kan konstatera att det inte finns något tillämpligt undantag från LOU:s tillämpningsområde för det aktuella Projektet. Kommunen har inte heller avropat entreprenaden från ett ramavtal som omfattar ett sådant entreprenadkontrakt. Det innebär att Kommunen har genomfört en direktupphandling av parkeringsdäcket.
Det kan även konstateras att förutsättningarna för att direktupphandla inte har varit uppfyllda i förevarande fall och att Kommunen därmed borde ha konkurrensutsatt entreprenaden i enlighet med LOU:s förfaranderegler. När så inte har genomförts har därför Kommunen genomfört en otillåten direktupphandling.
Vi har inte heller erhållit någon information eller dokumentation som visar att andra leverantörer tillfrågats.
 
Avsaknad av avtal
Vi kan konstatera att det inte finns ett avtal med Leverantören. PwC har efterfrågat om det finns något avtal med Leverantören gällande bygget av Parkeringsdäcket men ingen av de intervjuade känner till något avtal.
Vi har erhållit ett avrop från ett ramavtal som är signerat i december 2017.
Förklaringen som har getts till oss under intervjuer är att det under 2017 rådde personalbrist vad gäller upphandlingar vilket ledde till att de då var tvungna att agera utefter sin bästa förmåga och valde då att göra ett avrop på ett befintligt ramavtal med en leverantör för mark- och beläggningsarbeten d.v.s. Ett ramavtal som inte avser entreprenad av parkeringsdäck.
Fast att ramavtalet fanns med en legal enhet Koncernbolaget, har en annan legal enhet inom samma koncern Leverantören genomfört byggnationen av Parkeringsdäcket och fakturerat för arbetet.

Värt att upprepa - Vi har efterfrågat investeringsunderlag, kalkyler och budget för Projektet men det förefaller inte heller finnas den typen av dokumentation!!
Den enda dokumentation som vi har identifierat
avseende en uppskattad kostnad för Parkeringsdäcket är ett riktpris på 25,5 MSEK i en offert om skickades av Leverantören i mars 2018. Av Leverantörens offert framgår dock att “Före en eventuell beställning vill vi i övrigt precisera vara beräkningsförutsättningar samt vissa punkter i handlingarna som ligger till grund för vårt anbud” vilket antyder att Leverantören ännu vid den
tidpunkten inte anser sig fått en beställning.
 
Till följd av avsaknaden av budget eller kalkyler, att ingen korrekt upphandling genomförts samt
att ingen avtalsmässig reglering av Projektet mellan Kommunen och Leverantören upprättats har Kommunen utsatts för risker samt avhänt sig möjligheten att säkerställa att arbetet med parkeringsdäcket upphandlats och genomförts på marknadsmässiga grunder.
Slut citat ur utredning

 
Vi har flera utredningar som gjorts om stadens bristande kompetens och misstankar om korruption – våra egna revisorer säger detta!
 
Kommunrevisorernas granskning av parkeringshuset i kvarteret Pilen 2.
2018 i samband med internkontrollgranskningen upptäckte vi att kommunen aktiverat 20 mkr för p-hus som inte hade börjat byggas! – Se dokument! - Länk – https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2018-revisionsrapporter/nr-5-2018-granskning-av-kommunens-interna-kontroller-sarskilt-avseende-mutor-och-korruption.pdf

Ernst och Young sa redan 2017 att kommunen var som ett såll öppen för korruption,
man återkom sedan 2020 och såg att kommunen åtgärdat NOLL – INGET – NADA av de brister man påpekat 3 år tidigare… Se hela dokumentet- Länk https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2019-revisionsrapporter/nr-12-2019-granskning-av-arsredovisning.pdf 
 
Lago gräver Guld åt Peab 2010
Lago gräver Guld åt Peab 2010
Som Realist så inser man snabbt att det är skattebetalarna som blir lurade konstant…
det är våra pengar som försvinner… Vi har i dagens datum inget som stoppar att dessa bedrägerier skall fortsätta…

Man skall ha klart för sig att det är inte bolagens fel, det är inte Skanska eller Peab som är grunden i detta problem, de är vinstdrivande bolag som gör allt vad dem kan för att tjäna pengar till sina ägare- har man då inkompetenta kommunpolitikers och in din tur anställda tjänstemän som går att lura upp till vinden och tömma kommunkassan så är det ju julafton för bolagen och en stor sorg för oss som bor här i staden.
Det är ju också så att man väljer i våra fria val vem man vill skall styra staden…
OM man vill ha förändring så kan man ju inte fortsätta att välja samma partier som styr… men till väljarnas försvar så måste jag säga – Sossarna är BRA på att behålla makten oavsett vem man röstar på! - De har ju bara bytt kompanjoner längst vägen, man är duktig på att behålla makten, det spelar mindre roll med vem man styr, huvudsaken är ju att S är kvar som chef för kommunen, så man kan upprätthålla sina gamla avtal och överenskommelser, man är antagligen livrädd för att ett parti som RP skulle få tillgång till stadshuset arkiv, man har ju gått så längt att man stängt RP utanför vad det gäller kontor, vi är det enda paritet som inte är beviljad den arbetsplats i stadshuset… Notera då att vi sitter med i kommunstyrelsen- den lokala ”regeringen” i opposition, vi sitter med i koncernstyrelsen – som styr alla Telge bolagen, vi sitter med i stadsbyggnadsnämnden, i tekniska nämnden, i de flesta nämnder och bolagen, men vi får inte en arbetsplats i stadshuset… det har den nya majoriten bestämt… man har till och med gått så långt att man har halverat min lön som oppositionsgruppeldare – de övriga med samma uppdrag som mig får dubbelt så mycket i lön.
Sedan när jag frågar varför jag inte får ett kontor så säger Boel – Ja men med din endast 25% lön /tjänst så behöver du ju inget kontor… reglerna säger att endast dem som har 26% eller högre tjänst får ett kontor, då jag har 25% så skall jag därmed inte ha ett kontor… ja ni förstår…
Man vill inte ha mig i stadshuset för att granska makten till vardags.
Jag har skrivit en motion om att man skall göra stadshuset till en mobbingfri zon och återinföra lika lön för lika arbete, något som tidigare var en grej för sossar, men man har begravt motionen, man vill helt enkelt inte besvara den för jag har begärt votering i fullmäktige, det skulle i praktiken innebära att sossar måste rösta emot lika lön för lika arbete för att behålla nuvarande politik att jag inte skall få sitta i stadshuset och få samma lön som de övriga i opposition.
Poängen är kort och gott att man inte vill att jag skall ha tid och ork att jobba med politiken då jag då gör sånt som jag gör just nu… granskar makten!! Jag behöver inte sitta i stadshuset för att se hur illa ni sköter detta och hur korrupt ert system har blivit Boel, jag klarar det lika bra på mitt eget kontor!
Men viktigt att medborgarna förstår hur ni jobbar för att behålla makten och nycklarna till arkiven…
När det gick dåligt i valet 2018 för S så drog man i familjetrådarna och fick över C till sin sida, ledarna för C och S är ju numera släkt genom ingifte, inget fel i det, tvärtom, bara att gratulera, och det är då inget konstigt om man också styr staden tillsammans.
Men C räckte inte för att S skulle få behålla makten, man behövde ett till borgligt parti för att behålla makten.
Maktpartiet S gör vad som krävs för att behålla makten, man bjuder in sin raka motsats – KD
kristdemokraterna, som är mer borgliga och högerorienterade än vad Moderaterna är, men för Boel och socialdemokraterna är det primära och det viktigaste att behålla makten, man vill inte att arkiven skall göras tillgängliga för såna som oss, så man gör vad som krävs, köper in KD genom löften om makt och hög lön och andra löften som krävs för att KD skall stödja S till fortsatt makt i Södertälje.

Då skall vi komma ihåg att KD gick till val med en hård kampanj emot just S…
Så man undrar ju vad S lovade KD och framförallt Robert Halef (KD) som satt på de 1410 personröster som krävdes för att S skulle få behålla makten… Skulle velat vara med i rummet när den förhandlingen gjordes….
Men vad spelar det för roll när makten fördelas…
När man ser att S kan dumpa V som gårdagens tvätt och nu kamperar med KD utan besvär så slår det mig att det finns ingen gräns… Jag slår vad om att man skulle sitta kvar vid makten även om det krävdes att göra upp med SD. Faktum är att SD som bedriver en socialkonservativ politik står mycket närmare S politiskt än vad KD gör… tittar man i riksdagen så röstar SD ofta med S förslagen och dem går därmed igenom, utan SD hade det inte vart möjligt. Så den dagen det inte räcker med borgliga partier för att S att styra Södertälje så tar man säkerligen in SD som stöd, det går i linje med hur dem arbetar, hade du frågat S för 20 år sedan om dem skulle styra Södertälje med C och KD så hade de svarat – Nej Aldrig! - Men idag gör man det… Fråga S om de skulle styra Södertälje med SD om 20 år… ja då gör dem sannolikt redan det! - För makten är viktigare än allt annat!
Åter till dagens problem -
Vi har noterat att det i transaktionslistor från Leverantörens projektredovisningssystem visar på att betalningarna till Underleverantör för betongfundament har gjorts mycket senare. Detta tyder således på att förklaringen som de angivit inte stämmer. Vi kan därmed konstatera att det är för oss otydligt varför förskottsbetalning på totalt 20 MSEK genomfördes?Korruption är RPs notering och fråga?   - Ernst & Young har gjort en utredning på drygt 400 sidor där man konstaterar att man inte kan utesluta korruption och att Södertälje kommun saknar en mängd rutiner för att stävja korruptionen, man har gjort rekommendationer men vår erfarenhet är att man inte lyckats – Läs utredningen här - https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2018-revisionsrapporter/nr-5-2018-granskning-av-kommunens-interna-kontroller-sarskilt-avseende-mutor-och-korruption.pdf 
För att summera denna historia så är det ett återkommande problem när samma personer styr för länge. Så denna kritik är inte partipolitisk, vi hade säkerligen haft samma problematik om det vart något annat parti som styrt Södertälje i 100 år, så tro inte att det är ett ogillande av Sossar som driver oss. Nejdå, det är personerna och hur de agerar som vi är emot, inte deras parti som helhet.
Om Sossarna skulle sätta sig i opposition några år och rensa ut i leden så skulle säkert situationen sedan vara annorlunda, men nu är det som det är och vi kan inte sitta tysta!
Ni som minns vår förra polisanmälan gällande Fornhöjdsskandalen…  Tomas Karlsson på LT summerar det bra…  P.S. Ingela Nylund Watz(S) fick sedan sluta men fick en ny Ordförande post i ett annat Telgebolag (Telge Tillväxt) men med utan samma makt att köpa in saker för hundratals miljoner…  Citat Tomas Karlsson: Frågan, hur har det kunnat gå så fel? besvaras enklast med att det är rena rama amatörerna på Telge bostäder. Slut citat.
Se länk-  https://www.lt.se/artikel/en-kvarts-miljard-skal-nog-att-utkrava-ansvar   
För er som vill läsa hela utredningen om Fornhöjdsskandalen där SKANSKA lyckades får ca 250 miljoner extra av kommunen för en renovering av bostäder i Fornhöjden – Länk
https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunfullmaktige/sammantradeshandlingar/2018/2018-10-01/06.-bolagsstyrningsrapport-for-telge---fordjupad-och-oberoende-granskning-av-telge-bostaders-renovering-i-fornbacken.pdf   
Se även vår artikel i LT om vår polisanmälan och Fornhöjdsskandalen:
https://www.lt.se/artikel/telge-bostader-polisanmals-for-hanteringen-av-fornhojden-polisutredning-far-visa-om-brott-har-begatts  
Redan 2018 så föreslog vi att Telge inköp skulle granskas.
https://www.realistpartiet.se/2018/03/04/telge-ink%C3%B6psrutiner-b%C3%B6r-granskas!-39051824   
Vi kan konstatera att dem som idag styr vår stad inte har kompetensen till att göra det på för medborgarna ett bra och lönsamt sätt!

Jag skall dra ett exempel till
Vi som sitter i kommunstyrelsen och koncernstyrelsen hade för några veckor sedan en utbildning som genomfördes via Skype – En utomstående konsult hade tagits in för att lära oss hur vi skulle sköta våra bolag bättre och dra in mera pengar då det kommer att behövas… I synnerhet Telge bostäder och Telge fastigheter då vi har Miljardkostnader i kommande underhåll och investeringar…
Konsulten smålog och sa hånfullt – Ja och ni kanske inte skall sälja ut era fastigheter till under halva marknadsvärdet om ni vill ha intäkter…  JAG som är OSKYLDIG blev röd i ansiktet och skämdes å kommunens vägnar, fast jag inte hade något med detta att göra…
Det han menade på var att vi sålde våra kommunägda radhus för 735,000 kr styck som veckan efter såldes för ca 2 miljoner av köparna… Vi gav med andra ord bort över 100 miljoner kronor… Grattis till dem som fick stålarna, bu hu till skattebetalarna!
Men den stora skandalen är ju… att en VD för ett bolag skall driva ägarens intressen i första hand!
Det är bolaget som är arbetsgivaren!!! Inte väljarna… låter konstigt, men så är det, det finns en anledning till att man gjort det så att Södertäljes verksamheter drivs i form av bolag – då kan man hemlighålla saker för medborgarna, och motståndare, jag som RP rep får ingen info om vad som sker i bolagen, möjligtvis långt efter det redan hänt kanske… men oftast inte ens då.
Tänk då att vi får en VD som inte jobbar för medborgarnas bolag, utan istället hellre ger bort 100 miljoner till en utvald grupp och säger dessutom att det är kul att dem kan bli miljonärer på skattebetalarnas bekostnad… det är fan så man tror det är en dålig film… Men nej… här säger dåvarande VD för Telgebostäder Juan Copovi-Mena att han är GLAD över att ha gjort 124 Södertäljebor till miljonärer… - – Jag är mycket nöjd över att vi kunde genomföra försäljningen och att våra hyresgäster har fått möjligheten att göra bostadskarriär, säger Juan Copovi-Mena, vd Telge Hovsjö.
Se artikel: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/124-radhus-saljs-till-boende-i-hovsjo 
Det han säger är att han är glad över att Södertäljebolaget förlorat ca 100 miljoner som kunnat gå till skola, vård och omsorg istället hamnade i fickan för de som nu råkade bo på denna lottovinstadress…
Radhusen borde ha sålts för normalgraden av avyttring gällande nybildade Brf, ca 70% av marknadsvärdet = ca 1.5 miljoner, vilket hade givit Södertäljekassan nära 100 miljoner till…
Något som den externa inhyrda konsulten påpekade för oss i koncern och kommunstyrelsen.
Så om man så är glad över att kunna ge bort 100 miljoner till 124 hushåll så borde man då inte ge nära en miljon till ALLA Södertäljefamiljer? Varför endast just denna lyckliga gata? Kan det ha något att göra med att man själv har vänner och egen vinning av att prisdumpandet av kommunala fastigheter? Vad tror du?
Vad gör man då med en direktör som så lättvindigt ger bort 100 miljoner ur vår kassa i tider då vi verkligen behöver dra in miljarder för att täcka vårt investeringsbehov… ger man honom sparken?
Nej nej nej, man utnämner honom till VD för HELA vår koncern – ALLA Telge bolagen…
Där kan nu han och Ingela sitta och fika och fundera över hur vi skall ge bort våra bolagspengar…
Man får ju hjärnblödning….


Hur skall man då komma tillrätta med denna korruption och oduglighet som styr vår stad?
Realistpartiet föreslog en tipstelefon och en extern granskningsenhet – En visselblåsarfunktion helt enkelt!

Vi har lagt en motion om detta och även skrivit en insändare till LT – se
https://www.lt.se/artikel/debatt-efter-p-dacksskandalen-sodertalje-behover-en-visselblasarfunktion
Liberalerna tog rygg på vår motion och kunde inte vänta på svaret som tar ca 1 år så dem la en interpellation direkt till kommunstyrelsens ordförande: Boel Godner
Hon svarade så här:

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda.
Organisationen ska fånga upp sådana
avvikelser och åtgärda det innan problem uppstår i verksamheten.
Jag välkomnar att problem och svårigheter lyfts så att det kan åtgärdas. Det gäller både medarbetare och medborgare och det är viktigt att det ska vara möjligt att framföra kritik både anonymt och i eget namn.
I dagsläget har kommunen en struktur och ett tillvägagångsätt för att hantera anonyma
synpunkter från såväl medborgare som medarbetare. På kommunens hemsida finns en e-tjänst för att lämna synpunkter, i den tjänsten finns även valet att vara anonym. Utöver det kan man ringa eller lämna in skriftligt brev till Kontaktcenter som hanterar inkomna brev och diarieför samt meddelar berört kontor om informationen i brevet.
Jag ser inte att vi utöver den redan etablerade synpunktshanteringen som är en sorts
”visselblåsarfunktion” behöver ytterligare en väg för likadan hantering.

Att införa ett visselblåsarsystem leder i dagsläget till mer administration och oklarhet i hur organisationen ska hantera sådan information.
Svar på dina frågor är att jag inte anser att en sådan funktion är effektiv då vi redan har ett etablerat tillvägagångssätt.
Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande
Slut citat:
Låt oss översätta till vardagsspråk – NEJ ! Boel och S vill inte ha en visselblåsarfunktion!
Hon ifrågasätter även hur man skall hantera sådan info internt…. Hon har missat hela poängen!!

Det gjorde Liberalernas fråga med då man inte tog med att det skall vara en Extern visselblåsartjänst.
Enligt VÅR motion så är det INTE kommunen som skall utreda sig själv som det fungerar nu, det skall vara en EXTERN icke politisk utredare, som man redan gjort i flera andra kommuner!
Det är ju såklart meningslöst att ha som nu en ”vissel blåsar funktion” där man ringer dem som begår brotten och ber dem utreda sig själva….

Poängen är att det är klart som korvspad att Boel och S inte vill att någon utomstående skall ta emot tips om det mygel som pågår, då hinner man ju inte baka ihop avgångsvederlag till dem som begått brott och få bort dem ifrån brottsplatsen… såklart!
Realistpartiet orkar inte vänta på att kommunen skall införa en visselblåsar funktion, vi har nu tagit på oss rollen som medborgarnas visselblåsare!
Så har du tips till oss – mejla oss: Tips@realistpartiet.se   - Så ser vi till att utreda!
Info:
10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott
Kommentar
Brotten i detta kapitel handlar om brott där någon olovligen tar en sak som tillhör annan men som gärningsmannen har i sin besittning.
Lagrumshänvisningar hit7
Ändringar5
1 §  Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.
 
20 kap. Om tjänstefel m. m.
Kommentar
I detta kapitel skyddas medborgarna från felaktig myndighetsutövning.
Lagrumshänvisningar hit9
Ändringar10
1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

2017 genomförde Telge Inköp en internkontroll av kommunens upphandlingsrutiner enligt
fastställd kontrollplan. Kontrollen inkluderade bl.a. avtalstrohet och otillåtna
direktupphandlingar. Enligt kontrollen så var avtalstroheten 89 procent för 2017 vilket
innebar en förbättring med en procentjämförelse med 2016. Telge Inköps kontroll visade
också att kommunen gjort 14 otillåtna direktupphandlingar motsvarande ett värde av
dryga 18 miljoner kronor under 2017

 
Utöver att kommunen riskerar att betala dryga
böter för sina otillåtna direktupphandlingar är otillåtna direktupphandlingar ett område som är i riskzonen för mutor och korruption.

Vår bedömning är att resultatet av
kommunens kontroll av direktupphandlingar visar att det finns utrymme för förbättring på
området.
I den internkontrollplan som presenterats för upphandlingsrutiner för 2018 anges fem
kontroller som ska genomföras. Kontrollerna avser avtalstrohet, upphandlingsform,
dokumentation, direktupphandling samt arbetsrättsliga villkor. Kontrollen gällande
avtalstrohet avser att kommunen ska kontrollera att alla köp görs mot upphandlande avtal.
 
Vi lämnar 2021-02-08 in en polisanmälan för trolöshet emot huvudman (När någon gör av med kommunens pengar på fel sätt). Misstänkt korruption och brott emot kommunallagen då man inte gjort en upphandling vid köpet av garagebyggnationen.
Missa inte kommunfullmäktige nu på måndag, det sänds live på kommunens hemsida-
Länk.
Så får ni där se hur Boel (S) försvarar sin hållpunkt om att man inte vill ha, och inte behöver
en extern visselblåsarfunktion…
Nåja, vi och ni vet bättre!
Med vänliga hälsningar,
Joakim Granberg
Realistpartiet       Se videon när vi berättar om detta - 55 min
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhet