J.Granbergs alla inlägg sedan 2017 nedan

2021

Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024
Södertäljelyftet 2.0 – En kommun bättre rustad för framtiden och medborgarna!

Trygghet – Effektivitet – Smarta upphandlingar – Rätt prioriteringar – Ansvarig hantering av skattemedel – Lyhörda politikers – Medborgarnas bästa skall alltid vara prioritet # 1.

Realistpartiet ser som sin främsta uppgift att lyfta diskussionen ifrån ideologiskt käbbel till logisk och praktisk problemlösning där vi sätter medborgarnas behov före partipolitiskt ego - höger/vänster skalor och faktiskt tar till oss av bra förslag även om de inte är våra egna förslag!

“It doesn't matter whose idea it is or where it came from or when it arrived in the process. The best idea is the best idea no matter what.”
Jon Watts (Filmregissör

Så tänker Realistpartiet!
Joakim Granberg
Partiledare för Södertäljes lokalparti.

Mål & budget samt taxor och avgifter 2022 – 2024

Ärende/beslut
Kommunstyrelsens majoritet har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget 2022 - 2024 samt taxor och avgifter.
Realistpartiet tillstyrker delen taxor och avgifter utan reservation.
Realistpartiets bedömning
Realistpartiets ”skuggbudget” utgår från förvaltningens underlag och majoritetens budget som vi accepterar om därtill egna förslag och tillägg som presenteras i vår budget nedan lägges till.   
Realistpartiets förslag till beslut
Att kommunfullmäktige bifaller Realistpartiets budgetförslag för 2022 – 2024 då den i praktiken innehåller budget föreslagen av majoriteten och därtill ytterligare satsningar och förslag som är bra för kommunen, dess företag och medborgare.
Ekonomi – Resultat och prognos 2022 till 2024
Södertälje kommuns ekonomi är god delvis tack vare de stadsbidrag/coronabidrag som vi har fått tillgång till, ekonomin hade kunnat vara ännu bättre genom att undvika dåliga rutiner inom inköp/upphandlingar och dåliga avtal och i vissa fall till och med brist på avtal alls.
Med en bättre personalpolitik och kontrollsystem så hade vi dessutom kunnat undvika flertalet skandaler och slippa tvingas köpa ut personal med diverse avgångsvederlag.
Den höga personalomsättningen bidrar också till en eskalerande lönekostnad och instabilitet i de kommunala verksamheterna.
Realistpartiet föreslår åtgärder och kontrollsystem för att ändra på brister och dåliga rutiner, dessa åtgärder redovisas under posten kommunstyrelsen.

Realistpartiets resultatbudget efter investeringar enligt nedan:

Propositioner/Förslag

Realistpartiet satsar i goda tider för att stå starka i sämre tider!
Det går bra för Södertälje Det går bra för Södertälje
Realistpartiet lanserar paketet: Skatteåterbäringen
Under perioden 2022 till 2024 så sänker vi kommunalskatten från 20.15% till 19,90% och ger Södertäljeborna i snitt 750 kr tillbaka som kompensation för den svåra coronaperioden och även Södertäljeborna får nu ta del av de generösa statsbidragen kommunen erhållit under perioden. Alla som varit med och bidragit skall känna att de får ta del av det statliga stödet!
En tillfällig skattesänkning är en symbolisk handling, det innebär runt 500 kr mer i fickan för en pensionär och upp till tusenlappen för en vanlig arbetare per år under de 3 kommande åren.
Inga stora summor, det handlar om gesten och signalen det sänder ut till våra medborgare och våra grannkommuner:  Vi tror på Södertälje – Vi tror på Södertäljeborna!
 
Vi har framtidstro, vi vågar satsa, vi vill att människor inte bara arbetar i Södertälje - utan också bor och betalar skatt i Södertälje! Vi vill ha fler företagsetableringar i Södertälje. Vi vill rekrytera våra kommunala chefer bland Södertäljeborna och se till det finns bostäder när kommunen växer.

Telge AB – Telge koncernen driftsbidget - Resultat

En sammanställning av bolagens affärsplaner visar att koncernens verksamhetsresultat för
2022–2024 kommer att uppgå till i storleksordningen från 510,7 mnkr till 563,5 mnkr.
Räntorna bedöms vara låga under perioden, vilket stämmer överens med Riksbankens bedömning. Marknaden börjar dock diskontera ett inflationsscenario i prissättningen av långa obligationer, vilket kan få konsekvenser på den framtida upplåningskostnaden.
Utdelningarna från exploateringsvinster som Telge Bostäder och kommunen erhållit uppgår till närmare 100 mnkr börjar ebba ut i och med att inga fler etapper planeras i Glasberga.
Nedskrivningen av Luna bedöms uppgå till 345,8 mnkr i samband med att byggnaden rivs. I samband med rivningen bedöms byggrätter kunna säljas till externa aktörer till ett pris av 200 mkr, vilket ger en nettoeffekt på minus 145,8 mkr. Dessa bedömningar är mycket grova och kan förflytta sig i tiden beroende på hur snabbt processen löper på. Någon bedömning av eventuella nedskrivningsbehov för ett nytt Luna har inte gjorts i affärsplanen då det bedöms ligga utanför affärsplaneperiodens tidshorisont.
Koncernens resultat före skatt varierar mellan 235,5 mnkr till 358,5 mnkr under affärsplaneperioden. Den låga resultatnivån år 2024 beror på nedskrivningen av Luna.
Verksamhetsresultatet ökar till följd av investeringar.
Även balansomslutningen ökar till följd av de stora investeringarna.
Telge AB har ett stabilt resultat som bygger på samma affärslogik som tidigare.
Telge Bostäders resultat förbättras till följd av förväntade lönsamma affärsinvesteringar.
Telge Hovsjös resultat förbättras till följd av förväntade lönsamma affärsinvesteringar och förbättrad finansiell situation till följd av försäljningar av fastigheter under 2020.
Telge Fastigheter går in i perioden med ett stort fokus på kommunens verksamhetslokaler, men även i att lösa utmaningarna i Luna. Modellen för ersättning från kommunen bygger på den självkostnadsmodell som tillämpats under många år.
Telge Nät går in i en period där kommunens exploateringsplaner gör avtryck i bolagets investeringsnivåer. Resultatet är tillbakapressat till följd av ökade inköpskostnader för värme av Söderenergi. Elnätet är pressat av sänkta avkastningsmöjligheter till följd av elnätsregleringen. Stadsnätet är pressat av olönsamma investeringar i stadsnätet på landsbygden.

Telge Återvinning går in i en period med prissänkningar beroende på för högt utgiftsuttag under föregående år, vilket pressar ner lönsamheten på den taxefinansierade verksamheten. För den kommersiella verksamheten ser bolaget en affärsmöjlighet i sluttäckningsprojektet där det kommer att krävas stora mängder massor, vilket kan ge betydande intäkter.
Telge Energi fortsätter att ge en stabil avkastning. Under perioden har bolaget ambitionen att ta tillbaka det resultattapp som varit de senaste åren och i slutet av affärsplaneperioden visa en god avkastning.
Södertälje Hamn är koncernens mest konjunkturkänsliga bolag. Merparten av godset emot utan några längre avtal som garanterar en viss volym. Bolaget har ambitionen att öka omsättningen och resultatet, men det kommer att krävas investeringar för att nå dit.
Telge Inköps resultat minskar till nivå enligt ägardirektiv.
Tom Tits Experiment har en affärsplan som visar ett negativt resultat. Ägardirektivet är ett nollresultat.
Telge Tillväxts affärsplan visar på ett nollresultat utan bidrag.

Sammanställning total investeringsbudget kommunkoncernen
De totala investeringsinspelen 2022–2024 för hela kommunkoncernen uppgår till 6 530 mnkr.
Av denna total utgörs 3 293 mnkr av återinvesteringar.
Exploateringsinvesteringarna redovisas separat nedan och uppgår för perioden till 278 mnkr.
Investeringsbehoven i bolagskoncernens affärsplaner omfattar 4 993 mnkr, varav av 3 037 mnkr består av återinvesteringar och 1 710 mnkr av affärsinvesteringar.
Ett belopp om 1 516 mnkr avser verksamhetslokaler beställda av kommunens verksamheter och levereras av Telge Fastigheter.
Affärsinvesteringarna ingår som en väsentlig del av budgeten, där avkastningen av investeringarna bidrar till det kassaflöde som utgör basen för finansieringen av kommunkoncernens investeringar.
Utöver investeringar i verksamhetslokaler uppgår förvaltningens investeringar till 1 536 mnkr för perioden, varav 255 mnkr utgörs av återinvesteringar.
Investeringsinspelens omfattning speglar kommunkoncernens höga ambitioner och behoven av investeringar i infrastruktur och service för att fortsätta utveckla Södertälje i linje med de ambitiösa planerna med 20 000 bostäder fram till 2036.
Det finns också genom relativt låga genomförandegrader på investeringar under flera år i flera verksamheter ett ackumulerat behov av investeringar, som kommer till uttryck i detta underlag.
Under perioden 2022–2024 påbörjas också ett antal större statliga infrastruktursatsningar, som även kräver investeringar i kommunen. Dessa investeringar ligger i huvudsak utanför budgetperioden, men har en viss påverkan på detta underlag.
Sammanställning total investeringsbudget kommunkoncernen
Kommunkoncernens investeringsinspel exklusive exploateringsinvesteringar framgår av nedanstående tabell.
Lars Göran Jonsson Lars Göran Jonsson
Kommentarer Realistpartiet:
Bolagens avkastning är i lägsta laget totalt sett. Går man in på enskilda bolag så brottas några med sviterna efter coronapandemin. Telge energi tappar kunder på grund av hård konkurrens på marknaden. De bolagen som borde generera betydligt högre avkastning är Telge Hovsjö, Telge fastigheter och Telge bostäder.
Bolagen har sålt av bostäder för billigt och är för dåliga på att upphandla tjänster, Realistpartiet uppskattar att investeringar/reinvesteringar på totalt ca 6.5 miljarder kronor under perioden 2022 till 2024 går att kapa kostnaderna med uppskattningsvist 15% vilket skulle innebära en besparing på närmare
1 miljard kronor under de 3 kommande åren.

Pengar som vi skulle investera i andra kommunala anläggningar som simhall, isytor, sportlokaler, p hus intill Scaniarinken, utbyggnad av omklädes rum i Scaniarinken och minst 1 utomhus pool. Dessa satsningar redovisas i respektive nämnd i skrivelsen nedan.

Måste även nämnas att Telgebostäder
måste lära sig att se utanför de absolut dyraste alternativen när man skall bygga fler egna bostäder, nyttja de statliga bidragen och gör bättre upphandlingar så det byggs bostäder som vanligt folk har råd att hyra som komplement till de dyra bostäderna, radhusen och villorna som den privata sektorn bygger.

Telgebostäder måste vara ett alternativ som täcker behovet av bostäder för vanligt folk
och dess familjer med genomsnittliga inkomster, de har inte råd att hyra en 4a för 19,000 kr i månaden (Stockholmsberget).

Kommunstyrelsen ska
·         Stärka och utveckla sin uppsiktsplikt och strategiska styrning av kommunkoncernen.
·         Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen   och utveckla kvaliteten på kommunens service.
·         Marknadsföra Södertälje som växande och attraktiv högskoleort.
·         Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX
·         Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och kommunens planer och riktlinjer på området.
·         Säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration och trygghet/säkerhet.
·         Stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.
Realistpartiet kommenterar och kompletterar:
Att kommunstyrelsen behöver öka sin strategiska styrning av koncernen ställer vi oss bakom, det måste däremot till mer insyn och kontrollfunktioner i bolagen, mer om det längre ner. Satsningar från Realistpartiet i rött!
 

Startskottet - Stärk nyföretagarna och skapa arbeten!

3 av 10 nystartade företag går under inom de 3 första åren av olika anledningar.
Men en av de vanliga orsakerna är okunskap och att man sätter sig i skuld, inte sällan hos myndigheter och då väldigt ofta skattemyndigheten.
I Södertälje kommun startar mellan 500–700 nya företag varje år, vi har ca 150 konkurser årligen, i de bolag som gick i konkurs så arbetade det i snitt 3 personer samt ägarna.
En säkerställd siffra med ett genomsnitt de senaste 10 åren är att det är ca 400 anställda som förlorar sitt arbete varje år på grund av att dess arbetsgivare går i konkurs.

Enkel matematik är att det kostar pengar för samhället när människor blir arbetslösa och företag som går i konkurs inte kan betala in moms och skatter som har förfallit.
Bryter man ner konkurserna och analyserar dem närmare så ser man att det är främst kategorin studerande eller arbetslösa som startat upp ett bolag utan närmare kunskaper som går omkull inom 2-3 år, främsta orsaken till att man går omkull är att man inte har riktig kontroll på skatter, arbetsgivaravgifter, investeringstekniska regler, avdrag som kan göras och så vidare, man förbrukar sitt inkommande kapital i rörelsen utan att riktigt förstå den ackumulerande skulden som växer i form av moms och andra avgifter, framförallt de som startar bolag med års moms som redovisningsperiod är nästan garanterade att hamna i bekymmer när året har passerat och momsen skall betalas in. 
Man kan som 18 åring starta ett företag med alla förpliktelser det innebär helt utan utbildning, kanske har man en kanonbra affärsidé men ”suger” på att hålla på med papper – affärerna går bra men bokföringen haltar, ett par år senare så sitter hen där med skatteskulder och kan till och med riskera fängelse…  - Detta vill vi stävja!
 
Vi har ca 7500 företag i Södertälje, räknar man bort jättarna som Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun så sysselsätter fåmansföretagen drygt 20 000 personer i Södertälje. Dessa står för 1/3 del av skatteintäkterna, runt 1 miljard kronor in i kommunkassan utan några som helst åtaganden ifrån kommunens sida.

De som är anställda i de stora bolagen eller kommunen har en trygghet och stabilitet, medans de medelstora och små företagen är ”ensamseglare” och förväntas klara sig helt själva utan någon form av livboj när olyckan är framme.
Realistpartiet vill satsa 15 miljoner 2022, 20 miljoner 2023 och 25 miljoner 2024, vi ser det som en återbäring från den miljard som kommunen får in i skatteintäkter från våra små och medelstora företag årligen.
Men detta är inte en ”gåva” – Det skapas arbetstillfällen och räddas arbetstillfällen, vi räknar blygsamt med att denna åtgärd inte bara räddar arbetstillfällen utan även skapar helt nya arbetstillfällen. Arbetslösa som kanske inte vågat satsa och öppna eget vågar nu ta steget då man har en trygg hand att hålla i som lotsar en genom alla regler och fallgropar.
Kommunen och socialtjänsten kommer att spara pengar samtidigt som vi skapar det bästa företagsklimatet en nystartad småföretagare kan tänka sig!
Södertälje - Sveriges bästa kommun att öppna företag i!
 
Startskottet bygger på att kommunen ska under kontrollerade former ge nystartade fåmansbolag, handelsbolag och enskilda firmor stöd i form av hjälp med bokföring, momsdeklarationer, bokslut, ekonomisk rådgivning och konsultation under de 24 första månaderna efter verksamhetens start.
Utförandet av stödet kan upphandlas av kommunen genom att lägga ut tjänsterna fördelat på kommunens bokföringsbyråer, det skall vara fast pris som gäller: 2500kr månaden får en bokföringsbyrå per bolag som man tar sig an. Tjänsten skall fördelas mellan kommunens seriösa bokföringsbyråer som får anmäla sitt intresse till att delta i projektet efter det har utlysts.  
Nu har man dessutom skapat mer arbetstillfällen för bokföringskunniga i vår kommun.
Startskotten kommer att få Södertälje att sjuda av ännu fler entreprenörer och dessutom på sikt minska arbetslösheten i vår kommun, så det kan även klassas som en arbetsmarknadsåtgärd.

Inför en extern visselblåsarfunktion

Vid fuffens - Blås i visslan! Vid fuffens - Blås i visslan!
Årlig satsning på 2 miljoner kronor årligen 2022–2024
Majoriteten har budgeterat 1 miljon kronor för en visselblåsarfunktion då det blir lag 2022 på att större organisationer som Södertäljekommun är skyldig att ha en sådan funktion.
Realistpartiet är dock oroliga över att det fortsatt kommer att vara en lokal angelägenhet och att visslan blåser i döva interna öron.  Realistpartiet budgeterar därför 2 miljoner årligen för att säkra att det blir en extern aktör utan lojalitet till personal i Södertälje kommun.

 
Södertälje kommun är en stor organisation med både förvaltningar och bolag som sysselsätter nästan 6 000 personer och omsätter årligen flera miljarder.
När man genomför inköp och upphandlingar för stora summor så finns det av naturliga skäl en stor vilja bland dem som säljer dessa tjänster och produkter att vinna upphandlingen, eller på annat vis bli den som får sälja produkten eller tjänsten till vår kommun.
När det gäller stora pengar och investeringar så är det viktigt att våra gemensamma skattepengar nyttjas så effektivt som möjligt och inte slösas bort på grund av ”kompisdealar” eller dåliga upphandlingar, eller i värsta fall direktköp utan några upphandlingar alls som vi sett exempel på.
Vi har exempel på stora skandaler som – Fornhöjdsskandalen där Skanska ”luggade” kommunen på ett par hundra miljoner extra, detta utreddes men man kom fram till att det var inkompetens och inte kriminalitet som låg bakom den härvan.
Vi har nu närmast ett p-garagebygge som skulle ha kostat ca 26 miljoner men nu landat på ca 44 miljoner, och där fakturor betalats ut utan upphandling, utan attest trots att gränsen går på 6 miljoner, och där ansvarig till och med påstår att han inte visste att controllern betalade ut de första 20 miljonerna utan ens ett avtal/kontrakt på plats… Så någon ljuger… ”controllern” = utbetalaren, eller ansvarig chef som skulle ha godkänt denna utbetalning. 
Listan kan göras längre, men vi fokuserar istället på att införa en visselblåsarfunktion som alla kommunens anställda och förtroendevalda kan använda även anonymt när de misstänker oegentligheter inom den kommunala verksamheten, driften och inköp. 
Anmälningar/tips kan till exempelvis avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör:
bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, riggade inköp/upphandlingar eller andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Starta trygga hubbar i Södertälje – AMP enheter.

Våra otrygga områden som kallas för ”utsatta områden” – vardagstal är områden där kriminella gäng kraftigt påverkar vardagen för de boendes.
Realistpartiet satsar 5 miljoner på att öppna den 1a trygga hubben 2022 för att sedan bygga vidare, vi lägger in 10 miljoner 2023 och 15 miljoner 2024.
Samhällsklimatet har blivit hårdare och nyheterna rapporterar om grova våldsbrott, skottlossningar och mord även på våra gator här i Södertälje.
Otryggheten har drabbat hela samhällets stöttepelare som sjukvårds, blåljuspersonal och kommunens medborgare. Många vågar sig inte ut kvällstid av rädsla för att bli utsatta för personrån, misshandel eller träffas av en förlupen kula i en gänguppgörelse. En del försöker förringa den upplevda otryggheten och hävda att ”Vanligt folk skall inte vara rädda då statistiken talar för att dem sällan drabbas” Då de kriminella som oftast mest bombar och skjuter ihjäl varandra, så håller folk sig undan bara så skall det nog gå bra…
Det är ett ihåligt försvar då man inte får underskatta hur det ökade grova våldet med skottlossningar, sprängningar och bilbränder skapar ett mentalt klimat då många upplever det som att dem befinner sig i en krigszon. Man måste nämligen jämföra med krigszoner för att komma upp i samma antal sprängningar och skjutningar som vi har i Sverige, inga länder i EU ligger ens nära våra nivåer.
Så det är inte konstigt att många Södertäljebor UPPLEVER en befogad ökad rädsla och oro. Det är vår skyldighet att se till att vanligt folk inte låser in sig efter skymningen, det är inte rimligt att ett fåtal skall få förstöra för så många.
Att stävja den ökande otryggheten som är både verklig och känslomässig kräver många åtgärder tillsammans, ett led i ett större åtgärdspaket som bevisligen fungerar är närvaro av vuxna och myndighetspersoner. Uppsala är första kommunen i Sverige att starta upp projektet AMP som visat sig framgångsrik med positiv effekt i andra städer i världen.
AMP
AMP står för Affärs- och medborgarplats. Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.
Den ideella föreningen Centrum för AMP tillhandahåller modellen. AMP-modellen
grundar sig i internationell och nationell forskning och fokuserar på flera aspekter runt en plats.
En AMP-hubb med minikontor öppnar på platsen och bemannas med värdar och värdinnor.
Aktiviteter planeras regelbundet på platsen, aktiviteterna ska bidra till att skapa en inbjudande känsla, så att alla oavsett ålder eller intressen känner att de - om de vill - gärna får använda platsen. Därutöver kan det tillföras nya möbler, belysning eller växtlighet – allt beroende på vad platsen behöver.
Hubben som består av ett litet kontor – Kan vara en inredd utsmyckad bod som bemannas av ett antal värdar och värdinnor ifrån kommunen, företagen och föreningarna i det specifika området. Hubben ansvarar för att hålla sitt område attraktivt och tryggt i samarbete med polisen och kommunens myndigheter.
Branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel tillsammans med fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP. Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige.
 
Mål
Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.
En hubb som är lokalt förankrad i en egen stadsdel så kommer de lokala aktörerna att känna ansvar för sitt område, de lokala företagen och föreningarna känner sitt eget område bäst, de vet vilka de negativa aktörerna är, det är en fördel och stöd till polis och myndigheter, hubbens närvaro skulle uppskattas av boende och aktiva i området, de små och medelstora lokala företagen skulle välkomna detta initiativ med öppna armar är vår bedömning.

Korruptionshävande kontrollfunktion alt. Ekonomi och företagsnämnden (EF)

Realistpartiet förklarar:
Vi har idag en ohållbar situation som dränerar våra bolag och verksamheter på kapital som skulle gå till andra verksamheter, vi vill införa kontrollfunktioner för att stoppa detta samt ta hjälp utifrån för att komma tillrätta med våra dåliga inköpsrutiner som gör att kostnaderna för våra projekt inom bygg och renoveringar drar iväg till absurda belopp som tar så pass mycket pengar ur våra verksamheter att vi måste skjuta på tilltänkta investeringar.

Även svenskt näringsliv lyfter frågan om kommunernas dåliga inköp:
”Många kommuner kan spara 5–10% på sina inköp och upphandlingar genom att göra smartare affärer. Det är pengar som bättre kan användas i välfärdens kärna eller till lägre skatt. Det handlar till exempel om att ställa mer genomtänkta krav, följa upp avtalen bättre och styra upp vem som får köpa vad. Kommunens inköp och upphandlingsorganisation ska utvecklas, så att inga skattekronor slösas bort, utan går dit de gör störst nytta.”
    https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/svinn-i-upphandlingar-kan-minska-med-miljarder/     
                                                                                                      
Expense Reduction Analysts (ERA) - LÄNK! - År ett internationellt nätverk av experter på inköp och upphandling som hjälper både privata företag och, om än i mindre utsträckning icke vinstdrivande organisationer, med inköp, upphandlingar och kostnadskontroll för både varor och tjänster.
Det kan i sammanhanget vara intressant att se hur stora besparingar ERA har lyckats göra i Europa (siffrorna stämmer relativt väl med motsvarande resultat i Sverige) i sammanlagt cirka 20 000 uppdrag och projekt under de senaste 10 åren. Genomsnittet för de 20 000 uppdragen är cirka 20 procent.
Alltså något mer än de 10–15 procentens slöseri i offentlig sektor är vanligt.

Vanliga orsaker till den här typen av problem i offentlig sektor tycks vara bristfällig konkurrens – för få anbud vid upphandlingar – och att den som upphandlar inte förstår marknaden. Orsaker till alltför höga kostnader som ERA ofta möter i privata företag och kommuner är att:
·         Man gör en förhandling ”en gång för alla” och sedan fortsätter man i åratal med samma leverantör utan att hålla sig a jour med vad som hänt på marknaden.

·         Den som har den löpande kontakten med en leverantör sköter också förhandlingarna.
Det kan lätt leda till vänskapskorruption och successivt sämre priser.

·         Leveranser och fakturor kontrolleras inte tillräckligt noga.  Olika typer av förändringar och prispåslag ”slinker med”.

·         Företagets/kommunens verksamhet har förändrats – och det man köper motsvarar inte längre helt och fullt företagets/kommunens aktuella behov. Ibland betalar man till och med leasingkostnader för utrustning som man inte längre använder.
Siffrorna för ”slöseri” i offentliga verksamheter respektive privata företag är inte helt jämförliga. Många gånger skulle man nog inom en myndighet få mycket lägre kostnader om man i stället för att passivt begära in anbud från ett antal leverantörer gjorde en mer djupgående analys av behov och möjligheter och sedan genomförde en verkligt professionell förhandling med ett par av leverantörerna.
Med det i åtanke kan det inom såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv finnas en betydligt högre potential till kostnadsbesparingar än 10–15 procent. Läs artikeln här!

Realistpartiet budgeterar 500 000 kr till att Expense Reduction Analysts (ERA) gör en analys av Södertälje kommuns behov av hjälp och sedan även sätter ihop en offert till oss för att hjälpa oss med nödvändiga åtgärder, budgeten räcker även till att kontakta Ernst & Young för att komma med rådgivning om hur vi bäst inför kontrollfunktioner så enskilda individer inte kan skicka iväg skattepengar utan upphandling och avtal, inte sälja våra kommunala bilar som hen vill osv…
Motionen EF nämnden som RP lagt kan ligga som grund för övervägande av åtgärder.

Nämnders uppdrag redovisas nedan med våra visioner

Utbildningsnämnden ska:
Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.
Genomföra en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellen.
Fortsätta stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen, särskilt avseende yrkesförberedande program och yrkesutbildningar.
Realistpartiet kommenterar och kompleterar
Utbildningen är den viktigaste faktorn i våra ungdomars liv för att öppna upp möjligheter till olika yrkesval, lära sig språk och för dem med invandrarbakgrund är det där man skall lära sig det svenska språket som ökar förutsättningarna till arbete och ett större socialt umgänge, som i sin tur leder till mindre segregation i samhället.

Nedan presenteras Realistpartiets satsningar inom utbildningssektorn och elevhälsan.

För att stärka elevhälsan så satsar vi ytterligare 6 miljoner årligen 2022,2023,2024 för att anställa ytterligare 10 kuratorer till våra skolor.

Allt fler i vårt samhälle mår dåligt, framförallt ökar det som benämns som psykisk ohälsa bland våra unga. Ca en Södertäljebo i månaden väljer att ta sitt liv, det är inte acceptabelt.
Det är många unga som mår dåligt och behöver någon att prata med, därför är det viktigt att vi redan inom skolan fångar upp dessa elever och erbjuder dem hjälp innan man behöver kontakta primärvården, hjälpen skall finnas initialt redan på skolan till att börja med.  
Vi måste ta de ungas mentala ohälsa på allvar, det är något som eskalerar och kommer att påverka vår kommande generation mycket och därmed hela vårt framtida samhälle. Vi måste ta tag i detta nu och lägga mer resurser på att stävja denna eskalerande folksjukdom bland våra unga.

Trygghet för lärare och elever – Anställ 20 trygghetsvärdar
Otryggheten på Södertäljes skolor för både lärare och elever bidrar till en sämre elevhälsa och är även en stor bidragande orsak till sämre studieresultat för kommunens elever.
Det är till och med så enkelt att det otrygga studieklimatet i våra skolor ser till att sänka vårt lokala PISA resultat bland annat.
Realistpartiet satsar 10 miljoner kronor årligen 2022,2023,2024 till att anställa 20 trygghetsvärdar som skall verka på våra skolor.
Trygghetsvärdarna skall vara i direktkontakt med polisen och sociala myndigheter, dem skall se till att våra unga kan studera tryggt och att våra lärare kan ägna sig åt att utbilda våra unga och slippa ta hot eller bli misshandlade av stökiga ungdomar som behöver kraftigare sociala insatser utöver det en normal skolgång kan ge dem.
Återinför de finska skolklasserna
Södertälje kommun har som finskt förvaltningsområde skyldigheter att värna om det finska språket, som också skyddas av minoritetslagen, skollagen, språklagen och av flera konventioner. Finskspråkiga klasser i Södertälje har en mycket lång historia och frågan om klassernas existens är långt större än att bara titta på ekonomin och lägga ner dessa som man nu i praktiken gjort.
Realistpartiet vill återinföra finskspråkiga klasser förskola-årskurs 3 samt årskurs 4–6 i Södertälje kommun. Helst på stålhamraskolan där klasserna tidigare funnits men annars på en annan lämplig skola. Realistpartiet budgeterar 2.5 miljoner kronor årligen för ändamålet och för att säkerhetsställa utökat elevantal så skall finskspråkiga familjer informeras om att alternativet finns, helst genom utskick och information i exempelvis Södertäljeposten som delas ut till alla hushållen.

Trygghetsarbete – Södertäljekommun/Skolor

Mobbaren skall flyttas, inte offret!
Mobbaren skall flyttas, inte offret!
Södertälje kommun har ett gediget arbete framför sig att bygga upp medborgarnas trygghet och även att ta hänsyn till den upplevda otryggheten.
Vi satsar på trygghetsvärdar i skolan och ser gärna fler på våra gator och torg, vi ser även att våra gångtunnlar och promenad/cykelvägar rustas upp så det finns belysning som fungerar för att öka den upplevda trygghetskänslan. Trygghetskameror skall vara ett naturligt inslag i vår vardag på allmänna platser, det bidrar till att lösa brott, många drar sig för att misshandla någon på gatan när man vet att man är filmad, det räddar liv.
Skolan är ett enormt viktigt område där vi måste öka tryggheten för våra ungdomar och lärare!
De måste ha studie ro för att kunna bygga sin framtid och därmed vår framtid, det förutsätter studieförhållanden utan mobbing och trakasserier.
Det skall alltid vara mobbaren/den som misshandlar/hotar och skapar osämja som skall flytta på sig! Det är aldrig offret som skall behöva flytta på sig!

Samhällsbyggnadskontoret - Byggnadsnämnderna

Ska fortsätta en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter.
Utgångspunkten är även fortsatt kommunfullmäktiges ställningstagande om 20 000 bostäder under perioden 2016–2036 samt överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om 15 300 bostäder.
Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer.
Utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen.
Realistpartiet kommenterar och kompletterar:
Stadsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret är navet i Södertäljes utveckling.
Här planeras kommunens framtida bostadsområden, industriområden och rekreationsområden. Med målsättningen att bygga 20 000 bostäder i vår kommun fram till 2036 så är arbetsbelastningen oerhörd för vårt kontor, det ligger planer på vänt, kommundelarna uppvisar missnöje med att dem fastnat i en ”telefonkö” och inte prioriteras. I Järna har man detaljplaner på som behöver godkännas på kö för att kunna komma igång med sitt bostadsbyggande. Majoriteten (S, C, MP, KD) visste väldigt väl hur mycket arbete detta innebar för den som sitter på ordförandeposten i stadsbyggnadsnämnden.
Men man hade mer politiska imagebekymmer att ta hänsyn till som tydligen ansågs viktigare än att Södertäljes framtida byggplaner hinns med – Posten/kostnaden för politisk ledning skulle ju öka nu när man var 4 partier som skulle ha full kommunalrådslön istället för 3 partier som innan (V, MP, S). Man grubblade på hur man skulle få ihop det utan att utöka kostnadsposten för politisk ledning, 2 åtgärder gjordes – Man sänkte lönen för stadsbyggnadsnämndens ordförande och därmed reducerade hans tjänst till en halvtidstjänst som i sin tur ledde till att han nu sitter på trafikverket och arbetar halva veckan.
 
Sedan hittade man på en egen lönetabell för RP:s gruppledare och halverade lönen.
Även med dessa nedskärningar så täckte det inte de ökade kostnaderna det innebar att utöka antalet kommunalråd och att utöka antalet stolar till dessa i nämnder och bolagen. Det löste man med att inte skriva in dessa kostnader i budgeten, utan lät posten politiks ledning gå minus varje år…
Nu i år har man på tjänstemännens uppmaning faktiskt tagit med de ökande kostnaderna i sin budget, men kvar ligger deltidstjänsten för stadsbyggnadsnämndens ordförande.
Realistpartiet vill att ordförande för en sådan viktig samhällsfunktion skall ha tid och ork att arbeta heltid med sitt uppdrag, vi budgeter därför att tjänsten skall återgår till en 80% tjänst av kommunalrådslönen och därmed duga fullgott som heltidstjänst.
Vi budgeterar 450 TKR årligen för just detta ändamål.

Realistpartiet har vidare satt av kapital för att stadsbyggnadsnämnden skall utreda förutsättningarna och projektera för följande satsningar inom kultur och fritidssektorn.
Totalt 1.8 miljoner avsatt:

·         Ett nytt P-hus på Wasa idrottsområde (300tkr)
           (Budgeterat med 50 miljoner – Telge fastigheter inom ramen för investeringar i fastigheterna)
·         Ytterligare en isyta intill Scaniarinken (300tkr)
·         Bygga nya omklädes rum med duschar och wc i eller i anslutning till Scaniarinken,
          damidrottens förutsättningar är under all kritik i detta avseende. (300tkr)
·         En motocrossbana. (300tkr)
·         En linbana mellan Södertälje centrum (stationsnära) till Torekällberget. (300tkr)
·         Utomhuspool (Budgeterat med 30 miljoner i investeringar Telge fastigheter).
 
Tekniska nämnden ska:
·         Intensifiera arbetet med att skapa trygga miljöer på allmänna platser.
·         Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande  mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.
·         Utvecklingen av Stora torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv fullföljs.
·         Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.
·         Arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning.
·         Fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.
·         Fortsätta genomförandet av cykelplanen.
·         Fortsätta stödet till statsbidragsberättigade vägar.
·         Arbeta systematiskt för att öka tillgången till ladd infrastrukturen för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.
·         Fortsätta arbete med att förbättra företagsklimatet.
Realistpartiet kommenterar och kompletterar
Realistpartiet har uppmanat till att sätta upp fler övervakningskameror för att öka trygghetskänslan, belysning är också en viktig faktor.
När det gäller företagsklimatet så har Realistpartiet medverkat på en mängd företagsbesök under denna mandatperiod, förvånande är att man har inte ens tagit med sig en enkät till de företag man har besökt, men likväl så får alla samma kommentarer:
”Vi tar med oss detta”  - Vart då undrar RP?  Företagen som besökts känner att dessa besök var mest ett spel för galleriet. Realistpartiet återbesöker de lokala små och medelstora företagen för att vi på riktigt bryr oss om att de mår bra och att vi ifrån kommunens sida verkligen ger dem den servicen som de förväntar sig av oss.  OM Realistpartiet ingår i den styrande sidan efter kommunvalet 11 september 2022 så kommer vi att strukturera och förbättra den service som vi skall tillhandahålla för ett sunt och bra företagsklimat i vår kommun.        

Vägunderhållet: Måste kommentera detta, se över upphandlingen där, eller köp in en asfaltsbil till kommunens egen bilpark och utbilda våra ”egna gubbar” i att laga pott hål samt ny beläggning och lägg upp en mejladress till dem så folk kan skicka in bilder och adress på skadorna i våra gator så kan ”pott hålsbilen” vara där inom kort, istället som nu när det lagas en gång om året, vår bedömning är att det dessutom skulle bli billigare om vi gjorde detta underhåll ”in house” och inte via PEAB.   

Kultur och fritid

Kultur och fritidsnämn ska:

        Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.
·         Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.
·         Fortsätta utveckla fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att attraktiva och välkomnande miljöer skapas för alla.
·         Stärka möjligheterna till spontanidrott och träning genom att fortsätta utveckla idrottsplatser, friluftsområden och anläggningar.
·         Fortsätta arbetet med att identifiera och förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan i arbetet med både höjd och bredd i undervisningen.
Realistpartiet kommenterar och kompletterar
Följande satsningar är några endast projekteringen finansierad i vår budget, men som vi har beskrivit tidigare så finns det stora summor att hämta i organisationen genom effektiviseringar, antikorruptionsåtgärder och dåliga upphandlingar, ramavtal och försäljningar. Med Realistpartiet vid rodret så finns finansiering till samtliga uppräknade punkter nedan med råge.
 
Barn/ungdom/Kultur och fritid
Alla satsningar på våra barn och unga ställer vi oss bakom direkt, det är en av de viktigaste uppgifterna vi har inom kommunen att se till att nästa generation får de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och bra vuxna förebilder.
Vi ser gärna att man satsar på ytterligare ett par fritidsgårdar till samt utökar det aktiva stödet så långt det går till våra föreningar som är kittet som håller vårt samhälle samman.
I Sverige så har vi ca 20 000 föreningar och ca 2.5 miljoner människor som är engagerade i olika föreningar, Södertälje är inget undantag, snarare så har vi ett ännu mer levande föreningsliv än den genomsnittliga kommunen, därför är det extra viktigt att vi tar hand om våra föreningar, dem fångar upp både ung som gammal och skapar en mer meningsfull tillvaro för väldigt många.

Föreningslivet bidrar till att aktivera och minska ensamheten bland våra äldre, det är även en god väg till att hålla våra ungdomar ifrån missbruk och kriminalitet.
Forskning fastställer att unga som är delaktiga i sport och föreningslivet är mycket mindre benägna att delta i kriminalitet och missbruk, så det är en investering som återbetalar sig mångfalt att satsa på våra unga. Därför stödjer Realistpartiet majoritetens extra satsningar på 10 miljoner i sin budget till föreningslivet.
Torekällberget
Är en stor del av vår kulturhistoria samlad på en plats, deras arbete kan inte underskattas för Södertäljes själ och egenbild, vår historia håller oss samman.
1800 tals veckan är en trevlig tradition som skapar intresse för ”bergets” verksamhet, detta måste såklart bevaras och utökas, Realistpartiet har därför riktat en specifik extra satsning på 2 miljoner kronor årligen till att bevara denna tradition och ytterligare stärka Torekällbergets verksamheter.
 
Realistpartiets satsningar
·         Ytterligare en isyta intill Scaniarinken – Något som behövs då det är ont om tider för främst dam och ungdomsidrotten på is.

·         Bygga nya omklädes rum med duschar och wc i eller i anslutning till Scaniarinken, damidrottens förutsättningar är under all kritik i detta avseende.

·         En motocrossbana. – Det är ohållbart att klubbarna och utövare nu inte har en egen bana att köra på i vår kommun, det resulterar i att dem ger sig ut i skog och mark.

·         Återinför 1800-tals veckan på Torekällberget. RP har budgeterat 2 miljoner kronor för ändamålet.
 
·         En linbana mellan Södertälje centrum (stationsnära) och Torekällberget.
Se separat beskrivning längre ner.

·         Utomhuspool (Budgeterat med 30 miljoner i investeringar Telge fastigheter).
Se separat beskrivning längre ner.

·         Håll utomhusanläggningarna öppet även under vintermånaderna så våra unga kan idrotta, det är inte okej att stänga 3 månader som man gjort nu, Realistpartiet tillsätter 2 miljoner kronor i budgeten för detta ändamål.

·         Walk of fame – Enligt RP:s motion, budgeterat 1 miljoner kronor för ändamålet.
Se separat beskrivning nedan.

Turism & Kulturhistoria

Så ser det ut i Hollwood Så ser det ut i Hollwood
SÖDERTÄLJES EGEN WALK OF FAME
Utmärkelse för kända Södertäljebor genom historien och nutid genom en utsmyckad gatsten.

Södertälje har en färgstarkare historia än de flesta känner till, samt mängder av stora profiler har sina rötter eller åtminstone en del av sin historia här i Södertälje. Detta måste vi lyfta fram och skapa ett intresse för vår stad, samtidigt som vi bygger en medvetenhet bland medborgarna och som vi tror
en ökad stolthet över vår stad och historia! Vi har budgeterat 1 miljon kronor för att under 2022 starta projektet: ” Walk OF Fame”, där vi på samma sätt som man gjort i Hollywood ger profiler en egen gatsten längsmed en gata eller ett stråk.

Stråket kan gå ifrån stadshuset och bort till KTH, det kan gå genom centrum och gatstenarna skall fyllas med nu levande och sedan länge döda Södertäljeprofiler. Sankta Ragnhild är ifrån 1100 talet och Södertälje fick stadsprivilegier på 1300 talet, det finns massor av folk som har påverkat vår stadsutveckling, allt ifrån medeltid till vagnfabrikens grundare (Scania) familjen Ekenberg och idrottsprofiler som Björn Borg, men också kulturprofiler som Hasse Tellemar och många andra nu levande profiler som förtjänas att hyllas med en egen sten.

Inom kulturen så skulle vi på rak arm nominera några namn direkt för en egen sten:
Glenn Johannson SSK, Anders Eldebrink SSK, Benny Johansson grundare av SBBK, Magnus ”Mankan” Nilsson (teater), St. Ragnhild – vårt skyddshelgon (Sankta Ragnhild av Telge, född 1075, död omkring år 1117, är ett svenskt helgon) med många fler, detta är bara att axplock och exempel, vi kan med lätthet plocka ihop en väldigt mängd personer och stenar för att göra en intressant promenad längs med våran egen Walk of fame, vi skall såklart även se till att ha plats för att inviga nya stenar i framtiden, med levande legender som höjt sig och skapat Södertäljehistoria, vilken trevlig tradition detta skulle bli att om inte årligen, så åtminstone vart annat år utse Södertäljes nya stjärna som får en egen gatsten i vår stad.
Varje sten skulle ha en ruta med förklaring/motivation – Samt folders med utförlig information om varje sten och rutten skall finnas att ladda ned ifrån kommunens hemsida samt i tryckt format på flertalet ställen att hämta, kontaktcenter i stadshuset bland annat.
Skolor borde även följa denna promenad för att lära sig mer om sin stad och känna att dem kan vara stolta över det mesta i dess historia.

Linbana mellan Södertälje central och Torekällberget

Linbana
Många kommuner skapar attraktioner för att locka turistbesök, så skall Södertälje också arbeta.
Lars-Göran Jonsson i Realistpartiet kom med denna kanonidé med en linbana från det centrala Södertälje upp till Torekällberget till att börja med, etapp 2 skall bli att linbanan också går ifrån Torekällberget ned till området kring Tom Tits, stationen kan vara på gräsytan mellan Tom Tits och KTH, eller nere intill vattnet nära Astras gamla huvudkontor, placeringen är en teknisk fråga.

Visionen är att vi knyter ihop staden i en triangel, man anländer till centrala Södertälje och går
 ”walk of fame” från centralen genom hela centrum, och följer det nya planerade stråket längs med kanalen bort till Tom Tits/KTH området , därifrån tar linbanan upp till Torekällberget och sedan efter besök på stadsmuseum ( som vi då placerat där) och andra attraktioner så tar man linbanan ner till centralstationen igen- går givetvis lika bra att göra detta i omvänd ordning.
Steg 1 blir att bygga den första etappen mellan centralens område upp till Torekällberget tur och retur. Ett svenskt företag som heter Doppelmayr lämnar gärna offert på detta, de har anlagt flera kabin och gondolbanor i Skandinavien. Deras hemsida- länk.

Vi ser detta som ett projekt som de stora Södertäljeföretagen kan bjudas in att delta i, vi kan tänka oss att några större företag skulle kunna tänka sig att ha en egen utformad vagn i linbanan, Scania skulle exempelvis kunna ha en ”lastbilsvagn”, Astra Zeneca en egen vagn osv.
Det kan röra sig om utformning, men främst om utsmyckning med logos på vagnarna. 
Övriga vagnar skulle vara utmärkta reklamskyltar där Södertälje kommun och en mängd lokala företag kan erbjudas att synas på med sina logor. 
Dessutom så kommer driften av dessa vagnar vara en vinstmaskin för kommunen då vi är övertygade om att dessa skulle bli populära inte bara bland besökande turister, utan också av oss Södertäljebor.
Avgifterna för resorna som folk betalar vid varje tillfälle skulle dessutom kunna ge några roliga sommarjobb till några av Södertäljes ungdomar.
Realistpartiet har budgeterat 300 tkr för att undersöka och projektera.

Anlägg en kommunal utomhuspool - 30 Miljoner budgeterat!

Bild: Eriksdalsbadet i Stockholm
Södertälje är en stad med drygt 100 000 invånare, mindre städer än Södertälje har anordnat med utomhuspooler till sina medborgare.

Vi ser att behovet finns främst för våra barnfamiljer att kunna bada under ordnade former med badvakter och tillgång till bekvämligheter som toaletter och skötrum för de minsta. Våra badstränder kan vara rätt så stökiga som vi erfarit, så vi ser denna satsning som ett tryggt komplement vid sidan om satsningen på upprustningen av våra befintliga badstränder. Att bygga ett utomhuspoolområde med vuxen, barn, och plaskpool för de minsta har en ingångskostnad som vi beräknar till ca 30 miljoner om vi får sköta upphandlingen, sedan är driften inte så dyr med tanke på att det blir intäkter i form av entréintäkter och annan försäljning/uthyrning av lokaler.
För att komma billigt undan så skulle detta poolområde kunna förläggas i Eklundsnäsbadets område, kommunen har redan köpt området och det finns en befintlig badstrand och byggnader på området. Att nyttja befintlig mark och anlägga ett inhägnat utomhuspoolområde på marken skulle vara enkelt ur ett logistiskt perspektiv.
Restaurang/Café verksamhet med servering på insidan av poolområdet samt även mot det öppna badstrandområdet med kök och tillredning i mitten för att avgränsa badplatserna ifrån varandra på ett naturligt sätt.
Äldreomsorgen ska:
Ta sin del i ansvaret för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboenden. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka utförandegraden samt kvaliteten inom hemtjänsten.
Utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.
Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att minska ofrivillig ensamhet.
Genom utvecklingsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos omsorgspersonalen
Realistpartiet kommenterar och kompletterar
De äldre skall prioriteras högt då de faktiskt har varit med och byggt upp den välfärd som vi alla idag tar del av. För oss så är det självklart att det skall vara lagkrav på att alla som bor på äldreboende, servicehem eller har hemtjänst skall ha RÄTT till vällagad nyttig kost och bra sjukvård.
Givetvis skall de även själva kunna påverka vilken hemtjänst de vill ha.
Både kommunala och privata alternativ skall få finnas.
Men alla skall stå under täta kvalitetskontroller = Hög standard.
Med riktiga kontrollfunktioner som fungerar för att undvika fusk och säkerställa att vi inte har missförhållanden på några av våra äldreboenden.

Riktad Seniorsatsning för att minska ensamheten bland våra äldre. Realistpartiet satsar 10 miljoner kronor årligen 2022–2024

Många av kommunens seniorer lider av ofrivillig ensamhet
Vi fokuserar ofta på ekonomin som även den givetvis är viktig, många äldre är fattiga och inte har råd med att aktivera sig och sitter ofta ensamma hemma. Men även dem som har god ekonomi sitter ofta ensamma hemma, dem vet inte ens vart eller till vem de skall vända sig för att få ett mer socialt liv.
Här kommer vår satsning in i bilden!
Realistpartiet lägger 10 miljoner på uppsökande verksamhet för att motarbeta våra seniorers ensamhet.
Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar – som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller att tvingas fl­ytta – är en betydande riskfaktor för ensamhet. Liknande riskfaktorer är att drabbas av sjukdom eller olika fysiska hinder som gör det svårt att ta sig in och ut ur hemmet. Varför är det viktigt att motverka ensamhet bland äldre? Ofrivillig ensamhet drabbar allt ­er äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro.
Det kan också leda till ökad alkoholkonsumtion, sämre matvanor, fysiska problem, nedsatt självkänsla och död i förtid.

Vi vill genom denna satsning genomföra följande åtgärder:                                                                                              
 
Fler sociala mötesplatser i egen regi eller tillsammans med föreningen, om inte – finns det möjlighet att starta sådana?
 
Plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre.
Genomförs förebyggande hembesök bland seniorer för att motverka ensamhet, förhindra fallskador och informera om t ex vård och omsorg i kommunen.
Hur ser planen ut för att upptäcka och vårda psykisk ohälsa bland äldre?
Har seniorer rätt att prata med någon när man känner sig deprimerad?
Fortsättning åtgärder inom äldreomsorgen för att stävja ensamhet bland våra äldre:

Äldre telefonen med kontaktpersoner som svarar på frågor som rör äldre.
Sociala mötesplatser där man kan äta tillsammans för en subventionerad peng.
Erbjud mötesplatser där seniorer kan lära sig surfa för att hålla kontakt med bekanta eller skapa nya vänner via webben.
Hur arbetar hemtjänsten med att förebygga ensamhet och oro? -Utbilda och skapa rutiner.
Vilka rutiner finns, har personalen kompetens och tid till detta? – Utbilda och skapa rutiner.
Omsorgsnämnden ska:
Arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.
Realistpartiet kommenterar:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt assistanstjänster säkerhetsställer att vi som kommun upprätthåller dessa tjänster på ett fullgott vis. Vi inom Realistpartiet ställer oss helt bakom alla satsningar som kan göras för att förbättra vardagen och livskvalitén för människor som är funktionsnedsatta.
Socialnämnden ska:
Stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges kring barns uppväxtvillkor.
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning.
Verka för att etablera en ny familjecentral i Hovsjö.
Ansvara för att Södertälje kommun säkerställer ett stabilt och långsiktigt samarbete med Södertäljejourerna.
Realistpartiet kommenterar och kompletterar:
Vi ställer oss bakom de satsningarna som presenteras av majoriteten, detta är en väldigt viktig och prioriterad grupp som förtjänar satsningar så långt det är ekonomiskt möjligt.
Det är enormt viktigt att fånga upp barn som inte mår bra, lyssna på signaler och ta dem på allvar.
Barnen är vår framtid och dem måste skyddas så långt det går, tyvärr ibland även ifrån sina egna föräldrar i extrema fall där det finns våld, missbruk, våldvåldsbejakande hederskultur och tvångsgiften med i bilden.
Socialtjänsten ska vara med i vår satsning på att återskapa ett brottsförebyggande råd enligt motion inlämnad av RP. Beräknad kostnad 2 miljoner årligen 2022,2023,2024

Brottsförebyggande rådet

Med anledning av förändrat samhällsklimat vill Realistpartiet återinföra brottsförebyggande rådet i kommunal regi.
Brottsligheten blir allt grövre och kryper ner i åldrarna.
Den upplevda otryggheten ökar. Gängen rekryterar ungdomar och använder dom hänsynslöst vid grova våldsbrott. Vid flera uppmärksammade mord har gärningsmännen varit mycket unga. Genom att återuppliva brottsförebyggande rådet i kommunal regi skapar man ett utmärkt forum för ett brett samarbete och informationsutbyte mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, föreningslivet med flera.
Idag har vi redan en utmärkt samverkan mellan polis och kommun, att återupprätta rådet är att utveckla samarbetet på ett naturligt sätt och ge möjlighet till en större samverkan mellan olika grupper i kommunen.
Vi ser en utveckling där allt yngre personer värvas och dras in i den kriminella världen, många arbetar på varsitt håll med att bekämpa denna utveckling, vi tror helt enkelt att det blir mer effektivt och att organisationerna känner en större motivation och styrka ifall vi går samman mot ett gemensamt mål.

Miljönämnden ska:
Utveckla naturvården för att tillgängliggöra naturen för fler och höja ambitionsnivån för rekreation och friluftsliv.
Fortsätta utveckla Naturskolan för att nå fler inom skolan och även pröva att nå nya målgrupper för att sänka tröskeln till naturen för fler
Utveckla kommunens arbete med vattenförekomster, med målet att de uppnår god ekologisk status.
Bedriva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt och med gott bemötande.

Realistpartiet kommenterar:
Realistpartiet lever i verkligheten och ser behovet av ett förstärkt miljöarbete inom alla sektorer, vi har även motionerat om att föreningar och andra organisationer som vill ha bidrag av kommunen skall avkrävas att dem upprättar en miljöplan för sin verksamhet.
Mycket av vårt föreningsstöd är främst riktat emot våra unga. Det är i föreningslivet många av våra ungdomar uppfostras och lär sig för livet, det är därför extra viktigt att man lär ut hyfs, vett och miljömedvetenhet inom föreningslivet. Det är inga stora eller omöjliga krav vi ställer på föreningarna, vi ser det mest som riktlinjer som är skriftliga när ekonomiskt stöd har beviljats.
Det kan handla om källsortering, inget bruk av engångsartiklar i största möjliga mån, använda sig av miljövänliga påsar istället för plast.
Den enda gången man verkligen kan ställa krav är ju när man delar ut pengar!
– I detta fall till kommunens föreningar.

Kommundelar och Landsbyggd

5 Kommundelar: Centrala Södertälje, Enhörna, Hölö/Mörkö, Järna & Mölnbo/Vårdinge

Landsbygden prioriteras lågt när stadsplanerna dras upp i Södertälje stadshus.
Realistpartiet tar nya tag!

Vi tror på en stark och levande landsbygd.
Det finns en stark potential ute på landsbygden, för jobbskapande och tillväxt. Ett bra samspel mellan landsbygden och staden är väldigt viktig. Att kunna bo och arbeta utanför centrala Södertälje och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice och fungerande infrastruktur är för oss en självklarhet.
Vi är övertygade om att de mindre stadsdelarna kommer att ha en stor nytta av att ha sitt eget lokalparti i ryggen när lokala frågor skall avgöras i Södertälje stadshus.

När man lyssnar på stadsdelarna så hör man hur besvikna dem är på det centrala styret.
Enhörna vill fart få fart på dragningen av VA till Sandviken, få bygga mer, man väntar som det uppleves en evighet på att planändringar skall gå igenom, vägarna behövs renoveras.                                                                                                                                                                    
I Hölö/Mörkö väntar man också på VA arbeten, upprustning av IP samt det eviga tomma pratet om ett tågstopp i Hölö.   
                                                                                                                                          
Samma visa i Vårdinge/Mölnbo där man väntar på detaljplaner och gång/cykelväg.

Järna är inget undantag, här är man förbannad för att man får för lite av allt kan man säga, ca 10 000 människor bor i Järna och fler flyttar in, men detaljplanerna står i kö och stadsutvecklingen haltar, här behövs fler mötesplatser för unga.

Några partier hade till och med i sin budget 2021 att några kommundelsnämnder skulle läggas ned, att stadsdelarna skulle få ännu mindre inflytande. Vilket vi kan garantera skulle försämra situationen ytterligare, centrum ser alltid till sina behov i första hand och
behöver stadsdelsnämnderna som driver på för att något alls skall hända!
Realistpartiet vill öka stadsdelarnas inflytande och möjlighet att påverka i sina egna lokala frågor, man vet bäst själva vad som behövs göras i sina respektive stadsdelar.

Sammanfattning

Realistpartiet är nu inne på sitt 7e år i kommunfullmäktige och 3e år i koncern och kommunstyrelsen.
Vi har idag totalt 28 politiska uppdrag i kommunens bolag och nämnder.

Nästa år är det val, och för oss det viktiga kommunvalet där medborgarna tar ställning till vilka partier de vill ha som styr politiken lokalt i vår kommun.
Vi känner oss nu redo att ta ansvar för en bättre organiserad drift av vår kommun, dess bolag och organisationer. En mer lönsam drift som dessutom sätter stop för ekonomiskt skadliga affärer som dränerar våran gemensamma kassa.  
Realistpartiet är Södertäljes enda lokalparti i våra nämnder, bolag, fullmäktige och kommunstyrelsen utan chefer i Stockholm, vårt fokus ligger alltid i att välja den väg som är bäst för just Södertälje kommun och dess invånare.
Det inkluderar alla våra stadsdelar som ska med på tåget när Realistpartiet lanserar Södertäljelyftet 2.0.
Delar av lyftet har ni sett i denna presentation av vår budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.        
Mer kommer i valrörelsen 2022…   :)        
Med vänliga hälsningar,
Joakim Granberg, partiledare

Foto: Emilia Lindholm Fjeld - LT

För dig som vill läsa budgeten i sin helhet med resultatbudget och sammanställning av nämndebidragen så finns den kompletta versionen med 23 roliga sidor till att läsa här nedan :)

Läs hela inlägget »
Ett bra förslag är alltid ett bra förslag, oavsett vem som lägger det!  Även i LT

I kommunfullmäktige 8/11 debatterades obesvarade motioner, majoriteten besvärar sig inte med att besvara oppositionens motioner (förslag) i tid, eller alls.
Av 45 obesvarade var 17 från Realistpartiet.

Realistpartiet har en idé om varför det är så, vi lägger så bra förslag att man har svårt att hitta på formuleraringar till att säga nej, så man låter dem ligga tills man själva hunnit genomföra liknande åtgärder, det tar dem 5–6 år, så nu är man i färd med att besvara de motioner vi la 2015/16 och säga nej, eller att man redan gjort det.

Majoriteten säger nämligen nej till 100% av alla förslag som kommer ifrån RP och övrig opposition av ren princip, oavsett hur bra förslagen är och oavsett om dem är bra för kommunen och medborgarna, man vill inte ge oss ett enda rätt helt enkelt.

Vi föreslog under 2014 - 2016 - Gratis WIFI i centrum, 2 timmars gratis P- tid i centrum, belysning i en central hundrastgård, lärare i vissa förskolor måste kunna bättre svenska, se över byggkostnaderna inom koncernen.
Allt är idag 5–6 år senare delvis genomfört, men inte En enda av våra motioner har beviljats/godkänts av majoriteten…

Jag vill uppdatera er Södertäljebor om vad vi har föreslagit de senaste åren och vad som finns i vår budget som debatteras i fullmäktige 29 nov.
RP har läst majoritetens nya budget, vi ställer oss bakom alla satsningar, men...

Realistpartiet har budgeterat EXTRA för:
En tryggare skola för lärare och elever genom anställning av minst 20 trygghetsvärdar som fördelas på våra skolor. Anställning av minst 10 fler skolkuratorer för att bekämpa psykisk ohälsa samt återupprättande av de finska klasserna. Etablering av ett brottsförebyggande råd med installation av trygghetshubbar, utökad extern visselblåsarfunktion.
Arbetsmarknadsåtgärder – ”startskottet” för att skapa arbeten och stödja våra småföretagare.
Seniorsatsning för att minska ensamheten bland våra äldre.

Vi har projekteringsbudget för:
Att hålla idrottsplanerna öppna även vintermånaderna och anlägga utomhuspooler i Eklundsnäsområdet. Ytterligare en isyta intill Scaniarinken, bygga till omklädes rum i anslutning till Scaniarinken så dam idrotten och våra unga får värdiga ytor att byta om i, samt ett P hus i området. Motocross sporten behöver en ny bana.
En turism och publikfriande satsning är vår triangel av kul, vi vill anlägga en linbana från Södertälje centrum till Torekällberget, återinföra 1800 tals veckan och installera Södertälje Walk of Fame längs med det nya stråket som anläggs intill kanalen från KTH till centrala Södertälje.

Skatteåterbäring - Södertäljeborna får del av coronastödet som finns kvar i kassan, vi sänker tillfälligt kommunalskatten tre år, pensionär/arbetare får 500-1000kr per år extra som bonus.
Inga stora pengar, men vi sänder en signal – Vi tror på Södertäljeborna och framtiden!

Hur Realistpartiet finansierar satsningarna kan ni läsa om i vår budget som ligger längst ned på denna sida.
För er kloka som inte vill vänta minst 5 år på att våra förslag kanske, eventuellt delvis blir verklighet tar istället den snabbare vägen och ser till att lokalpartiet blir stora i kommunvalet 11 september 2022, vi är övertygade om att minst 1 på 10 är realist, det kan räcka gott!

När Realistpartiet ingår i en styrande majoritet så kommer vi att lyssna på alla bra förslag, oavsett vem som lägger dem, det är realistiskt!

Joakim Granberg
Realistpartiet, ditt lokalparti
Läs hela inlägget »
Ironisk bild utan personkoppling :) Ironisk bild utan personkoppling :)
Att omyndigförklara en kommunledning
kan vi tyvärr inte göra juridiskt även om staden skulle må bra av om en ”god man - funktion” tog över driften av kommunens verksamheter och ekonomiska transaktioner - för så illa är det!

Realistpartiet har under 7 år i stadshuset bevittnat den ena galenskapen efter den andra, vi har förgäves polisanmält missbruk av våra skattepengar vid ett par tillfällen, fornhöjdsskandalen där Skanska tog för sig av kommunkassan ca 250 miljoner över budget - Vi polisanmälde ärendet - Länk LT, garagebygget bakom stadshuset där 20 miljoner utöver budget försvann till Peab utan konsekvenser för varken dem eller ansvariga i stadshuset, eller jo…en fick ju en miljon för att säga upp sig! Läs-LT
Även vi skrev en insändare om skandalen - LÄNK

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat” Albert Einstein.

Skanska och Peab ges fortsatt förtroende och tackar genom att fortsatt leverera på samma för staden destruktiva nivå, ”Stockholmsberget” blev Telgebostäder dyraste bostadsbygge, nu är hyrorna så höga att nästan ingen vill hyra de större lägenheterna.
Peab får i uppdrag att bygga inom kanaltorgsprojektet och fakturerar så vilt utan underlag att till och med kommunen reagerar och stoppar sina betalningar och anlitar jurister. - I tidningen Byggnorden: Läs hela artikeln - Länk
Citat:
Underentreprenörer i flera led utan information till kommunen i strid mot avtal, Kompletteringar i den ekonomiska redovisningen uteblir och Peab har inte lämnat någon godtagbar förklaring. 
Men det stannar tyvärr inte här, inkompetensen genomsyrar många av våra verksamheter, i LT kunde vi läsa om hur folk kör omkring i våra kommunbilar utan körkort och kvaddar dem - Länk , och den andra stjärnan som säljer våra kommunbilar för vrakpriser till kompisar så dem kan sälja dem vidare och tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad. Läs om dessa affärer här - Länk
Både dessa händelser hade kunnat undvikas om kommunen helt enkelt följt lagen och haft de kontrollfunktioner som man ska ha.
Kommer kommunen att polisanmäla händelserna eller måste vi som vanligt göra det?
Uppdatering 2021-09-08 - Kommunen har nu äntligen polisanmält bedragaren - LT

Uppdatering 2021-09-16 - Bilhärvan rör sig om miljoner som skattebetalarna förlorat - LT
Vore jag (JG) kommunstyrelsens ordförande så skulle jag ge nya stadsdirektören Stefan Hollmark i uppdrag att lyfta på varje sten och gå igenom alla våra avdelningar och se till att det införs och efterlevs kontrollfunktioner så att liknande pinsamheter inte uppstår igen.

MEN -Tyvärr så har vi ”småpåvar” som suttit allt för länge på sina stolar och styr sina avdelningar utan kontroller och insyn, det hjälper knappast att ens tipsa om deras haverier då man gärna inte vill röra om i så gamla skrivbordslådor då de kan innehålla skit som hamnar lite var stans ifall de öppnas, i synnerhet med 1 år kvar till valet så vill man inte peta i fler potentiella skandaler.

Realistpartiet har föreslagit åtgärder som extern visselblåsarfunktion där man tipsar om problem anonymt – Vi fick svaret NEJ! - Tack och lov så kommer det ett lagkrav på dessa funktioner i juli 2022
Läs mer om detta här- LÄNK

Vi har även föreslagit en styrgrupp – Ekonomi och Företagsnämnden som med kunnigt folk lägger sig som ett paraply med kontrollfunktioner över kommunens samtliga verksamheter och i princip slår ut alla möjligheter till avtal utan upphandlingar, dåliga fastighetsförsäljningar, maktmissbruk och skumma affärer i allmänhet.
- Detta förslag kan ni läsa om här - LÄNK

Att man inte lär sig ifrån kommunens sida, och framförallt inte vill lära sig är enbart det underlag för ett ”omyndigförklarande”, om inte juridiskt, så förhoppningsvis av väljarna i kommunvalet 11 september 2022.

För man undrar ju på riktigt när folket i kommunen skall få nog?

Gör dig själv en tjänst, rösta realistiskt i kommunvalet 11 septemberg 2022


Joakim Granberg
Partiledare
Lars-Göran Jonsson
Vice ordförande
Realistpartiet
Läs hela inlägget »
Artikeln finns även i LT 2021-08-31 - LÄNK
Efter snart 4 år som ledamot i kyrkofullmäktige så har jag lärt mig en hel del om vad som sker och inte sker inom vår församling.

Att i stort sett alla som är verksamma inom kyrkan vill väl förstår vi, det är ju knappast den
 ”höga lönen” på 500 kr per år som är drivkraften att vara verksam ledamot inom sin församling.

Många är godhjärtade och vill hjälpa till, deltar i frivilligarbete och andra hjälpverksamheter, men där stannar det, visioner om att hjälpa sin egen kyrka och medlemmar är det tyvärr ont om.

När vi 2018-05-10 la en motion (förslag) om att öppna upp våra lokaler för församlingens behövande seniorer och servera dem mat samt lite aktiviteter gärna dagligen så var det en ledamot som reste sig upp och sa – Jag har suttit i fullmäktige sedan 80 talet, och det är första gången det ens kommer ett förslag här i kyrkofullmäktige, och ett bra förslag dessutom!  Kök köptes in och vi drog igång en verksamhet med matservering en gång i veckan till att börja med, sedan satt pandemin stop och vi hoppas komma igång snart igen. Läs om förslaget här-Länk

Jag insåg tidigt att kyrkan behöver hjälp att rädda sig själva och sin verksamhet.

Jag är inte speciellt from, skulle knappast kalla mig för verkligt religiös, snarare mer hoppfull om något bättre efter detta liv, men man behöver inte vara djupt religiös för att uppskatta och vilja värna sin kyrka och dess traditioner som är en viktig del av vår nationella själ och historia.
Vår centrala kyrka Sankta Ragnhild byggdes under 1100 talet och har sedan dess varit en symbol för vår stad, bara den vetskapen gör att jag vill säkra dess framtid för kommande generationer.

Drivkraften att hjälpa framförallt våra äldre församlingsmedlemmar som fortfarande befinner sig i detta jordelivet är stor inom mig och Realistpartiets kyrkogrupp.

Behovet av nya krafter och idéer inom vår kyrka är stort
Kyrkans roll i samhället blir allt mer avlägsen för allmänheten och medlemsantalet minskar år efter år, därmed minskar även kyrkans intäkter och således dess möjligheter att verka i samhället.
Kyrkan måste söka och utveckla nya vägar för att vända trenden och dess ekonomiska förutsättningar.
Att bygga fler hyresbostäder och driva vård/omsorg och äldreboenden i egen regi endast för kyrkans medlemmar kommer att få flera att vilja stanna kvar som medlemmar i kyrkan och säkerligen till och med få några att återuppta/bli medlemmar i vår församling.

Egna äldreboenden och fler hyresbostäder kommer att skapa arbetstillfällen och lägga grunden för en bättre ekonomi för vår församling i det långa perspektivet.

Realistpartiet här därför lämnat in 2 motioner (förslag) om hur och vart kyrkan kan bygga fler hyresbostäder på sina egna fastigheter och mark.  Läs om förslagen här: Äldreboenden 
och läs här om Bostäder i kyrkan regi-Länk
Kyrkan har mark ute i Enhörna och vi har föreslagit att vi skall anlägga ett äldreboende där, och utreda möjligheterna till att även bygga vanliga hyresbostäder och 55 plus boenden.

Även att bygga ovanpå våra centrala fastigheter är en möjlighet och en realitet i stadsplanering idag.
Våra förslag är seriösa och får vi väljarnas förtroende så hjälper vi ideellt till med projektering, upphandling och planläggning för finansiering.
Dessa förslag och andra kan ni hitta på vår hemsida: realistpartiet.se
Alla våra motioner i kommunen kan ni hitta här: Länk motioner
Realistpartiet är det enda alternativet om ni vill förnya och stärka kyrkans oberoende
och ställning i samhället – Tycker ni om våra förslag?
Rösta då på Realistpartiet i Södertälje pastorat - Kyrkovalet söndag 19 september


Joakim Granberg, partiledare
Realistpartiet
Läs hela inlägget »

         Vi vill bygga kyrkan starkare!

Uppdatering 2021-08-31 - Kyrkan äger 75 hektar mark i Enhörna - Där vill vi bygga äldreboende, bostäder och 55 plus boenden.
Samt fler bostäder på kyrkans fastigheter i centrala Södertälje.

Läs även -Kyrkan hjälper många, men vem hjälper kyrkan? - Länk - Även i LT - Länk

Bakgrund

(Detta förslag är inlämnad som motion till kyrkofullmäktige att besluta om.)
Södertälje kommun har idag brist på äldreboenden, även om det ifrån kommunen och andra aktörer finns planer på att bygga flera äldreboenden så ser vi ändå en möjlighet att fylla ett behov för pastoratets egna medlemmar. Vi är övertygade om att många av pastoratets äldre skulle föredra att bo på ett äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) som drivs i kyrkans regi.
Faktum är att vi tror om att vi lanserar planer på ett eget äldreboende och släpper förbokning så tror vi att det skulle bli fullbokat tämligen omgående.

Vi har även föreslagit bostadsbyggande av hyresrätter på kyrkans fastigheter i centrum- Läs mer

Motivering
Kyrkans roll i samhället blir allt mer avlägsen för allmänheten och medlemsantalet minskar år efter år, därmed minskar även kyrkans intäkter och således dess möjligheter att verka i samhället. Kyrkan måste söka och utveckla nya vägar för att vända trenden och dess ekonomiska förutsättningar. Att driva äldre – vård och omsorgsboende i egen regi endast för kyrkans medlemmar kommer att få flera att vilja stanna kvar som medlemmar i kyrkan och säkerligen till och med få några att återuppta/bli medlemmar i vår församling.
Egna äldreboenden kommer att skapa arbetstillfällen samt lägga en grund för en bättre ekonomi för vår församling i det långa perspektivet.
Bedömning
Äldre – och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar – En kartläggning av förekomst och erfarenheter kan ni läsa om här – PDF - 30  sidor
Det är mycket bra information i dokumentet med erfarenheter om hur det talades om detta i Örebro innan det genomfördes.
Här kommer citat ur dokumentet som sammanfattar informationen bra:
-Frågan om boende för äldre blir allt mer aktuell i Sverige, i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar.
År 2006 tillsatte regeringen en äldreboendedelegation. Parallellt arbetade en delegation för mångfald i vård och omsorg. Denna lades ner sommaren 2007. I mars 2007 tillsatte äldreomsorgsministern en ny utredning, Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Vidare har ett investeringsbidrag för särskilt boende, behovsprövat boende, initierats från regeringen och godkänts av EU-kommissionen. Även inom Svenska kyrkan är intresset för denna fråga stort. En motion till kyrkomötet år 2004 efterfrågade samlad information om genomförda och planerade satsningar samt om gjorda erfarenheter. Denna rapport, sammanställd i april 2007 på uppdrag av Kyrkokansliet i Uppsala, utgör ett första svar på motionens fråga – Slut citat.

Är kyrkan lämplig som vårdgivare inom äldreomsorgen?

Ernst & Young gjorde 2013 en utredning på uppdrag av kyrkan om dess lämplighet
som leverantör inom boende för äldre – dokumentet på 74 sidor finns att läsa här: PDF

Utredningen kan sammanfattas i denna korta text, Citat:
Genom expertutlåtandet synliggörs Svenska kyrkans unika möjligheter att som organisation kunna bidra till att möta marknadsbehoven utifrån de äldres egna förväntningar. Till de styrkor som Svenska kyrkan förfogar över hör t.ex. den lokala närvaron och nationella täckningen. Vidare ger Svenska kyrkans starka varumärke stora förtroendekapital och ekonomiska tillgångar och där av goda förutsättningar till framtida initiativ inom området. – Slut citat.

Åtgärdsplan och kyrkofullmäktiges beslut

Motionärerna erbjuder sig att pro bono delge församlingen information om lagar, regler, bidrag som kan sökas och att ta fram all annan information som kan krävas för att kyrkofullmäktige skall kunna ta ställning till frågan.
Vi kan även ta fram kostnadskalkyler för byggnationen och bistå med expertis som finns inom vår organisation gällande bolagsdrift, ekonomiska kalkyler och förutsättningar för att genomföra projektet. Församlingen skall inventera möjligheterna att bygga detta på egen mark (om det finns) inom pastoratet, alternativt att förvärva lämplig mark samt i samråd med kommunen se om det finns någon lämplig mark som kan anvisas till kyrkan för ändamålet.
Kyrkofullmäktige
 Fullmäktige ska bevilja motionen till den grad att det sätts ihop en styrgrupp som får i uppdrag att undersöka möjligheterna att praktiskt genomföra ett projekt som detta, och undersöka intresset bland våra församlingsmedlemmar samt se över våra ekonomiska förutsättningar, tillgång till mark och kommunens inställning till detta projekt.
Nu är kommunens välvilja ingen förutsättning för att genomföra projektet, men det är såklart ett önskemål att man ställer sig positiva till projektet och bistår församlingen så långt det är möjligt.
Hemmalaget - Realistpartiet i Södertälje Pastorat - Vi kandiderar i kyrkovalet 2021
Vi söker helst en bred enighet inom kyrkofullmäktige för denna motion, men då motionssvaret kommer att ske efter kyrkovalet 19 september 2021 så förutsätter vi för genomförandes bästa att RP ingår i den styrande majoriteten oavsett hur dess samansättning ser ut.
Vi är här för att göra bra saker för vårt pastorat och dess medlemmar, vilka som stödjer våra förslag, eller vilka vi då samarbetar med är sekundärt.
Men en röst på oss ökar ju chanserna för ett genomförande såklart!

 
Södertälje den 2021-08-06
Joakim & Lasse Joakim & Lasse
Vi vill bygga kyrkan starkare!
Mvh
Realistpartiet i Södertälje pastorat
Joakim Granberg - Partiledare för RP
Motionen framtagen tillsammans med:
Lars – Göran Jonsson, vice ordförande RP
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhet
Uppdatering 2021-08-30  Peab i ny skandal - fakturerar kommunen vilt utan underlag och bryter mot avtalet och tar in en massa underentreprenörer och timmar kan inte redovisas, kommunen stoppar betalningar.... Läs mer här i Byggnorden - Länk
Bakgrund
(Denna skrivelse har lämnats in som motion till Södertälje kommunfullmäktige)
Södertälje kommun har genom åren kantats av skandaler kring hur våra skattemedel hanteras, vi kan räkna upp de värsta och mest kända – Fornhöjdsskandalen då renoveringen av bostäder blev 250 miljoner dyrare än kalkylen, även så fick vi läsa i LT om hur tekniska nämnden och tjänstepersoner handlat ett parkeringshus av Peab som är nordens dyraste p-hus per kvm, den affären gjordes upp genom ett handslag och ingen upphandling, inget bygglov var klart och inget avtal… garaget blev sedan 20 miljoner dyrare än utlovat. Skanskas bygge på ”Stockholmsberget” där bostäderna blev så dyra att dem inte gick att hyra ut… Det går att räkna upp mycket mera, men vi stannar där av utrymmesskäl och problematiken är redan allmänt känd.
RP polisanmälde fornhöjdsskandalen - Se LT - Vi polisanmälde även P-hus skandalen - Länk
 
Inte nog med att vi köper de dyraste byggnationerna, vi säljer även ut våra fastigheter för billigt till privatpersoner, fastigheter som ägs av oss skattebetalare, tiotals miljoner har gått upp i rök på grund av dåliga försäljningar. Allt detta påpekar våra egna kommunala revisorer och företagen PWC (PricewaterhouseCoopers AB) samt EY (Ernst och Young) som båda haft i uppdrag att granska kommunens affärerAlla tre grupper har kommit fram till att det sköts dåligt och att korruption inte kan uteslutas. Södertälje kommun får årligen rapporter och åtgärdsprogram för att komma till rätta med vår ”situation” med att pengar går upp i rök, men inget ordentligt görs! År efter år… Joakim Granberg och Lars-Göran Jonsson har tröttnat på detta och presenterar tillsammans nedan hur vi efter valet 2022 skall få ordning på Södertälje kommuns ekonomi. - Södertäljelyftet på riktigt!
Detta är taget ur vårt 12 stegs program som lanseras inför kommunvalet 2022.
Ett program för att få ett slut på maktmissbruk och missbruk av våra gemensamma tillgångar/kassa.
Joakim Granberg & Lasse Jonsson

Fakta och siffror kring upphandlingar nationellt

I Sverige - Mellan 90–135 miljarder kronor slösades bort i offentliga upphandlingar under 2018.
Den offentliga sektorn upphandlade varor och tjänster för 900 miljarder kronor under 2018.
Av den summan är 10–15 procent, 90–135 miljarder kronor, slöseri, alltså onödiga kostnader, eftersom statliga och kommunala myndigheter inte sköter sina upphandlingar tillräckligt professionellt.  Detta enligt en researchrapport från Dagens Samhälle. Det är naturligtvis rätt upprörande, dels därför att det handlar om våra skattepengar och därför att det finns regler för offentlig upphandling som borde garantera att sådan sköts professionellt med en sund konkurrens mellan olika anbudsgivare. Läs artikeln i Dagens Samhälle    
Även svenskt näringsliv lyfter frågan om kommunernas dåliga inköp:
”Många kommuner kan spara 5–10% på sina inköp och upphandlingar genom att göra smartare affärer. Det är pengar som bättre kan användas i välfärdens kärna eller till lägre skatt. Det handlar till exempel om att ställa mer genomtänkta krav, följa upp avtalen bättre och styra upp vem som får köpa vad. Kommunens inköp och upphandlingsorganisation ska utvecklas, så att inga skattekronor slösas bort, utan går dit de gör störst nytta.”
Läs hela artikeln här:  https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gotland/en-bortglomd-valfraga_1172149.html                                                                                          

Åtgärder som vi kan genomföra - Stoppa slöseriet!

Expense Reduction Analysts (ERA)  är ett internationellt nätverk av experter på inköp och upphandling som hjälper både privata företag och, om än i mindre utsträckning icke vinstdrivande organisationer, med inköp, upphandlingar och kostnadskontroll för både varor och tjänster.
 
Det kan i sammanhanget vara intressant att se hur stora besparingar ERA har lyckats göra i Europa (siffrorna stämmer relativt väl med motsvarande resultat i Sverige) i sammanlagt cirka 20 000 uppdrag och projekt under de senaste 10 åren. Genomsnittet för de 20 000 uppdragen är cirka 20 procent. Alltså något mer än de 10–15 procentens slöseri i offentlig sektor.
 
Vanliga orsaker till den här typen av problem i offentlig sektor tycks vara bristfällig konkurrens – för få anbud vid upphandlingar – och att den som upphandlar inte förstår marknaden. Orsaker till alltför höga kostnader som ERA ofta möter i privata företag och kommuner är att:

·         Man gör en förhandling ”en gång för alla” och sedan fortsätter man i åratal med samma leverantör utan att hålla sig ajour med vad som hänt på marknaden.


·         Den som har den löpande kontakten med en leverantör sköter också förhandlingarna. Det kan lätt leda till vänskapskorruption och successivt sämre priser.


·         Leveranser och fakturor kontrolleras inte tillräckligt noga.  Olika typer av förändringar och prispåslag ”slinker med”.


·         Företagets/kommunens verksamhet har förändrats – och det man köper motsvarar inte längre helt och fullt företagets/kommunens aktuella behov. Ibland betalar man till och med leasingkostnader för utrustning som man inte längre använder.

Siffrorna för ”slöseri” i offentliga verksamheter respektive privata företag är inte helt jämförliga. Många gånger skulle man nog inom en myndighet få mycket lägre kostnader om man i stället för att passivt begära in anbud från ett antal leverantörer gjorde en mer djupgående analys av behov och möjligheter och sedan genomförde en verkligt professionell förhandling med ett par av leverantörerna. Med det i åtanke kan det inom såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv finnas en betydligt högre potential till kostnadsbesparingar än 10–15 procent.

ERAhttps://se.expensereduction.com/  

Vi (kommunen) handlar för ca 3 miljarder årligen

Bedömning:
Södertälje kommun handlar varor och tjänster för ca 3 miljarder årligen, enligt den genomsnittliga kalkylen så tappar man 10–15% av pengarna genom dålig eller ingen upphandling alls som i extrema fall då det blir 50–100 % dyrare. Att Södertälje skulle vara bättre på detta än genomsnittet av kommuner har vi svårt att tro, snarare mer sannolikt att vi befinner oss på den sämre halvan…

Men om vi ändå håller oss till kalkylen och det faktum att ERA (Expense Reduction Analysts) – lyckas minska sina kunders kostnader med 20% i snitt, så kan vi då utgå ifrån att Södertälje kommun skulle årligen genom bättre affärer och upphandlingar spara mellan 10 – 20% av sina utgifter, vilket i reda pengar innebär att vi får mellan 300 till 600 miljoner mer i kassan att lägga på kommunens andra poster och behov, vilket skulle leda till ett stort uppsving för staden ekonomiskt!
Utrymme för stora satsningar inom kommunen utan att låna upp en enda krona!
Realistpartiet kommer därför att i sin budget åtgå ifrån att minst 10% i svinn försvinner om dessa åtgärder som vi föreslår här införs, och därmed kan lägga till 300 miljoner i sin budget när vi lämnar in vårt budgetförslag, dessa är helt rimliga och realistiska siffror då denna nämnd – Ekonomi och företagsnämnden kommer att införas vid ett scenario där Realistpartiet sitter med på den styrande sedan.
Är vi extremt pessimistiska i beräkningen av resultatet om dessa åtgärder införs så utgår vi ifrån att endast en 7,5% förbättring sker, men då kan vi likväl fortfarande räkna med 225 miljoner kronor mer i vår budget än nuvarande majoritetens budgetförslag.

EF nämndens verksamhetsbeskrivning

Ekonomi och företagsnämnden (EF) skall som namnet avslöjar också arbeta för ett bättre företagsklimat i vår stad.
Nämnden skall ha en egen budget på ca 20 miljoner som innebär att nämnden kan ha egna tjänstepersoner som arbetar heltid med att stödja och utöka företagslotsservicen för att även bistå de små och medelstora företagen mera, stödja då företag söker bygglov, tillstånd och andra tjänster som kan upplevas som krångliga och stelbenta. I flera andra kommuner så får man en lots som hjälper en genom hela ärendet.
Nämnden skall även ha anställda proffs inom ekonomi och upphandlingar.
Styrgruppen som idag finns för att skapa ett bättre företagsklimat har haft en uppsökande verksamhet där man hälsat på hos företagen, ett 50 tal företagsbesök som slutar i att ”man skall ta med sig” informationen och sedan så sker ingen uppföljning…ingen åtgärd, och inget återbesök. Den styrgruppen skall antingen läggas ned och EF tar över uppgiften, eller så kvarstår styrgruppen som en politiskt sammansatt grupp och den rapporterar till ekonomi och företagsnämnden som även skall ha en representant i styrgruppen (nämndens ordförande samt vice ordförande deltar även i styrgruppen).

Företagsbesöken skall resultera i en analys om vad som kan förbättras och vilka åtgärder som kan vidtas omedelbart och vilka mer långsiktiga åtgärder som kan genomföras,
sedan skall analysen återrapporteras till företaget som besökts. Att tilltänkta åtgärder även implementeras ned i organisationen har tidigare vart ett problem, nu skall det följas upp.

Gynna det lokala näringslivet

Det finns Södertäljeföretag som aldrig får chansen att komma in på den lokala marknaden i sin egen stad, även fast de är verksamma sedan många år i grannkommuner. Ursäkterna från kommunens sida är att de inte har några referenser ifrån tidigare arbeten åt kommunen… snacka om moment 22… hur skall man ha referenser när man inte blir insläppt?
I många andra fall så säger man att Södertäljeföretagen är för små, att man inte vågar ge dem stora uppdrag, därför så går man gång på gång till de stora jättarna som ofta är dubbelt så dyra.
- Lösningen på detta är mycket enkel – Dela upp arbetet på flera entreprenörer!

Alla större arbeten som beställs via kommunen eller koncernen går som oftast att dela upp i olika etapper/områden, inte nog med att man kan få in flera lokala aktörer då som kan ta på sig en del av uppdragen, man kommer även få in fler anbud och därmed komma ner i pris på stort sett allt man idag bygger eller köper in. Att köpa ”hela paketet” av ett stort bolag kan kännas bekvämt och tryggt, men uppdraget ligger inte i att göra det enkelt för sig, uppdraget är att bygga, köpa in, och göra affärer på ett sätt som gynnar kommunen och dess invånare bäst, och kan man gynna de lokala företagen mer så leder det i förlängningen till fler anställningar och högre skatteintäkter för kommunen, en win win situation helt enkelt! Så att dela upp upphandlingarna ger i förlängningen ett bättre företagsklimat!

EF nämndens viktigaste uppgift är att se över ekonomin!

Nuvarande ordning så kan nämnder, våra bolag och enskilda personer med maktposition inleda, lova, ingå i avtal och till och med genomföra för kommunen och dess medborgare väldigt dåliga affärer och inköp helt utan konsekvens. Affärerna uppdagas oftast genom lokalpressen, inte genom att folk eller övriga folkvalda får insyn i affärerna.
Folkvalda som sitter i kommunstyrelsen och koncernstyrelsen får ingen som helst insyn i affärerna innan det är för sent, ibland görs inte ens upphandlingar utan någon/några personer tar beslutet om vad som skall köpas in och vem som skall få sälja till kommunen, vilket öppnar upp för korruption som alla våra granskningsenheter som revisorerna, Ernst och Young, samt PWC påpekat varje år…
För att få ett slut på detta så skall alla delegationsbeslut och rätten till inköp över gränsen för tillåten direktupphandling för nämnd/bolag och anställda upphävas och ställas under EF nämndens kontrollparaply.
 
När Telgebostäder blev lurade på ett par hundra miljoner av Skanska i fornhöjdsrenoveringen så var en larmklocka satt till att alla inköp som gick över budget med en miljon skulle generera en varningsklocka som ringde högt, men ingen signal kom…. 250 miljoner gick utöver budgeten utan att klockan ringde, styrelsen var inte ens informerad… Detta är en stöld av Södertäljebornas pengar! - Installationen av EF nämnden kommer att sätta stop för att liknande affärer genomförs, det kommer aldrig mer att hända!
Vi kommer aldrig mer bygga Europas dyraste P hus per kvm, vi kommer aldrig mer att bygga så dyra bostäder att vi inte kan hyra ut dem.  Telge inköps hela organisation skall ställas till förfogande för EF nämnden, EF skall få tillgång till alla offerter som kommer in, EF skall även kunna se över alla nuvarande ramavtal och om dem är förlegade och dyra så skall dem hävas så snart som lagligt möjligt för att göra en ny uppdaterad upphandling.
EF nämnden skall ha tillgång till allt material som rör kommunen, dess nämnder och bolags avtal gällande lån, upphandlingar, försäljningar och alla dess affärer och avtal för att tydligt kunna genomlysa och rensa upp i dåliga avtal och inköp.
Inga fastighetsförsäljningar under marknadsvärde kommer längre vara möjligt då offerter skall redovisas för EF nämnden innan beslut kan tas, kort sagt så häver vi genom EF nämnden möjligheten till väldigt dåliga affärer samt även nära på utesluter möjligheten för korruption på hög nivå. Man kan se EF nämnden som en enhet som granskar, kritiserar och ger råd INNAN en för medborgarna dålig affär är genomförd. I dagsläget så får vi rapporter varje år av EY, revisorerna och PWC långt EFTER haveriet redan är genomfört… vad hjälper det då? Nu sätter vi igång  och STOP INNAN det går fel!

Mest kostnadseffektiva nämnden i Södertäljes historia!

Oavsett om nämnden växer med medarbetare samt konsulter och kostar 20–30 miljoner varje år så kommer den att spara mellan 225 och upp till 600 miljoner kronor för kommunens skattebetalare årligen, och dessutom genom att skapa ett bättre företagsklimat och bättre förutsättningar för små och medelstora företagen och nyetableringar även öka skatteintäkterna för kommunen utöver den vinst vi redan räknat in.
 
Glöm inte att denna nämnd även kommer att kunna ge stöd till nämnder som historiskt aldrig klarat av att hålla sin budget, vi skall ge nämnden i uppdrag att se över äldreomsorgen och hemtjänstens verksamheter för att hjälpa dem få ordning på sin verksamhet också då deras organisation idag är i kaos med en så låg effektivitet så att det nära på dubblar kostnaderna för den dagliga verksamheten, här finns ytterligare miljoner att spara utan att dra ned på kvalitén.
 
Stöd till alla verksamheter med egen inköpsbudget oavsett budgetens storlek
Många av de kommunala verksamheterna som vårdinrättningar, skolor med mera har en egen budget för inköp av mat och annat material. Alla verksamhetschefer skall coachas och uppmanas att se över sina inköpsrutiner, som ett aktuellt exempel så har en verksamhetschef med ca 15 brukare själv tagit beslutet att det blir för dyrt att köpa in via den kanal som det gjorts i alla år… Hon har på eget bevåg börjat handla mat och vardagliga förbrukningsartiklar på en lokal dagligvaruhandel istället och minskat sina inköpskostnader med 30–40% direkt!
Alla våra verksamheter ska göra en översyn av sina inköp och miljoner kommer att sparas!

Bolagen samt affärshemligheter/sekretess

Hemliga Arne
Hemliga Arne

Ibland kan man tro att det är hemliga Arne som styr vilka som skall få göra affärer med kommunen... Är affärerna så ljusskygga?
När Realistpartiet tidigare har lyft problematiken med att folkvalda och till och med bolagens styrelser inte har insyn i vem som bestämmer
, vilka som lägger bud och hur affärerna går till så har man hävdat att det i bolags världen finns möjlighet att dölja sina affärer bakom något som heter affärshemligheter, sekretess osv… Ja det stämmer såklart att ett bolag skall kunna skydda sina affärshemligheter ifrån konkurrenter, men sin egen styrelse ställer vi oss tveksamma till?  
Styrelsen har ju tystnadsplikt om det är ett ärende som kräver det!                                                                                                                        
Vi ser inte transparens inför styrelserna som ett problem, det som vi ser som ett problem är att man vägrar även i efterhand visa sin egen styrelse vilka anbud som funnits, varför några ratats och vem som beslutat om vem som skall få jobbet…. Detta öppnar såklart upp för korruption!                                                                                                                                           
Bättre ekonomi i våra bolag – Proffs VD skall tillsättas som koncernens högsta chef.
Att koncernstyrelsen skall ha en VD med erfarenhet, kunskap och kompetens att styra en koncern som omsätter flera miljarder är för oss en självklarhet.

Alla våra koncernbolag skall ha en VD som har kunskaper om bolagets verksamhetsområden, det innebär att det inte skall vara politiskt tillsatta personer på bolagets VD poster, det skall vara folk som faktiskt har kompetens inom området som det gäller, det skall vara seriösa rekryteringar till dessa poster där EF nämnden har full insyn vilka som söker arbetet för respektive post för att undvika kompis rekryteringar inom egna led som ofta innebär – ”Lära sig på jobbet uppdrag…”
Här skall EF nämnden stödja HR i dess rekryteringar för att undvika kompistillsättningar före kompetens och kunskap.
Vi är övertygade om att med högre kompetens inom VD posterna så kan även bolagens verksamheter öka sina intäkter till koncernen och då i förlängningen till kommunen och dess invånare. Här finns det pengar att hämta hem i verksamheterna utöver inköp/upphandlingar, mer effektiv bolagsdrift ger minskade kostnader och ökad vinst, det rör sig om 100 tals miljoner kronor.
 
Ekonomi och företagsnämndens samansättning
Nämndens ordförande skall vara någon som har gedigen erfarenhet av att hantera bolag, affärer, och verkligen brinner för Södertäljes näringsliv.
 
Vi föreslår vår Lars-Göran Jonsson som ordförande för EF nämnden då han har en bred insyn i det lokala näringslivet samt stor erfarenhet genom sitt arbete (Småstadens Redovisning) som rådgivare inom ekonomi samt bokföringskonsult för ett hundratal lokala små och medelstora företag inom flertalet branscher, nämnden prioriterar kompetens i första hand, LG Jonsson har dessutom varit med och tagit fram ramarna för denna motion och är en viktig ingrediens för att nämndens arbete skall bli som motionen avser. ALLA fullmäktiges politiska partier skall vara representerade i nämnden med EN stol vardera samt även en representant vardera ifrån dessa företag: Expense Reduction Analysts (ERA), Ernst & Young samt PWC.
 
Första året skall även ERA tas in som konsult för att organisera och styra upp nämndens arbete och rutiner (de har trots allt ett dokumenterat snitt på en 20% förbättring av sina kunders kostnadsläge/ekonomi), för att sedan ha en fast stol i nämnden på årsbasis framöver så länge behovet finns. Ernst och Young samt PWC (PricewaterhouseCoopers AB) kan löpande komma med sina synpunkter, kritik och förslag innan det är för sent och dåliga affärer redan är genomförda…                                                                                                                                                       
Totalt med en anställd VD, 9e partier representerade med en ledamot, samt 3 konsulter (ERA, EY, PWC) och kommunens näringslivschef samt stadsdirektören så landar vi på 15 personer samt en heltids sekreterare, ledamöterna som inte redan är heltidsanställda är som vanligt arvoderade per möte och uppgörelse med konsulterna. Partierna själva väljer vem som skall representera partiets stol i nämnden. Varje parti har dessutom en ersättare i nämnden, vilket skulle kunna vara partiernas gruppledare för demokratins skull då vi utgår ifrån att varje parti väljer en representant som kan något om ekonomi, inköp och handel till den ordinarie stolen.
Även Vice och 2e vice posten i nämnden hoppas vi att de berörda partierna väljer någon som är lämplig för uppdraget.

Det blir då totalt 24 personer samt en sekreterare vid ett möte om alla närvarar så är det totalt 25 personer på ett ordinarie möte, en vanligt nämnd idag har 24 plus sekreterare, så ingen skillnad mot andra nämnder i utformning.                                                                                                                                                                                               Möten bör ske minst 10 gånger per år, vid varje möte skall bolag och nämnder som har betydande affärer på gång hålla en dragning inför nämnden, samt göra siffor och relevanta uppgifter tillgängliga för nämnden. Betydande markförsäljningar skall redovisas för nämnden innan dem godkänns och genomförs.
 
Nämndens centrala uppgift är att vara ett stöd till Södertälje kommuns bolag, verksamheter och nämnder.
Genom att enskilda personer nu slipper ta på sig ansvar för att ta beslut som de inte kan något om så undviker vi framtida skandaler och polisanmälningar…  De politiska partierna som sitter i majoritet och är ansvariga för kommunens ekonomi kan nu känna sig tryggare i att deras beslut är väl grundade i fakta och på en sund ekonomisk bas. Risken för korruption på hög nivå är i princip helt eliminerad nu när inte längre en enskild person kan ”ge bort” fastigheter, mark, betydande bygglov utan att det går via EF nämndens granskning, vilket borde vara en lättnad för fritidspolitikers och andra som inte är korrupta samt vill staden och medborgarnas bästa.
De som livnärt sig på att sälja tjänster kan söka sig till andra kommuner efter att EF nämnden införts.
Varje seriös och samvetsgrann politiker kommer att ställa sig bakom införandet av denna nämnd, då det inte bara frigör enorma tillgångar för kommunens verksamheter, det sätter även käppar i hjulen för dem som vill genomföra korrupta affärer i vår stad.
Man skulle till och med kunna gå så långt som att påstå, att vill man inte ha transparens och raka ärliga affärer i vår stad så har man nog inget inom politiken att göra, inte för våra medborgares bästa i alla fall!

Tillägg: Så man inte kan avslå hela förslaget.... :)

Vi tillägger att EF nämndens utformning INTE behöver vara exakt som motionen beskriver då det kan finnas lagar, regler och annat som måste beaktas, men huvudsaken är att dess utmålade mål förstås av läsaren och att målen uppnås så långt det är tekniskt möjligt, vi är öppna för förslag och kompromisser gällande formen och dess tillsättning av personal/personer.
Men att alla partier i kommunfullmäktige skall få insyn och delta är ett måste!

 
Avsikten med detta tillägg är att man inte skall kunna avslå motionen i sin helhet på grund av någon enstaka mening eller teknikalitet som ofta är fallet.
En begåvad individ med kommunens bästa i åtanke förstår att mycket av detta vi skriver i denna motion är bra för kommunen, dess verksamheter och invånare. Den exakt formen och funktionen EF nämnden kommer att fylla är något som vi tillsammans med en majoritet mejslar fram efter valet 2022.

Efter valet 2022 så skall kommunfullmäktige bevilja förslaget

Fullmäktige ska bevilja motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att boka upp möten med berörda konsultbolag för att få fram en mer konkret kostnad och vinstkalkyl, samt ge ERA i uppdrag att ta fram ett mer konkret förslag till EF nämndens sammansättning, upplägg och arbete.

Vi föreslår därför att motionen beviljas efter valet 2022 på samma fullmäktigemöte då den nya majoriteten ink RP klubbas in.
Att RP skall ingå i den styrande majoriteten oavsett hur den ser ut är ett måste för att motionen skall anses som beviljad samt att vi är övertygade om att det är en förutsättning för att motionens avsikter förverkligas inte bara på papper, utan också i praktiken i den dagliga verksamheten.

 
Motionen skall sedan verkställas och folk tillsättas så att nämnden är klar att starta sitt arbete redan i januari 2023.  
 
Södertälje den 2021-07-19

Joakim Granberg (RP)
Motionen framtagen tillsammans med Lars-Göran Jonsson (RP)  
Läs hela inlägget »
Sverigefinländare, Finlandssvenskar, finländare i Sverige och svenskar i Finland.
( Kort version om de finska klassernas bevarande här i LT - Länk!)

Våra 2 nationer och folkslag har sedan 1200 talet delat land och kultur, år 1249 till 1809 så tillhörde vi samma kungahus, sedan tog Ryssland genom krig mot Sverige en viss kontroll över de finska områden som idag är Finland och då utgjorde ett finsk storfursteområde, man förklarade sig sedan självständiga 1917 och hade sedan ett inbördeskrig mellan de röda och vita, de vita vann och man slapp kommunismen, Sedan kom i alla fall Ryssland och Sovjet och Finland utkämpade 2 krig mot ryssen och fick skriva på ett lyd avtal under Sovjet 13 mars 1940 och tappade 10% av sitt land.
Men Sovjet överföll igen 25 juni 1941 och strider pågick till 19e sept. 1944.
Det slutgiltiga fredsavtalet skrevs under i Paris 1947.
Under andra världskrigets fasansfulla period så skickades ca 70 000 finska barn till Sverige, varar ca 5 000 blev kvar och adopterade av svenska familjer efter krigets slut.
1940 så släpptes boken: Finlands sak är vår!

Svensk propagandaaffisch från 1940 som uppmanar den svenska befolkningen att bistå sitt brödrafolk i öster. Totalt kom ca 8000 svenskar att delta i det finska vinterkriget.

Sverige som lyckats hålla sig neutrala i både 1a och 2a världskriget
var en av få nationer i Europa som fortfarande inte hade sönderbombade fabriker, vår produktion gick stark och stor export till övriga Europa som behövde byggas upp!
-  Det var här vi byggde upp vår välfärd och la grunden till att vi sedan på 70 och 80 talet räknades som världens rikaste nation per invånare, vår levnadsstandard var bäst i världen under många år.
Tack vare att statsminister 1936–1946 Socialdemokraten Per Albin Hansson hade gjort upp med Nazisterna att dem kunde passera genom Sverige för att invadera Norge och att vi lät dem få tillgång till vår järnmalm och vårt tågnät för att bygga mer vapen så hade vi lyckats undvika att hamna i strid med Nazi Tyskland.
Men vår situation med blomstrande industrier krävde arbetare!
Vi i Sverige hade inte arbetare så det räckte, så vilka ville vi skulle komma hit och arbeta i våra fabriker? – Finländarna såklart!
Vår egen stora industri – Scania anställde finländare och hade på 70 talet tusentals finländare i produktionen.
Bostadsområdet saltskog växte fram för att på gångavstånd ge bostäder till alla som arbetade på Scania. Naturligtvis med så många finländare och finsktalande barn så upprättades finsktalande klasser och man fick även lära sig svenska, men behåll sitt modersmål och kultur.

Svenska staten har klassat finländare som en minoritet:
Sveriges riksdag beslöt 1999, mot bakgrund av Europarådets konvention, att erkänna samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer som nationella minoriteter i Sverige.
Sådana minoriteter rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur!
På kommunens hemsida kan man läsa följande:
Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt minoritetslagen ska det finska språket skyddas och främjas och den sverigefinska minoriteten ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
Södertälje har dessutom med sin sammanvävda historia med finländare och beroende av dem att arbete i våra industrier utsett Södertälje till ett finskt förvaltningsområde! - Läs mer - Länk!

Vad är en nationell minoritet?

Nu måste man förstå vad det innebär att vara en nationell minoritet – Det är inte dem som kommit hit nu som flyktingar eller ekonomiska lycksökare, utan det är folkslag som har lång historia inom rikets gränser som detta gäller, och i Södertäljes fall är det finländarna som är den stora gruppen och endast dem som har ett eget förvaltningsområde i Södertälje.
Med den bakgrunden och den historiken som vårt land och framförallt vår stad har med finländarna, som idag har ca 15% av befolkningen med koppling till Finland så är det för oss OBEGRIPLIGT!!
Hur man ens kan komma på tanken att lägga ned de enda 2 finska klasserna som finns kvar i vår kommun, med motivering att spara några hundra tusen… En ren och skär skandal!
Man skall även komma ihåg att bara i Helsingfors så finns det ett 10 tal Svenskspråkiga skolor, så i Finland stödjer man sverigefinländare utan knussel med respekt för vår gemensamma historia.
VI tycker att vår stad har ett moraliskt ansvar för att stå upp för finländarna, dem om några har med hårt slit varit med och byggt upp vår stads industrier och välfärd – Skall vi tacka dem med att slå igen deras sista skolklasser?
Nej PERKELE säger vi till det! - Bevara de finska klasserna, allt annat är oacceptabelt!
Finlands sak är vår sak!
Joakim Granberg & Harri Salminen
Realistpartiet

Fullständig insändare ifrån finskaförskolan med föräldrar nedan!

Vart är minoritetsrättigheterna på väg i Södertälje?
Vi föräldrar, lärare, sverigefinländare och Realistpartiet motsätter oss att utbildningskontoret lägger ned de finskspråkiga klasserna på stålhamraskolan!

Som många redan vet är Södertälje kommun ett finskt förvaltningsområde (sedan 2010), detta är ett uppdrag från Riksdagen och något som betyder att kommunen ska erbjuda och se till att sverigefinländare får sina förstärkta minoritetsrättigheter tillgodosedda.

Sverigefinländare skall ges utökade möjligheter att kunna ta del av/använda sig av kommunens olika verksamheter samt delar av serviceutbudet på minoritetsspråket finska. Särskilda bestämmelser finns gällande barn som tillhör de nationella minoriteterna, vilket sverigefinländare tillhör. Och nu undrar ni kanske varför det är så viktigt att erbjuda finska till invånare i Södertälje kommun och i Sverige överhuvudtaget?
Det finns många svar på den frågan, men vi börjar med en historisk tillbakablick:
Södertälje har en lång och gedigen historia med invånare som helt eller delvis har sitt ursprung från Finland.

Redan omkring år 1940 kom det många finländare till kommunen i hopp om arbete och ökningen skedde under de första årtiondena fram till omkring 1970 talet. Sedan dess har antalet sverigefinländare eller snarare inflyttningen avtagit men kvar finns en stor del av invånarna som i Södertälje har sitt ursprung från Finland. Med det stora antalet finländare kommer den finska kulturen, den egna identiteten och även språket. att vara en del av det svenska samhället med dess öppenhet och demokratiska värderingar där alla får vara sig själva men där även stor vikt läggs på den enskilda individen och dess rättigheter.
Numera är den unga generationens sverigefinländare mycket starkt integrerade i det svenska samhället och familjer består till stor del av sammansättningar där endast den ena vuxna är finsktalande och sverigefinländare. Detta betyder att svenska språket, det svenska samhällets regler och den svenska kulturen redan är en självklar del för ”nutidens” sverigefinländare, så något hot om att inte komma in i samhället är inte aktuellt. Däremot är kunskaperna i det finska språket avtagande, likaså utbudet av verksamheter där dagens finländare får chansen att utöva sitt språk färre och detta medför svårigheter och problem med att hålla det finska språket levande. I och med Minoritetslagen, dvs ”Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk” stärks sverigefinländarnas rättigheter i Sverige och framför allt i Södertälje kommun som finskt förvaltningsområde.

I ovanstående lag tydliggörs ansvaret kommunen har att informera, erbjuda och säkerställa att minoriteterna är medvetna om rättigheterna och att särskilt fokusera på att barn och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin finska identitet.
Dessutom skall sverigefinländare enligt lagen ha rätt att vara delaktiga i viktiga beslut som rör dem (2009:724). I FN:s ”konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen” som är en del av svensk lag, finns ett kapitel, nr 30 där barnens rätt att utöva och använda sitt eget språk och det egna kulturlivet lyfts fram. Då kan man fråga sig varför man vill lägga ner de finska klasserna i Stålhamraskolan i Södertälje?
Är det att stödja och främja barnets rätt till det egna språket och kulturen?

I Södertälje kommun har det sedan flera årtionden tillbaka funnits finska verksamheter. Det finns bland annat en finsk förskola för barn 1-5år, det finns (fanns?) finska klasser i Stålhamraskolan med barn i årskurs f-3 samt 4-6. Det finns även äldreomsorg på finska. Alla dessa verksamheter skapar tillsammans Södertälje kommuns bas för den sverigefinska minoriteten. Under flera tillfällen har en eller flera av dessa verksamheter hotats av nedläggning eller andra former av nedskärningar. Nu är det de finska klasserna på Stålhamraskolan som återigen hamnat i rampljuset, eller det har lyfts fram av oroliga, ledsna barn och föräldrar som undrar vad det är som pågår. Enligt Språklagen (2009:600) ska minoritetsspråken främjas och skyddas, barn som har föräldrar som tillhör en nationell minoritet har rätt att faktiskt få lära sig dessa språk, det är samhällets ansvar att se till att de får en sådan undervisning.
 
Hur kan man tillhöra ett finskt förvaltningsområde och dessutom vara en nationell minoritet och ändå bli utsatt för ett stort hot, i form av att den kommande generationens unga sverigefinländare kanske aldrig får chansen att utveckla och utöva det finska språket och den finska kulturen även om man har lagar och rättigheter som stärker just den frågan. Vilket i sin tur medför att finska språket i Sverige och Södertälje dör ut.

Är det så att Södertälje kommun inte vill satsa på det finska språket? Är det så att sverigefinländare och dess kultur och språk skall tillåtas att dö ut? På grund av vad? Några dåliga år av lägre elevantal i skolan, eller är det så att skon egentligen klämmer någon annanstans? Kan rektorn tillsammans med utbildningskontoret och kommunen välja att inte längre satsa även om man tillhör en finsk minoritet och ingår i det finska förvaltningsområdet. Om man inte vill satsa på barnen, som ändå är framtiden, vad ska man satsa på då?
 
Det är enkelt att skylla på ekonomi och dåligt elevantal, men just nu? När barnantalet ökar och när minoritetslagen stärks så sent som 2019. Är det nu Södertälje kommun och Stålhamraskolan tycker att det är läge att lyfta fram ”alla brister” som tydligen funnits så länge. Men vad säger då Stålhamraskolan, Utbildningskontoret och Södertälje kommun till de 6 åringar som i denna stund står på gården och tror att de skall få börja i den finska klassen som de sett fram emot, pratat om och förberett sig för under hela året? När dessutom minoritetslagen 4§ lyfter framför allt fram att man särskilt ska främja barnens rättighet att utveckla den kulturella identiteten och användningen av det egna minoritetsspråket (2009:724)?

Och vad säger beslutsfattarna i den här frågan till de barn som just nu går i de finska klasserna, som nu i maj helt plötsligt får reda på att deras höst kommer bli helt annorlunda, då man på Stålhamraskolan inte längre kommer erbjuda de finska klasserna, i den bemärkelsen som den varit i flera årtionden. När det i Minoritetslagen §5 a står att ”förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar” (2009:724).

Hur förklarar man för vårdnadshavare att plötsligt kommer ditt barns finska klass inte finnas kvar, när de aktivt valt att satsa på finska språket och valt bort andra skolor för att kunna ge sitt barn en finsk verksamhet. När detta beslut dessutom tas utan vårdnadshavarnas synpunkter eller inflytande i frågan. Det ter ser ytterst konstigt när det i samma minoritetslag som nämns ovan i 5§ klart och tydligt står att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd och en strukturerad dialog (2009:724). Är detta en strukturerad dialog, eller är det så att detta inte berör vårdnadshavare? När det är precis dem det berör!
Känslan som sprids bland sverigefinländare i Södertälje är att finska språket, sverigefinländare och finska kulturen inte är något man vill satsa på eller anser vara av vikt trots lagar och rättigheter. Att språklagen (2009:600) säger att det är ”det allmännas ansvar att skydda och främja nationella minoriteter” verkar inte heller vara av betydelse här?
Vad är det som händer? Det NI gör idag, de val NI gör för att ”spara pengar” kommer att vara avgörande för om vi ska ha några nationella minoriteter kvar i Sverige.
 
Minna Kohtamäki-Corin (Rektor)
Jenna Laakso (förälder)
Rickard Lommi (Förälder)
Niklas Kitterfeldt (förälder)
Minna Kitterfeldt (förälder)
Harri Salminen ( RP)
Joakim Granberg ( RP)
Läs hela inlägget »
Realistpartiet polisanmäler kommunen igen…   ( Kort i LT - Länk)
Denna gången för P hus skandalen bakom vårt stadshus, men innan vi kommer till det så vill jag förklara sakers natur och varför det blir som det blir…
Konstitutionell korruption  Se video när vi talar om detta- 55 min här

Att en kommun blir infekterad av korruption i olika grader är inget ovanligt, den händer oavsett vilket eller vilka partier som styr, men en gemensam nämnare är att ju längre någon eller något parti har makten desto mer inarbetade blir rutinerna och vilka företag och personer man gynnar, det leder också till att en del personer sitter alldeles för länge på sin stol och blir en inofficiell ”myndighet” i sig, vi kan se det inom områden som jag inte skall namnge nu då det är under utredning, men en del personer kan ha suttit närmare 15 år på sin post och sett ledamöter och tjänstepersoner komma och gå, succesivt så blir den personen någon som man inte orkar ”störa” och en egen instution – det går ju så bra, så varför lägga sig i? -  fast personen driver en kommunal angelägenhet som om det vore ens privata företag… Ja sånt händer och försiggår nu.
För er som vill grotta ner er i en studie om korruption så finns här ett dokument på 44 sidor ifrån Göteborgs universitet av Ulrika Berg – ett axplock ur denna är enligt nedan:
Citat” Det finns idag oändligt många studier som pekar på vilka förödande konsekvenser korruption kan ha för ett samhälle, inte minst ekonomiskt. Den vanligaste slutsatsen av studier i korruptionsproblematik är att korruption skapar fattigdom, och missgynnar de redan fattiga. (Global Corruption Report 2004, Melese 2002)”-Slut citat.  Länk till dokumentet.
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/2005_1_Berg.pdf  
Det jag väljer att kalla konstitutionell korruption är en form av korruption som oftast inte ens är medveten eller egentligen är avsiktlig, men man har haft makten så länge och många rutiner är så väl inarbetade att man inte ens orkar försöka ta tag i dem eller rubba dem, det sitter ”småpåvar” som gjort samma sak med samma bolag under årtionden… varför skall man röra om i den soppan? Inget gott kan ju komma ur det resonerar man antagligen, sedan så är det ju så att man har föregångare som har hjälpt en till makten och så vill man ju inte vara ”taskig” och gräva i gamla saker och rutiner… så det får rulla på helt enkelt… tills någon blåser i visselpipan, och det är ju endast vi som gör hela tiden, börjar kännas som att Realistpartiet inte bara är Södertäljes enda lokalparti, vi verkar också vara Södertäljes enda riktiga oppositionsparti. Ett gott exempel på detta är ju kommunala stölden av mark/vatten av Daniel Julke i Pershagen som vi tog upp i vår livesändning fredag 29e januari där dåvarande ordförande för stadsbyggnadsnämnden -Staffan Norberg (V), eskalerade den kommunala stölden av mark och vatten fast man då inte ens ägde rätten till området anlades en småbåtshamn och det dumpades landmassor på Daniels ägor…. denna oförrätt gick i arv och idag sitter Håkan Buller (S) på den bollen och orkar knappt kommentera det… det är som det är… vi förhåller oss till hur det ser ut nu osv… Och det är sant att han måste förhålla sig till den senaste domen där kommunen ”vann” emot Daniel och fick rätten till vattnet, men vi som är insatta vet att det är ett omoraliskt agerande av kommunen och ni kan lyssna mer om detta i vår fredagssändning här
- https://fb.watch/3vr8LUAI6j/ 

Konstitutionell korruption är en av anledningarna till att man endast kan sitta på sin post som president max 2 mandatperioder i många länder, som USA som exempel, annars får man som i Ryssland – en ”Tsar” som styr landet och det blir succesivt mer och mer likt en diktatur.

Putin har nu fixat så han kan styra ända fram till 2036 – Se länk:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lagandring-oppnar-for-putin-styre-till-2036  

Med den jämförelsen så skall man ha i åtanke att Socialdemokraterna har styrt Södertälje sedan minst 1920, med undantag för ett par år 89–91 då M, C, MP och dåvarande Folkpartiet gästspelade vid makten, men S kontrade i valet 1991 och återtog makten genom slug förhandling och lockade över mandat så det räckte till maktövertagandet och ordningen var återställd ur S synvinkel.
Ett parti som vid valet 2022 haft makten i snart 100 år utgör ju den perfekta grogrunden för alla former av korrupta system. Dem som gynnas av att S sitter kvar vid makten går så långt att man till och med lägger pengar på att sponsra de folkvalda i sin ”välvilja” att behålla sin välgörare vid makten, ett exempel är ju PEAB som till och med betalade val skyltar i valet 2010 till Anders Lago (S) – En monster stor skylt satt i backen upp till ”flickskolan” i centrala Södertälje – och betald av Peab!
LT:s Tomas Karlsson säger det bra här –
https://www.lt.se/artikel/tomas-karlsson-peab-kopplingen-maste-granskas-aven-i-sodertalje     
Uppdrag granskning gjorde ju ett helt reportage om S styrda Sigtuna och kopplingarna till Södertälje och Peab gick inte att ta miste på, att man borde göra ett helt program om bara Södertälje är något som jag har påpekat länge och jag har faktiskt matat redaktionen häromdagen med en massa information, så vi får hoppas på att dem hör av sig.
Tomas Karlsson på LT säger det bra här också:
https://www.lt.se/artikel/tomas-karlsson-standigt-detta-peab-nar-s-kommuner-gar-bort-sig  
Axplock här:
Peab är för en socialdemokratiskt styrd kommun vad Arbogaölen 10,2 är för en ofrivilligt nykter. Stillar behov, släcker begär – men kan också skapa ett osunt beroende och dagen efter-känsla.
Att lägga skattebetalarnas pengar på vinstdrivande företag är för mången socialdemokrat problematiskt – men aldrig när det gäller Peab. Listan över kommunala ”affärer” runt om i landets S-kommuner har påfallande ofta byggbolaget som gemensam nämnare.
• Här i Södertälje fick kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) för sig 2009 att kommunala Telge skulle starta byggbolag. Peab handplockades som samarbetspartner. Den demokratiska förankringen var noll – politiken ställdes inför fullbordat faktum. Bolaget fick attraktiva byggrätter vid sjukhuset och gamla Tobaksmonopolet.

• Anders Lago och hans kommunstyrelseordförandekollega i Sigtuna, Anders Johansson (S), valde inför valet att lansera Johanssonvillan. Ett koncept där de två kommunerna tillsammans med Peab skulle ge vanliga löntagare ett nyckelfärdigt hus på egen tomt till kraftigt subventionerat pris jämfört med vad en normalvilla kostade.   Läs mer:
https://www.lt.se/artikel/var-vaksam-vid-samarbeten-med-peab 
• Samme Anders Johansson i Sigtuna kommun hade redan andra, mycket täta band med Peab. Så täta att Sveriges televisions Uppdrag granskning ägnade två hela program – ”Makt till varje pris” – i höstas för att reda ut korruptionsskandalen.
Länk här med: https://www.svtplay.se/video/28021047/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-makt-till-varje-pris  
 
• 2014 dömdes fyra kommuntjänstemän i Falun och två Peabanställda för mutbrott respektive bestickning. Dessutom fick kommunen betala många miljoner i upphandlingsskadeavgift för att man anlitat Peab för väg- och gatuarbeten utan att ta in anbud. Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Falun, Johnny Gahnshag, sa till Sveriges radio att: ”Peab-skandalen har varit en väckarklocka”.
Slut citat ur LT
Realistpartiet har anmält Södertälje kommun till konkurrensverket för att man inte har gjort en upphandling av P-husbyggnaden och direkt ringt till Peab.
Nu kan vi räkna med böter, men tyvärr så är det ju som vanligt skattebetalarna som får stå för notan...
Boel Godner (S) kommunsytelsens ordförande säger:
Citat: När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2011 fanns som du skriver ett osunt förhållande mellan Peab och Södertälje kommun. Detta gjorde vi oss av med då och Peab är efter det ett byggföretag som alla andra och som ska behandlas på samma sätt. Parkeringshistorian är mycket olycklig – Se hela artikeln i LT här- Länk: https://www.lt.se/artikel/replik-du-ska-kunna-lita-pa-oss-politiker-vi-ska-agera-moraliskt
Slut citat.

Det hon säger är alltså att man redan 2011 ”gjorde sig av” med sin osunda relation till Peab, men sedan 2018 så ringer man direkt till Peab utan upphandling och beställer Sveriges dyraste garage…
Låt oss titta på den affären – Här kan ni se hela utredningen som gjorts av ett företag som heter Pwc
https://www.sodertalje.se/globalassets/ksk/press/sodertalje-parkeringsdack-rapport.pdf 
För er som inte orkar läsa hela utredningen så är en kort sammanfattning att man har beställt ett P hus bakom stadshuset som skulle kosta runt 25,5 miljoner
(Parkeringsdäcket är ett riktpris på 25,5 MSEK i en offert som skickades av Leverantören i mars 2018.) – Man ringde såklart till PEAB och beställde garaget utan en offentlig upphandling, utan kontrakt, utan bygglov och man betalade ut 20 miljoner i förskott där dåvarande chef Homan Gohari påstår att han inte godkänt utbetalningen, men tjänstepersonen som genomfört utbetalningen säger att Homan har godkänt den… Mystiken tätnar, sedan fick Homan en miljon för att i tysthet lämna sitt uppdrag. man undrar ju varför… Läs om Homan här i LT
https://www.lt.se/artikel/samhallsdirektoren-slutar-efter-overenskommelse-med-stadsdirektoren   
Han får en mille för att dra… Läs!
https://www.lt.se/artikel/sprackte-budgeten-med-20-miljoner-nu-far-kommuntoppen-sjusiffrigt-avgangsvederlag-efter-p-dackskandalen     
De 20 miljonerna som betalades ut verkar ha ”försvunnit” för efter dem betalades ut så räknades dem bort ur kalkylen… slutnotan blev inte 25,5 miljoner, det landade på ca 26.5 miljoner, det är ju i sin ordning med lite extra jobb, men vad hände med de första 20 miljonerna? Dem bakades in… så garaget kostade ca 46 miljoner, Sveriges dyraste P hus per kvm, enligt en undersökning av Peabs alla andra garagebyggen i Skandinavien så är detta i särklass det dyraste per kvm man byggt, det blev dessutom vänstertrafik i det, och det är tydligen fler brister som måste åtgärdas… man blir svimfärdig…  
Vi har efterfrågat investeringsunderlag, kalkyler och budget för Projektet men det förefaller inte heller finnas den typen av dokumentation – säger granskaren Pwc.

Axplock ur Pwc:
1. Vårt uppdrag och genomfört arbete
Vårt uppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC” eller ”vi”) erhöll ett uppdrag i oktober 2019 att bistå Södertälje kommun (”Kommunen”) med en utredning avseende etablering av parkeringsdäck i anslutning till stadshuset i Södertälje (“Projektet”, “Parkeringsdäcket” eller “Pilen 2”).
Bakgrund
I samband med en revision som granskat Kommunens verksamheter under 2018 lyftes väsentliga internkontrollbrister i Tekniska nämndens verksamhet gällande investeringen i Parkeringsdäcket. I revisionen framgick det att entreprenaden av Parkeringsdäcket inte upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling, samt att Kommunens egna krav på
anlitande av Telge Inköp AB för upphandling frångåtts. Vidare hade förskottsbetalningar genomförts till leverantören som byggt Pilen 2 utan Tekniska nämndens godkännande och innan byggandet av Parkeringsdäcket påbörjades. Projektet hade blivit väsentligt försenat samt överstigit budget. Parkeringsdäcket var ännu inte färdigbyggt när PwC fick i uppdrag att
genomföra en utredning av hanteringen kring upphandlingen samt kostnaderna för investeringen av Parkeringsdäcket.
Genomfört arbete
Arbetet påbörjades i oktober 2019 då insamling av dokumentation och inledande intervjuer ägde rum. Vi har löpande avrapporterat vårt arbete i utredningen. Arbetet har i perioder pausats på grund av att ytterligare information krävdes och var svårt för Kommunen att få fram. Den 14 april 2020 lämnade vi en statusrapport och föreslog vidare utredningsarbete. I september 2020 har PwC hållit avslutande intervjuer för att kunna presentera vårt resultat i denna rapport.
Vårt uppdrag har varit att bistå Södertälje kommun med en oberoende faktainsamling, analyser och bedömningar i syfte att utreda huruvida det har förekommit oegentligheter i samband med upphandlingen eller uppförandet av Parkeringsdäcket.
Vårt arbete har fokuserat till perioden juni 2017 fram till september 2020, vilken sammanfaller med den tid då Projektet initierades, utfördes samt där Kommunen har haft löpande kostnader för Parkeringsdäcket. Per augusti 2020 uppgår kostnaden för Parkeringsdäcket till cirka 45,7 MSEK
enligt en sammanställning vi erhållit av Samhällsbyggnadskontoret.
Mer specifikt har vårt uppdrag omfattat följande övergripande moment:
• Kartläggning av personer och aktörer som varit involverade i upphandling av leverantören som anlitats för totalentreprenad av Parkeringsdäcket (“Leverantören”) samt de personer som varit involverade från Södertälje kommun under etableringen av Parkeringsdäcket.
 
• Bakgrundssökning av ett urval individer i syfte att identifiera potentiella intressekonflikter och andra omständigheter relevanta för utredningen. Arbetet har baserats på öppna källor och offentligt tillgänglig information.
• Intervjuer med 6 anställda på Samhällsbyggnadskontoret i syfte att skapa förståelse för upphandling och utförandet samt inhämta dokumentation kring Projektet.
• Analys av tillhandahållen projektdokumentation samt dokumentation kring byggnationen av Parkeringsdäcket. Arbetet har utförts av PwC:s specialist inom bygg och entreprenad.
• Översiktlig analys av transaktionsdata ur Leverantörens projektredovisning och
leverantörsfakturor utställda av Leverantören till Kommunen.
• Granskning av e-postmeddelanden som Kommunen har försett oss med. Då vi inte har haft tillgång till e-postkonton i sin helhet har därför endast en översiktlig analys kunnat göras baserat på det urval e-postmeddelanden som vi tillhandahållits. – Not av RP – Man har alltså censurerat vilka mejls som PwC skall få läsa i denna utredning…
(Alla belopp i denna rapport anges exklusive moms, om inte annat anges.).
 
Beställning i strid med LOU
PwC har efterfrågat och kan konstatera att det inte finns någon dokumentation kring
upphandlingen som gjordes inför byggnation av Parkeringsdäcket. Det som vi har att utgå ifrån är det som sagts till oss i intervjuer.
Vi kan konstatera att det inte finns något tillämpligt undantag från LOU:s tillämpningsområde för det aktuella Projektet. Kommunen har inte heller avropat entreprenaden från ett ramavtal som omfattar ett sådant entreprenadkontrakt. Det innebär att Kommunen har genomfört en direktupphandling av parkeringsdäcket.
Det kan även konstateras att förutsättningarna för att direktupphandla inte har varit uppfyllda i förevarande fall och att Kommunen därmed borde ha konkurrensutsatt entreprenaden i enlighet med LOU:s förfaranderegler. När så inte har genomförts har därför Kommunen genomfört en otillåten direktupphandling.
Vi har inte heller erhållit någon information eller dokumentation som visar att andra leverantörer tillfrågats.
 
Avsaknad av avtal
Vi kan konstatera att det inte finns ett avtal med Leverantören. PwC har efterfrågat om det finns något avtal med Leverantören gällande bygget av Parkeringsdäcket men ingen av de intervjuade känner till något avtal.
Vi har erhållit ett avrop från ett ramavtal som är signerat i december 2017.
Förklaringen som har getts till oss under intervjuer är att det under 2017 rådde personalbrist vad gäller upphandlingar vilket ledde till att de då var tvungna att agera utefter sin bästa förmåga och valde då att göra ett avrop på ett befintligt ramavtal med en leverantör för mark- och beläggningsarbeten d.v.s. Ett ramavtal som inte avser entreprenad av parkeringsdäck.
Fast att ramavtalet fanns med en legal enhet Koncernbolaget, har en annan legal enhet inom samma koncern Leverantören genomfört byggnationen av Parkeringsdäcket och fakturerat för arbetet.

Värt att upprepa - Vi har efterfrågat investeringsunderlag, kalkyler och budget för Projektet men det förefaller inte heller finnas den typen av dokumentation!!
Den enda dokumentation som vi har identifierat
avseende en uppskattad kostnad för Parkeringsdäcket är ett riktpris på 25,5 MSEK i en offert om skickades av Leverantören i mars 2018. Av Leverantörens offert framgår dock att “Före en eventuell beställning vill vi i övrigt precisera vara beräkningsförutsättningar samt vissa punkter i handlingarna som ligger till grund för vårt anbud” vilket antyder att Leverantören ännu vid den
tidpunkten inte anser sig fått en beställning.
 
Till följd av avsaknaden av budget eller kalkyler, att ingen korrekt upphandling genomförts samt
att ingen avtalsmässig reglering av Projektet mellan Kommunen och Leverantören upprättats har Kommunen utsatts för risker samt avhänt sig möjligheten att säkerställa att arbetet med parkeringsdäcket upphandlats och genomförts på marknadsmässiga grunder.
Slut citat ur utredning

 
Vi har flera utredningar som gjorts om stadens bristande kompetens och misstankar om korruption – våra egna revisorer säger detta!
 
Kommunrevisorernas granskning av parkeringshuset i kvarteret Pilen 2.
2018 i samband med internkontrollgranskningen upptäckte vi att kommunen aktiverat 20 mkr för p-hus som inte hade börjat byggas! – Se dokument! - Länk – https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2018-revisionsrapporter/nr-5-2018-granskning-av-kommunens-interna-kontroller-sarskilt-avseende-mutor-och-korruption.pdf

Ernst och Young sa redan 2017 att kommunen var som ett såll öppen för korruption,
man återkom sedan 2020 och såg att kommunen åtgärdat NOLL – INGET – NADA av de brister man påpekat 3 år tidigare… Se hela dokumentet- Länk https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2019-revisionsrapporter/nr-12-2019-granskning-av-arsredovisning.pdf 
 
Lago gräver Guld åt Peab 2010
Lago gräver Guld åt Peab 2010
Som Realist så inser man snabbt att det är skattebetalarna som blir lurade konstant…
det är våra pengar som försvinner… Vi har i dagens datum inget som stoppar att dessa bedrägerier skall fortsätta…

Man skall ha klart för sig att det är inte bolagens fel, det är inte Skanska eller Peab som är grunden i detta problem, de är vinstdrivande bolag som gör allt vad dem kan för att tjäna pengar till sina ägare- har man då inkompetenta kommunpolitikers och in din tur anställda tjänstemän som går att lura upp till vinden och tömma kommunkassan så är det ju julafton för bolagen och en stor sorg för oss som bor här i staden.
Det är ju också så att man väljer i våra fria val vem man vill skall styra staden…
OM man vill ha förändring så kan man ju inte fortsätta att välja samma partier som styr… men till väljarnas försvar så måste jag säga – Sossarna är BRA på att behålla makten oavsett vem man röstar på! - De har ju bara bytt kompanjoner längst vägen, man är duktig på att behålla makten, det spelar mindre roll med vem man styr, huvudsaken är ju att S är kvar som chef för kommunen, så man kan upprätthålla sina gamla avtal och överenskommelser, man är antagligen livrädd för att ett parti som RP skulle få tillgång till stadshuset arkiv, man har ju gått så längt att man stängt RP utanför vad det gäller kontor, vi är det enda paritet som inte är beviljad den arbetsplats i stadshuset… Notera då att vi sitter med i kommunstyrelsen- den lokala ”regeringen” i opposition, vi sitter med i koncernstyrelsen – som styr alla Telge bolagen, vi sitter med i stadsbyggnadsnämnden, i tekniska nämnden, i de flesta nämnder och bolagen, men vi får inte en arbetsplats i stadshuset… det har den nya majoriten bestämt… man har till och med gått så långt att man har halverat min lön som oppositionsgruppeldare – de övriga med samma uppdrag som mig får dubbelt så mycket i lön.
Sedan när jag frågar varför jag inte får ett kontor så säger Boel – Ja men med din endast 25% lön /tjänst så behöver du ju inget kontor… reglerna säger att endast dem som har 26% eller högre tjänst får ett kontor, då jag har 25% så skall jag därmed inte ha ett kontor… ja ni förstår…
Man vill inte ha mig i stadshuset för att granska makten till vardags.
Jag har skrivit en motion om att man skall göra stadshuset till en mobbingfri zon och återinföra lika lön för lika arbete, något som tidigare var en grej för sossar, men man har begravt motionen, man vill helt enkelt inte besvara den för jag har begärt votering i fullmäktige, det skulle i praktiken innebära att sossar måste rösta emot lika lön för lika arbete för att behålla nuvarande politik att jag inte skall få sitta i stadshuset och få samma lön som de övriga i opposition.
Poängen är kort och gott att man inte vill att jag skall ha tid och ork att jobba med politiken då jag då gör sånt som jag gör just nu… granskar makten!! Jag behöver inte sitta i stadshuset för att se hur illa ni sköter detta och hur korrupt ert system har blivit Boel, jag klarar det lika bra på mitt eget kontor!
Men viktigt att medborgarna förstår hur ni jobbar för att behålla makten och nycklarna till arkiven…
När det gick dåligt i valet 2018 för S så drog man i familjetrådarna och fick över C till sin sida, ledarna för C och S är ju numera släkt genom ingifte, inget fel i det, tvärtom, bara att gratulera, och det är då inget konstigt om man också styr staden tillsammans.
Men C räckte inte för att S skulle få behålla makten, man behövde ett till borgligt parti för att behålla makten.
Maktpartiet S gör vad som krävs för att behålla makten, man bjuder in sin raka motsats – KD
kristdemokraterna, som är mer borgliga och högerorienterade än vad Moderaterna är, men för Boel och socialdemokraterna är det primära och det viktigaste att behålla makten, man vill inte att arkiven skall göras tillgängliga för såna som oss, så man gör vad som krävs, köper in KD genom löften om makt och hög lön och andra löften som krävs för att KD skall stödja S till fortsatt makt i Södertälje.

Då skall vi komma ihåg att KD gick till val med en hård kampanj emot just S…
Så man undrar ju vad S lovade KD och framförallt Robert Halef (KD) som satt på de 1410 personröster som krävdes för att S skulle få behålla makten… Skulle velat vara med i rummet när den förhandlingen gjordes….
Men vad spelar det för roll när makten fördelas…
När man ser att S kan dumpa V som gårdagens tvätt och nu kamperar med KD utan besvär så slår det mig att det finns ingen gräns… Jag slår vad om att man skulle sitta kvar vid makten även om det krävdes att göra upp med SD. Faktum är att SD som bedriver en socialkonservativ politik står mycket närmare S politiskt än vad KD gör… tittar man i riksdagen så röstar SD ofta med S förslagen och dem går därmed igenom, utan SD hade det inte vart möjligt. Så den dagen det inte räcker med borgliga partier för att S att styra Södertälje så tar man säkerligen in SD som stöd, det går i linje med hur dem arbetar, hade du frågat S för 20 år sedan om dem skulle styra Södertälje med C och KD så hade de svarat – Nej Aldrig! - Men idag gör man det… Fråga S om de skulle styra Södertälje med SD om 20 år… ja då gör dem sannolikt redan det! - För makten är viktigare än allt annat!
Åter till dagens problem -
Vi har noterat att det i transaktionslistor från Leverantörens projektredovisningssystem visar på att betalningarna till Underleverantör för betongfundament har gjorts mycket senare. Detta tyder således på att förklaringen som de angivit inte stämmer. Vi kan därmed konstatera att det är för oss otydligt varför förskottsbetalning på totalt 20 MSEK genomfördes?Korruption är RPs notering och fråga?   - Ernst & Young har gjort en utredning på drygt 400 sidor där man konstaterar att man inte kan utesluta korruption och att Södertälje kommun saknar en mängd rutiner för att stävja korruptionen, man har gjort rekommendationer men vår erfarenhet är att man inte lyckats – Läs utredningen här - https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunrevisionen/2018-revisionsrapporter/nr-5-2018-granskning-av-kommunens-interna-kontroller-sarskilt-avseende-mutor-och-korruption.pdf 
För att summera denna historia så är det ett återkommande problem när samma personer styr för länge. Så denna kritik är inte partipolitisk, vi hade säkerligen haft samma problematik om det vart något annat parti som styrt Södertälje i 100 år, så tro inte att det är ett ogillande av Sossar som driver oss. Nejdå, det är personerna och hur de agerar som vi är emot, inte deras parti som helhet.
Om Sossarna skulle sätta sig i opposition några år och rensa ut i leden så skulle säkert situationen sedan vara annorlunda, men nu är det som det är och vi kan inte sitta tysta!
Ni som minns vår förra polisanmälan gällande Fornhöjdsskandalen…  Tomas Karlsson på LT summerar det bra…  P.S. Ingela Nylund Watz(S) fick sedan sluta men fick en ny Ordförande post i ett annat Telgebolag (Telge Tillväxt) men med utan samma makt att köpa in saker för hundratals miljoner…  Citat Tomas Karlsson: Frågan, hur har det kunnat gå så fel? besvaras enklast med att det är rena rama amatörerna på Telge bostäder. Slut citat.
Se länk-  https://www.lt.se/artikel/en-kvarts-miljard-skal-nog-att-utkrava-ansvar   
För er som vill läsa hela utredningen om Fornhöjdsskandalen där SKANSKA lyckades får ca 250 miljoner extra av kommunen för en renovering av bostäder i Fornhöjden – Länk
https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/kommunfullmaktige/sammantradeshandlingar/2018/2018-10-01/06.-bolagsstyrningsrapport-for-telge---fordjupad-och-oberoende-granskning-av-telge-bostaders-renovering-i-fornbacken.pdf   
Se även vår artikel i LT om vår polisanmälan och Fornhöjdsskandalen:
https://www.lt.se/artikel/telge-bostader-polisanmals-for-hanteringen-av-fornhojden-polisutredning-far-visa-om-brott-har-begatts  
Redan 2018 så föreslog vi att Telge inköp skulle granskas.
https://www.realistpartiet.se/2018/03/04/telge-ink%C3%B6psrutiner-b%C3%B6r-granskas!-39051824   
Vi kan konstatera att dem som idag styr vår stad inte har kompetensen till att göra det på för medborgarna ett bra och lönsamt sätt!

Jag skall dra ett exempel till
Vi som sitter i kommunstyrelsen och koncernstyrelsen hade för några veckor sedan en utbildning som genomfördes via Skype – En utomstående konsult hade tagits in för att lära oss hur vi skulle sköta våra bolag bättre och dra in mera pengar då det kommer att behövas… I synnerhet Telge bostäder och Telge fastigheter då vi har Miljardkostnader i kommande underhåll och investeringar…
Konsulten smålog och sa hånfullt – Ja och ni kanske inte skall sälja ut era fastigheter till under halva marknadsvärdet om ni vill ha intäkter…  JAG som är OSKYLDIG blev röd i ansiktet och skämdes å kommunens vägnar, fast jag inte hade något med detta att göra…
Det han menade på var att vi sålde våra kommunägda radhus för 735,000 kr styck som veckan efter såldes för ca 2 miljoner av köparna… Vi gav med andra ord bort över 100 miljoner kronor… Grattis till dem som fick stålarna, bu hu till skattebetalarna!
Men den stora skandalen är ju… att en VD för ett bolag skall driva ägarens intressen i första hand!
Det är bolaget som är arbetsgivaren!!! Inte väljarna… låter konstigt, men så är det, det finns en anledning till att man gjort det så att Södertäljes verksamheter drivs i form av bolag – då kan man hemlighålla saker för medborgarna, och motståndare, jag som RP rep får ingen info om vad som sker i bolagen, möjligtvis långt efter det redan hänt kanske… men oftast inte ens då.
Tänk då att vi får en VD som inte jobbar för medborgarnas bolag, utan istället hellre ger bort 100 miljoner till en utvald grupp och säger dessutom att det är kul att dem kan bli miljonärer på skattebetalarnas bekostnad… det är fan så man tror det är en dålig film… Men nej… här säger dåvarande VD för Telgebostäder Juan Copovi-Mena att han är GLAD över att ha gjort 124 Södertäljebor till miljonärer… - – Jag är mycket nöjd över att vi kunde genomföra försäljningen och att våra hyresgäster har fått möjligheten att göra bostadskarriär, säger Juan Copovi-Mena, vd Telge Hovsjö.
Se artikel: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/124-radhus-saljs-till-boende-i-hovsjo 
Det han säger är att han är glad över att Södertäljebolaget förlorat ca 100 miljoner som kunnat gå till skola, vård och omsorg istället hamnade i fickan för de som nu råkade bo på denna lottovinstadress…
Radhusen borde ha sålts för normalgraden av avyttring gällande nybildade Brf, ca 70% av marknadsvärdet = ca 1.5 miljoner, vilket hade givit Södertäljekassan nära 100 miljoner till…
Något som den externa inhyrda konsulten påpekade för oss i koncern och kommunstyrelsen.
Så om man så är glad över att kunna ge bort 100 miljoner till 124 hushåll så borde man då inte ge nära en miljon till ALLA Södertäljefamiljer? Varför endast just denna lyckliga gata? Kan det ha något att göra med att man själv har vänner och egen vinning av att prisdumpandet av kommunala fastigheter? Vad tror du?
Vad gör man då med en direktör som så lättvindigt ger bort 100 miljoner ur vår kassa i tider då vi verkligen behöver dra in miljarder för att täcka vårt investeringsbehov… ger man honom sparken?
Nej nej nej, man utnämner honom till VD för HELA vår koncern – ALLA Telge bolagen…
Där kan nu han och Ingela sitta och fika och fundera över hur vi skall ge bort våra bolagspengar…
Man får ju hjärnblödning….


Hur skall man då komma tillrätta med denna korruption och oduglighet som styr vår stad?
Realistpartiet föreslog en tipstelefon och en extern granskningsenhet – En visselblåsarfunktion helt enkelt!

Vi har lagt en motion om detta och även skrivit en insändare till LT – se
https://www.lt.se/artikel/debatt-efter-p-dacksskandalen-sodertalje-behover-en-visselblasarfunktion
Liberalerna tog rygg på vår motion och kunde inte vänta på svaret som tar ca 1 år så dem la en interpellation direkt till kommunstyrelsens ordförande: Boel Godner
Hon svarade så här:

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda.
Organisationen ska fånga upp sådana
avvikelser och åtgärda det innan problem uppstår i verksamheten.
Jag välkomnar att problem och svårigheter lyfts så att det kan åtgärdas. Det gäller både medarbetare och medborgare och det är viktigt att det ska vara möjligt att framföra kritik både anonymt och i eget namn.
I dagsläget har kommunen en struktur och ett tillvägagångsätt för att hantera anonyma
synpunkter från såväl medborgare som medarbetare. På kommunens hemsida finns en e-tjänst för att lämna synpunkter, i den tjänsten finns även valet att vara anonym. Utöver det kan man ringa eller lämna in skriftligt brev till Kontaktcenter som hanterar inkomna brev och diarieför samt meddelar berört kontor om informationen i brevet.
Jag ser inte att vi utöver den redan etablerade synpunktshanteringen som är en sorts
”visselblåsarfunktion” behöver ytterligare en väg för likadan hantering.

Att införa ett visselblåsarsystem leder i dagsläget till mer administration och oklarhet i hur organisationen ska hantera sådan information.
Svar på dina frågor är att jag inte anser att en sådan funktion är effektiv då vi redan har ett etablerat tillvägagångssätt.
Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande
Slut citat:
Låt oss översätta till vardagsspråk – NEJ ! Boel och S vill inte ha en visselblåsarfunktion!
Hon ifrågasätter även hur man skall hantera sådan info internt…. Hon har missat hela poängen!!

Det gjorde Liberalernas fråga med då man inte tog med att det skall vara en Extern visselblåsartjänst.
Enligt VÅR motion så är det INTE kommunen som skall utreda sig själv som det fungerar nu, det skall vara en EXTERN icke politisk utredare, som man redan gjort i flera andra kommuner!
Det är ju såklart meningslöst att ha som nu en ”vissel blåsar funktion” där man ringer dem som begår brotten och ber dem utreda sig själva….

Poängen är att det är klart som korvspad att Boel och S inte vill att någon utomstående skall ta emot tips om det mygel som pågår, då hinner man ju inte baka ihop avgångsvederlag till dem som begått brott och få bort dem ifrån brottsplatsen… såklart!
Realistpartiet orkar inte vänta på att kommunen skall införa en visselblåsar funktion, vi har nu tagit på oss rollen som medborgarnas visselblåsare!
Så har du tips till oss – mejla oss: Tips@realistpartiet.se   - Så ser vi till att utreda!
Info:
10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott
Kommentar
Brotten i detta kapitel handlar om brott där någon olovligen tar en sak som tillhör annan men som gärningsmannen har i sin besittning.
Lagrumshänvisningar hit7
Ändringar5
1 §  Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.
 
20 kap. Om tjänstefel m. m.
Kommentar
I detta kapitel skyddas medborgarna från felaktig myndighetsutövning.
Lagrumshänvisningar hit9
Ändringar10
1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

2017 genomförde Telge Inköp en internkontroll av kommunens upphandlingsrutiner enligt
fastställd kontrollplan. Kontrollen inkluderade bl.a. avtalstrohet och otillåtna
direktupphandlingar. Enligt kontrollen så var avtalstroheten 89 procent för 2017 vilket
innebar en förbättring med en procentjämförelse med 2016. Telge Inköps kontroll visade
också att kommunen gjort 14 otillåtna direktupphandlingar motsvarande ett värde av
dryga 18 miljoner kronor under 2017

 
Utöver att kommunen riskerar att betala dryga
böter för sina otillåtna direktupphandlingar är otillåtna direktupphandlingar ett område som är i riskzonen för mutor och korruption.

Vår bedömning är att resultatet av
kommunens kontroll av direktupphandlingar visar att det finns utrymme för förbättring på
området.
I den internkontrollplan som presenterats för upphandlingsrutiner för 2018 anges fem
kontroller som ska genomföras. Kontrollerna avser avtalstrohet, upphandlingsform,
dokumentation, direktupphandling samt arbetsrättsliga villkor. Kontrollen gällande
avtalstrohet avser att kommunen ska kontrollera att alla köp görs mot upphandlande avtal.
 
Vi lämnar 2021-02-08 in en polisanmälan för trolöshet emot huvudman (När någon gör av med kommunens pengar på fel sätt). Misstänkt korruption och brott emot kommunallagen då man inte gjort en upphandling vid köpet av garagebyggnationen.
Missa inte kommunfullmäktige nu på måndag, det sänds live på kommunens hemsida-
Länk.
Så får ni där se hur Boel (S) försvarar sin hållpunkt om att man inte vill ha, och inte behöver
en extern visselblåsarfunktion…
Nåja, vi och ni vet bättre!
Med vänliga hälsningar,
Joakim Granberg
Realistpartiet       Se videon när vi berättar om detta - 55 min
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhet