Realistpartiets Partiledare Blogg

Här nedan kan du tanka ned hela vårt budgetförslag för 2021-2023 för att se bilder och full presentation. Annars kan du läsa texten endast här nedan där vi beskriver det utförligt.

2021 fram till 2023 - Med reservation då ekonomin förändras.
Men här är vår ambition för vår härliga stad Södertälje! 


Realistpartiets
Mål och budget för 2021 med plan för 2022 och 2023.
Smart hushållning och rätt prioriteringar för framtiden!


Realistpartiet ser som sin främsta uppgift att lyfta diskussionen ifrån ideologiskt käbbel till logisk och praktisk problemlösning utanför de själviska hävdelsebehoven som ofta låser sig i egna ideologiska baser som utgång ifrån samtalet redan ifrån start.
Joakim Granberg
Partiledare för Södertäljes enda lokalparti.
 
Sid 2 av 20
INNEHÅLL
·         Innehåll
·         Inledning
·         Mål och budget samt taxor och avgifter
·         Ekonomi  
·         Lokaler/Inköp upphandlingar
·         Realistpartiets riktade satsningar
·         Barn/ungdom/Kultur och fritid
·         Anlägg utomhuspoolområde
·         Socialomsorg/barnfamiljer
·         Arbetsliv/företagande
·         Stadsbyggnad/Miljö/Teknik/Bostäder
·         Utbildning/Skola- Trygghet för lärare och elever
·         Äldreomsorg/hemtjänst
·         Seniorsatsningar
·         Satsningar via kommunstyrelsen:
·         Återupprätta det kommunala brottsförebyggande rådet
·         Inför en kommunal visselblåsarfunktion med extern kontrollfunktion.
·         Starta projekt – Trygga hubbar med start i något av våra utsatta områden.
·         Bilden av vårt trygghetsarbete i Södertälje kommun.
·         Sammanfattning
 
 Sid 3 av 20
Inledning
Realistpartiet har tagit del av majoritetens/kommunstyrelsens förslag till mål och budget för 2021–2023.
Majoritetens förslag bygger på förvaltningens underlag och vi accepterar förslaget i sin helhet med reservation för oss prioriterade poster, tillägg, förändringar och satsningar enligt beskrivning och presentation i detta budgetförslag.

Följaktligen så kommer vi rösta för att bevilja majoritetens budget om Realistpartiets tillägg och ändringar införlivas i den slutgiltiga budgetversionen.
Södertälje kommun har som alla andra kommuner haft ett tufft år främst tack vare Corona pandemin, men tack vare generösa stadsbidrag så har vi klarat oss väldigt bra och kan till och med presentera en vinst på ca 100 miljoner för 2020.

Utan stadsbidragen så hade verkligheten sett väldigt annorlunda ut med stora förluster, och med en äldreomsorg ständigt på obestånd med kraftiga minussiffror kring 80 miljoner som vanligt, och lägg därtill dessa ständiga kostnadsökningar på grund av bristfälliga eller till och med uteblivna upphandlingar som kostar skattebetalarna pengar helt i onödan, pengar som vi hade kunnat placera i några av de satsningar som vi kommer att presentera i detta budgetförslag.

Södertälje har en enorm potential under rätt vägledning, vi har en företagssektor som växer, investeringar utifrån som etablerar sig i Almnäs och andra områden i vår kommun.
Realistpartiet ser Södertälje som en oslipad diamant, som nu klarar sig bra tack vare de stora tunga industrierna och en befolkning som har ett enormt driv i att skapa och driva företag.


De små och medelstora företagen i vår kommun är en försummad grupp som tillsammans står för en viktig del av vår kommuns livskraft och ekonomi, företagsklimatsrankingen ger en tydlig signal om att våra ansvariga inte ägnar tillräckligt med uppmärksamhet åt denna för kommunen viktiga grupp.
Realistpartiet ser som sin främsta uppgift att lyfta diskussionen ifrån ideologiskt käbbel till logisk och praktisk problemlösning utanför de själviska hävdelsebehoven som ofta låser sig i egna ideologiska baser som utgång ifrån samtalet redan ifrån start.

Utöver de satsningar som redan ingår i majoritetens budget så vill vi gå några steg längre inom väl valda områden som presenteras nedan.
 
Sid 4 av 20
                                                                                                       
MÅL OCH BUDGET SAMT TAXOR OCH AVGIFTER 2021 – 2023
 
Ärende/beslut
Kommunstyrelsens majoritet har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget 2021 - 2023 samt taxor och avgifter.
 
Realistpartiets bedömning
Realistpartiets ”skuggbudget” utgår från förvaltningens underlag och majoritetens budget som vi accepterar med tilläggsförslag där vi presenterar våra egna ekonomiska förslag och prioriteringar.
 
Realistpartiets förslag till beslut
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
 
Bifaller majoritetens budget under förutsättning att Realistpartiet: s tilläggsförslag inkluderas i den slutgiltiga budgeten för 2021–2023.
 
Propositioner/Förslag
 
Ekonomi
 
Södertäljekommuns ekonomi är god tack vare de stadsbidrag som vi har fått tillgång till, den hade kunnat vara ännu bättre genom att undvika dåliga rutiner inom inköp/upphandlingar och till och med brist på upphandlingar. Med en bättre personalpolitik och kontrollsystem så hade vi dessutom kunnat undvika att köpa ut så pass mycket personal med diverse avgångsvederlag, den höga personalomsättningen pga. av dålig stämning bidrar också till en eskalerande lönekostnad och instabilitet i de kommunala verksamheterna.
 
Vi kommer här i våran tilläggsbudget presentera ytterligare riktade satsningar på totalt 75 miljoner kronor, dessa finansieras delvisa genom nedan redovisade minskning av lokalkostnader 30 miljoner, vidare satsningar på 45 miljoner finansieras genom att dra ned på summan av finansnettot med motsvarade belopp, men vi kan inte nog understryka att det är fiktiva resultatneddragningar, i ett scenario där vi fick råda så skulle finansnettot vara betydligt högre än de nu förväntade beloppen, genom så enkla åtgärder som en effektivare äldreomsorg för att nämna en punkt, samt - Inköp – Upphandlingar

Vi har länge lyft behovet av att granska våra ramavtal och upphandlingsrutiner, eller till och med brist på upphandlingsrutiner, vi är övertygade om att det finns gott och pengar att spara som vi kan lägga på annat som exempelvis några av de satsningar som vi lyfter här i vår tilläggsbudget.
  
 Sid 5 av 20
Lokaler
Vi minskar underhåll verksamhetslokaler 2021 ifrån 60 miljoner till 50 och kapar budgeten till reserv för lokaler 2021 ifrån 30 till 10 miljoner och frigör därmed totalt 30 miljoner till våra satsningar – Detta är en riktad satsning till byggnation av en utomhuspool som redovisas längre ned i dokumentet. 2022 och 2023 lämnar vi enligt majoritetens förslag.
De minskade anslagen kompenseras genom bättre och effektivare upphandlingar, i ett scenario där vi fick vara med och råda över dem så påverkas inte lokaldriften.
                                                                                                   
Sid 6 av 20
Realistpartiets riktade satsningar
Specifik beskrivning kommer under respektive område längre ned i denna skrivelse.
 
Införande av en kommunal visselblåsarfunktion med extern kontrollfunktion.
4 Miljoner kr årligen 2021,2022,2023.


Skapa Södertäljes första trygga hubb och utvärdera för att sedan expandera till
samtliga stadsdelar där behovet finns. (RP har lämnat in motioner om detta).
Satsning 5 miljoner 2021, sedan öka till 15 miljoner 2022 och 30 miljoner 2023.

 
Återinför att kommunalt brottsförebyggande råd enligt
motion inlämnad av RP.
Beräknad kostnad 2 miljoner årligen 2021,2022,2023

 
Sid 7 av 20
1 miljon 2021 till ”Walk of fame”
En turistattraktion och hyllning till exceptionella Södertäljebor.
(Enligt motion inlämnat av RP 20 februari 2018).
2 miljoner årligen 2021,22,23 till Torekällberget för att bevara 1800 tals veckan och liknande verksamheter.

14 Miljoner årligen 2021,2022,2023 till att genom uppsökande verksamhet och aktiviteter minska ensamheten bland våra äldre.
 
 Sid 8 av 20
 
Utbildning/Skola - 6 miljoner till att stärka elevhälsan
genom att anställa ytterligare 10 kuratorer till våra skolor.
10 miljoner till att anställa 20 trygghetsvärdar till våra skolor.
Båda satsningar gäller årligen 2021,2022,2023 för att skapa en tryggare skolgång och ta de ungas psykiska ohälsa och otrygghet på allvar och försöka stödja och hjälpa till. Det är till och med så att vi kanske måste förstärka dessa insatser ytterligare.

 Sid 9 av 20
 
Barn/ungdom/Kultur och fritid
Alla satsningar på våra barn och unga ställer vi oss bakom direkt, det är en av de viktigaste uppgifterna vi har inom kommunen att se till att nästa generation får de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och bra vuxna förebilder.
Vi ser gärna att man satsar på ytterligare ett par fritidsgårdar till samt utökar det aktiva stödet så långt det går till våra föreningar som är kittet som håller vårt samhälle samman.
I Sverige så har vi ca 20 000 föreningar och ca 2.5 miljoner människor som är engagerade i olika föreningar, Södertälje är inget undantag, snarare så har vi ett ännu mer levande föreningsliv än den genomsnittliga kommunen, därför är det extra viktigt att vi tar hand om våra föreningar, dem fångar upp både ung som gammal och skapar en mer meningsfull tillvaro för väldigt många. Inte bara bidrar till att aktivera och minska ensamheten bland våra äldre, så är det även en god väg till att hålla våra ungdomar ifrån missbruk och kriminalitet.
Forskning fastställer att unga som är delaktiga i sport och föreningslivet är mycket mindre benägna att delta i kriminalitet och missbruk, så det är en investering som återbetalar sig mångfalt att satsa på våra unga.
 
Torekällberget
Är en stor del av vår kulturhistoria samlad på en plats, deras arbete kan inte underskattas för Södertäljes själ och egenbild, vår historia håller oss samman.
1800 tals veckan är en trevlig tradition som skapar intresse för ”bergets” verksamhet, detta måste såklart bevaras och utökas, Realistpartiet har därför riktat en specifik extra satsning på 2 miljoner kronor årligen till att bevara denna tradition och ytterligare stärka Torekällbergets verksamheter.
 
Turism/Kulturhistoria
Södertäljes egen ”Walk of fame”
(Utmärkelse för kända Södertäljebor i form av gatsten.)
 Exempelbild hur det ser ut i Hollywood.
Södertälje har en färgstarkare historia än de flesta känner till, samt mängder av stora profiler har sina rötter eller åtminstone en del av sin historia här i Södertälje.
Detta måste vi lyfta fram och skapa ett intresse för vår stad, samtidigt som vi bygger en medvetenhet bland medborgarna och som vi tror – en ökad stolthet över vår stad och historia! Vi har budgeterat 1 miljon kronor för att under 2021 starta projektet:
 ” Walk OF Fame”, där vi på samma sätt som man gjort i Hollywood ger profiler en egen gatsten längsmed en gata eller ett stråk.

 Sid 10 av 20

Fortsättning Turism/Kultur/fritid
Stråket kan gå ifrån stadshuset och bort till KTH, det kan gå genom centrum och gatstenarna skall fyllas med nu levande och sedan länge döda Södertäljeprofiler. Sankta Ragnhild är ifrån 1100 talet och Södertälje fick stadsprivilegier på 1300 talet, det finns massor av folk som har påverkat vår stadsutveckling, allt ifrån medeltid till vagnfabrikens grundare (Scania) familjen Ekenberg och idrottsprofiler som Björn Borg, men också kulturprofiler som Hasse Tellemar och många andra nu levande profiler som förtjänas att hyllas med en egen sten.
Inom kulturen så skulle vi på rak arm nominera några namn direkt för en egen sten:
Glenn Johannson SSK, Anders Eldebrink SSK, Benny Johansson grundare av SBBK, Magnus ”Mankan” Nilsson (teater), St. Ragnhild – vårt skyddshelgon (Sankta Ragnhild av Tälje, född 1075, död omkring år 1117, är ett svenskt helgon) med många fler, detta är bara att axplock och exempel, vi kan med lätthet plocka ihop en väldigt mängd personer och stenar för att göra en intressant promenad längs med våran egen Walk of fame, vi skall såklart även se till att ha plats för att inviga nya stenar i framtiden, med levande legender som höjt sig och skapat Södertäljehistoria, vilken trevlig tradition detta skulle bli att om inte årligen, så åtminstone vart annat år utse Södertäljes nya stjärna som får en egen gatsten i vår stad. Varje sten skulle ha en ruta med förklaring/motivation – Samt folders med utförlig information om varje sten och rutten skall finnas att ladda ned ifrån kommunens hemsida samt i tryckt format på flertalet ställen att hämta, kontaktcenter i stadshuset bland annat. Skolor borde även följa denna promenad för att lära sig mer om sin stad och känna att dem kan vara stolta över det mesta i dess historia.
 
Anlägg en kommunal utomhuspool - Vi avsätter 30 miljoner kronor.
(Enligt motion av RP)
Under badsäsongen så är det väldigt populärt med de kommunala utomhuspoolerna i alla de kommuner som anlagt dessa. Exempel på kommuner som har utomhuspooler är Örebro, Norrköping, Nyköping, Linköping, Västerås och Borås som är en mindre stad än Södertälje. I Stockholms stad så ser vi hela 9 utomhuspooler!
Eriksdalsbadet och Vanadisbadet är kanske de mest kända.
 Bild: Eriksdalsbadet
Sid 11 av 20
Fortsättning- Anlägg en kommunal utomhuspool
Södertälje är en stad med 100 000 invånare, mindre städer än Södertälje har anordnat med utomhuspooler till sina medborgare.
Vi ser att behovet finns främst för våra barnfamiljer att kunna bada under ordnade former med badvakter och tillgång till bekvämligheter som toaletter och skötrum för de minsta.
Våra badstränder kan vara rätt så stökiga som vi erfarit, så vi ser denna satsning som ett tryggt komplement vid sidan om satsningen på upprustningen av våra befintliga badstränder.
Att bygga ett utomhuspoolområde med vuxen, barn, och plaskpool för de minsta har en ingångskostnad som vi beräknar till ca 30 miljoner om vi får sköta upphandlingen, sedan är driften inte så dyr med tanke på att det blir intäkter i form av entréintäkter och annan försäljning/uthyrning av lokaler.
För att komma billigt undan så skulle detta poolområde kunna förläggas i Eklundsnäsbadets område, kommunen har redan köpt området och det finns en befintlig badstrand och byggnader på området. Att nyttja befintlig mark och anlägga ett inhägnat utomhuspoolområde på marken skulle vara enkelt ur ett logistiskt perspektiv.
Restaurang/Café verksamhet med servering på insidan av poolområdet samt även mot det öppna badstrandområdet med kök och tillredning i mitten för att avgränsa badplatserna ifrån varandra på ett naturligt sätt.

Socialomsorg/barnfamiljer
Vi ställer oss bakom de satsningarna som presenteras av majoriteten, detta är en väldigt viktig och prioriterad grupp som förtjänar satsningar så långt det är ekonomiskt möjligt.
Det är enormt viktigt att fånga upp barn som inte mår bra, lyssna på signaler och ta dem på allvar. Barnen är vår framtid och dem måste skyddas så långt det går, tyvärr ibland även ifrån sina egna föräldrar i extrema fall där det finns våld, missbruk, våldvåldsbejakande hederskultur och tvångsgiften med i bilden.
Socialtjänsten är inblandad i vår satsning på att återskapa ett brottsförebyggande råd, se mera info under kommunstyrelsens åtaganden längre fram i detta dokument.
 
Arbetsliv – Företagande
Att små och medelstora företagarna i vår kommun är en oerhörd viktig grupp för att få stadens ekonomi att snurra vet alla med insikt i stadens ekonomi. Ett nära samarbete mellan företagen och kommunen är oerhört viktigt. Därför att det beklagligt att många företag rankar kommunens service som dålig och byråkratiskt.

Den arbetsföra delen av befolkningen som är arbetslös har störst chans att komma in i arbetslivet genom samarbete med stadens företagare. Därför så ställer vi oss positiva till satsningar som företagsnämnd/styrgrupp med inriktning för bättre service och samarbete med kommunens företagare. Att denna styrgrupp/nämnd bjuder in små, medelstora och de stora företagen att delta så vi inom kommunen bättre förstår deras perspektiv och kan vara följsamma för en smidigare handläggning och service framöver är oerhört viktigt.
                                                                                                    
Sid 12 av 20                                                                               
                                                                                                                                                
Stadsbyggnad/Miljö/Teknik
Att Södertälje behöver bättre vägunderhåll och satsningar på hållbar teknik samt bygga fler bostäder är vi alla överens om. Vi stödjer de satsningar presenterade i kommunstyrelsen budget. Vi ställer oss även bakom det planerade miljöarbetet enligt majoritetens förslag.
Det vi däremot vill tillägga något kring är bostadsbyggandet.
Vi anser att Södertälje kommun och vårt bostadsbolag skulle kunna satsa mer på smarta upphandlingar kring fler hyreslägenheter med rimliga hyror så även unga har råd att flytta till sin första bostad. Idag ser vi främst extremt dyr byggnation som resulterar i extrema hyror som inte ”vanligt folk” har råd med. Visst är det okej att man bygger hyreslägenheter som lockar kapitalstarka som är villiga att betala nära 20.000kr i månaden i hyra, men det borde även kompenseras med byggnation av bostäder som unga och pensionärer har råd att bo i.

Det finns idag massor med byggföretag som erbjuder bostadsproduktion med god standard till betydligt lägre priser, vilket skulle skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna ta ut en lägre hyra. Detta är något som Södertäljekommun och Telge koncernen skulle ta tag i och beställa byggnation på egen mark och därigenom kunna erbjuda fler människor en bostad till en rimlig kostnad. Detta skulle kunna ske parallellt med övrig planerad byggnation och därigenom snabbare nå målet med 20 000 nya bostäder i Södertäljekommun inom överskådlig framtid.
 
Det glädjer oss att Telgebostäders nya chef på Fastighetsutveckling – Robert Hammarstedt har slagit in på den linjen som vi tjatat om i flera år… Han säger citat:
Fråga: Vad ska ni göra för att få ner byggkostnaderna och hyresnivåerna?
– Vi ska bygga mindre och yteffektiva lägenheter, göra bättre upphandlingar, men även använda modulkoncept där det fungerar och kanske ha lägre krav på standarden i vissa fall, säger han.
Har ni några projekt där ni använder det nya arbetssättet och bygger billigare hyresrätter?
– Nej, vi har inte kommit så långt, återkom om ett halvår, säger
 Robert Hammarstedt på Telgebostäder.              
  
Mycket av inspirationen till det nya arbetssättet kommer från en rapport som bolagen beställde av konsultföretaget WSP. I rapporten konstaterades att många södertäljebor har svårt att betala nyproduktionshyror. Rekommendationen är att bygga ettor på 23 kvadratmeter, tvåor på 40–50 kvadratmeter, treor på 65 och fyror på 80–85 kvadratmeter. Med investeringsstöd skulle till exempel ettan kosta 4 685 kronor i månaden och trerummaren 8 631 kronor. En bra bit under en normal nyproduktionshyra.
Slut citat. Detta har Realistpartiet hävdat sedan dag 1 när vi kom in i kommunfullmäktige januari 2015, och även motionerat om 11 mars 2016, vi blev då ”dumförklarade” av ansvariga, nu 5 år senare börjar personalen fatta och förhoppningsvist även deras styrande politikers, men vi gissar att det får vänta tills RP ingår i någon form av majoritet och styr kommunen, så tidigast med start januari 2023.
                                                                                                   
Sid 13 av 20  
 
Utbildning/Skola
 
Utbildningssektorn är den absolut viktigaste delen för att skapa bra förutsättningar för våra barn, unga och dem som invandrat till Sverige och vår stad Södertälje.
Specialpedagoger och språklärare inom förskolan och grundskolan så unga i invandrartäta områden får en adekvat utbildning och lär dig god Svenska.
Ytterligare satsningar på SFI där man faktiskt ställer krav på att eleverna som går dit inte bara får ett närvarokryss kopplat till ett bidrag, utan att man faktiskt kräver att eleverna också är på lektionerna och studerar. Sköter man sig inte så skall platsen lämnas till någon som faktiskt vill studera. Att alla får en bra utbildning och klarar av att tala språket i landet vi lever skapar bättre förutsättningar för alla, minskar utanförskapet och gör dessutom att vårt näringsliv faktiskt kan anställa flera då de flesta jobben kräver att man kan läsa och tala god svenska. Vi skapar en bättre framtid för alla genom att höja språk och utbildningsnivån i vår stad.
 
För att stärka elevhälsan så satsar vi ytterligare 6 miljoner årligen 2021,2022,2023
för att anställa ytterligare 10 kuratorer till våra skolor.

Det är många unga som mår dåligt och behöver någon att prata med, därför är det viktigt att vi redan inom skolan fångar upp dessa elever och erbjuder dem hjälp utan att behöva kontakta primärvården, hjälpen skall finnas initialt redan på skolan till att börja med åtminstone. Vi måste ta de ungas mentala ohälsa på allvar, det är något som eskalerar och kommer att påverka vår kommande generation mycket och därmed hela vårt framtida samhälle. Vi måste ta tag i detta nu och lägga mer resurser på att stävja denna eskalerande folksjukdom bland våra unga.
 
Trygghet för lärare och elever – Anställ 20 trygghetsvärdar

Otryggheten på Södertäljes skolor för både lärare och elever bidrar till en sämre elevhälsa och är även en stor bidragande orsak till sämre studieresultat för kommunens elever.
Det är till och med så enkelt att det otrygga studieklimatet i våra skolor ser till att sänka vårt lokala PISA resultat bland annat.
 
Realistpartiet satsar 10 miljoner kronor årligen 2021,2022,2023 till att anställa 20 trygghetsvärdar som skall verka på våra skolor.
Trygghetsvärdarna skall vara i direktkontakt med polisen och sociala myndigheter, dem skall se till att våra unga kan studera tryggt och att våra lärare kan ägna sig åt att utbilda våra unga och slippa ta hot eller bli misshandlade av stökiga ungdomar som behöver kraftigare sociala insatser utöver det en normal skolgång kan ge dem.
                                                                          
Sid 14 av 20
Äldreomsorg/hemtjänst – Seniorsatsningar
 
De äldre skall prioriteras högt då de faktiskt har varit med och byggt upp den välfärd som vi alla idag tar del av. För oss så är det självklart att det skall vara lagkrav på att alla som bor på äldreboende, servicehem eller har hemtjänst skall ha RÄTT till vällagad nyttig kost och bra sjukvård. Givetvis skall de även själva kunna påverka vilken hemtjänst de vill ha. Både kommunala och privata alternativ skall få finnas.
Men alla skall stå under täta kvalitetskontroller = Hög standard.
Med riktiga kontrollfunktioner som fungerar för att undvika fusk och säkerställa att vi inte har missförhållanden på några av våra äldreboenden.
 
Idag lider den kommunala hemtjänsten av en enorm kompetensbrist, de saknar personal som kan lägga scheman för att nyttja personalens arbetstid effektivt, det saknas även kompetens till att kulturanpassa personal med brukare så dem talar samma språk och kan kommunicera med varandra vilket är en förutsättning för bra vård såklart!
Realistpartiet är övertygade om att om vi fick styra upp denna enhet så skulle vi skapa en för alla mycket bättre äldreomsorg som skulle kosta kommunen minst 50 miljoner mindre per år och enskilt bara här finansiera alla våra egna satsningar i denna budget, därav så är inte de enskilda besparingarna för att finanserna vår budget så viktiga då vi ser möjligheten att tjäna in minst en kvarts miljard ( 250 miljoner kronor) enbart genom att tajta upp kommunens inköpsrutiner, upphandlingar och flertalet verksamheter som är misskötta.
 
Riktad Seniorsatsning för att minska ensamheten bland våra äldre.
 – Realistpartiet satsar 14 miljoner kronor årligen 2021–2023!

Många av kommunens seniorer lider av ofrivillig ensamhet, vi fokuserar ofta på ekonomin som även den givetvis är viktig, många äldre är fattiga och inte har råd med att aktivera sig och sitter ofta ensamma hemma. Men även dem som har god ekonomi sitter ofta ensamma hemma, dem vet inte ens vart eller till vem de skall vända sig för att få ett mer socialt liv.
Här kommer vår satsning in i bilden! – Realistpartiet lägger 14 miljoner på uppsökande verksamhet för att motarbete våra seniorers ensamhet.
 
Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar – som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller att tvingas fl­ytta – är en betydande riskfaktor för ensamhet. Liknande riskfaktorer är att drabbas av sjukdom eller olika fysiska hinder som gör det svårt att ta sig in och ut ur hemmet. Varför är det viktigt att motverka ensamhet bland äldre? Ofrivillig ensamhet drabbar allt ­er äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro. Det kan också leda till ökad alkoholkonsumtion, sämre matvanor, fysiska problem, nedsatt självkänsla och död i förtid. Vi vill genom denna satsning genomföra följande åtgärder:
 
 Sid 15 av 20
 
Fortsättning - Riktad Seniorsatsning för att minska ensamheten bland våra äldre.
 
Åtgärder:
Sociala mötesplatser i egen regi eller tillsammans med föreningen, om inte – finns det möjlighet att starta sådana?
Plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre.
Genomförs förebyggande hembesök bland seniorer för att motverka ensamhet, förhindra fallskador och informera om t ex vård och omsorg i kommunen.
Hur ser planen ut för att upptäcka och vårda psykisk ohälsa bland äldre?
Har seniorer rätt att prata med någon när man känner sig deprimerad?
Äldre telefonen med kontaktpersoner som svarar på frågor som rör äldre.
Sociala mötesplatser där man kan äta tillsammans för en subventionerad peng.
Erbjud mötesplatser där seniorer kan lära sig surfa för att hålla kontakt med bekanta eller skapa nya vänner via webben.
Hur arbetar hemtjänsten med att förebygga ensamhet och oro? -Skapa rutiner!
Vilka rutiner finns, har personalen kompetens och tid till detta? – Nej, skapa och utbilda!
 
Kommunala satsningar via kommunstyrelsen
 
Återupprätta kommunens brottsförebyggande råd!
Enligt motion av Realistpartiet – Vi satsar 2 miljoner kronor 2021,22,23.

 
MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRAT SAMHÄLLSKLIMAT VILL REALISTPARTIET ÅTERINFÖRA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I KOMMUNAL REGI.
 
Brottsligheten blir allt grövre och kryper ner i åldrarna.
Den upplevda otryggheten ökar. Gängen rekryterar ungdomar och använder dom hänsynslöst vid grova våldsbrott. Vid flera uppmärksammade mord har gärningsmännen varit mycket unga. Genom att återuppliva brottsförebyggande rådet i kommunal regi skapar man ett utmärkt forum för ett brett samarbete och informationsutbyte mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, föreningslivet med flera.
Idag har vi redan en utmärkt samverkan mellan polis och kommun, att återupprätta rådet är att utveckla samarbetet på ett naturligt sätt och ge möjlighet till en större samverkan mellan olika grupper i kommunen.
Vi ser en utveckling där allt yngre personer värvas och dras in i den kriminella världen, många arbetar på varsitt håll med att bekämpa denna utveckling, vi tror helt enkelt att det blir mer effektivt och att organisationerna känner en större motivation och styrka ifall vi går samman mot ett gemensamt mål.
                                                                                                      
Sid 16 av 20
 
Fortsättning: Kommunala satsningar via kommunstyrelsen
 
Inför visselblåsarfunktion med extern utredningsfunktion 
Enligt Realistpartiets motion: Årlig satsning på 4 miljoner kronor årligen 2021,22,23.  – Enligt Realistpartiets inlämnade motion.

 
Södertälje kommun är en stor organisation med både förvaltningar och bolag som sysselsätter nästan 6 000 personer och omsätter årligen flera miljarder.
När man genomför inköp och upphandlingar för stora summor så finns det av naturliga skäl en stor vilja bland dem som säljer dessa tjänster och produkter att vinna upphandlingen, eller på annat vis bli den som får sälja produkten eller tjänsten till vår kommun.
När det gäller stora pengar och investeringar så är det viktigt att våra gemensamma skattepengar nyttjas så effektivt som möjligt och inte slösas bort på grund av ”kompisdealar” eller dåliga upphandlingar, eller i värsta fall direktköp utan några upphandlingar alls som vi sett exempel på.

Vi har exempel på stora skandaler som – Fornhöjdsskandalen där Skanska ”luggade” kommunen på ett par hundra miljoner extra, detta utreddes men man kom fram till att det var inkompetens och inte kriminalitet som låg bakom den härvan.

Vi har nu närmast ett p-garagebygge som skulle ha kostat ca 20 miljoner men nu landat på ca 44 miljoner, och där fakturor betalats ut utan upphandling, utan attest trots att gränsen går på 6 miljoner, och där ansvarig till och med påstår att han inte visste att controllern betalade ut de första 20 miljonerna utan ens ett avtal/kontrakt på plats… Så någon ljuger… ”controllern” = utbetalaren, eller ansvarig chef som skulle ha godkänt denna utbetalning. 

Listan kan göras längre, men vi fokuserar istället på att införa en visselblåsarfunktion som alla kommunens anställda och förtroendevalda kan använda även anonymt när de misstänker oegentligheter inom den kommunala verksamheten, driften och inköp. 
Anmälningar/tips kan till exempelvis avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör:
bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, riggade inköp/upphandlingar eller andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
                                                                                                     
Sid 17 av 20
 
Fortsättning: Kommunala satsningar via kommunstyrelsen
 
Starta trygga hubbar i Södertälje – AMP enheter.
Enligt Realistpartiets motion.
Årlig satsning på 5 miljoner 2021,2022,2023.

Våra otrygga områden som kallas för ”utsatta områden” – vardagstal är områden där kriminella gäng kraftigt påverkar vardagen för de boendes.
Realistpartiet satsar 5 miljoner på att öppna den 1a trygga hubben 2021 för att sedan bygga vidare 2022, 2023 och framåt.  Ökande satsningar under 2022 och 2023 enligt tidigare förklaring på 15 och 30 miljoner.
Info:
Samhällsklimatet har blivit hårdare och nyheterna rapporterar om grova våldsbrott, skottlossningar och mord även på våra gator här i Södertälje.
Otryggheten har drabbat hela samhällets stöttepelare som sjukvårds, blåljuspersonal och kommunens medborgare.
Många vågar sig inte ut kvällstid av rädsla för att bli utsatta för personrån, misshandel eller träffas av en förlupen kula i en gänguppgörelse.
En del försöker förringa den upplevda otryggheten och hävda att ”Vanligt folk skall inte vara rädda då statistiken talar för att dem sällan drabbas” Då de kriminella som oftast mest bombar och skjuter ihjäl varandra, så håller folk sig undan bara så skall det nog gå bra…
Det är ett ihåligt försvar då man inte får underskatta hur det ökade grova våldet med skottlossningar, sprängningar och bilbränder skapar ett mentalt klimat då många upplever det som att dem befinner sig i en krigszon. Man måste nämligen jämföra med krigszoner för att komma upp i samma antal sprängningar och skjutningar som vi har i Sverige, inga länder i EU ligger ens nära våra nivåer.
Så det är inte konstigt att många Södertäljebor UPPLEVER en befogad ökad rädsla och oro. Det är vår skyldighet att se till att vanligt folk inte låser in sig efter skymningen, det är inte rimligt att ett fåtal skall få förstöra för så många.

 Sid 18 av 20

Fortsättning:
Starta trygga hubbar i Södertälje – AMP enheter

 
Att stävja den ökande otryggheten som är både verklig och känslomässig kräver många åtgärder tillsammans, ett led i ett större åtgärdspaket som bevisligen fungerar är närvaro av vuxna och myndighetspersoner. Uppsala är första kommunen i Sverige att starta upp projektet AMP som visat sig framgångsrik med positiv effekt i andra städer i världen. 
 -AMP står för Affärs- och medborgarplats. Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.
 
Den ideella föreningen Centrum för AMP tillhandahåller modellen. AMP-modellen
grundar sig i internationell och nationell forskning och fokuserar på flera aspekter runt en plats.
En AMP-hubb med minikontor öppnar på platsen och bemannas med värdar och värdinnor.
Aktiviteter planeras regelbundet på platsen, aktiviteterna ska bidra till att skapa en inbjudande känsla, så att alla oavsett ålder eller intressen känner att de - om de vill - gärna får använda platsen. Därutöver kan det tillföras nya möbler, belysning eller växtlighet – allt beroende på vad platsen behöver.
Hubben som består av ett litet kontor – Kan vara en inredd utsmyckad bod som bemannas av ett antal värdar och värdinnor ifrån kommunen, företagen och föreningarna i det specifika området. Hubben ansvarar för att hålla sitt område attraktivt och tryggt i samarbete med polisen och kommunens myndigheter.
Branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel tillsammans med fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP. Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige.
Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.
En hubb som är lokalt förankrad i en egen stadsdel så kommer de lokala aktörerna att känna ansvar för sitt område, de lokala företagen och föreningarna känner sitt eget område bäst, de vet vilka de negativa aktörerna är, det är en fördel och stöd till polis och myndigheter, hubbens närvaro skulle uppskattas av boende och aktiva i området, de små och medelstora lokala företagen skulle välkomna detta initiativ med öppna armar är vår bedömning.    
 Sid 19 av 20
 
Trygghetsarbete - Södertäljekommun i korthet
 
Södertälje kommun har ett gediget arbete framför sig att bygga upp medborgarnas trygghet och även att ta hänsyn till den upplevda otryggheten.
 
Vi satsar på trygghetsvärdar i skolan och ser gärna fler på våra gator och torg, vi ser även att våra gångtunnlar och promenad/cykelvägar rustas upp så det finns belysning som fungerar för att öka den upplevda trygghetskänslan.
Trygghetskameror skall vara ett naturligt inslag i vår vardag på allmänna platser, det bidrar till att lösa brott, många drar sig för att misshandla någon på gatan när man vet att man är filmad, det räddar liv.
 
Skolan är ett enormt viktigt område där vi måste öka tryggheten för våra ungdomar! De måste ha studiero för att kunna bygga sin framtid och därmed vår framtid, det förutsätter studieförhållanden utan mobbing och trakasserier.
 
Det skall alltid vara mobbaren/den som misshandlar/hotar och skapar osämja som skall flytta på sig! - Det är aldrig offret som skall behöva flytta på sig!
 
Sid 20 av 20
 
Sammanfattning av vår målsättning
Realistpartiets startskott inför kommande budgetförslag med inriktning och satsningar inför kommunvalet 2022.


Vi har däremot inte för avsikt att presentera alla våra lösningar idag i detalj för ”fantastic four” och den ”eviga makten” då det är helt meningslöst då lösningarna alltid ignoreras eller om dem är bra paketeras om och döps om i majoritetens julklappspapper, likt Lars-Görans (RP) förslag om att göra om stora Torget till uteserveringar för de närliggande restaurangerna – Ett förslag som han presenterade i styrgruppen för att förbättra företagsklimatet och som sedan dess ordförande: Tage Gripenstam (C ) och Håkan Buller (S) snodde rakt av och basunerade ut som sitt eget förslag i LT kort senare…  När Lasse påtalade det så fick han hån tillbaka… ”Lär dig spelet” …. Så Realistpartiet har lärt sig spelet.

Allt kommer i form av motioner framöver och sedan så spar vi det bästa till valrörelsen helt enkelt, men likväl så kommer här vår korta men ändå mest ambitiösa budget sedan vi tog plats i Södertäljes kommunfullmäktige 2014, se den som ett smakprov på vad som komma skall nästa år och inför det viktiga kommunvalet hösten 2022 då vi räknar med vårt verkliga genombrott på den politiska spelplanen här i vårt Södertälje.
Tills dess, håll ut  :)

 
Med vänliga hälsningar,
Joakim Granberg
 
Partiledare, Realistpartiet
2020-11-13
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg
Vi behöver en extern visselblåsarfunktion nu!
Skandalerna avlöser varandra och det har gått så långt att folk rycker på axlarna uppgivet:
- Så här det är i Södertälje…
Nu kräver vi åtgärder för att få ordning på detta och minska svinnet av våra skattemedel, vi behöver som bekant dem till annat i vår kommunala verksamhet.
Efter Fornhöjdskandalen så trodde jag att de styrandes hade lärt sig en läxa… Men icke!

Nu har det framkommit att p- garagebygget intill stadshuset har genomförts utan avtal, utan upphandling och att 24 miljoner extra har betalats ut för byggnationen.
Det fanns inte ens ett bygglov när en tjänsteperson skickade över 20 miljoner till PEAB!
Se LT Artikel-Länk
Ansvarig chef Homan Gohari påstår sig inte ha godkänt utbetalningen, fast tjänstepersonen säger att han talat med Homan per telefon och fått den godkänd, så någon eller några ljuger.
Oavsett så skulle inte en utbetalning på 20 miljoner ha kunnat genomföras utan en skriftlig attest enligt reglementet, men det har man struntat blankt i.

Vi har under våra 6 år i kommunfullmäktige fått följa en del skandaler, dåliga affärer, mobbing och oegentligheter som resulterat i att bra medarbetare har sagt upp sig, och att några som borde fått sparken, eller kanske rent av åtalats har ”sagt upp sig” eller blivit omplacerade.
Vi har inget förtroende för att de styrandes är motiverade att utreda sina egna tillsatta på tjänster och politiska uppdrag, det är tydligt att det inte fungerar.
 
Det måste till en extern och oberoende utredningstjänst som tar emot tips ifrån våra kommunanställda och förtroendevalda, endast då kan vi på allvar börja reparera våra medborgares förtroende för sina folkvalda politikers.
Ett återinförande av tjänstemannaansvar hade varit önskvärt i förlängningen, men en omedelbar åtgärd som vi faktiskt kan göra och redan 13 av 26 kommuner i Stockholms län har gjort är att införa en visselblåsarfunktion för kommunens ca 6000 anställda och folkvalda.

Anmälningar/tips kan till exempelvis avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör: bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, riggade inköp/upphandlingar eller andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering, mobbing och trakasserier.
Funktion
En handling som kommer inte till kommunen är normalt sett en offentlig handling, men visselblåsarfunkionen skall även kunna användas anonymt så att folk vågar anmäla oegentligheter på sin egen arbetsplats utan att riskera repressalier av sin chef.
En del kommuner har visselblåsarfunkionen, men är samtidigt själva tillsatta att utreda anmälan, vilket kan leda till att den som man vill anmäla är den som utreder anmälan… Det är oacceptabelt såklart!

Det ska vara en EXTERN utredare, som exempel har Lunds kommun Greys Advokatbyrå i Stockholm som utredare av de fall som juristerna som tar emot anmälan bedömer är seriösa och måste granskas. Det finns flera företag som erbjuder tjänsten och vi föreslår att våra revisorer är med och utser en lämplig extern granskningsenhet.
Några kanske undrar vad det kommer att kosta?
Mitt korta svar är:
En bråkdel av de pengar som vi kommer att spara in!
När visselblåsarfunkionen/granskningsenheten är på plats så kommer våra ansvariga tänka sig för både en och två gånger innan de dribblar bort våra skattepengar!
Vi har nu lagt en motion om detta - Se våra motioner!
Joakim Granberg
Partiledare
Realistpartiet
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg
Tiden för halvmesyrer är passerad!   Läs även artikeln i LT
Det har talats om centrumdöden, om den fanns eller inte?
Det diskuterades parkeringsplatser och dess priser, hyresnivåer samt andra faktorer.

Sedan kom corona viruset…
Centrumdöden slog till på riktigt, nu tvivlar ingen, inte bara centrum, hela staden är lamslagen och nästan alla företag stora som små blöder.
Vi kan givetvis inte rädda allt och alla, en del kommer att gå under och människor kommer att förlora jobb och mer därtill.
Realistpartiet ställde sig bakom förslagen som kom via krisledningsnämnden
( i praktiken kommunstyrelsen), vi avvaktade egna utspel innan vi såg vad som presenterades i stödpaketet till näringslivet.

Vi kan redan nu konstatera att detta inte räcker, vi måste göra mera!
Realistpartiet föreslår som tillägg i stödpaketet följande:
Avgifter inom vatten, avlopp, sophämtning och samtliga tillsynsverksamheter skall vara helt avgiftsfria under 6 månader.
Alla företag som hyr lokal av kommunens bolag och har drabbats hårt skall beviljas 3 månaders gratis hyra samt ytterligare 3 månaders anstånd vid behov.
Ansökan skall vara enkel och snabb med endast sviktande kassaintäkter som underlag för att bli beviljad.
Småföretagare som hyr av privata hyresvärdar är utlämnade till att hoppas på att dem sänker hyran med 50 % under några månader, de får dessutom tillbaka hälften av denna kostnad av staten som lovat ge 25 % om hyresvärden ger 25 % (En halvering av hyran för företaget).
Vi har förstått att en del privata aktörer inte har visat intresse för att hjälpa till med detta då småföretagen oftast har lämnat bankgarantier på hyror 6, 9 eller 12 månader, så man kan mjölka dem avsett om de har kunder eller inte…
Detta försätter företaget i en skuldsituation som kan vara droppen till konkursen.
– Osmakligt och kortsiktigt anser vi!
I Örebro kommun så gick man ut och gav sina företagskunder 2 hyresfria månader till att börja med, man motiverade det även av egoistiskt skäl.
– Om vi inte ställer upp för våra företag nu så har vi tomma lokaler om några månader, och då kommer de verkligt stora kostnaderna för kommunen och samhället.
Jag önskar att mina kollegor i övriga partier och att några stora centrala hyresvärdar också förstår detta, i värsta fall så får vi som kommun gå in och förhandla med de privata aktörerna så även deras hyresgäster får del av det statliga stödet även om en del av kostanden faller på kommunen.
Vårt paket är 100 % genomförbart!
En pragmatiker och realist gör matematiken och kommer fram till att det är billigare för staden i längden att ta denna kostnad nu, än att få flera hundra företag försatta i konkurs och massarbetslöshet om några månader.

Vår stad har starka bolag och tillgångar, vi har råd att hjälpa stadens småföretag och därmed även lyfta den lokala kämparandan och moralen.
Hur skall vi annars bli årets stadskärna om vi inte har kvar ett levande centrum och småföretagare är tanken?

Ekonomiskt svaga behöver extra stöd
Inte bara företagen lider, vanligt folk förlorar sina arbeten och har ångest över hur kommande hyror skall betalas.
Det är här socialtjänsten kommer in, i dessa tider så manar vi till att vara generösare än vanligt med pengar till hyresstöd, det är inte alla som har arbetslöshetsersättning, försäkringar, och fackförbund som hjälper dem, även dem som har så tar det ofta tid att få igång ersättningen.
– Säg hellre ja än nej de kommande 3 månaderna åtminstone.
Det finns liv att rädda!

Joakim Granberg
Realistpartiet
Läs hela inlägget »
Soldalaskolan Soldalaskolan

Soldalaskolan – Ingen rök utan eld!
Efter att ha tagit del av informationen i LT och varit i kontakt med föräldrar till elever på Soldalaskolan så måste vi lägga oss i debatten.

(LT 22 Juli - Rektorn fryser ut enskilda och ägnar sig åt härskarteknik - Hård kritik mot rektorn.)

Ingen rök utan eld är en gammalt men träffande ordspråk, som realister så inser vi att rektorn Soledad Garcia Garcia är roten till missnöjet på skolan.
Hon är troligen inte van med vår MBL – Medbestämmande lag, som oftast respekteras på våra arbetsplatser, och i synnerhet inom skolväsendet.
Soledad Garcia Garcia har kommit in som en befälhavare och tagit impopulära beslut utan att förankra det med sin personal.  Många beskriver hennes ledarstil som närmast diktatoriskt.

Soledad har gjort klart att det är hon som bestämmer och fryst ut dem som inte accepterat hennes beslut, inte lyssnat på varken lärare, elever och föräldrar.
En sådan ledarstil går sällan hem på någon arbetsplats, och uppenbarligen inte heller på hennes tidigare arbetsplatser som Säbyskolan i Rönninge/Salem och nu senast på Raul Wallenberg skolan i Bromma där hon fick lämna arbetet efter 8 månader på grund av missnöje.
Där förstår man inte varför Södertäljes förvaltning inte ens frågade efter referenser, man har kunnat klargöra hennes ledarstil och att den inte går hem bland varken lärare, elever och föräldrar.
Det har även framkommit att förvaltningschefen Jenny Stanser är god vän med Soledad
Garcia Garcia, vilket kan förklara varför värvningen sker utan kontroll av referenser, samt att Monica Sonde som är chef för kommunens skolenhet känner sig manad att backa upp sin kollega Jenny Stanser.
Vilket i sin tur leder till att utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons känner sig tvungen att backa upp sin förvaltning och hävda att man har fullt förtroende för Soledad Garcia Garcia.
Flera fel leder inte till något rätt…
Soldalaskolan har länge varit en av Södertäljes bästa skolor när Kerstin Björkling var rektor.
Trivseln bland personalen var hög och medarbetarna gjordes delaktiga i besluten.

Uppfattningen bland många föräldrar/personal är att Soledad Garcia Garcia på några månader i stor utsträckning har förstört Soldalaskolans verksamhet.
Bland det första hon gjorde var att göra sig av med den biträdande rektorn Carina Bodin Fröidstedt som representerade en del av den gamla ledarstilen som Soledad ville göra sig av med.
Soledad har även agerat oprofessionellt i kontakt med sin personal, skällt ut dem offentligt och förnedrat både personal och föräldrar inför andra på möten.
Summa summarum - Det är naturligtvis ingen tillfällighet att 29 medarbetare säger upp sig inom loppet av några månader, det är ingen tillfällighet att elever, lärare och föräldrar är missnöjda med Soledad Garcia Garcia.
Det som däremot är mycket märkligt är att Elof Hansjons och Södertäljes skolförvaltning ställer sig bakom en rektor som uppenbarligen inte gör sitt jobb på ett sätt som gynnar Soldalaskolans elever.

Det talas nu om strejk bland föräldrarna, att om man inte byter ut rektorn så kommer man inte skicka sina barn till skolan när höstterminen startar.
Lyssnar man inte på föräldrarna, lärarna och eleverna så är man helt fel ute och tappat sin främsta uppgift som utbildningsansvarig anser vi.

Skolpersonalens trivsel och utbildningen av våra ungdomar skall gå före prestige och kompis jäv, se nu till att byt ut rektorn Soledad Garcia Garcia omgående, det anser vi är den mest realistiska lösningen.
Simon Isso
Ledamot i Utbildningsnämnden för Realistpartiet
Joakim Granberg
Partiledare , Realistpartiet
Läs hela inlägget »

Bakgrund: Det har debatterats i fullmäktige huruvida det är rimligt att endast en person ( Joakim Granberg) skall uteslutas från arbetsplatsen i stadshuset och dessutom endast få halva lönen jämfört med övriga gruppledare med likvärdigt uppdrag.
För att summera kort så finns det något som heter partistöd - Det är stöd till partierna och regleras efter partiets storlek , det är i sin ordning.
Men vad det gäller löner och arvoden till personal och gruppledare så har det aldrig tidigare hittats på en egen "lönetabell" för en enda person, man har nu alltså uppfunnit en ny lönetabell som är "mandatbaserad" - dvs att jag skall ha halva lönen pga av partiets få mandat.
Återigen, det är mandatstödet som är mandatbaserat, inte folks löner...
Denna mandatbaserade lönetabell gäller inga andra partier än Realistpartiet, för om löner vore mandatbaserade så skulle tex Socialdemokrater ha 4 gånger så hög lön i stadshuset som Centerpartister, men så är det givetvis inte.
Södertälje kommun sticker ut som ENDA kommunen av Sveriges 290 kommuner som har hittat på en egen lönetabell för en enda person i sin kommunstyrelse...
Ingen skulle acceptera ett sådant system med mandatbaserade löner, men för Realistpartiets Joakim Granberg går det alldeles utmärkt hävdar Boel Godner och arvodesnämndens ordförande
Alf Karlsson (S)
Nu har man försökt sig på efterkonstruktioner - Att den "mandatbaserade" lönen var på tal redan innan valet, och att det inte var riktad enbart emot mig - Det var en "slump" ville Leif Åhlin (C) hävda.
Men här ser vi en video från 17e dec i fullmäktige då samma ordförande för arvodesnämnden: Alf Karlsson står och säger att det inte fanns något förslag om detta INNAN valet, utan att det presenterades EFTER valet, att det var den nya majoriteten som i november 2018 lade fram förslaget om mandatbaserat arvode för endast Joakim Granberg. Så det råder INGA som helst tvivel om att detta förslag var riktat endast emot en enda person - Joakim Granberg.
Se video nedan när Alf Karlsson bekräftar detta:
( För dig som vill se hela arvodesdebatten 17e dec 2018 så finns den här - Länk! )

Vuxenmobbning i stadshuset - Ingen arbetsplats för Granberg

När jag fick besked om att jag skulle få halva lönen för samma uppdrag som övriga gruppledare i opposition så kom det som en chock såklart, vårt parti har ungefär lika många uppdrag som V och L har, jag är ledamot i kommunstyrelsen, koncernstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktige samt ersättare i kultur och fritidsnämnden och styrgruppen för Södertälje city samverkan.
Jag har därtill 11 personer inom partistyrelsen som delar på drygt 20 uppdrag inom kommunens nämnder och bolag.
Mitt uppdrag som gruppledare för Realistpartiet är att samordna och stödja partiets samtliga ledamöter och uppdrag.
Det finns en titel för detta: Gruppledare i kommunstyrelsen med samordningsuppdrag.
Jag har samma titel med endast halva lönen, det har Boel och den nya majoriteten bestämt!
Tanken med detta tilltag är såklart uppenbart - Försämra Realistpartiets förutsättningar att driva sin politik under denna mandatperiod.
Men det var inte det värsta....  - Ingen arbetsplats för Granberg i stadshuset!
Det värsta var ändå Boels svar på min fråga om vart jag skulle få sitta i stadshuset, vart min arbetsplats skulle vara? Hon hade ju delat på Facebook om att det var så bra stämning i stadshuset, majoritet och opposition sitter nära varandra och har ett gott samarbete - Finns det hjärterum så finns det stjärterum kvittrade Boel... Men när jag frågade vart jag skulle få mitt bord så var svaret kort:
Du får inget bord eller arbetsplats i stadshuset - ALLA andra gruppledare får det, men inte du!
Varför frågade jag - Jo men du har ju nu endast halva lönen som de övriga, så du behöver ingen arbetsplats...  Boel halverade med andra ord mitt arvode så hon kunde motiverat att neka mig arbetsplats också. 8 av 9 gruppledare har arbetsplats i stadshuset, en ställs utanför.
Det är själva definitionen av negativ särbehandling och vuxenmobbning!

Arvodesdebatten fortsätter 2 Maj 2019 - Fullmäktige

Ingen vill ta ansvar för sitt beslut om att särbehandla Granberg

Att ta ansvar för sitt beslut om att negativ särbehandla en enda person är inte så lätt såklart, ingen vill stå upp och tala om varför man tycker det är rätt och rimligt att behandla en enda person på detta viset?
Man gömmer sig bakom varandra och spelar oskyldiga...  När jag frågade Boel om varför hon gör så här? Då var det minsann Alf Karlsson i arvodesnämnden jag skulle tala med, inte henne...
När man frågar Alf så var det ju Boel som gav honom förslaget, med stöd av nya majoriteten.
Dvs Tage Gripenstam, David Winerdal och Hanna Klingborg. Men den sistnämnda trion vägrar konsekvent svara på vad dem tycker om detta... Dem låtsas som att dem inte har något med detta att göra alls, det är inte deras sak att diskutera. Boel till och med sa i debatten nu 2 maj 2019 att gruppledare inte skall driva eller diskutera sina egna arvoden... Jaha? - Men att sitta och bestämma
att EN ENDA annan gruppledare skall få halva lönen och ingen arbetsplats i stadshuset - Det går bra?
Boel är iallafall konsekvent - Hon vill sänka allas löner utom sin egen, 2014 så ville hon att oppositionen skulle få 39% av full lön, men då blev det ett herrans liv i luckan. Då var samma Leif Åhlin uppe och krävde att hans boss Tage minsann inte skulle klara sig på detta... Då backade Boel och oppositionens gruppledare fick sina löner.
Nu 2019 så sitter Tage med 110% lön och tycker det är helt i sin ordning att jag Granberg får 25%...
En uppvisning i extrem dubbelmoral av sällsynt slag!

Vad är en "syltrygg" ?

Wiktionary: Uttrycket "syltrygg" syftar på en bildligt talat ryggradslös person som inte står för sina åsikter och beslut!
Enligt Alf Karlsson som är ordförande i arvodesnämnden så var det inte arvodesnämnden som la fram förslaget om att hitta på en egen negativ regel för Granberg och neka honom arbetsplats i stadshuset, utan det var den nya majoriteten. En kvalificerad gissning är att det är Boel och möjligtvis Tage och Leif som ligger bakom förslaget om att negativt särbehandla Granberg, tror inte att varken Hanna, David eller någon annan orkade lägga tid på att sitta och knåpa ihop något så taskigt som detta, det krävs speciella personer till det.
Men det kommer vi sannolikt aldrig få reda på, för ingen av dem vill stå upp för vad dem gjort, ingen av dem vill ens svara på sin egen inblandning eller åsikt i frågan. Titta på arvodesdebatten 2 maj 2019 i videon här nedan: Ingen vill svara! Endast Boel går upp och säger: Gruppledare skall inte driva sin egen arvodering... nähä? Men gruppledare kan driva sina kollegors arvodering så länge det bara gäller Joakim Granberg? Det är i sin ordning? Titta på debatten nedan och bedöm själva.

Frågor som majoriteten inte vill svara på....

När jag skrev interpellationen och ville ha svar från Boel Godner och den nya majoriteten om varför man ville särbehandla endast mig, och neka mig arbetsplats i stadshuset?
Då valde Boel att inte svara - Hon la skulden på Alf Karlsson, det var hans och nämndens beslut.....
Alf säger det var inte hans beslut, det var nya majoriteten som la förslaget säger han!
Ja skall vi kora en vinnare i "syltryggskampen" så får det bli Boel då!
Vilket är trist, upplevt henne som att hon står för sina beslut, men inte denna gång uppenbarligen.
Att som Socialdemokrat erkänna att hon vill ha olika lön för exakt samma arbete för en enda person
är kanske inte så okomplicerat...
Tages inställning vet jag redan, han behöver inte ens svara, hade han fått bestämma själv så hade det sannolikt varit ännu värre för oss... :)
Den största besvikelsen är ändå David Winerdal (KD) och Hanna Klingborg (MP)
Som inte ens vågar yttra ett ljud om detta i någon av debatterna 17e dec och nu 2 maj, dem sitter på sina stolar knäpptysta och vägrar tala om sina åsikter i detta ärende... Det är pinsamt!
Har man varit med och fattat ett beslut så har man såklart en åsikt om det, eller har man bara låtit Boel bestämma? Att dessa 2 inte talar om sina åsikter säger 2 saker
- Dels att det är ett omoraliskt tilltag, och att man INTE vill gå upp och försvara det.
Men att man heller inte vill ställa sig på min sida då man då får onda ögat av Boel, och det är inte att leka med som jag kan intyga.
Men jag kommer inte att ge mig fören åtminstone Hanna och David talar om varför dem ställer sig bakom detta, eller om de inte längre gör det, men svara, det kommer dem att få göra för eller senare, upp till dem om det blir i en debatt under mandatperioden,  eller på gågatan i valet 2022.

Konsekvensanalys - Dåliga rådgivare och politikerförakt...

Södertälje är en kommun med en historia som arbetarkommun, och idag även fullt med småföretagare.
Vanligt folk och hårt arbetande människor har redan idag en negativ syn på politikers i allmänhet.
Att i det läget roffa åt sig själva och sedan "mobba ut" en enda person som profilerar sig som:
- Det enda lokalpartiet i Södertälje.
Det är knappast ett råd man tagit ifrån sin PR byrå...
Det är en dumhet som man hittat på själva utan att tänka på konsekvensen av sitt beslut.
OM man för ett ögonblick tror att man genom att utsätta en gruppledare för negativ särbehandling leder till sin egen ökande populäritet i en stad som Södertälje så bör man uppsöka en ny och mera Realistiskt rådgivare... Det är FÅ människor i Södertälje som tycker om negativ särbehandling och mobbing, i synnerhet när den kommer ifrån redan priviligierade personer som genom detta uppförande upplevs som självgoda, arroganta och egoistiska...

Efterspel - Vad händer nu?

Jag har lämnat in en motion om att denna påhittade "mandatspärr" i lönesystemet skall tas bort.
Den har gått till arvodesnämnden för ett utlåtande, Alf Karlsson och hans kollegor måste svara senast 30 juni. I arvodesnämnden så sitter det 7 ledamöter, 4 för majoriteten och 3 för oppositionen.
Förutsatt att jag nu får stöd ifrån övrig opposition så räcker det med att EN av majoritetsledamöterna anser regeln omoralisk och stödjer förslaget om att den tas bort och jag beviljas samma ersättning som övriga och en arbetsplats i stadshuset - Ja då skall det bli riktigt intressant att se vad majoriteten säger om detta i följande fullmäktigemöte som sannolikt blir det efter sommaruppehållet - 30 sept.
Riktigt fint vore det ju om Alf själv - Ordföranden insåg att denna negativa särbehandling inte hör hemma i Södertälje, en kommun som säger sig stå upp för rättvisa och jämställdhet.
Motionen kommer även att komma upp i kommunstyrelsen, där jag nu själv är ledamot, blir intressant om jag blir den enda som talar där med... Eller om någon från majoriteten svarar då...
Men tiden får utvisa... Om nämnden inte styrker min motion, eller den inte går igenom så kommer jag att begära votering i fullmäktige, då fungerar det så att ALLA 65 ledamöterna i fullmäktige får rösta för eller emot lika lön för lika arbete i vårt stadshus, det är ju också givetvis ett scenario som är lockande, då kan man inte längre gömma sig bakom Alf eller sitta tyst, för ens röst syns tydligt på tavlan på väggen i fullmäktigesalen :)
Det kommer att ha passerat närapå 1 år efter valet innan detta är klart...  En helt onödig resa om man gjort rätt och riktigt från början, men så kan det vara ibland för oss som än så längre är ett litet lokalparti - Man måste kämpa hela tiden helt enkelt!! :)
En sak är dock säker!
Jag arbetar 100% för oss Realister, och i nästa val 2022 så är det slut mobbat i stadshuset, för då är vi för stora för att ignoreras, det är något jag är 100% säker på! :)
Joakim Granberg
Partiledare för Realistpartiet, Södertäljes enda lokalparti!
Läs hela inlägget »
Egoism styr arvodesreglerna  - Se artikel även i LT
Att bestämma spelregler efter matchen är spelad låter som galenskap inom idrotten,
inom politiken är det tydligen normalt.
Där är det vinnarna som har makten att bestämma vem som skall ha vad i arvode för sitt uppdrag.
I det här fallet så har S, C,MP och KD
efter dem bildat majoritet förhandlat om stolar och arvoden åt sig själva.
Man kom snabbt fram till att stolarna och arvodena inte räckte till då man nu var 4a partier som skulle ha heltidstjänster, sekreterare och arvoderade ordförandeposter. Det löste man enkelt genom att utöka antalet stolar i kommunstyrelsen och flertalet nämnder.
I november så kom då den nya majoriteten med sitt förslag till vilka arvoderingar man skulle ha, man tog själva 110 % av inkomstbasbeloppet = 70 840 kr per månad, och Boel 125 % = 80 500 kr.

Sedan så fanns det en regel om att gruppledare i opposition som satt med i kommunstyrelsen skulle få 50 % tjänst för att klara av att vara ett fungerande oppositionsparti = 35 420 kr per månad.
Det tyckte ett par centrala ledamöter inte om, skulle Granberg nu få möjlighet att jobba med politik på allvar? Hur kan vi sätta käppar i hjulen för det?
Då beslutade man att införa/hitta på en ”mandatspärr” i arvodesreglementet.

Partiers storlek avgör hur stort mandatstöd man får, minsta partierna får minst och de stora får mest, det är i sin ordning.
Men aldrig tidigare har man satt olika lön för samma arbete, det är ett unikt tilltag.
Jag har exakt samma uppdrag och förväntas att göra exakt samma arbete som andra gruppledare, men skall få 25 % av en heltidstjänst i ersättning.
Lika lön för lika arbete är endast slagord helt klart…  
Inte länge sedan Tage Gripenstam stod i talarstolen (innan valet) och yttrade att han hankade sig fram på en 50 % tjänst, men att det gick väl bra.
Nu med sina 110 % så ser han inga besvär med att jag skall arvoderas till 25 %
- Därhän pekar moralkompassen.

Leif Åhlin (C) som sitter i arvodesnämnden sa i debatten angående detta:
Citat: – Granberg, du överskattar betydelsen av din egen person gällande det här beslutet, slut citat.  
Vad menar han med det?
Att man skapar en regel och tar ett beslut som BARA gäller mig har inget med mig att göra? Skratta eller gråta åt den kommentaren någon?


Ett tag så såg jag Boel Godner som den ”onda drottningen” som straffade mig för att jag kanske varit för kaxig vid några tillfällen… och skulle sättas på plats.
Ja och då menar jag inte på plats i stadshuset då… för där får jag ingen arbetsplats.
Av en ”tillfällighet” så får inte 25 % -are arbetsplats i stadshuset, jag är som enda gruppledare förpassad ur stadshuset.  Vuxenmobbning? – Nää…

Men efter att ha sett att Boels kollega Håkan Buller (S) - ordförande i stadsbyggnadsnämnden också fått sitt arvode sänkt, så börjar jag förstå att det finns andra krafter som styr arvoderingen som villkor för sitt samarbete i den nya majoriteten.
Jag måste även ifrågasätta det beslutet – Först går man ut med att man skall bygga 20 000 nya bostäder i Södertälje.  Sedan sänker man ersättningen för Håkan Buller som skall driva det arbetet framåt, ett beslut som leder till att han återupptar sin tjänst på trafikverket på halvtid, och sitter där nu på dagarna istället för att vara i stadshuset och jobba med just byggnationen av dessa 20 000 bostäder… Smart och realistiskt?
Helt klart är att realismen inte drabbat stadshuset tillräcklig hårt i detta val,
det är något som jag planerar att ändra på i kommunvalet 2022.

Joakim Granberg
Realistpartiet
Läs hela inlägget »

Realistpartiet sitter med i dessa bolag och nämnder från 1/1-2019

Realistpartiet har totalt 23 förtroendeuppdrag inom kommunfullmäktige, nämnder och Södertäljebolagen. Samt 1 tingsrättsuppdrag som blir 2 från 1/1 - 2020.

Joakim Granberg

Uppdrag: Partiledare
Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Telge AB (konsernstyrelsen)
och stadsbyggnadsnämnden. Styrgrupp för Södertälje city samverkan.
Ersättare i valnämnden.
Kontaktperson för Järna kommundelsnämnd samt ledamot i Kyrkofullmäktige

Simon Isso
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i kultur och fritidsnämnden.


Lars-Göran Jonsson
Uppdrag: Ledamot i: Styrgrupp för att utveckla företagsklimatet.
Ersättare i kommunfullmäktige &  Enhörna kommundelsnämnd:
Suppleant i: Telge bostäders styrelse och Hovsjö AB

Marcus Haavisto
Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i kultur & fritidsnämnden

Ralph Andersson
Uppdrag: Ledamot i tekniska nämnden, samt tingsrättsplats.
Suppleant i Telge inköp styrelse.

Björn Eriksson
Uppdrag: Ledamot i äldreomsorgsnämnden
Suppleant i Tom Tits styrelse, kontaktpeson för Järna kommundel.

Peter Wallin
Uppdrag: Suppleant i Telge nät styrelse.

Ola Karlsson

Uppdrag: Ersättare i Hölö-Mölnbo kommundelsnämnd.
Kontaktperson för Miljönämnden.


Harri Salminen
Uppdrag: Ledamot i socialnämnden

Lill Kindgren

Uppdrag: Ledamot i kommunrevisionen

Alla som har uppdrag för Realistpartiet hittar ni här - Kontakt!

 
Läs hela inlägget »
Majoriteten: MP-C-S-KD Majoriteten: MP-C-S-KD

Samarbetet M - L - RP hävdes av nya majoriteten genom noga planerade regeländringar!
- RP slår tillbaka genom att gå ihop med SD och bjuda in V.


Uppgörelsen mellan L, M och RP upphävdes av nya majoriteten då man fråntog RP ordinarie plats i koncernstyrelsen genom en regeländring att samma parti/person skall vara ordinarie i både KS och koncernstyrelsen.

Därmed så fråntog majoriteten RP den enda tunga ordinarie posten som vi har fått i uppgörelsen med L och M.

Att härska och söndra!
Nya majoritet: MP, C, S och KD har nämligen för avsikt att bygga en långsiktig maktplattform.
Man tror sig att dessa 4 partier kan med sin klara majoritet på 35 mandat emot oppositionens 30 bygga en maktstruktur som skall vara många år framöver.
Ett led i byggande av den nya maktstrukturen är att söndra och försvaga den splittrade oppositionen. - Att dela upp oppositionen i 3 block för att säkra att det egentligen inte finns någon fungerande opposition är ett steg i riktningen emot en långsiktig MP,C,S och KD maktstruktur.

Hur går den nya majoriteten då tillväga för att söndra?
För att försvaga den befintliga oppositionen så ser man över regelverket - Hur kan man ställa till det för den spillra av opposition som finns kvar? - Någon får en snilleblixt: Vi ändrar reglerna och VI bestämmer hur oppositionen måste fördela sina stolar i kommunstyrelse och Telgekoncernen!
- JA jublar de övriga i denna brokiga skara av plötsliga vänner!

Men verkar inte det konstigt säger någon med samvete?
- För i ärlighetens namn om dessa nya regler hade gällt innan så hade som exempel inte Tage Gripenstam (C)  haft en ersättarplats i Telgekoncernen under mandatperioden 2014-2018, och med dessa nya regler hade inte heller David Winerdal haft en ersättarplats i kommunstyrelsen och således inte varit arvoderad till halvtid och kunnat driva sitt parti framåt till den framgång som han nu nått.
Äh - Svarar någon, det är ju VI, den nya majoriteten som bestämmer nu!
Så vad mer kan vi ställa till med för oppositionen? Begränsa deras rätt till tjänster kanske?

Ja vad den nya majoriteten hittar på här näst för att härska och söndra återstår att se när dem väl behagar lämna besked och kommunicera med partierna i den nuvarande oppositionen.

Moral och konsekvens

Med facit i handen - när man sett hur C och KD kampanjat med Alliansen och senast några veckor innan valet bedyrat väljarna att Alliansen står enad - Se LT - Alliansen i enad front!
Hur KD har nyttjat Seyfo för att plocka röster av S - Senast 24e aug, 6 veckor innan valet så sa David Winderdal detta om Boel Godner - Citat av David: Vår fråga till Socialdemokraterna är varför de inte kan vara seriösa för en gångs skull? och sluta att spela på människors känslor i en så viktig fråga. Se LT 24e aug.

För att sedan några veckor senare i ett nafs och utan att skämmas går C och KD över till
S och MP för att stolarna/makten hägrar!


Ett annat exempel är hur man sett S kämpat emot LOV under flera år, men direkt efter valet låter KD och C återinföra det igen, även om det blir under nytt namn - Kalla det var du vill Godner, men fler privata aktörer är fler privata aktörer helt enkelt... Ett mini LOV, det är ett LOV det med...
-Allt för att S skall få behålla makten!  Se LT: S öppnar för privata aktörer!

Nu när man har facit i hand…  - När man nu lärt sig hur spelet fungerar och inga skrupler eller politik får stå i vägen för makten så har jag inga som helst betänkligheter över att genom valtekniskt samarbete med SD eller V ta så många stolar som möjligt för vårt parti, detta har inte längre något med politik eller värderingar att göra – Utan det är som både Tage och David sagt själva i LT
– Det handlar om att ta så mkt plats som möjligt för sitt parti så man kan vara med och påverka och införa delar av sig egen politik senare!
Just så – Pragmatiskt arbetsfördelning… I Vilken fördelningsteknisk samverkan får RP mest att säga till om? – Svar: Jo just denna som vi nu valt att ingå i!
– Så enkelt kan det vara, att lägga några andra värderingar i detta beslut är bara larvigt!

För er som inte vet vad detta innebär, se nedan:
(Valteknisk samverkan innebär att man gör en tillfällig ”kartell” och delar upp de stolar som gruppen får/tar, sedan skiljs man åt igen och partierna arbetar som vanligt med sin egen politik från 1 jan 2019, sammanslagningen är inte politisk utan teknisk och tillfällig.)


Vara snäll i politiken?
När vi var snälla och ”skänkte” 1+1 mandat till nya majoriteten genom att ingå avtal med M och L och lämnade SD med endast 1+1 så bad jag S - 5 okt i ett mejl att nyttja några av dessa stolar till att låta V få behålla lite uppdrag, men det var inte aktuellt har jag förstått... Dem skulle nya majoriteten dela upp!
Och man tackade mig genom att se till att jag blev av med stolar själv, som den i Koncernstyrelsen t.ex.

Det var droppen! – Nu tar jag tillbaka den 7e stolen av den nya majoriteten och delar på den med SD och tar gärna mer och ger till V om dem vill - Möjligheten finns!
– Vi tror nämligen på demokrati, och att alla partierna som folket har röstat på skall få vara med och bestämma i vår stad!
Jag och Realistpartiet hade ett stort vallöfte – Att vi var villiga att samarbeta med ALLA för att få in mer av vår politik och Realism i Södertälje!
Jag sa till och med i intervjun med LT innan valet att jag skulle ta höger i ena handen och vänstern i andra och gå in som ett lokomotiv i stadshuset, se Videosnutt nedan, eller hela videon i LT här- Länk!
– Jag tror att vi genom detta nu redan har uppfyllt mitt vallöfte!
Huruvida V nu kommer till oss, eller söker stöd hos M + L, eller väntar på eventuella allmosor från S är ju helt upp till dem! Men tiden rinner ut för V...  Vill dem sitta utanför i 4a år?
Nej nu har vi tvingat fram en sitation där säkerligen M+L tar in dem, och majoriteten tappar sin 7e stol helt. Då är mitt uppdrag fullgjort - Alla får vara med!
Så vi har i alla fall gjort vad vi kan för att medverka till ökad demokrati och att oppostitionen skall vara stark med 5+5 emot 6+6, istället för 4+4 emot 7+7 som det hade kunnat bli!
En stark oppostition är viktig för att driva på majoriteten så dem inte blir slarviga och lata :)
Uppdatering 2018-11-19 - Majoriteten ökar antalet stolar till 12 i kommunstyrelsen och stora nämnder för att ta tillbaka den 7e stolen... Så kan man tydligen göra :) - Se info i LT
Nåja, Vi i RP har i alla fall fått många stolar i nämnder och bolag och är nöjda med vår utdelning.
Realistpartiet är nu med i matchen på allvar och skall kämpa hårt under de kommande 4a åren för att förnya och öka befolkningens förtroende för oss ytterligare i valet 2022!
Joakim Granberg
Partiledare - Realistpartiet

Realistpartiet vill verka för mer Realism i stadshuset - LT

LT innan valet

Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg
Ständigt lurade pensionärer Ständigt lurade pensionärer
Hej
Seniorevent i Täljehallen 17 maj 2018.
Här talade jag Joakim Granberg om hur våra pensionärer måste prioriteras bättre. Åldringsvården behöver mer kompetens och mer personal för att lyftas ur den den rådande krisen.  Se talet på video- Länk!


Lätt version av denna artikel i lokalpressen - LT - Länk!
Läs vårt ställningstagande här nedan: 
Tips från Coachen-
Vill man vinna valet i höst?
Lägg 8-10 miljarder på de pensionärer som har det sämst och få bort begreppet "fattigpensionär"

Enkelt - Om ca 300.000 pensionärer får 2000 kr mer i reda pengar per månaden och kommer då upp över EU fattigdomsstrecket för relativ fattigdom. Så enkelt var det...
Ca 25% av väljarna är pensionärer, varför prioriteras inte dem bättre?
Pensionärerna vill ha 8 miljarder, staten svarar - Det finns inte pengar....
9000 Afganska män vill stanna i Sverige fast de saknar skyddsskäl - BOOM - Där fanns det ca 3 miljarder direkt... och man ställer inte grupp emot grupp... pyttsan... Prioriteringar styrs efter dem som syns och hörs mest i media... Läs nedan.

Pensionärerna prioriteras bort i alla lägen!

Efter att ha tittat på SVT dokumentären om de hemlösa svenska pensionärerna i Stockholm så blir jag förbannad! 73 årig kvinna som blir rånad på telefon och pensionspengar 6 gånger på 6 månader, 67 årige Martin som sover på pendeltåg och bussar.
Detta är inga missbrukare, det är svenska pensionärer som är hemlösa på grund av att de inte får någon bostad, eller inte har råd att köpa/hyra de lägenheter som finns till buds i Stockholm.

Över 300 000 svenska pensionärer lever i relativ fattigdom, och nära 2000 är hemlösa, främst kvinnor drabbas.
Ideella organisationer ger en del mat och kläder, ibland en natt inomhus.
Många kyrkor hjälper till med soppkök och någon macka.
Medans detta pågår på vår egen bakgata så tar man ca 49 miljarder av våra skattepengar och skickar dem utomlands till ett 30 tal olika länder.
” Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”.
Många länder som erhåller pengar från Sverige är så korrumperade att man vet inte ens vart pengarna tar vägen… troligen hamnar de i en del fall hos redan rika korrupta makthavare.
Som exempel så får Nord Korea 40 miljoner kronor av Sverige varje år...
Jag skulle vilja påstå att kvinnan som bor på pendeltågen och blir rånad så snart hon får pension lever under både fattigdom och förtryck, men prioriteras bort.
Följer man media så är det alltid dem som gapar mest som prioriteras först, grupper som är högljudda och demonstrerar för sina egna upplevda rättigheter sätts i första rummet.
Den äldre generationen är uppfostrad att ”nöja sig med det lilla”,
att inte klaga eller vara till besvär.
Det utnyttjas syniskt av våra politikers som medvetet åsidosätter våra pensionärer för att prioritera andra grupper som syns mer i media.
 
Sverige är och skall vara en humanitär stormakt, vi skall hjälpa till så gott vi kan.
Vi tog under 2015-2016 emot ca 191 000 asylsökandes, även dessa behöver bostäder,
något som det är ont om, i synnerhet i storstadsregionerna.
MEN minst 50 % av dessa 191 000 asylsökandes är ekonomiska flyktingar enligt EU kommissionens beräkningar, d.v.s folk som saknar asylskäl men vill ha vår välfärd.
- Länk till info


Även statsminister Stefan Löfven säger 7 april 2018 att de som inte har asylskäl skall utvisas-Länk!

Anders Ygeman lovade 2016 redan att de ca 80.000 personer som saknar asylskäl skall utvisas - men detta har inte skett... och kommer sannolikt heller inte att ske.

Jag ser inget fel i att man söker ett bättre liv, det borde alla har rätt till.
Problemen uppstår när våra egna beslutsfattare prioriterar en grupp före en annan.
Många säger – ”Man skall inte ställa grupper emot varandra”.
Det är ju just det våra makthavare gör,
man ställer flera grupper före sin egen befolknings pensionärer.
Man skulle krasst kunna säga att pensionärerna är dem som prioriteras minst,
kanske just för att dem väsnas minst.

Att skänka ca 49 miljarder till andra länder, och att lägga ca 70 miljarder per år på asylsökandes, och betala ut pensioner till inflyttade ålderspensionärer som inte arbetat i Sverige.
Ger i nuläget en kostnad på ca 120 miljarder per år totalt.
Vi har råd säger man – Sverige har aldrig gått bättre! Den svenska ekonomin är på topp!
Man öser ut sig klyschor medans verkligheten tuffar på en kall natt på ett pendeltåg för den hemlöse pensionären Martin, han känner sig långt ifrån prioriterad.
Jag tycker att Sverige skall var ett generöst land, vi skall hjälpa och stödja andra länder och flyktingar, men det måste väl för helskotta ta hand om våra egna äldre i första hand innan vi ger bort lingonsyltburken till grannen.
Vi ser demonstrationer och stöd för 9000 Afganska ungdomar som saknar asylskäl, att dem skall få stanna i Sverige, få bostäder och ekonomiskt stöd, men vilka demonstrerar för våra 2000 hemlösa pensionärer? Är inte dem lika viktiga? - Nu har S, V och MP tillsammans med stöd från C fått igenom ett förslag där de 9000 Afganska männen utan asylskäl skall få stanna till en grundkostnad på  ca 3 miljarder de första 3 åren,
sedan finns ingen kalkyl för vidare kostnader.  - Läs-Länk!
Vill klargöra en sak - Borgarna var INTE bättre vid sin tid vid makten!
Har alla Afganska unga män rätt till svensk välfärd och bostäder?
Varför prioriteras just denna grupp då andra skickas tillbaka?

Nu säger någon - men vi är ju rika och måste ge bistånd och hjälpa andra länder och fattiga
- JA jag säger ju det jag med! Men kanske då dra ner denna post från 120 miljarder till 110 miljarder så våra pensionärer fick sina 8-10 miljarder, det är allt jag säger!
- Prioritera dem också!


För att sätta dessa siffror i relation så måste ni förstå att det skulle kosta runt 8- 10 miljarder årligen att höja levnadsstandarden/inkomsten för våra pensionärer så att vi kunde sudda ut begreppet -
”under EU:s gräns för relativ fattigdom”.
För att jämföra ”grupp emot grupp” så skulle det räcka med att våra pensionärer fick 20 % av den satsningen räknat per person som man nu lägger på de Afganska männen. Ja ni läste rätt!
- Men ni kommer givetvis inte att få denna satsning pensionärer!
För ni är inte prioriterade, så är det bara, era röster räknar man med ändå...


En Realist anser att dem som har slitit och byggt upp detta land skall prioriteras först!
Det är ofattbart att inte alla riksdagspartier fattar detta!

Vi kan tyvärr inte hjälpa er med rikspolitiken, men som vi alla vet så är åldringsvården i Södertälje under all kritik, den kan vi hjälpa er med om ni ger oss ert förtroende.
Joakim Granberg - Se mitt tal på seniormässan - Länk!
Realistpartiet - Ditt enda lokalparti

Se programmet på SVT - LÄNK Stockholms hemlösa pensionärer!
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: blogg

Uppför en minnessten i Södertälje för folkmordet – Seyfo - Var vårt förslag.
Se det i LT
Men förslaget har utsatts för kritik av flera olika anledningar, och kallats för populistiskt riktad emot 20-25 % av stadens befolkning - Kristna Assyriska/Syrianska människor.  Om att bry sig är populistiskt så kommer jag att fortsätta med det :)
Jag fick kritik av MP - Mats Pertoft, som sa att det var omöjligt...
Det roliga är att endast veckor senare så går både MP och S ut med att det nu plötsligt skall bli en minnessten eller dyligt... Snacka om dubbelmoral!
Läs S utspel - Boel Godner i LT


Mats Pertoft och MP i LT

Det är okej när vi gör det----Helt galet!
Skäms inte Mats Pertoft över sig själv? - Att först kallan mig för populist med omöjliga utspel,
för att sedan endast några veckor senare gå ut med egna utspel i stort sett samma riktning!

Inte bara Mats Pertoft protesterade emot mitt förslag....
Det fanns andra som protesterade och sa att skattepengar minsann inte skall gå till detta, utan sådant "trams" skall man stå för själv menar dem på....  Andra menar på att det finns andra folkgrupper då som också haft det svårt, skall inte dem som slogs i olika krig också få ett monument undrade några? - Faktum är att det är många som har erkännanden och monument.
MEN OM man inte förstår skillnaden mellan ett folkmord och ett krig så är det illa. Inte många som ifrågasätter folkmordet på judarna under 2a världskriget... Hur många monument har inte dem över hela världen? De har till och med fått ett egen land - Israel.
En del påpekade surt att de minsann kunde uppföra ett monument i sitt eget land.... Där hade man missat helt att den Assyriska/Syrianska befolkningen inte har ett eget land just på grund av -
Att ett folkmord har begåtts 1914-1925 av det Osmanska riket (Nuvarande Turkiet) råder det inget tvivel om oavsett om vår regering erkänner det eller inte.
Uppskattningsvist så mördades systematiskt mellan 300 000 – 400 000, finns siffror som pekar på runt 1 miljon människor, främst kristna Assyriska/Syrianska folket, samt även Kaldéer, pontiska Greker, och Armenier.
Vid folkmordet utplånades uppskattningsvis 75–90 procent av folkgruppen Assyrier/Syrianer. Länk Wikipedia.
Detta är något som sitter djupt hos denna del av Södertäljes befolkning - Läs gärna om hur folkmordsforskaren förklarar detta i dagens LT - 2018-05-11
Vi som har bott i fred i över 200 år kan inte sätta oss in i situationen sannolikt, och några hånar till och med dem - Kan de inte släppa detta, det har ju gått 103 år... Skulle ni "släppa det" ? om er släkt nära på blivit utplånad några generationer tillbaka och sedan få det förnekat, och som salt i såren så vägrar vår regering att erkänna folkmordet. Jag skulle också bli vansinnig!

Droppen som fick bägaren att rinna över för många i dessa folkgrupper var när Stefan Löfven gick tillbaka på sitt vallöfte 2014 -  ( DET ÄR FALSKT VALFLÄSK !)

När Stefan Löfven besökte Södertälje 2014 lovade han att driva frågan om att regeringen skulle erkänna folkmordet – om Socialdemokraterna skulle vinna valet.
I en intervju med Assyria TV sa han till: Tony Meshko, ordförande i Assyriska riksförbundet.
– Har vi fattat beslut i riksdagen så ska vi naturligtvis fullfölja det. Det är absolut min målsättning.
Men när SVT Nyheter Södertälje träffade Löfven i går lät det annorlunda... Läs om Sveket- SVT
Nu skall man förstå politik - Viljan att vinna val överväger ofta sanningshalten i uttalanden...
Det är lätt att lova i opposition som Stefan Löfven gjorde, men när han sedan vann valet så visste han att ett erkännande skulle störa Sveriges relation med Turkiet som vägrar erkänna folkmordet.
Så som statsminister fick han väga vad som är viktigast, bryta ett vallöfte, eller hålla god min med Turkiet? Den styrande majoriteten valde Turkiet. 
Man kan givetvis ha olika åsikter om det, men så är det ofta i utrikespolitiken,
en mängd dåliga alternativ att välja bland. Men man skall också veta att även den borgerliga regeringen inte erkände folkmordet, men de hade heller inte lovat att göra det, så det är en skillnad såklart.

Likväl som man väljer att skicka tillbaka Kristna till krig, men beviljer uppehållstillstånd till ca 9000 unga muslimska män utan fastställt skyddskäl, det är en proiritering det med som upprör Kristna och strör än mer salt i sveksåret.

Andra kritikers påpekar att det redan finns en minnessten i Hallunda - Sankt Petrus och Paulus kyrka.
Den invigdes 2015 - 100 årsdagen. Och flera ministrar var där på invigningen.
Skillnaden är att den är bekostad av donationer och kyrkans egna pengar, inte kommunala medel.
Och givetvis så kan även kyrkan i Södertälje också bekosta ett eget monument, och säkerligen få donationer till det. Men att köpa sina egna erkännanden och presenter känns oftast inte lika bra...

Att partierna i Södertälje visar utåt att vi erkänner folkmordet, och att vi visar det genom att hedra familjernas offer genom en gemensam manifestation, det är inte för mycket begärt kan jag tycka...

Och till sist vill jag säga till dem som menar på att dem själva kan köpa sin sten eller vad det nu blir...
Det var inte pengen som var det viktiga, spons går 100 % att få, det var tanken om att -
När cheferna i Stockholm sviker så kan man stå enade lokalt, så tänker ett lokalparti!
Joakim Granberg
Realistpartiet - Ditt enda lokalparti.

Läs hela inlägget »