RP Budget 2024 med plan 2025-26

Inledning av partiledaren Joakim Granberg
Som Södertäljes enda lokalparti i stadshuset så är våra prioriteringar alltid med fokus på våra medborgare, företagare, föreningar och verksamheter inom våra egna kommundelar.
Men det går inte att ignorera alla de yttre faktorer som påverkar hela världen och därmed även i princip alla Södertälje kommuns verksamheter.
Vi har krig i Europa och mellanöstern, det är oroliga tider som inte bara påverkar våra kommunala verksamheter och de kommunala bolagens ekonomi negativt, det påverkar i stort sett alla kommunens företagare och människor negativt, inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt på flera plan.
 
Krigens konflikter sprider sig bland grupper av Södertäljes invånare och skapar spänningar, och som inte det räcker så har vi ett pågående krig mellan de kriminella gängen som skjuter ihjäl varandra på öppen gata och rekryterar många av Södertäljes unga in i kriminalitet.
 
Utöver det så har vi under våra nio år i kommunfullmäktige påpekat att vi inom flera avdelningar har en dysfunktionell struktur med otillräckliga styr och kontrollfunktioner som fortsatt tillåter för skattebetalarna kostsamma misstag och till och med oegentligheter. Jag är på riktigt övertygad om att vill vi få ordning på kommunens affärer så krävs det att man bryter den cementerade maktstruktur som byggts upp över årtionden och därmed nästintill omöjliggjort nödvändiga förändringar.
 
I väntan på förändringens dag så lämnar vi här en tilläggsbudget där vi prioriterar er trygghet, våra ungas framtid och att bygga ett ekonomiskt hållbart Södertälje för våra företag, både de kommunala och de privata.
Vår budget skall ses som en tilläggsbudget och komplettering där vi utgår ifrån majoritetens budget, kalkyler, taxor och lägger därtill våra egna satsningar markerade i de ekonomiska kalkylerna samt i sammanställningen av budgetramar per nämnd.

Tilläggas bör att även om det är svåra tider och vi satsar ytterligare ca 40 miljoner kronor per år på främst trygghetsåtgärder och våra ungdomar så håller vi fortfarande en god ekonomisk hushållning.
 
Man skall även komma ihåg att vår budget förutsätter ett scenario där vi får vara med och styra och påverka den ekonomiska situationen i Södertälje, vilket enligt oss framför allt skulle innebära en total översyn av kommunens upphandlingar och ramavtal där vi anser att det finns hundratals miljoner att spara över en mandatperiod.
Joakim Granberg


Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................................... 1
Hemställan............................................................................................................................ 1
1.      Ökad trygghet för Södertäljeborna samt inom skolans verksamheter...................... 2
  1.1 Starta trygga hubbar, jämförbart med så kallade AMP enheter...................................2
  1.2 Anställ kommunala trygghetsvärdar.............................................................................3
  1.4 Generellt utökat trygghetsarbete i vår kommun..........................................................5
2. Skola – Utbildning............................................................................................................. 6
  2.1 Motarbeta psykisk ohälsa i skolmiljön – Anställ fler skolkuratorer............................. 6
  2.2 Naturskolan som en naturlig del i skolgången............................................................. 7
  2.3 Erbjud gratis TBE-vaccinering till kommunens skol-, fritids- och förskolepersonal...7
3. Utökade satsningar på ungdomsidrotten, föreningslivet och kulturlivet...................... 8
  3.1 Utökad fritidspeng upp till 1000 kr per barn som går i grundskolan.......................... 8
  3.2 Utredningar inom föreningslivet och idrotten............................................................. 9
  3.3 Tillsätt en föreningssamordnare i Södertälje kommun............................................... 9
  3.4 Klättervägg och basketkorg i ”squashhallen” i Västergårds fritidsgård.................... 10
  3.5 Tillträde för allmänheten till friidrottshallen (Södertäljehallen)............................... 10
4. Omsorg och Äldreomsorg. ...............................................................................................11
  4.2 Motverka ofrivillig ensamhet bland våra äldre. ..........................................................11
  4.1 Bygg ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo – Vårdinge kommundel...................... 12
  4.3 LSS Social kontaktperson............................................................................................. 13
  4.4 En bättre naturupplevelse och fritid – Köp in terrängrullstolar................................. 13
5. Naturligt miljötänk. ..........................................................................................................14
6. Samhällsbyggnad med en grön inriktning......................................................................15
  6.1 Gröna väggar för ett levande Södertälje. ....................................................................16
  6.2 Bygg bostäder som folk har råd att hyra.....................................................................17
7. En levande landsbygd..................................................................................................... 18
  7.1 Tågstopp i Hölö............................................................................................................ 18
  7.2 Installera en offentlig WC med vattenpost centralt i Mölnbo.................................... 18
8. Företagsklimat med utökad service och trygghet......................................................... 19
9. Ekonomisk hushållning....................................................................................................20
10. Budgetramar per nämnd samt resultaträkning för RP..................................................21

Sammanfattning                                                                                                                                                      Sid 1
Realistpartiets budget baseras på majoritetens budget, vi tar inte bort några av satsningarna eller besparingar, men vi lägger därtill flertalet specifika satsningar som vi har redovisat i detta budgettillägg.
Våra extra satsningar på drygt 46 miljoner 2024 och cirka 40 miljoner årligen 2025 och 2026 ryms inom ramen för god ekonomisk hushållning.
 
En sammanfattning av våra satsningar är att vi fokuserar på att öka Södertäljebornas trygghet genom att införa kommunala trygghetsvärdar. Trygghetsvärdar är en funktion som inte ersätter kvarterspoliser men som ökar tryggheten genom att de patrullerar i våra otrygga stadsdelar, skolor och fritidsgårdar - kort sagt ska de finnas där de behövs. I förlängningen vill vi införa stationära trygghetsvärdar främst i våra skolor för att stävja våld, mobbning och skapa en tryggare miljö för personal och elever.
 
Vi vill även installera trygga hubbar i 5 stadsdelar, till att börja med, för att ytterligare förstärka tryggheten. Vi satsar även på utökade generella trygghetsåtgärder inom kommunen såsom belysning, kameror med mera.

Vi verkar även för att bygga ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo, en offentlig WC med vattenpost i Mölnbo, köpa in terrängrullstolar, utreda ett tågstopp i Hölö, anställa fler skolkuratorer för en bättre elevhälsa, gratis TBE vaccin för kommunal personal inom riskyrken, utöka fritidspengen till grundskolebarn, ge allmänheten tillträde till friidrottshallen (Södertäljehallen), motverka ofrivillig ensamhet bland våra äldre, utöka satsningar generellt på ungdomsidrotten och föreningslivet, utreda möjligheterna till att få till ytterligare en isbana intill Scaniarinken, en motocrossbana och en ny markyta till Södertäljes skytteklubbar.
 
Sist men inte minst vill vi se en grön samhällsbyggnadsstrategi för att få bättre luftkvalitet. Där ingår installationen av ”gröna väggar” på och kring Mälarbron för att stävja de höga PM10 halterna.


Hemställan
Mål & budget samt taxor och avgifter 2024 – 2026
 
Ärende
Kommunstyrelsens majoritet har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget 2024 - 2026 samt taxor och avgifter.
Realistpartiet tillstyrker delen taxor och avgifter utan reservation.
Realistpartiets förslag till beslut/yrkande:
Att kommunfullmäktige utöver majoritetens budgetförslag även bifaller Realistpartiets budgetkomplettering och propositioner för perioden 2024 – 2026.

1. Ökad trygghet för Södertäljeborna samt inom skolans verksamheter                                    Sid 2

1.1 Starta trygga hubbar, jämförbart med så kallade AMP enheter
Samhällsklimatet har blivit hårdare och nyheterna rapporterar om grova våldsbrott, skottlossningar och mord på våra gator här i Södertälje. Våra otrygga områden som kallas för ”utsatta områden” i vardagstal är områden där kriminella gäng kraftigt påverkar vardagen för de boende. Vi har just nu ett pågående gängkrig här i vår kommun.
 
Realistpartiet satsar tio miljoner kronor på att öppna trygga hubbar under 2024 i Södertälje. För att sedan bygga vidare finansiera verksamheten satsar vi fem miljoner 2025 samt även 2026.

Målet är att etablera trygga hubbar initialt i områdena Hovsjö, Ronna, Lina, Geneta och Brunnsäng.
Att stävja den ökande otryggheten som är både verklig och känslomässig kräver många åtgärder. Ett led i ett större åtgärdspaket, som bevisligen fungerar, är närvaro av vuxna och myndighetspersoner. Uppsala var första kommun i Sverige att starta upp projektet AMP, som visat sig framgångsrikt med positiv effekt i andra städer i världen.
 
AMP står för Affärs- och medborgarplats. Den grundläggande tanken är att alla offentliga och privata aktörer som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.

                                                                                                                                                                                           Sid 3
AMP ska vara ett offentligt rum som är tillgängligt för alla där det till exempel anordnas aktiviteter för alla åldrar. AMP-modellen grundar sig i internationell och nationell forskning och fokuserar på flera aspekter runt en plats.
 
De lokala företagen och föreningarna känner sitt område bäst. De vet vilka de negativa aktörerna är vilket är stöd till polis och myndigheter. Vi tror att hubbens närvaro skulle uppskattas och välkomnas av boende och aktiva i området samt de små och medelstora lokala företagen.
Telge Bostäder och Telge Fastigheter har gjort, eller håller i nuläget på med, en inventering av sina egna lokaler och vad dessa kan användas till. Det finns sannolikt några av dessa som skulle lämpa sig till att anpassas för detta ändamål och det behöver inte heta just AMP enheter. Vi föredrar en Södertälje-version som är anpassad efter våra behov och förutsättningar och vi kallar dessa kort och gott för Trygga hubbar.
 
1.2 Anställ kommunala trygghetsvärdar
Trygghet i Södertälje och för lärare och elever – Anställ 15 trygghetsvärdar.
 
Otryggheten i Södertälje har inte bara ökat på våra gator utan så även i våra skolor. Både lärare och elever verkar i otrygga miljöer vilket bidrar till en sämre elevhälsa och är även en stor bidragande orsak till sämre studieresultat för kommunens elever.
Realistpartiet satsar 8,5 miljoner kronor årligen 2024, 2025 och 2026 till att anställa 15 trygghetsvärdar. En trygghetsvärd fungerar lite förenklat som en ”kvarterspolis” och som med rektorernas samtycke ska verka på våra skolor, stödja våra fritidsgårdar, patrullera i våra otrygga bostadsområden samt assistera våra trygga hubbar. Trygghetsvärdarna skall vara i direktkontakt med polisen och sociala myndigheter och se till att våra unga och lärare får en lugn skolmiljö. Trygghetsvärdarna ska även öka säkerheten i våra stadsdelar och centrum på kvällstid.
                                                                                                                                                                                           Sid 4
Efter ett första år är tanken att trygghetsvärdarna ska införas permanent på de platser de givit störst effekt. Det kan till exempel vara på en skola där rektorn sett positiva resultat. Anställningen kvarstår hos kommunen och belastar därmed inte den enskilda skolans budget. Det ska även gälla de fritidsgårdar som ser ett behov av fasta trygghetsvärdar.
Realistpartiet budgeterar därför ytterligare fyra miljoner kronor årligen med start 2025 för anställning av fler trygghetsvärdar.
 
I Göteborg har Länsförsäkringar gått in och finansierat trygghetsvärdar i skolor och det har givit klara och tydligt positiva resultat.
 
Länsförsäkringar skriver följande om Trygghetsvärdar på skolor[1]
För att unga ska kunna prestera under skoltid behövs en miljö som kännetecknas av respekt, kamratskap och studiero. Detta är inte en självklarhet överallt. Därför finansierar vi trygghetsvärdar vars syfte är att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna under skoltid.

“I sjuan skolkade jag mycket. Men så började trygghetsvärden prata om framtiden och jag förstod vad som kunde hända om jag fortsatte skolka.”

I samarbete med Reningsborg finansierar Länsförsäkringar fyra trygghetsvärdar på utvalda grundskolor i Göteborg. Trygghetsvärdarna finns som ett stöd för eleverna på raster för att de ska kunna känna sig trygga och veta att det finns en extra vuxen att vända sig till. Syftet är att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna samt främja kamratskap, studiero och respekt för varandra. Trygghetsvärdarna arbetar på skolor i Bergsjön, Lövgärdet, Biskopsgården och Tynnered. Både elever och personal vittnar om att trygghetsvärdarnas närvaro bidrar till positiva effekter i skolmiljön.

[1] https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/samhallsengagemang/trygghetsvardar-forbattrar-skolmiljon/

Läs nedan hela vår motion om att införa trygghetsvärdar!

1.4 Generellt utökat trygghetsarbete i vår kommun                                                                               Sid 5

Södertälje kommun har ett gediget arbete framför sig att bygga upp medborgarnas trygghet. Förutom trygghetsvärdarna i våra skolor och på våra gator ser vi behovet av upprustning av våra gångtunnlar och promenad- & cykelvägar så att till exempel belysningen är bra och fungerar överallt.

Vi anser att trygghetskameror ska vara ett naturligt inslag i vår vardag på allmänna platser.
De bidrar till att lösa brott och de flesta drar sig för att begå brott när man vet att man blir filmad. Vi vill verka för fler trygghetskameror och att man ska installera de som redan godkänts av länsstyrelsen.
Vi satsar tre miljoner kronor årligen 2024–2026 för att frilägga ytterligare resurser till att skapa tryggare miljöer runt om i Södertälje.

2. Skola – Utbildning                                                                                                                                               Sid 6

Vi ser positivt på majoritetens prioriteringar. Sådant som att stärka kompetensen bland lärarna i grundskolan och att utveckla kommunens yrkesutbildningar för att anpassa dem till marknadens behov är bra. Majoriteten skriver också att det ska vara arbetsro i skolan vilket Realistpartiet håller med om. Men för att arbetsbelastningen med att skapa en trygg miljö och arbetsro inte ska läggas på lärarna har vi föreslagit kommunala trygghetsvärdar som ni läser om under punkt 1.2 ovan.

2.1 Motarbeta psykisk ohälsa i skolmiljön – Anställ fler skolkuratorer.

Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige.
Unga upplever fler psykiska besvär och konsumerar mer sjukvård & antidepressiva läkemedel än tidigare generationer. Unga upplever oftare psykosomatiska symptom vilket signalerar att vi måste vara uppmärksamma på de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och vi måste stärka deras förmåga att hantera tillvaron. 

Det positiva är att unga idag är bättre på att öppet utrycka sina känslor och upplevda problem. Ofta räcker det med att tala med någon för att situationen ska kännas lättare. Ibland vill man inte tala med sina föräldrar eller andra vuxna i sin närhet utan finner det lättare att tala med en utomstående expert. En kurator är ett utmärkt exempel.
 
Vi anser att skolan idag har alldeles för få kuratorer och vi föreslår en målsättning på en nivå om en kurator per 250 elever i Södertäljes skolor.
Vi budgeterar därför fem miljoner kronor årligen för perioden 2024 - 2026 till att anställa ytterligare skolkuratorer.

2.2 Naturskolan som en naturlig del i skolgången                                                                                    Sid 7

Naturskolan ligger i Lina, intill Lina Naturreservat, och tar emot skolklasser i varierande åldrar från kommunens skolor och även SFI. Många elever som kommer på besök har aldrig varit i naturen.
De har aldrig gått på skogsmark eller varit nära naturens växter. Naturskolan har program som lär ut om insekter, växtliv och till exempel varför man inte ska skräpa ner i naturen. Det är väldigt uppskattat bland både lärare och elever och vi tror det får väldigt goda effekter för vårt samhälle om fler får en relation till naturen.
 
Att barn får uppleva den svenska naturen på nära håll är viktigt för deras förståelse kring klimat, naturvård och välmående.
En så fantastisk verksamhet i kommunens drift anser vi bör utnyttjas till fullo och allt som gör naturen mer tillgänglig för Södertäljes unga bör övervägas.
 
Idag kan resorna till Naturskolan vara krångliga för lärarna då man behöver åka kommunalt och vi vill därför investera i att förenkla besöket för dem. För några år sedan kunde skolklasser som skulle besöka simskolan boka bussresa som kommunen bekostade och vi anser att en liknande lösning skulle kunna vara möjlig för Naturskolan. Under pandemin var detta ett alternativ som utnyttjades och uppskattades.
Vi avsätter 250 000 kronor 2024 som ett pilot år och sedan får kostnaden justeras kommande år efter utvärdering av utfallet, men vi har redan nu avsatt samma belopp även för 2025 och 2026 som grund. 
 
 
2.3 Erbjud gratis TBE-vaccinering till kommunens skol-, fritids- och förskolepersonal.

Personal som arbetar med barn och ungdomar vistas ofta i miljöer där man utsätter sig för risken att få fästingbett och därmed ökar risken för allvarlig sjukdom. Det är inte rimligt att man som anställd själv ska bekosta vaccination som minskar risker i arbetet, den kostnaden bör arbetsgivaren stå för. Som exempel kan nämnas att all SIS personal med klientnära uppgifter erbjuds kostnadsfri vaccinering av TBE och hepatit.
 
Realistpartiet avsätter en miljon kronor årligen 2024 – 2026 till att genomföra de frivilliga vaccinationerna.

3. Utökade satsningar på ungdomsidrotten, föreningslivet och kulturlivet                                Sid 8

Nästa generation måste få de bästa möjliga förutsättningarna för en meningsfull fritid och ha bra vuxna förebilder. I Södertälje har vi ett mer levande föreningsliv än i den genomsnittliga kommunen. Därför är det extra viktigt att vi tar hand om våra föreningar som i sina verksamheter fångar upp både ung som gammal och skapar en mer meningsfull tillvaro för väldigt många människor.
 
Forskning fastställer att unga som är delaktiga i sport och föreningsliv är mycket mindre benägna att delta i kriminalitet och missbruk.
Därför vill Realistpartiet satsa ytterligare fem miljoner kronor årligen som skall öronmärkas till föreningar och idrottsklubbar som satsar på aktiva åtgärder som exempelvis läxhjälp, fadderprogram och nattvandring.

3.1 Utökad fritidspeng upp till 1000 kr per barn som går i grundskolan
Detta är ej kopplat till Socialtjänsten och den eventuella statliga pengen på ingång. Alla barn i grundskolan ska ha rätt till fritidspeng. Det finns många familjer som inte lever på försörjningsstöd men ändå har det tufft ekonomiskt och väljer bort kostnader i samband med idrott och aktiviteter för sina barn.
Realistpartiet budgeterar fem miljoner kronor per år för detta då vi uppskattar att det kan bli aktuellt för ca 5000 barn.


3.2 Utredningar inom föreningslivet och idrotten                                                                                    Sid 9

Vi budgeterar 900 000 kr för 2024 för att utreda och planera för dessa tre åtgärder:
(300 000 kr per utredning).
 

·         Ytterligare en isyta intill Scaniarinken
Något som behövs då det är ont om tider för främst dam- och ungdomsidrotten på is.
·         En motocrossbana
Det är ohållbart att klubbarna och utövare nu inte har en egen bana att köra på i vår kommun, det resulterar i att de ger sig ut i skog och mark.
·         Skjutbana
Södertäljes skytteklubbar har blivit/blir av med sin mark. Kommunen bör ta fram lämplig mark och erbjuda skytteklubbarna att arrendera den för att kunna anlägga en gemensam skytteanläggning.
 
3.3 Tillsätt en föreningssamordnare i Södertälje kommun


Föreningar är en samlande plats där människor möts, utvecklas och växer. Det är otroligt viktigt att föreningarna får alla förutsättningar för att kunna utföra sin verksamhet och locka till sig människor med liknande intressen. Det finns flera kommuner i Sverige som arbetar med en föreningssamordnare eller föreningskonsulent. En föreningssamordnare fungerar som en länk mellan kommunen och det lokala föreningslivet och har till uppgift att stödja och utveckla föreningslivet på olika sätt.
 
En föreningssamordnare kan erbjuda stöd och rådgivning till föreningar exempelvis kring ekonomi, administration, marknadsföring och ledarskap. Den kan också initiera och genomföra föreningsrelevanta utbildningar och workshops samt informera om och förmedla bidrag och stöd till föreningar från kommunen och andra organisationer. Den kan även ha en samordnande funktion föreningar emellan så att gemensamma aktiviteter eller värdefulla utbyten kan ske.
 
Realistpartiet budgeterar 750 000 kr årligen åren 2024 – 2026 för att tillsätta tjänsten.


3.4 Klättervägg och basketkorg i ”squashhallen” i Västergårds fritidsgård.                            Sid 10

Västergårds fritidsgård är en välskött och populär fritidsgård med omfattande verksamheter. Den gamla squashhallen på gården används sparsamt och står mestadels tom och öde. Vi ser möjligheten att här ta vara på lokalen och samtidigt utöka verksamheten för våra unga med ett par populära aktiviteter. Det är högt i tak, uppskattningsvist fem meter, så vi ser möjligheten att installera en klättervägg med säkerhetslinor samt basketkorg i lokalen. Det är viktigt att på bästa sätt nyttja de befintliga lokalerna till verksamheter som gagnar våra unga besökare.
Realistpartiet budgeterar 350 000 kronor 2024 för att genomföra installationerna.
 
3.5 Tillträde för allmänheten till friidrottshallen (Södertäljehallen)
Idag används hallen av föreningsidrotten och övrig tid står den tom. Allmänheten bör ha möjlighet att utnyttja hallen då den inte är bokad. Munktellhallen i Eskilstuna och Sätrahallen är utmärkta exempel på hur man gör träningen tillgänglig för allmänheten, i likhet med allmänhetens åkning i mängder av ishallar. I båda ovannämnda hallar betalar man en entréavgift till tjänstgörande vaktmästare.

Genom att möjliggöra träning på egen hand ger vi aktiva idrottare bättre förutsättningar att utvecklas och förbättrar samtidigt folkhälsan för övriga som inte är aktiva i någon förening. Särskilt viktigt är dessa tider på vinterhalvåret då träning utomhus är svår att utöva.

Realistpartiet budgeter 300 000 kronor årligen 2024 – 2026 som går till SBBK som är driftsansvariga för hallen som kompensation för att de håller i övervakningen av lokalerna de tider de är öppna för allmänheten.


4. Omsorg och Äldreomsorg                                                                                                                      Sid 11

4.2 Motverka ofrivillig ensamhet bland våra äldre
Regeringen har 16 februari 2023 beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 143 500 000 kronor i statsbidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet. Något som visar på hur allvarligt man ser på problemet.
Ofrivillig ensamhet och isolering är ett folkhälsoproblem som drabbar många människor, inte minst äldre som har varit särskilt utsatta under den pågående covid-19-pandemin. Ofrivillig ensamhet skapar ett större behov av hälso- och sjukvård och omsorg och bidrar till förtid död och hälsoproblem, bland annat i form av psykisk ohälsa.

Ungefär 10–15 procent av den äldre befolkningen upplever ofrivillig ensamhet och andelen verkar vara än högre bland de allra äldsta. I 2022 års nationella folkhälsoenkät ställdes för första gången frågor om ensamhet och isolering. Bland de äldsta, 85 år och äldre, uppgav 40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen att de besväras av ensamhet och isolering.
 
Forskningen visar att det finns olika riskfaktorer kopplade till ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Det kan vara förlusten av en partner, minskat socialt nätverk, nedsatt funktionsförmåga, psykisk ohälsa och dålig ekonomi. Risken för att uppleva känslor av ensamhet kan minskas genom sysselsättning med aktiviteter som känns meningsfulla och som främjar samhörighet och delaktighet.
 
Eftersom ensamhet kan vara omgärdad av ett stigma är det inte säkert att den äldre personen söker hjälp och stöd, eller vet att man kan få stöd för detta. Ett uppsökande arbetssätt är även i linje med bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) om att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Realistpartiet avsätter därför två miljoner kronor årligen i budget för åren 2024–2026.
Medlen ska främst användas till att starta, förbättra eller utöka arbetet med så kallade hälsosamtal med äldre personer genom vilka huvudmännen erbjuder äldre ett samtal för att diskutera den enskildes livssituation och berätta om vilka aktiviteter, i kommunal eller annan regi, som finns att tillgå.

4.1 Bygg ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo – Vårdinge kommundel                                   Sid 12

Det råder brist på vård- och omsorgsplatser inom Södertälje kommun. Man planerar för byggnation som kommer möjliggöra fler platser men vi ser en prognos framför oss som talar för att ytterligare platser kommer att behövas framöver.

Att bygga nya boenden är dyrt och vi anser därför att man bör se över vilka fastigheter Telge Bostäder och Telge Fastigheter redan har som förtjänstfullt kan ställas om till vård- och omsorgsboende så att kommunen därmed slipper bygga nytt helt från grunden.

Realistpartiet har delvis redan gjort den analysen och hittat en lämplig fastighet i Mölnbo – Fagernäs ladan vilken i folkmun kallas Anticimex-kåken. Fastigheten ägs idag av Telge Bostäder som säger att man kan bygga och iordningställa fastigheten till ett vård- och omsorgsboende om man får en beställning av kommunen. Kommunen äger dessutom den intilliggande marken intill Lillsjön som kan iordningställas för utomhusvistelser och aktiviteter när vädret tillåter.

Fastigheten är så pass stor att man även skulle kunna bygga ett boende vackert beläget intill vattnet. Telge Bostäder har beviljats bygglov för 18 bostäder intill Fagernäs-ladan som ni kan se på bilden till vänster ovan. Så oavsett om Fagernäs-ladan nyttjas till fullo eller endast delvis så finns det utrymme och möjligheter att bygga både ett vård- och äldreboende samt ett så kallat mellan boende på denna vackra plats.

Det ska även tilläggas att Mölnbo-legenden Bo Folcker har samlat in ca 800 namnunderskrifter som stödjer idén om ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo.
Det utgör majoriteten av den vuxna befolkningen i Mölnbo – Vårdinge kommundel så det råder ingen tvekan om att boendet skulle välkomnas av folket i regionen.

Realistpartiet avsätter 300 000 kronor 2024 för att snabbutreda exakt vad som är möjligt att göra i Fagernäs-ladan, möjligheterna till byggnation på tomten intill Lillsjön samt hur bygglovet av de 16 bostäderna skall nyttjas på bästa sätt inom ramen för äldreboendeplatser.

4.3 LSS Social kontaktperson
Realistpartiet budgeterar två extra miljoner årligen 2024–2026 som ska gå till att utöka verksamheten med social kontaktperson för människor med funktionshinder. Det är oerhört viktigt att ha möjlighet att få komma ut, träffa folk och delta i aktiviteter och denna verksamhet fungerar inte tillfredställande idag.

4.4 En bättre naturupplevelse och fritid – Köp in terrängrullstolar
En tur i skogen är idag en omöjlighet för människor som inte kan eller har svårt att gå och röra sig. Många funktionshindrade personer inom den kommunala omsorgen får i stort sett aldrig komma ut i naturen på grund av att det är svårt att ta sig fram. Karlstad kommun köpte in terrängrullstolar på prov och det blev succé och nu har man köpt in fler som används inom den kommunala omsorgen och även kan lånas av andra med funktionhinder. Vi tycker att Södertäljes invånare ska ha samma möjlighet och därför så har vi lagt en motion om att kommunen ska köpa in ett antal terränganpassade rullstolar.

5. Naturligt miljötänk                                                                                                                                Sid 14

Vi har en medveten och miljövänlig inriktning i vår politik, även om vi såklart håller oss inom realistiska ramar för vad som är möjligt att genomföra. Det vill säga åtgärder som inte stoppar samhällsutvecklingen och självklart tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.
 
Naturen är kanske vår största tillgång och miljömedvetenhet är viktigt i samhället och alla dess verksamheter. Alla borde få möjligheten att skapa en relation till naturen i kommunen, och det är något vi vill verka aktivt för.
 
Att skapa en medvetenhet i tidig ålder bland våra unga skapar goda förutsättningar för att nästa generation får ett naturligt tänk kring miljöarbetet inom alla sektorer, oavsett vad de arbetar med när de blir vuxna. Därför har vi bland annat, enligt punkt 2.2 ovan, föreslagit att möjliggöra för fler skolklasser att besöka naturskolan.
 
Vi har också tidigare föreslagit att ett av kraven för att få föreningsbidrag bör vara att föreningarna ska ta fram en miljöplan för sin förening. Detta för att skapa en medvetenhet hos föreningarna kring till exempel återvinning eller annan miljöpåverkan. För att inte belasta föreningarna med administration så anser vi att vårt förslag om en föreningssamordnare enligt punkt 3.3 passar väl in här. Samordnaren kan se till att föreningarna får tips på hur en grundläggande miljöplan kan se ut och därefter kan föreningarna själva fylla i de åtgärder som de anser de kan göra för att förbättra sitt miljöarbete.

6. Samhällsbyggnad med en grön inriktning                                                              Sid 15

Södertälje kommun har tidigare deklarerat att man ska bygga 20 000 bostäder på 20 år och alla politiska partier är överens om att det råder bostadsbrist i Södertälje. Detta ligger nu lite vilande på grund av bland annat omvärldsläget, förhöjda materialkostnader, byggkostnader och PM10 problematiken kring Mälarbron.
 
Majoriteten har beslutat om ett dubbdäcksförbud som vi inte står bakom. Självklart måste vi införa åtgärder som råder bot på problemet, men ett dubbdäcksförbud på en så central och logistiskt viktig plats anser vi är problematiskt. Man måste ta i beaktning centrumhandeln under jul, ökad olycksrisk, ökade utsläpp på grund av längre körsträckor och det faktum att polisen måste lägga resurser på att se till att förbudet efterlevs vilket kan skapa en försämrad relation mellan polisen och invånarna då invånarna kan anse att polisen slösar bort sin tid här då det finns annan kriminalitet att fokusera på.
 
Vi presenterar en alternativ lösning till dubbdäcksförbudet som vi kallar för Gröna väggar. Idén om Gröna väggar uppstod som alternativ till dubbdäcksförbudet men har utvecklats till ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnaden som inför grönska som en naturlig del i Södertäljes arkitektur och stadsplanering.

6.1 Gröna väggar för ett levande Södertälje                                                                                             Sid 16

Södertälje kommun har återkommande problem med för höga halter av PM10 vilket leder till kontinuerliga överskridanden av miljökvalitetsnormen.
 
Problemen når ofta sin höjdpunkt under februari till april då vägarna är torra och bilar kör med dubbdäck. Detta hindrar vår kommun från att tillåta byggstart av tilltänkta projekt samt påverkar människors hälsa negativt. Det är ett problem som måste lösas snarast. Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram och vår förvaltning har föreslagit en mängd olika åtgärder varav vissa vi sett haft god effekt genom åren. Ett område som dock utelämnats i utredningarna är växtlighetens effekt på partikelhalterna.
 
Närheten till växtlighet är en känd faktor i PM10-problematiken världen över. Eftersom utbyggnadsplanerna för Södertälje mycket handlar om förtätning behövs en långsiktig lösning i framtida stadsutveckling. Ökat invånarantal i Södertälje kommer troligtvis leda till ökad trafikmängd i framtiden, så strategier för att bygga in miljöförbättrande åtgärder borde rimligtvis prioriteras för att skapa en hållbar stadsutveckling.
 
Problematiken med PM10 är inte begränsad till mätstationernas placering utan är ett kommunomfattande problem som hela tiden kan förflyttas på grund av nybyggnationer, lagändringar och invånarnas rörelsemönster. Därför anser Realistpartiet att bygga in luftrening i form av grönt (företrädesvis städsegröna växter) i arkitektur och stadsplanering bör vara praxis i Södertälje.

Vi anser att ”Gröna väggar” är en åtgärd som har potential att göra vår stad både hälsosammare och vackrare, och det är ett alternativ i debatten om partikelhalterna som bör tas på största allvar. Införandet av ”Gröna väggar” kan göra Södertälje kommun till en föregångare i den allt så viktiga nationella och globala kampen mot partikelproblematiken.
 
Realistpartiet budgeterar 300 000 kr till att 2024 utreda hur gröna väggar och grön arkitektur kan installeras och appliceras inom Södertäljes samhällsbyggnadsstrategi.


6.2 Bygg bostäder som folk har råd att hyra                                                                                             Sid 17

Trots att det råder tuffare tider ekonomiskt och att priser på byggmaterial har skjutit i höjden så kan vi inte helt stoppa nybyggnation av bostäder inom vårt bostadsbolag Telge Bostäder. För att anpassa oss till de nya tiderna och ha råd att förse Södertäljes invånare med bostäder till rimliga priser är det viktigare än någonsin att vi tar ansvar för våra upphandlingar och kostnader för att bygga nytt.
 
Vi har talat om detta tidigare och fortsätter verka för att skapa upphandlingsrutiner som möjliggör för bland annat Södertäljes egna företag att vara med. Man kan bygga billigare med samma kvalitet enbart genom att ändra sina upphandlingsrutiner och kravställningar.

Det behöver skapas en sund konkurrenssituation där fler företag kan vara med i upphandlingarna så att priserna kan hållas på en rimlig nivå, vilket i förlängningen ger rimliga hyror och ett attraktivare Södertälje.

7. En levande landsbygd                                                                                      Sid 18

Kommundelarna Järna, Enhörna, Hölö-Mörkö och Mölnbo-Vårdinge har alla ett grundläggande behov av att på många ställen bygga ut Va-nätet, fibernätet, samt gång- och cykelvägarna. Det behövs fler äldreboenden, mötesplatser och idrottsanläggningar och tempot behöver öka med att färdigställa detaljplaner för landsbygden så att kommundelar som vill kan få växa.
Vi kan konstatera att Järna det senaste året har prioriterats högt och det händer faktiskt mycket där, men tempot behöver ökas även i de mindre kommundelarna på landsbygden.
 
7.1 Tågstopp i Hölö

Realistpartiet budgeterar 300 000 kr för att kommundelsnämnden skall kontakta berörda tågleverantörer som passerar Hölö och räkna på vad det skulle kosta att bygga en tågstation och få till att tåg stannar i Hölö. Vi vet att detta är möjligt, det handlar bara om viljan att få till det.
 
Det kostar givetvis pengar att få till en station och ett tågstopp, men det skulle gynna kommundelen något oerhört och få fler människor och företagare att vilja etablera sig i Hölö området vilket i sin tur ökar skatteintäkterna.
 
7.2 Installera en offentlig WC med vattenpost centralt i Mölnbo

Boende i Mölnbo – Vårdinge har länge efterfrågat en offentlig WC med vattenpost intill Mölnbo C. Många besökare av tågstationen och Sörmlandsleden besöker idag Abbes Pizzeria för att låna toaletten och situationen för restaurangens verksamhet blir stundtals ohållbar.
 
Realistpartiet budgeterar 1,5 miljoner kronor för att byggnation av en offentlig WC med vattenpost ska ske snarast.

8. Företagsklimat med utökad service och trygghet                               Sid 19

I rankingen av företagsklimatet så tappar vi en placering och landar på plats 241 av 290 kommuner, faktum är att vi har tappat 22 placeringar sedan 2021.
En sak som oroar oss väldigt mycket är just det faktum att vi landar på sista platsen vad det gäller upplevd trygghet bland Södertäljes företagare.
 
Det bidrar givetvis till att färre företagare vill investera i Södertälje och att de som redan finns här tvekar inför att investera ytterligare. Därför är det oerhört viktigt att vi skapar en tryggare kommun för alla som även företagarna känner av. Vi pekar återigen på vikten av att införa trygga hubbar enligt punkt 2.1, kommunala trygghetsvärdar enligt punkt 2.2 och utöka de generella trygghetsåtgärderna enligt punkt 2.3 som viktiga steg mot ett tryggare Södertälje och företagsklimat. Att höja övrig ranking av företagsklimatet handlar främst om attityd och serviceanda, vi har länge tjatat om återinförandet av företagslotsar som nu äntligen majoriteten har budgeterat för.

9. Ekonomisk hushållning                                                                                   Sid 20

Vi skulle här kunna räkna upp ett tiotal haverier som kostat skattebetalarna hundratals miljoner bara under de nio år vi varit med i kommunfullmäktige. Det är till och med så illa att det uppstår parallella strukturer där några kör ett eget race med en egen budget som inte är kopplad till verkligheten, där Farstanäs camping är ett tydligt exempel.

I ett scenario där Realistpartiet fick vara med och styra så skulle vi se över hela den ekonomiska apparaten och att alla ”småpåvar” fick en begränsad roll i att spendera pengar och ta beslut utan översyn och kontroll. Vi skulle införa rutiner och kontrollmekanismer som skulle göra det omöjligt att till exempel sälja ut kommunens bilar till vänner för reapriser.

Vi skulle även gå in på djupet och kontrollera alla våra ramavtal. Vi vill se över hur kravställningarna sätts vid upphandling så att inte endast de stora bolagen gynnas och det därmed blir dyrare för kommunen och i slutändan för Södertäljeborna.

Vi måste ha kunnigt folk på de uppdrag som sitter och skriver avtal med de stora bolagen för att undvika fällor som genererar ökade kostnader. Ofta får vi offerter och avtal som bygger på att det ska råda okunskap från vår sida. När avtalet väl är påskrivet tar man igen den låga offerten på så kallade ÄTA-arbeten vilket står för Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten. ÄTA-arbeten står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och ingår inte i kontraktssumma vilket till exempel förklarar hur avtalet med Skanska i Fornhöjdsrenoveringen kunde landa på långt över 200 miljoner dyrare än budgeterad summa.

Allt detta skulle få ett slut om vi fick göra ett omtag kring hela den struktur och process som idag råder i Södertäljes stadshus, dess organisationer och bolag. Att det finns hundratals miljoner kronor att spara in råder det inget tvivel om från vår sida.

Trots våra satsningar på totalt drygt 125 miljoner kronor över en treårsperiod, utöver majoritetens budget, så är det inom ramen för god ekonomisk hushållning tillsammans med alla våra tilltänkta åtgärder.
Därför är vår slutsats att våra satsningar och prioriteringar rymmer inom Södertäljes kommunala budget.

10. Budgetramar per nämnd samt resultaträkning för RP
Sammanställning av budgetramar per nämnd med Realistpartiets ytterligare satsningar infogade i PDF nedan ifrån sidorna 21-44

Klicka på bilden för att läsa tidningen!

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln