Skola & Utbildning och En trygg skola!

Skolan har problem över hela landet, det är alldeles för många ungdomar som går ut 9e klass utan grundläggande kunskaper inom Svenska språket , matematik och samhällskunskap. Det som Sveriges föräldrar pekar ut som det största problemet i dagens skola är bristen på arbetsro.

Det framgår av en opinionsundersökning genomförd av Demoskop, som bygger på över 1200 intervjuer med föräldrar till barn i grundskolan och gymnasiet.

88 procent av de som svarat anser att bristande arbetsro är ett mycket eller ganska stort problem i skolan. Även att lärarnas administration går ut över tiden att lära ut kunskaper  och bristen på kompetenta lärare oroar en stor majoritet av föräldrarna.
82 procent av eleverna som gick ut nian i Södertälje i våras 2022  var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Stockholms län i våras fanns i Danderyds kommun (98 procent). Mer statestik hittar ni här:  Länk!
I Södertälje har vi i flertalet skolor problem med för få behöriga lärare och alldeles för mycket stök och bråk för att få studiero, många elever mår dåligt och upplever att de inte får det stöd som de behöver och ingen studiero.
Nedan så presenterar vi vilka förslag som Realistpartiet anser skulle skapa en bättre studiemiljö för alla!

Stärk elevhälsan - Anställ fler skolkuratorer!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
17 november 2020 la Realistpartiet en motion/förslag om att elevhälsan måste stärkas! - Motionen avslogs av majoriteten.

Bakgrund:
Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige.

Unga uppger att de upplever fler psykiska besvär och att de konsumerar mer sjukvård och antidepressiva läkemedel än tidigare generationer, vi ser en markant ökning de senaste 10 åren.
Unga upplever oftare psykosomatiska symptom, vilket signalerar att vi måste vara uppmärksamma på de förändrade livsförutsättningar som unga har idag och stärka deras förmåga att hantera tillvaron. 
Det positiva är att unga är idag bättre på att öppet utrycka sina känslor och tala om den, förmedla sina känslor och problem.
Ofta räcker det med att få tala med någon om dem för att situationen skall kännas lättare.
Ibland vill man inte tala med sina föräldrar eller andra vuxna i sin egen närhet, utan finner det lättare att tala med en utomstående expert – En kurator är ett utmärkt exempel.
Skolan har idag alldeles för få kuratorer och vi föreslår att man anställer åtminstone 10 till så snart som möjligt och att man sedan upprättar och håller en nivå om 1 kurator per 250 elever i Södertäljes skolor.
 
Motivering:

Elevhälsan skall prioriteras och är viktig på så många plan, att stärka våra ungdomars psykiska hälsa är ett steg bland många för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra unga att motiveras till att satsa på studier och andra sunda livsval.
Efter valet 2026 så hoppas vi på att kunna genomföra detta! -  Läs gärna motionsförslaget nedan:
Bild ej länkad då budskapet ligger på denna sidan :)

Se vår motion för att öka tryggheten i skolan och hela Södertälje!

Bild ej länkad - Du läser nu budskapet! Bild ej länkad - Du läser nu budskapet!
25 maj 2021 Lade Realistpartiet fram ett förslag om att kommunen skall införa trygghetsvärdar på våra skolor:
Samhällsklimatet har hårdnat väsentligt och skolor är på inget sätt undantagna. Tryggheten för både elever och lärare är en central fråga för en bra skola. Majoriteten har tyvärr sagt NEJ till vårt förslag!
Arbetet med att förhindra våld, hot och mobbing behöver stärkas ytterligare.
Liksom arbetet med att identifiera och förhindra nyrekrytering till gängkriminalitet på våra skolor. Införandet av trygghetsvärdar är ett bra och viktigt trygghetskomplement till det som redan görs. Trygghetsvärdens uppgift skall vara att i nära samarbete med skolledning, lärare och fritidspersonal arbeta förebyggande och minska hot, våld och mobbing.

Den här motionen handlar om att öka tryggheten på våra skolor. Givetvis bidrar ökad trygghet till bättre skolresultat men huvudfokus för motionen ligger i ökandet av både den upplevda och den faktiska tryggheten. Läs fler motioner från oss här: LÄNK!

Realistpartiet vill införa MOBBINGFRIA ZONER på skolor och alla kommunala arbetsplatser - Inklusive vårt eget stadshus! - Läs om mobbingen RP utsatts för här genom åren fram till valet 2022!
Simon Isso och Joakim Granberg Simon Isso och Joakim Granberg

Stärk svenska språket bland både lärare och elever i våra skolor - Fler måste klara gymnasiebehörighet!

Läs vårt inlägg - Svenska språket är nyckeln för en mer lyckad integration!

Lärare måste få en högre status!
Höj deras löner så vi bevarar kompetensen och fler unga vill utbilda sig till lärare. Studenter = Framtid

Respekten för lärare måste ökas! I klassen studerar man och leker inte med mobilen, ungdomar som stör klassen måste kunna avvisas!

 

Förskolan i Södertälje
Är i allmänhet bra, däremot så finns det områden i Södertälje som har för lite högskoleutbildad personal med god kunskap i det Svenska språket.
Barnen som går i dessa klasser lär sig inte fullgod Svenska. Detta är ett bekymmer då dessa barn blir språkhandikappade, och inte har samma möjligheter i framtiden gällande utbildning och arbete.

Vi har lagt ett förslag/motion om hur man ska lyckas värva fler högskoleutbildade lärare till dessa områden.
Vi ställde frågan redan i mars 2015 ifall utbildningsnämndens ordförande skulle anta vårt förslag?
Se interpellationen (frågan) nedan som word dokument. Svaret blev ändå inte oväntat NEJ!

Att inte ge barnen i exempelvist Hovsjö, Ronna och Geneta samma språkliga förutsättningar för högre studier i framtiden... Det är för oss riktig rasism!!

SFI Behöver förstärkning så fler vuxna kan lära sig bra Svenska snabbare som är ett måste för en bra integration och ett starkt Södertälje! - Kräv även studieresultat och inte endast närvaro kopplat till bidrag!

Erbjud TBE-vaccinering till kommunens skol-,fritids & förskolepersonal.

Personal som arbetar med barn och ungdomar vistas ofta i miljöer där man utsätter sig för risken att få fästingbett och därmed ökar risken för allvarlig sjukdom. Det är inte rimligt att man som anställd själv ska bekosta vaccination som minskar risker i arbetet, den kostnaden bör arbetsgivaren stå för. Som exempel kan nämnas att all SIS personal med klientnära uppgifter erbjuds kostnadsfri vaccinering av TBE och hepatit.
Realistpartiet avsätter en miljon kronor årligen till att genomföra de frivilliga vaccinationerna.

Gratis mensskydd på de kommunala skolorna

Många unga kvinnor får mens redan i 12–13 års åldern, för oss är det en självklarhet att det skall finnas tillgång till gratis mensskydd på samtliga kommunala skolor i Södertälje kommun.

Gratis mensskydd på skolor samt även arbetsplatser är ingen nyhet, det finns på flertalet företag och skolor landet runt, i Södertäljes är Täljegymnasiet ett gott exempel, i Storbritannien så är det gratis mensskydd i alla skolor.

I Skottland har man tagit ytterligare ett steg och erbjuder nu alla landets kvinnor gratis mensskydd.
Vi föreslår att Södertälje kommun erbjuder denna tjänst på samtliga kommunala skolor som en tydlig åtgärd i kommunens jämställdhetsarbete. Vi ska inte glömma den ekonomiska aspekten, unga kvinnor kommer under en stor del av sin skolgång ha en månadskostnad för mensskydd, en kostnad som inte pojkarna har.