Vår Politik & Visioner

Realistpartiet är ett lokalparti för Södertälje tätort, Järna, Enhörna, Hölö, Mörkö, Vårdinge och Mölnbo
Över 100.000 människor påverkas av den lokala politiken, men väldigt få kan påverka i vilken riktning besluten tas som berör dem själva. Många känner att besluten tas i slutna rum, och att medborgarna ofta inte informeras ordentligt. Realistpartiet grundades med utgångspunkt från den vanliga medborgaren - Arbetaren, företagaren, pensionären, unga, barn, män och kvinnor - Ja kort sagt alla som bor i vår region idag, oavsett ursprung så är vi nu alla här - SÖDERTÄLJEBOR!  - Stöd "hemmalaget" RP
Hur du röstar i riksdagen bryr vi oss inte om, men lokalt i kommunalvalet så rösta Realistiskt för en bättre lokalpolitik.
Ni kan läsa vår egen tidning/valmanifest här - Länk!

Vårt budgetförslag nedan - RP satsar 2022!

Realismen betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv. Realismen uppkom som en direkt opposition mot fantasi och naturmystik. - Länk
Vår idé bygger på att kunskap skall gå före ideologi. Ett problem inom politiken är idag att partiknapp ofta går före kunskap. Skärp politiker/tjänstemannaansvaret - Det ska innebära konsekvenser om man bränner skattepengar på dumheter! Återigen: Kunskap före ideologi! = Realism!
Begreppet Realpolitik som är mer resultatinriktad än ideologisk politik som fokuserar på ideologi före konsekvens!
Mer utförligt inlägg här - Realpolitik
Södertälje är vårt fokus!
Även om vi har synpunkter i frågor som rör hela landet - Så är det alltid hur dessa påverkar Södertälje kommun och dess stadsdelar som är i vårt fokus!
Vårt mål är att förbättra för ALLA som bor i vår kommun.
Skapa en trygg och trivsam miljö, med ett bra företagsklimat som skapar arbeten och välstånd. Att minska byråkratin är ett mål.
Vi tar upp de enskilda punkterna i egna kolumner på denna sida.

Äldrevård-Hemtjänst

Fler serviceboenden nu! Läs!
De äldre ska prioriteras högt då de faktiskt har varit med och byggt upp den välfärd som vi alla idag tar del av. För oss så är det självklart att det ska vara lagkrav på att alla som bor på äldreboende, servicehem eller har hemtjänst ska ha RÄTT till vällagad nyttig kost och bra sjukvård. Givetvis ska de även själva kunna påverka vilken hemtjänst de vill ha. Både kommunala och privata alternativ ska få finnas.
Men alla ska stå under täta kvalitetskontroller = Hög standard
Med riktiga kontrollfunktioner som fungerar för att undvika fusk och säkerställa att vi inte har missförhållanden på några av våra äldreboenden. Läs mer om äldreboenden under bostadspolitik längre ner på sidan -
Åldringsvården i Södertälje är katastrofal! Vi måste in med kompetens och realister! -Video!
Höj tandvårdsbidraget väsentligt!
Vi ser idag många äldre som inte har råd att laga sina tänder, det måste vara en självklarhet att våra pensionärer ges ekonomisk möjlighet till en god tandhygien!
Läs vår artikel om hur rätt prioriteringar löser begreppet "fattigpensionärer"  i Sverige
Sjukvårdsföretag ska skatta sina vinster i Sverige!

Skatter - Ekonomi

Att Sverige har en av de högsta skatterna i världen vet vi alla.
Men de flesta av oss är beredda att betala lite extra för en fungerande välfärd - Samhällskontraktet.
Uppenbara brister i välfärden är moralsänkande för skattebetalaren. Man upplever att man inte får det man betalar för.
Det finns även en gräns för hur högt skattetrycket kan vara utan att få en motsatt effekt på konjunkturen och BNP.
Vi tycker att man idag ligger nära den gränsen och inte bör höja skatterna ytterligare i vårt land.
Pensionärernas skatt ska däremot sänkas! - Den är idag orimligt hög! Slopas helt?

Tiggeriförbud? - Ja, genom tillståndskrav- Läs vår motivation.

Situationen är orimlig!
- Läs motivation till vårt ställningstagande - Blogginlägg

Vår miljöpolitik

Miljöpolitik - Hållbarhet
Hur vi påverkar vår miljö är avgörande för hur vi efterlämnar vår planet till kommande generationer. Det är hög tid att vända trenden genom att tänka klimatsmart och hållbart inom alla verksamheter.

Skola - Utbildning

Stärk svenska språket bland både lärare och elever i våra skolor - Fler måste klara gymnasiebehörighet!
Läs vårt inlägg -
Språket är nyckeln för en mer lyckad integration!

Lärare måste få en högre status! Höj deras löner så vi bevarar kompetensen och fler unga vill utbilda sig till lärare. Studenter = Framtid

Respekten för lärare måste ökas! I klassen studerar man och leker inte med mobilen - En bra regel.

Realistpartiet har föreslagit att vi inför trygghetsvärdar i våra skolor för att motverka mobbing och öka tryggheten för både lärare och elever. Läs vårt inlägg - Skolan ska vara en trygg plats för alla!

Förskolan i Södertälje
Är i allmänhet bra, däremot så finns det områden i Södertälje som har för lite högskoleutbildad personal med god kunskap i det Svenska språket. Barnen som går i dessa klasser lär sig inte fullgod Svenska. Detta är ett bekymmer då dessa barn blir språkhandikappade, och inte har samma möjligheter i framtiden gällande utbildning och arbete.

Vi har lagt ett förslag/motion om hur man ska lyckas värva fler högskoleutbildade lärare till dessa områden - Läs- Motion

Att inte ge barnen i exempelvist Hovsjö, Ronna och Geneta samma språkliga förutsättningar för högre studier i framtiden...
Det är för oss riktig rasism!!

SFI Behöver förstärkning så fler vuxna kan lära sig bra Svenska snabbare som är ett måste för en bra integration och ett starkt Södertälje!

Egna Företagare

Små och medelstora företag är motorn som håller Sverige igång, de genererar ca 75% av alla arbetstillfällen i vårt land.
I Södertälje bidrar småföretagarna med ca 1 miljard kronor i skatteintäkter (2021) - Många undrar: Läs vårt inlägg-Vad fan får vi för pengarna?
Att vara egen företagare är inget 9-17 jobb, det är många timmar och helger som går åt för att starta upp ett framgångsrikt företag som sedan har råd att anställa folk. Därför är det viktigt att vi inte "stryper" våra arbetsproducerande småföretag med för höga taxor, skatter, avgifter och krånglig byråkrati.

Många nystartade småföretagare är nybörjare och behöver stöd - Läs vårt förslag för att minska konkurser p.g.a okunskap!
Läs vårt inlägg:Startskottet!

Att Södertälje ligger så långt ner på rankingen bland företagarna - 2021,
219 av 290 - Länk

Är för oss en skandal, en företagarkommun som Södertälje måste bli bättre på att ta hand om sina företagare!
Snabbare service och handläggningstider!

Lärlingsjobb + utbildning.
Nyanlända och unga behöver komma in i arbetslivet så fort som möjligt, även dem utan högre utbildningar.
Därför är vi för lärlingslöner då det är bra om företagen tar in outbildade personer för att utbilda dem i arbetsuppgifterna samtidigt som de som behöver lär sig det svenska språket. Detta vore ett lyft inte bara för Södertälje, även för hela Sverige!
När personen sedan fullgott klarar sin arbetsuppgift och språket så är det ordinarie snittlön/bransch - som gäller.

Lika villkor för företagen
Löneprisdumpning av utlandsregistrerade företag inom främst bygg och transportsektorn kan vi motarbeta genom att kräva att dessa bolag och anställda skattar för sitt arbete i Sverige.
Idag har vi ID registrering på
stort sett alla byggarbetsplatser för att motverka svartarbete.
Men kontrollerna är för få, vi tycker att Södertälje kommun ska inrätta egna kontroller!

Hälso & Sjukvård

Sjukvården i Sverige har halkat på efterkälken. Långa vårdköer och väntetider i timtals på många akutmottagningar. En orsak är personalbristen. Många tar välbetalda jobb i våra grannländer, Norge som exempel. Vi måste höja lönerna och därmed statusen för framförallt vårdare, undersköterskor och sjuksköterskor för att behålla kompetensen och få fler ungdomar att vilja utbilda sig till dessa yrken. Personal som är absolut nödvändig för vår framtida sjukvård som kommer att bli än mer krävande med ökande och åldrande befolkning.
Tandvård till kraftigt reducerade priser för pensionärer.
Hälsovård - Idrott
Folkhälsan är viktig för att minska belastningen på sjukvården. Vi uppmuntrar företag och kommunerna att öka möjligheterna för anställda att motionera, gärna genom träningskort och liknande aktiviteter för att få folk att röra på sig mer. Det är bevisat att det minskar sjukskrivningar och förbättrar det allmänna hälsotillståndet.
Bättre kondition och hälsa bidrar till ökad produktion
Skolidrotten - Gymnastik
Vi tycker det är bedrövligt att skolorna drar ner på idrottsaktiviteter och gymnastik då det är bevisat bra för elevernas hälsa och leverne.
Det borde bli mer idrott i skolan istället för mindre - Kan Södertälje bli ett föredöme?

Seniorboenden + 55

Bristen på seniorboenden måste byggas bort. Staden skulle lösa boende kön och dessutom få ner kostnaderna för äldreboenden om man tog in nya innovativa byggfirmor med hållbar ny byggteknik med funktionalitets tänkande. I förlängningen så blir det mycket billigare för skattebetalarna än att hyra dyra platser som man gör idag.
- Läs mer under bostadspolitik.

Brott-Straff-Trygghet

För att öka tryggheten i synnerhet stökiga områden så har vi föreslagit fysiska bemannade enheter i utvalda stadsdelar - Läs förslaget: Motion RP - Trygga hubbar!

Ökad Otrygghet - Grovt Våld
Skjutningar och unga som dör, grova våldsbrott och stenkastning mot polis, brandkår, ambulanser, och misshandel av lärare har idag blivit vardag för både journalister, medborgare och dem som arbetar i dessa miljöer dagligen. Läs -
Aftonbladet - Laglöst land
INTE ACCEPTABELT!
Det som stör oss mest är den totala flathet som uppvisas av myndigheterna, närmast en uppgiven suck som respons till detta! Enda sättet att minska bilbränder, upplopp , stenkastning och grovt våld är att polisen får mer resurser, befogenheter och att folk grips, häktas och straffas för sina brott! Samt att åklagarna/rätten slutar att släppa ut folk som begår grova våldsbrott direkt på gatan igen!
Det måste bli omedelbara följder!
Situationen är nu absurd och moralsänkande för hela vårt land.
Det måste bli en ändring i systemet! Nu är det riggat åt fel håll - Det är nu offret som straffas! Tänk om - Gör rätt!

Förebyggande arbete

Ungdomskriminaliteten
ska minskas genom utökat samarbete med närpolisen och aktivt förebyggande arbete i skola, socialtjänst och med
föräldrar för att förhindra att unga dras in i kriminalitet och/eller missbruk. För unga i riskzon så är det viktigt med tidiga verkningsfulla insatser redan i mycket unga år.

Böneutrop i Sverige?

NEJ - Böneutrop hör inte hemma i Sverige anser vi!
Böneutrop är en tradition i mellanöstern främst, och skall så förbli anser vi. Går ej att jämnställa med klockringning!
Läs ändå hur man gör jämförelsen och förklarar utropet.
Länk till SVT om böneutrop.

Vår Värdegrund

Vad är en värdegrund? Wikipedia säger:
Ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.

Så uppenbart är att en värdegrund är baserad med utgångspunkt av ens egna traditioner och kulturella erfarenheter.
Detta betyder solklart att värdegrunder varierar beroende på i vilken del av världen man befinner sig. Det finns ingen bestämd värdegrund som är universell och fungerar överallt.

Realistpartiets värdegrund är:
Vi har baserat vår värdegrund på värderingar som har formats i vårt land över många generationer och framförallt ett hårt jämställdhetsarbete. Vår utgångspunkt är att alla människor har samma värde, att män och kvinnor skall vara jämställda och ha lika lön för lika arbete. Att alla medborgare ska ha samma rättigheter, men också samma skyldigheter
- Det som ofta kallas för samhällskontraktet.

I vårt samhälle så skall samma regler gälla för alla, och det skall vara tydligt vad som gäller.

Vi är stolta över den öppenhet och jämställda värdegrund som har formats i vårt land. Vi vill upprätthålla våra traditioner och vårt kulturella arv, samtidigt som vi hela tiden förändras, influeras och tar till oss av olika internationella kulturer och traditioner.

Men inte medeltida värdegrunder!
Som har förskansat sig i flertalet områden i Sverige. Dessa hör inte hemma här och ska motarbetas. Ett modernt och sekulärt samhälle ska inte anpassa sig efter medeltida värderingar, eller någon religion över huvud taget. - Man förlorar inte ett jobb pga. religion, man tackar nej!

Ingen föds med slöja på huvudet, det är ett val - Läs!
Religion är något som man utövar på sin fritid, och den ska aldrig påtvingas någon annan. Man väljer som vuxen själv, och tackar man nej till ett arbete så är det ett vuxet val, man väljer sitt utseende före ett arbete, vilket borde diskvalificera personen från ALLA former av bidrag!

Alla har givetvis rätt till sin egen värdegrund så länge man följer lagarna i det land man vistas i.
I Sverige så har vi kristna värderingar - Läs mer LT

Huvudregeln måste vara att samhället i stort INTE ska anpassa sig efter de som flyttar hit, de som flyttar hit ska anpassa sig!
Det är Realistiskt tycker vi!

Bostadspolitik - Nybyggnation & Äldreboenden

Bostadspolitiken är snedvriden med för dyr produktion och därmed höga hyror. Det går att bygga billigare och fortare. Utgå inte bara från de stora drakarna Skanska, Peab och NCC och betala 50-60.000kr kvm för byggnationen som leder till höga bostadspriser och hyror för de få hyresrätterna som byggs. Ni kan ett mer utförligt inlägg här - Länk!
Vi har en motion lagd som heter: Bygg billigare, fortare och fler bostäder.
Den kan ni läsa här under våra motioner - LÄNK
Den ligger även längre ner på sidan här.
Detta löser även behovet av flera äldreboenden till rimliga priser, det finns anpassningssystem till seniorboenden med samma priser som i vår motion om ni tar er tid och läser den. Kommunen skulle spara massor med pengar genom byggnation av dessa boenden som vi föreslår, samt att det skulle lösa krisen med brist på platser för våra seniorer.
Hela hyresmarknaden behöver ses över... Hur ska unga har råd att flytta hemifrån? Det finna massor att vinna genom att tänka utanför "boxen" och ta in nya innovativa företag som bygger hållbart och ekonomiskt till nära halva priset jämför med tidigare beställningar.
Generellt sett så behöver hela Södertäljes upphandlingssystem ses över och tas över av realister som kan både räkna, läsa och göra vettiga upphandlingar genom att tydligt specificera kraven på upphandlingen INNAN man skriver på kontraktet! - Slut på haverier likt Fornhöjdsupphandlingen... den är ett skolexempel på att staden behöver vår hjälp - Läs mer om detta upphandlingshaveri här!
Läs nedan vår motion - Bygg billigare, fortare och fler bostäder!

Landsbygdspolitik - Alla våra kommundelar

Landsbygden är också viktig - Läs mer genom att klicka på bilden ovan.

                                   Invandring- Migration- Flykt - Ekonomi- Integration- Kärlek____________

Kortfattade version uppdaterad 2022-07-24 
Längre ner ser ni en lång version där vi går in på detaljer kring invandring, migration och dess följder för vårt samhälle, men för dig som inför valet snabbt skrollar dig igenom de olika partiernas hemsidor så vill jag här ge er en kortfattad version:
Sverige har sedan länge haft en på tok FÖR HÖG invandring ! - Södertälje ska ha fortsatt "nollavtal" med migrationsverket!
Södertälje har redan över 50% med invandrarbakgrund, hög arbetslöshet, hög andel bidragsberoende, bostadsbrist, dålig kunskap i det svenska pråket i skolan vilket leder till en extremt låg andel elever som klarar behörighet till gymnasiet - Allt detta leder till ökat utanförskap, sämre ekonomi, ökad kriminlitet och ökad segregation i vår stad, vi måste lösa våra problem och komma ikapp innan vi kan ta emot fler flyktingar i Södertälje, det finns rikare kommuner som nu kan ta sitt ansvar om fler skall in i landet.

2019-06-01
Vi har idag 2 miljoner utrikersfödda i vårt land, och vi har tagit emot ca 1 miljon de senaste 20 åren - Faktalänk
Större delen av dessa är ekonomiska flyktingar som kommer hit för vår välfärd och generösa bidragssystem.
Citat från: Lisa Pelling - Migrationsministeriet.
Flera viktiga regeringsinitiativ blockeras av att vi har en väldigt stor inströmning av personer som saknar asylskäl och där i vissa grupper 100 procent saknar id-handlingar, säger Lisa Pelling, politiskt sakkunnig hos migrationsminister Jan O Karlsson.
2013 SVD - 90% saknar ID handling --   2016 - 80% Saknar ID handling
"Minst 50 % är ekonomiska flyktingar " -Säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.
– Att över 50% saknar asylskäl, att dem är ekonomiska flyktingar - 2016 -länk
Den okontrollerade invandringen till Sverige har skapat parallellsamhällen där nära på ingen kan svenska och stor del av befolkningen lever på bidrag och kriminaliteten bland områdets unga är hög, vi har helt enkelt inte klarat av integrationen med en så pass hög invandring. Följderna ser vi idag med mass skjutningar, sprängningar, förnedningsrån och att vanligt folk känner sig i stor utstreckning helt enkelt inte sig trygga i vårt land längre.
Det bästa för vårt land vore i princip att införa ett totalstop i så stor utsräckning som möjligt för att komma tillrätta med de problem vi har med dem som redan har kommit hit utan att kunna ta sig in i samhället på ett bra sätt. Sök upp och utvisa dem som befinner sig olagligt i vårt land.
Utvisa undantagslöst asylsökandes som begår grova brott i vårt land!
Begränsa och följ upp de oseriösa företag som idag i princip ostört kan sälja arbetstillstånd och därmed en biljett till Sverige till vem som helst genom utfärda ett jobb på papperet som inte ens finns i verkligheten.
Lokalt: Södertälje måste kräva ett nollavtal med migrationsverket oavsett vilken regering som styr landet och dess politik.
Södertälje har tagit emot invandare och flyktingar i så hög utsträckning att över 50% av stadens befolkning har invandrarbakgrund, så vi har gjort mer än de flesta andra kommunerna i vårt land, så vi behöver en paus för att få ordning på vår egen lokalt höga arbetslöshet, bidragsberoende, bostadsbrist och kriminalitet. - En nollvision för Södertälje är vår vision för överskådlig framtid.

2018-06-30
Invandring är vår tids mest diskuterade fråga - Vi vill vara tydliga med vart vi står! Därav ett långt och utförligt inlägg nedan.

Man måste skilja på de olika typerna av invandring för att kunna presentera en åsikt.
Migration är det samlade begreppet för byte av hemort eller hemland.
Migrationsverket är ansvarigt för att registrera och handlägga alla som flyttar in i Sverige oavsett anledning.

Låt oss bena ut detta som vi ser det nedan:
 • Arbetskraftsinvandring
  Ja den är bra när det rör sig om specialkompetens och för att hålla företagen igång.
  Som exempel så hade Södertäljes Scania haft problem med produktionen om inte tusentals Finländare flyttade till Södertälje på 60- 70 talet. Många bosatte sig i det då nybyggda Saltskog. Denna typ av invandring är lönsam då dessa personer blir skattebetalare i princip omgående och kulturella skillnader är små. Men tyvärr så ser vi också att en del oseriösa företag säljer arbetstillstånd genom påhittade arbeten så folk kan ta sig in i landet, tyvärr så följer myndigheterna inte upp dessa i tillräckligt stor utsräckning så det fuskas mycket.
 • Kärleksinvandring - Sambo - Giftermål
  Vi står inte i vägen för äkta kärlek och säger lycka till :)
  Men det förekommer ju tyvärr en del skenäktenskap - Man säljer ett äktenskap för att berörd skall få uppehållstillstånd.
  Uppföljning kan vara en del av uppehållstillståndet.
 • Flykt från krig och förföljelse
  Här skall Sverige ta sitt ansvar och ta emot de kvotflyktingar som vi har åtagit oss genom internationella avtal och förpliktelser. Det rör sig om några tusen personer per år. Det kostar initialt, men är moraliskt försvarbart.
 • Ekonomiska flyktingar - Söker ett bättre liv
  Alla har rätten till att söka lyckan och bättre ekonomiska förutsättningar för sig själva och sin familj. Men det betyder inte att Sverige har en skyldighet att ta emot alla och i många fall försörja dem som vill komma hit och ta del av vår välfärd.
  Det finns en gräns för vad ett land klarar av innan den egna befolkningen och välfärden påverkas negativt.
  Det är alltid effektivare ekonomiskt att hjälpa fattigdom direkt på platser där det behövs, fler kan då få hjälp för motsvarande ekonomiska insatser.
 • 2015 kom ca 163.000 människor till Sverige
  Då reagerade politikerna med att "stänga" gränserna och införa hårdare regler, vilket resulterade i att "endast" ca 29.000 personer tog sig till Sverige under 2016.  På 2 år har över 200.000 människor sökt sig till Sverige med förväntningar om ett bättre liv. Många blir besvikna då de inte får den "lyx" som de hört berättas om av smugglare bland annat, istället hamnar de kanske i skogen på en förläggning utanför en stad. Många blir förbannade och demonstrerar, en del återvänder hem till sitt hemland, så flyktbehovet är inte alltid anledningen till att man tar sig till Sverige. - Ofta är det just det ekonomiska motivet som är störst, glöm inte att det är dem med pengar som har råd att ta sig till Sverige, inte dem fattiga och verkligen utsatta.
 • Vilka har rätt att stanna i Sverige tycker vi?
  Flyr man från krig och förtryck och uppfyller asylkraven så skall man få ett tillfälligt uppehållstillstånd och få stanna, sköter man sig och inte begår grova brott under prövoperioden på exempelvis 3 år, samt lär sig språket behjälpligt, så skall man få ett permanent uppehållstillstånd.
  Hur stor % av de som har kommit uppfyller dessa krav? Uppskattningsvist 10-20%, alltså 20-40.000 personer av de ca 200.000 som kom 2015/2016.
  Hur gör vi den uppskattningen?
  För att 80-90% av dem som kommer in i vårt land har kastat sina ID handlingar!
  Är man en flykting så har man inget att dölja och behöver inte kasta sina ID handlingar helt enkelt.  Se Svenska Dagbladets artikel: SvD - Obs- gammal

Citat från: Lisa Pelling - Migrationsministeriet.

Flera viktiga regeringsinitiativ blockeras av att vi har en väldigt stor inströmning av personer som saknar asylskäl och där i vissa grupper 100 procent saknar id-handlingar, säger Lisa Pelling, politiskt sakkunnig hos migrationsminister Jan O Karlsson.
2013 SVD - 90% saknar ID handling --   2016 - 80% Saknar ID handling
"Minst 50 % är ekonomiska flyktingar " -Säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. – Att över 50% saknar asylskäl, att dem är ekonomiska flyktingar - 2016 -länk
 • Ensamkommande
Under 2015 så kom det drygt 35.000 ensamkommande till Sverige, varar 32.522 var pojkar, det vill säga 93% av dem som kom.
Hur många av dem är minst 18 år? D.v.s. vuxna! Enligt Danska undersökningar och intervjuer med flyktingbarn i Sverige så ljuger ca 85 % om sin ålder. Inget konstigt med det, en självklarhet om man vet att det ökar ens chanser att få stanna och man får det bättre under asyl prövotiden. 
Men vi anser att vuxna skall behandlas som övriga vuxna som söker asyl i vårt land, och inte uppta platser och resurser som skall gå till de barn som verkligen behöver det. - Därför är vi för ålderstester.
 • Integration - Bli en del av samhället
Detta fungerar bra i många fall, flera stora folkgrupper har tagit sig till Sverige med lyckat resultat.
Blivit del av det gemensamma samhället utan att för den delen förkasta sina egna traditioner.
Lysande exempel på detta är i vår egen stad: Assyrier/Syrianer, Finländare, Greker, Italienare, Polacker, folk från forna Jugoslavien osv...
De flesta är produktiva medborgare och skattebetalare.
Men med en så stor invandring som Södertälje haft (ca 50%) av stadens invånare är av utländsk härkomst) så har det ju inte passerat helt friktionsfritt.
Vi har hög arbetslöshet, stor del av befolkningen lever på socialbidrag (ca 10%), och det råder bostadsbrist.
Södertälje har dock klarat utmaningen mycket bra jämfört med många andra områden med motsvarande invandring.
 • Olika värdegrunder skapar friktion/kulturkrockar
Personer som har en helt annan syn på jämställdhet, kvinnors rättigheter och demokrati har mycket svårare att förlika sig med vårt sätt att leva.
Man vill gärna ha förmånerna av välfärden och en fri demokrati, men inte anpassa sitt eget leverne efter det samhälle man valt att bosätta sig i,
man ser hellre att värdlandet anpassar sig efter ens egna traditioner och seder, vilket självklart är otänkbart för oss, och kontraproduktivt för integreringen i vårt samhälle, men tyvärr så lever allt för många idag i egna "samhällen" och bor i Sverige årtionden utan att lära sig svenska språket.
(Nu pekar vi inte ut en specifik religion eller folkgrupp, detta beteendemönster förekommer inom flera kulturer/religioner och regioner).
Men gemensamt för dessa är att de oftast kommer från regioner med helt andra kulturella värderingar än dem som vi ser som "normala", många är dessutom lågutbildade och en hel del är analfabeter.
Vilket givetvis bidrar till att det blir mycket svårare att bli en del av vårt samhälle på ett produktivt sätt.
Ett annat problem är att en del tar med sig mindre önskvärda kulturella värderingar som barnäktenskap och hedersvåld.
Det måste göras väldigt tydligt att här i Sverige så är detta inte acceptabelt, och dessutom straffbart!
 • Ett misslyckande i flyktingpolitiken och integrationen
Att experimentet med "öppna gränser" har misslyckats är i stort sett alla partierna överens om idag. Det råder en hyffsad stor enighet om att det är ohållbart att upprätthålla ett fungerande samhälle om det strömmar in 163.000 personer om året till Sverige,
personer som är i behov av hjälp på olika vis - skola, sjukvård, boende, mat och pengar.
Insikten om behovet av en kontrollerad invandring med en fungerande integration har sjunkit in hos de flesta politikers i vårt land.
 • Förorter som brinner och unga som skjuts ihjäl på öppen gata, eskalerande våld och gängkriminalitet.
"Sverige har aldrig varit tryggare" Den frasen får man höra ibland, och då baserar man det på någon enstaka brottlighet som har sjunkit
, eller så baserar man det på siffror som är nu 16 - 20 år gamla år gamla, det är stor skillnad idag!
(Brå 2005 -Den brottsperidd som belyses är femårsperioden1997–2001). Se länk sid 7 i Brå rapport
Kanske är det tryggare i några delar av Sverige, men INTE för dem som bor i storstäderna och förorterna!
Bara i Malmö har det skjutits ihjäl 12 personer under 2016, samt över 30 mordförsök - Länk: Expressen  (2017 har dessa siffror stigit än högre...)
Dessutom är tryggheten en känsla - Även om man bor i skogen i Norrland 10 mil från närmaste korvkiosk så upplever man att Sverige har blivit otryggare när man dagligen läser om alla mord , skottlossningar, stenkastning mot polis, brandkår, bussförare, pendeltåg och ambulans personal.
Det känns/är inte tryggare! - Och säg INTE att det alltid varit så här i Sverige! - Nej det har det INTE!
 • Beror det ökade grova våldet på skapandet av förortsgetton och misslyckad integration?
Svar Ja! Att invandrare är kraftigt överrepresenterade i våra fängelser och domar gällande grova våldsbrott är allmänt vedertaget idag.
Även de mest hårdnackade "foliehattarna" har vikit ner sig då rapporteringen om morden, skjutningarna, bilbränderna i förorterna nu är vardagsnyheter.
Nyanlända, 2a  och även i viss mån 3e generationens invandrare som växt upp i förorten känner sig utanför samhället, svikna och bortglömda.
Där många ser kriminalitet som enda karriärmöjligheten, och i dessa grupper är överrepresentationen väldigt hög.
Samtidigt måste man komma ihåg att minst 9 av 10 invandrare sköter sig, problemet är att vi ser bara om dem  som syns på löpsedlarna, i press och TV. För just den gruppen står för en väldigt stor del av de grova våldsbrotten vi ser på nyheterna.
Det är dessa individer som samhället och de skötsamma invandrarna tillsammans måste bekämpa och få bort från gatorna. 
 • Problemen som vi ser idag är faktiskt inte främst invandrarnas fel!
Ja du läste rätt! - Det är inte invandrarnas fel att det ser ut som det gör idag! - Vi har tillåtit det att bli såhär!
Tänk dig själv - Du hör talas om Reinfeldt som står och säger - Öppna er hjärtan, Sverige är inte fullt, vi har plats för alla!
Sedan kommer nästa gubbe -Löfven som säger - Vi bygger inga murar, vi är här för att hjälpa!
Glad i hågen med stora drömmar om sagolandet Sverige så tar du ditt pick och pack och åker hit, eller skickar din äldsta son
(så kallat "ankarbarn") för att ta plats på sagotåget, och för att sedan kunna ordna så hela tjocka släkten kan komma efter och ta del av det ljuva livet i Sverige där allt är gratis! - Fri sjukvård, bostad och pension fast man aldrig har jobbat i landet!
Väl framme i Sverige - Vad händer då?
Instuvad i en buss på väg mot Norrland och avsläppt i en förläggning ute i skogen, där blir man sittandes i månader bland folk med blandade värderingar, inte sällan uppstår konflikter. Sedan om eller när man äntligen blir beviljad uppehållstillstånd så hamnar man i någon förort där det inte finns några svenskar, inga jobb, man får några tusenlappar per månad och förväntas klara sig själv och "anpassa sig"... och nu får man veta att släkten inte får komma heller.
KLART MAN BLIR FÖRBANNAD OCH KÄNNER SIG LURAD!
Men nu vill jag poängtera - Att man är besviken är såklart INGEN ursäkt för att tända på bilar och kasta sten på blåljuspersonal!

Sverige har marknadsfört sig självt som paradiset på jorden, inte konstigt folk vill ta sig hit!
Man måste nu skicka tydliga signaler om att "festen" är slut -
för dem som endast har ekonomiska skäl att ta sig hit!
 
 • VILKA BÄR DÅ ANSVARET FÖR DAGENS SITUATION?
Det är såklart politikerna, det gäller båda blocken!
Man har fört en så naiv och ansvarslös invandringspolitik att det är pinsamt, vi ser konsekvenserna av den idag med upploppen i förorterna.
Man har delat ut Svenska pass 10-15 stycken till flertalet personer som om det vore gratis bussresor till Sverige.
Man kan räkna upp punkter en hel dag som gjorts fel, men framförallt så är det flatheten, handlingsförlamningen och bristen på ansvar för konsekvensen av sin egen politik som gör en mest upprörd.
De som bär ansvaret för de "getton" som vi ser idag bor till 95% själva i finare områden och dess barn går i de bättre skolorna.
Man besöker "problemområden" endast med poliseskort och helst med press för att visa sitt "engagemang" = Pinsamt!
 • EBO lagen bidrar till segregation - Byt till VEBO
Ebo som tillåter de asylsökandes att ordna eget boende resulterar i att de som kommer till Sverige söker sig till släkt och vänner som redan finns i Sverige. Har man inte släkt eller vänner så söker man sig i alla fall till områden där ens nationaliteter är vanliga. Vad leder detta till? Jo det självklara - De flesta invandrare klumpas ihop i områden och skapar därigenom ett eget "samhälle" med egna regler och lagar. Där många kan leva i flera år utan att komma i kontakt med det svenska språket - Barn tolkar åt vuxna vid kontakt med myndigheter och sjukvård. 
 • VEBO - Värdigt eget boende
  Innebär att man inte kan bo 10-15 personer på samma adress, och att man kan placeras där det finns bostäder och kanske till och med jobb.
  Det är såklart ett mycket bättre alternativ ur integrationssynpunkt. Där invandringen fördelas jämlikt över hela Sveriges 290 kommuner.
  Bara en sådan åtgärd skulle förbättra situationen och undvika att vi fortsätter bygget av fler "getton".
 • Vilka är det som röster emot VEBO då? - Ja de rika kommunerna såklart!
De politikers som bär ansvaret för dagens situation bor själva för det mesta i villaområden, eller i lägenhet på Östermalm, eller varför inte ute i Täby?
Där vill man inte ha VEBO lagen, det skulle ju innebära att även de måste ta emot invandrare. Att säga något i talarstolen är en sak - men att ha invandrare boendes i sitt eget kvarter? Nej tack, det kan ju sänka värdet på deras lägenhet eller villa... Vi blir förbannade över denna konsekvensfrihet man tar sig.
Att låta städer som Södertälje, Malmö och några till att bli dem som skall ta majoritetsansvaret för deras politik är ett ohederligt beteende anser vi.
 • Södertäljes situation och framtid
Vår stad har gjort en enorm insats, vi har tagit emot fler flyktingar per invånare än någon annan stad i Sverige - Läs LT 
I Södertälje så är ca 50% av befolkningen av utländsk härkomst. Vår stad är ett exempel som nu många andra kommuner studerar, hur har ni hanterat detta? Hur har ni klarat det? Även från utlandet har man studerat Södertälje och dess hyfsade framgång med att hantera en sådan stor inflyttning.
 • Noll invandring till Södertälje i minst 50 år!?
Vilken rubrik va? Nu tänker ni - Vad menar ni?
Självklart så kommer vi även fortsättningsvist dra "vårt strå till stacken", och självklart så kommer vi även i framtiden ha inflyttningar till Södertälje.
Men om man inför VEBO och lag om att invandring/flyktingmottagning skall fördelas jämt över landets 290 kommuner så skulle det i praktiken innebära att de övriga kommunerna måste fördela ca 5  miljoner invandrare innan de kommer upp i våra 50%. 
Vi står enade bakom VEBO.
Realistpartiet har klart och tydligt deklarerat att Södertälje kommun behöver en lång paus i flyktingmottagandet
för att komma ikapp och hantera dem som redan är här på ett bra och värdigt sätt.
 • Åtgärdspaket nationellt och sammanfattning
Vad är då vår "briljanta" lösning på situationen i Sverige? Att bara klaga är ju ingen lösning, man måste presentera ett alternativ med!
Mycket av detta vi kommer att räkna upp nu är redan på gång - Det har av "nödtvång" tvingats fram av en ohållbar situation, nu talar nära på alla partierna om vilka åtgärder de vill göra osv... Men okej, här kommer några som vi tycker är viktiga och måste ske snabbt!
 • PASS - Att dela ut Svenska pass som idolbilder på hockeyspelare har varit ett stor problem, över 50.000 Svenska pass cirkulerar hos människosmugglare världen över, det är skandal att det tog så lång tid innan man införde en begränsning på hur många pass man kan "tappa" och få ett nytt att sälja.
 • Fingeravtryck vid ankomst till Sverige
  När man skall in i många andra länder så får man i passkontrollen sätta sina fingrar/hand i en scanner vid passkontrollen, det är för att landet och säkerhetstjänsten skall veta vilka som befinner sig i landet och om man finns med som efterlyst i någon databas. Detta borde ha införts för LÄNGE sedan i Sverige. Alla som kommit in utan pass skulle nu lätt kunna identifieras om de hade scannats vid ankomst, nu har vi flera med ett antal "sammordningsnummer" och olika identiteter. Man kan också sälja sitt pass och få ut ett nytt. Men om alla hade scannats så hade det varit omöjligt att ta sig in via gränskontrollerna med ett köpt pass då man inte kan "byta ut" sitt fingeravtryck! Alla myndigheter skulle ha tillgång till detta fingeravtrycksregister, det skulle underlätta för polisen och andra instanser då man snabbt kan undersöka vem man har att göra med i de olika ärendena. Det är en SKANDAL att inte detta gjorts för länge sedan!!
 • Motprestationer - Krav
Man måste ställa krav på alla friska som får bidrag oavsett nationalitet- Att fullt friska personer sitter hemma i åratal och kvitterar ut bidrag är en skandal.
Vi vet att det nu är förändringar på gång - Det måste snabbas på - Människor som är friska måste stå till arbetsmarknadens förfogade, de som inte behärskar svenska måste gå på SFI och lära sig språket.
Även kvinnor som är fullt friska skall inte sitta hemma i åratal och leva på bidrag, de skall också ut i arbetslivet.
Att folk kommer i arbete är ett villkor för en fungerande integration, och en del av vårt gemensamma samhällskontrakt.
De som har fått avslag på sin asylsökan skall sökas upp och utvisas, och inte ha rätt till bidrag under sin olagliga vistelse i Sverige.
 • Svenskt medborgarskap & pass
Har flera gånger på Arlanda sett personer som visar upp sina svenska pass utan att klara av att göra sig förstådda på svenska i passkontrollen.
Givet då att man har bott i ett segregerat område i kanske 10-15 år där man inte behöver kunna svenska för att klara sina dagliga sysslor.
Och ofta har man då uppburit bidrag under samma period då man är svåranställd utan språkkunskaper i svenska.
 • Det måste vara förknippat med förpliktelser att bli svensk medborgare!
1 - Kunna göra sig behjälpligt förstådd och förstå det svenska språket bör vara ett minikrav för att bli svensk medborgare anser vi.
2- Grundläggande kunskaper om Sverige och hur vårt lands lagar och demokrati fungerar.
      Vilka skyldigheter och rättigheter man har som svensk medborgare.
3 - Inte har begått något grovt brott under de första 5 åren man vistats i Sverige.
4 - Stå till arbetsmarknadensförfogande om man är fullt friskt.
 • Kulturella krav och undantag från invandare
Det skall vara samma regler för alla, det finns över hundra nationaliteter och därmed många kulturer i vårt land. 
Regler skall vara samma för alla i ett sekulärt demokratiskt samhälle, inga undantag eller "specialregler" för fullt friska människor.
 • TYDLIGA LAGAR, REGLER OCH PÅFÖLJDER
Här har vi den främsta orsaken till stenkastningen mot blåljuspersonal, bussar, pendeltåg.
Bilbränder, grova våldsbrott , dödsskjutningar och gängkriminalitet. 
VI ÄR FÖR FLATA!
I de flesta länder som invandrare härstammar ifrån så har man en stor respekt för polisen.
Men i Sverige kan man slå en polis, slå sönder en polisbil och inte ens bli häktad - Släppts samma dag! - Läs exempel i LT 
Vilka signaler sänder det ut? För er som följer pressen, ser ni någon av dessa som tänder eld på bilar, gör upplopp,
kastar stenar med mera som blir dömd för detta?
En mikroskopisk andel blir dömda, och dem som blir dömda får sällan ett kännbart straff.
 • Gärning måste bli = Konsekvens!
Omedelbar utvisning av asylsökandes som begår grova brott!
Om personer kastar sten på blåljuspersonal så skall det vara en kraftfull insats och ALLA skall gripas och sättas i förvar
för att sedan förhöras så att de skyldiga kan kvarhållas, häktas och dömas till fängelse!
Det måste bli kännbara påföljder för dem som begår dessa brott - Kastar man sten på blåljuspersonal? = 2 års fängelse!
 • Den lilla klicken som förstör för alla måste få klara besked - Nu är det slut daltat!
Det är politikers som måste ge polisen mandat att kunna agera på riktigt, inte bara gå in och snacka... vara 2-3 bilar för att "våga" åka in i vissa områden. Skärpning! - Polisen vet, de boende vet vilka rötäggen är - Agera tillsammans! - De måste skärpa sig eller tas bort från gatan!

Avslutningsvist vill jag klargöra
Att det är jag Joakim Granberg som har skrivit denna text, mina åsikter kanske inte avspeglar alla våra väljares och medlemmars åsikter då vi lokalt har väljare från alla partier som sitter i riksdagen. Men så här upplever jag dagens situation, och det är mina åsikter om hur man bör hantera detta.
Tycker någon att jag är "rasist" för att jag tar upp denna diskussion och presenterar mina förslag och tankar så är det bara att beklaga och hänvisar er till Google där ni kan söka på ordet "foliehatt" för att hitta likasinnade.
Vi har väljare lokalt från alla partifärger och väldigt många nationaliteter som förstår att vi jobbar för vår kommuns bästa i alla lägen.
Jag tror de flesta Södertäljebor oavsett nationalitetsbakgrund önskar att vi har ett väl fungerande samhälle för alla som lever i vårt land och bor här i vår kommun.
Bästa hälsningar, Joakim Granberg