Kultur, fritid , idrott och föreningslivet

Bilden länkar till vårt budgetförslag
Nästa generation måste få de bästa förutsättningarna för en meningsfull fritid och ha bra vuxna förebilder.
I Södertälje har vi ett mer levande föreningsliv än i den genomsnittliga kommunen. Därför är det extra viktigt att vi tar hand om våra föreningar som i sina verksamheter fångar upp både ung som gammal och skapar en mer meningsfull tillvaro för väldigt många människor.
Forskning visar att aktivt deltagande i föreningsliv och sociala nätverk visar positivt samband med upplevd god hälsa och hög livskvalitet. Unga som idrottar mår bättre både fysiskt och psykiskt än andra ungdomar. De har en starkare tilltro till samhället och är dessutom mer solidariska med sina medmänniskor. (RF-SISU)

Därför vill Realistpartiet satsa ytterligare fem miljoner kronor årligen som skall öronmärkas till föreningar och idrottsklubbar som satsar på aktiva åtgärder som exempelvis läxhjälp, fadderprogram och nattvandring.

Satsa mer på tjejerna och få med dem också - De verkligen behövs!

Det är en mindre andel unga tjejer som deltar i ungdomsidrotten och föreningslivet, det är viktigt att få med tjejerna också och skapa fler trygga platser och verksamheter för våra unga tjejer.
Tanken är att föreningarna ska kunna söka extra bidrag för att bedriva aktiviteter riktat mot just flickor,
vi behöver fler unga tjejer inom sporten och föreningslivet!
Sverige framställs ofta som unikt i världen för vårt föreningsliv. Vi har en cirka 150 årig historia bakom oss.
Med föreningsorganiserandet föddes också demokratin, folk fick möjlighet att påverka och uttrycka sin mening. Folk samlades kring en idé, politisk eller sportslig eller bred lokal utveckling som är platsbestämd i ett samhälle.

Ideella föreningar
Föreningslivet har stor betydelse för ett levande samhälle. Genom ett rikt föreningsliv skapas ett
levande kulturliv, en meningsfull och aktiv fritid samt ökad delaktighet.  Den demokratiska uppbyggnaden som utmärker ideella föreningar ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningens beslut och verksamhet. Realistpartiet vill utöka samarbetet och stödet till de föreningar som bidrar till folkhälsan och ungdomsverksamheterna.

För att få till stånd ett lyckat utvecklingsarbete krävs att alla tre parter, det offentliga, det privata (företagen) och det ideella arbetar mot samma mål och förstärker varandra.
Det offentliga är Södertälje kommun - politiken styr hur mycket det satsas på föreningslivet , ungdomsverksamheten och idrotten, vi vill öka nivån på samarbetet.

Tillsätt en föreningssamordnare i Södertälje kommun
Föreningar är en samlande plats där människor möts, utvecklas och växer.
Det är otroligt viktigt att föreningarna får alla förutsättningar för att kunna utföra sin verksamhet och locka till sig människor med liknande intressen. Det finns flera kommuner i Sverige som arbetar med en föreningssamordnare eller föreningskonsulent. En föreningssamordnare fungerar som en länk mellan kommunen och det lokala föreningslivet och har som uppgift att stödja och utveckla föreningslivet på olika sätt.
Läs mer om vårt förslag om föreningssamordnaren i PDF nedan:
Realistpartiet budgeterar 750 000 kr årligen åren för att tillsätta tjänsten.

Föreningslivet är viktigt för folkhälsan = Räddar liv!

Idrotten bidrar till folkhälsan
Idrottsrörelsen bidrar starkt till en god folkhälsa. Verksamheten har i sin struktur och uppbyggnad en
hälsofrämjande karaktär som erbjuder fysisk aktivitet och rörelseglädje, men också delaktighet,
gemenskap, sociala nätverk, integration och demokratisk fostran.
"Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet” beskriver idrottsrörelsens grund för ett hälsofrämjande arbete. Att vara medlem i en förening, där man tillsammans med andra utvecklar ett gemensamt intresseområde, kan bidra till att utveckla en känsla av sammanhang och skapa förutsättningar för att
bygga upp en stark självkänsla och gott självförtroende. Citat: Riksidrottsförbundet

Ungdomsverksamhet och idrott skapar ofta sunda värderingar!

Om EN ung människa hamnar i missbruk och kriminalitet så kostar det samhället miljoner och stor lidande för den enskilde och dess närstående.
Realistpartiet vill göra satsningarna på de unga tidigt, se till att det finns fler fritidsgårdar, idrottsplatser, samlingsplatser och stödja idrotten och föreningslivet! Våra ungdomar behöver positiva vuxna förebilder att vända sig till för att kunna prata med och känna gemenskap med.

Det finns forskning som undersöker vilka värderingar man har och då pekar man just på betydelsen av det som man kallar de formativa åren, uppväxten. Och idrotten är särskilt betydelsefull eftersom den samlar så stor andel av unga och påverkar deras värderingar!
Det säger Susanne Wallman-Lundåsen, som är docent i statsvetenskap och forskar mycket om civilsamhälle och demokrati, med fokus på just föreningar.

Realistpartiet söker upp föreningar och talar med dem

Vi anser att det finns mer att göra, det finns föreningar som bidrar med enorm nytta men helt ignoreras av förvaltningen... Föreningar som bidrar med läxhjälp, nattvandringar och socialt stöd till familjer som behöver extra stöd med sina unga framförallt pojkar, flera av dessa ignoreras helt! Det ska vi ändra på efter valet 2026!

Nedan har vi med ett några exempel på "små saker" som inte kostar så mycket men betyder mycket för våra ungdomar.

En klättervägg med basketkorg för max 350 000 kronor, och öppna upp Södertäljehallen för allmänheten till en rimlig årlig kostnad, båda dessa förslag finns med i vår budget (läs här) men kommer inte att genomföras av majoriteten med motivation att det saknas pengar... Detta sätter fingret på det vi talat om i flera år, att de extrema byggkostnaderna Telgebolagen drar på sig tas i sin tur ut i lokalhyror av verksamheterna, kultur och fritid har inte råd med småsaker men betalar över EN MILJON KRONOR I MÅNADEN I HYROR  tillsammans bara för Bårsta fritidsgård och gjuteriet som dessutom står tomt! Mer om detta nedan...

Klättervägg och basketkorg i ”squashhallen” i Västergårds fritidsgård.

Klättervägg är en populär sport!
Klättervägg är en populär sport!

Västergårds fritidsgård är en välskött och populär fritidsgård med omfattande verksamheter.
Den gamla squashhallen på gården används sparsamt och står mestadels tom och öde. Vi ser möjligheten att här ta vara på lokalen och samtidigt utöka verksamheten för våra unga med ett par populära aktiviteter.
Det är högt i tak, uppskattningsvist fem meter, så vi ser möjligheten att installera en klättervägg med säkerhetslinor samt basketkorg i lokalen. Det är viktigt att på bästa sätt nyttja de befintliga lokalerna till verksamheter som gagnar våra unga besökare. Realistpartiet budgeterar 350 000 kronor för att genomföra installationerna.

Tillträde för allmänheten till friidrottshallen (Södertäljehallen)

Södertäljehallen Södertäljehallen
Idag används hallen av föreningsidrotten och övrig tid står den tom.
Allmänheten bör ha möjlighet att utnyttja hallen då den inte är bokad.

Munktellhallen i Eskilstuna och Sätrahallen är utmärkta exempel på hur man gör träningen tillgänglig för allmänheten, i likhet med allmänhetens åkning i mängder av ishallar. I båda ovannämnda hallar betalar man en entréavgift till tjänstgörande vaktmästare.Genom att möjliggöra träning på egen hand ger vi aktiva idrottare bättre förutsättningar att utvecklas och förbättrar samtidigt folkhälsan för övriga som inte är aktiva i någon förening. Särskilt viktigt är dessa tider på vinterhalvåret då träning utomhus är svår att utöva.

Realistpartiet budgeter 300 000 kronor årligen som går till SBBK som är driftsansvariga för hallen som kompensation för att de håller i övervakningen av lokalerna de tider de är öppna för allmänheten.

Utökad fritidspeng upp till 1000 kr per barn som går i grundskolan

Detta är ej kopplat till Socialtjänsten och den eventuella statliga pengen på ingång.
Alla barn i grundskolan ska ha rätt till fritidspeng. Det finns många familjer som inte lever på försörjningsstöd men ändå har det tufft ekonomiskt och väljer bort kostnader i samband med idrott och aktiviteter för sina barn.
Realistpartiet budgeterar fem miljoner kronor per år för detta då vi uppskattar att det kan bli aktuellt för ca 5000 barn i Södertälje kommun. - Läs gärna vår insändare om fritidskortet här i Telgenytt - Länk!

Kultur & fritidsnämnden och kontoret skall prioritera rätt!

Enligt kommunens hemsida:
Kultur- och fritidsnämnden jobbar med kultur, fritid och idrott och tänker särskilt på barn och ungdomar...

Det låter väldigt bra, men sanningen är att man satsar mer på finkulturen än vad man gör i kronor och ören på våra ungdomar. Kommunen lägger via våra bostadsbolag över 100 miljoner på en lokal (Läs: Gjuteriet kostar skattebetalarna skjortan) åt grafikens hus (Notera: 2024-01-16 - Grafikens hus är inte aktuell som hyresgäst längre så nu hamnar hela hyran på KoF kontoret - Läs LT om detta här!) . Man satsar miljoner på Oktober teatern som verkar ha monopol på att få stöd som teater i Södertälje, STA teatern som bedrivs främst av eldsjälar mer eller mindre ignorerar man, endast några få prestige projekt kastar man obegränsat med pengar på, där finns det inga svångremmar som behövs dras åt när det skall sparas....
Missförstå oss inte, vi anser att all kultur, konst och teater skall få finnas och få stöd, men ibland spårar det ur och man glömmer bort vad som faktiskt är viktigast i Kof verksamheten:
Det är våra ungdomar - PUNKT!  - Bli gärna medlem och stöd ditt lokalparti - Länk!