Trygghet - Brott - Straff samt Åtgärder!

Ökad Otrygghet - Grovt Våld - Gängbrottslighet
Skjutningar och unga som dör, grova våldsbrott och stenkastning mot polis, brandkår, ambulanser, och misshandel av lärare har idag blivit vardag för både journalister, medborgare och dem som arbetar i dessa miljöer dagligen.

Denna artikel ifån Aftonbladet är några år gammal, men beskriver bra läget i "Orten" - Aftonbladet - Laglöst land 


Situationen i Sverige och Södertälje är inte acceptabel! 
Det som stör oss mest är den totala flathet som har uppvisas ifrån myndigheter, närmast en uppgiven suck som respons till detta och man har förklarat allt med socioekonomiska faktorer vilket inte stämmer, även unga ifrån välbärgade familjer dras in i gängkriminaliteten samt fler och fler unga kvinnor med.
Enda sättet att minska bilbränder, upplopp , stenkastning och grovt våld är att polisen får mer resurser och befogenheter samt att folk grips, häktas och straffas ordentligt för sina brott!
Samt att åklagarna/rätten slutar att släppa ut folk som begår grova våldsbrott direkt på gatan igen!


Det måste bli omedelbara följder! Situationen är nu absurd och moralsänkande för hela vårt land!
Det måste bli en ändring i systemet där man ofta fokuserar på brottsligens rättigheter och "glömmer bort" brottsoffret som ofta känner sig utsatt  och förnedrad en gång till efter en polisanmälan och eventuell rättegång.

Starta trygga hubbar, jämförbart med så kallade AMP enheter

För att öka tryggheten i synnerhet stökiga områden i Södertälje så har vi föreslagit fysiska bemannade enheter i utvalda stadsdelar, trygghetsvärdar i både skolor och stadsdelar, fler övervakningskameror och skapande av fler upplysta och trygga miljöer.

Samhällsklimatet har blivit hårdare och nyheterna rapporterar om grova våldsbrott, skottlossningar och mord på våra gator här i Södertälje. Våra otrygga områden som kallas för ”utsatta områden” i vardagstal är områden där kriminella gäng kraftigt påverkar vardagen för de boende. Vi har dessutom ett pågående gängkrig i vår kommun!
 
Realistpartiet satsar tio miljoner kronor på att öppna trygga hubbar i Södertälje. För att sedan bygga vidare finansiera verksamheten satsar vi fem miljoner kronor årligen.

Målet är att etablera trygga hubbar initialt i områdena Hovsjö, Ronna, Lina, Geneta och Brunnsäng.
Att stävja den ökande otryggheten som är både verklig och känslomässig kräver många åtgärder. Ett led i ett större åtgärdspaket, som bevisligen fungerar, är närvaro av vuxna och myndighetspersoner. Uppsala var första kommun i Sverige att starta upp projektet AMP, som visat sig framgångsrikt med positiv effekt i andra städer i världen.
 
AMP står för Affärs- och medborgarplats.
Den grundläggande tanken är att alla offentliga och privata aktörer som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga. AMP ska vara ett offentligt rum som är tillgängligt för alla där det till exempel anordnas aktiviteter för alla åldrar. AMP-modellen grundar sig i internationell och nationell forskning och fokuserar på flera aspekter runt en plats.

 
De lokala företagen och föreningarna känner sitt område bäst. De vet vilka de störande och farliga personerna är vilket är ett stort stöd till polis och myndigheter.
Vi är övertygade om att hubbens närvaro skulle uppskattas och välkomnas av boende och aktiva i området samt de små och medelstora lokala företagen. Telge Bostäder och Telge Fastigheter har gjort, eller håller i nuläget på med en inventering av sina egna lokaler och vad dessa kan användas till. Det finns sannolikt några av dessa som skulle lämpa sig till att anpassas för detta ändamål och det behöver inte heta just AMP enheter.
Vi föredrar en Södertälje version som är anpassad efter våra behov och förutsättningar och vi kallar dessa kort och gott för Trygga hubbar! - Läs förslaget /motionen om trygga hubbar i dokumentet nedan:

Förebyggande arbete ska börja redan i förskolan och med familjerna

Ungdomskriminaliteten ska minskas genom utökat samarbete med närpolisen och aktivt förebyggande arbete i skola, socialtjänst och med föräldrar för att förhindra att unga dras in i kriminalitet och/eller missbruk.
För unga i riskzon så är det viktigt med tidiga verkningsfulla insatser redan i mycket unga år.

Trygghet i Södertälje: Anställ kommunala trygghetsvärdar & väktare!

Otryggheten i Södertälje har inte bara ökat på våra gator utan så även i våra skolor.
Både lärare och elever verkar i otrygga miljöer vilket bidrar till en sämre elevhälsa och är även en stor bidragande orsak till sämre studieresultat för kommunens elever.
Realistpartiet satsar 8,5 miljoner kronor årligen till att anställa 15 trygghetsvärdar. En trygghetsvärd fungerar lite förenklat som en ”kvarterspolis” och som med rektorernas samtycke ska verka på våra skolor, stödja våra fritidsgårdar, patrullera i våra otrygga bostadsområden samt assistera våra trygga hubbar. Trygghetsvärdarna ska vara i direktkontakt med polisen och sociala myndigheter och se till att våra unga och lärare får en lugn skolmiljö. Trygghetsvärdarna ska även öka säkerheten i våra stadsdelar och centrum på kvällstid.
                                                                                                                                                                                          
Efter ett första år är tanken att trygghetsvärdarna ska införas permanent på de platser de givit störst effekt. Det kan till exempel vara på en skola där rektorn sett positiva resultat. Anställningen kvarstår hos kommunen och belastar därmed inte den enskilda skolans budget. Det ska även gälla de fritidsgårdar som ser ett behov av fasta trygghetsvärdar. Realistpartiet budgeterar därför ytterligare fyra miljoner kronor årligen för anställning av fler trygghetsvärdar.
I Göteborg har Länsförsäkringar gått in och finansierat trygghetsvärdar i skolor och det har givit klara och tydligt positiva resultat. Länsförsäkringar skriver följande om Trygghetsvärdar på skolor:
För att unga ska kunna prestera under skoltid behövs en miljö som kännetecknas av respekt, kamratskap och studiero. Detta är inte en självklarhet överallt.
Därför finansierar vi trygghetsvärdar vars syfte är att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna under skoltid.
En elev sa detta:
“I sjuan skolkade jag mycket. Men så började trygghetsvärden prata om framtiden och jag förstod vad som kunde hända om jag fortsatte skolka.”

Bilden är länkad till Länsförsäkringar och information om projektet

I samarbete med Reningsborg finansierar Länsförsäkringar fyra trygghetsvärdar på utvalda grundskolor i Göteborg. Trygghetsvärdarna finns som ett stöd för eleverna på raster för att de ska kunna känna sig trygga och veta att det finns en extra vuxen att vända sig till. Syftet är att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna samt främja kamratskap, studiero och respekt för varandra.
Trygghetsvärdarna arbetar på skolor i Bergsjön, Lövgärdet, Biskopsgården och Tynnered.
Både elever och personal vittnar om att trygghetsvärdarnas närvaro bidrar till positiva effekter i skolmiljön.

Generellt utökat trygghetsarbete i Södertälje kommun

Upplysta platser med kamera bevakning är tryggare platser
Upplysta platser med kamera bevakning är tryggare platser
Södertälje kommun har ett gediget arbete framför sig med att bygga upp medborgarnas trygghet.
Förutom trygghetsvärdarna i våra skolor och på våra gator ser vi behovet av upprustning av våra gångtunnlar och promenad- & cykelvägar så att till exempel belysningen är bra och fungerar överallt.

Vi anser att trygghetskameror ska vara ett naturligt inslag i vår vardag på allmänna platser.
De bidrar till att lösa brott och de flesta drar sig för att begå brott när man vet att man blir filmad.
Vi vill verka för fler trygghetskameror och att man ska installera de som redan godkänts av länsstyrelsen.
Vi satsar tre miljoner kronor årligen för att frilägga ytterligare resurser till att skapa tryggare miljöer runt om i Södertälje.  - Läs gärna vår insändare i Telgenytt om trygga hubbar:  Länk!