Miljöpolitik - Hållbarhet & Grön byggnation

Hur vi påverkar vår miljö är avgörande för hur vi efterlämnar vår planet till kommande generationer och djurliv.
Vi har en medveten och miljövänlig inriktning i vår politik, även om vi såklart håller oss inom realistiska ramar för vad som är möjligt att genomföra. Det vill säga åtgärder som inte stoppar samhällsutvecklingen och självklart tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.

Naturen är vår största tillgång och miljömedvetenhet är viktigt i samhället och alla dess verksamheter. Alla borde få möjligheten att skapa en relation till naturen i kommunen, och det är något vi vill verka aktivt för.
 
Att skapa en medvetenhet i tidig ålder bland våra unga skapar goda förutsättningar för att nästa generation får ett naturligt tänk kring miljöarbetet inom alla sektorer, oavsett vad de arbetar med när de blir vuxna. Därför har vi bland annat föreslagit att möjliggöra för fler skolklasser att besöka naturskolan.
 
Vi har också tidigare föreslagit att ett av kraven för att få föreningsbidrag bör vara att föreningarna ska ta fram en miljöplan för sin förening.
Detta för att skapa en medvetenhet hos föreningarna kring till exempel återvinning eller annan miljöpåverkan.
För att inte belasta föreningarna med administration så anser vi att vårt förslag om en föreningssamordnare som ni kan läsa mer om under kultur och fritid.
Samordnaren kan se till att föreningarna får tips på hur en grundläggande miljöplan kan se ut och därefter kan föreningarna själva fylla i de åtgärder som de anser de kan göra för att förbättra sitt miljöarbete.
Vår miljöpolitik bygger inte på höga bränsleskatter och stora subventioner på dyra elbilar för de med hög inkomst! Vår miljöpolitik bygger på en stark tro på innovationer och hållbara långsiktiga lösningar, utan att stänga ned tillverkningsindustrin, begränsa folks resor och skattebelägga vanliga familjers vardagsliv!

Grön & klimatsmart byggnation för bättre luft och levande centrum!

Klicka på bilden för att göra den större så kan ni läsa punkterna.
Södertälje kommun har tidigare deklarerat att man ska bygga 20 000 bostäder på 20 år och alla politiska partier är överens om att det råder bostadsbrist i Södertälje. Detta ligger nu lite vilande på grund av bland annat omvärldsläget, förhöjda materialkostnader, byggkostnader och PM10 problematiken kring Mälarbron.
 
Majoriteten har beslutat om ett dubbdäcksförbud som vi inte står bakom.
Självklart måste vi införa åtgärder som råder bot på problemet, men ett dubbdäcksförbud på en så central och logistiskt viktig plats anser vi är problematiskt. Man måste ta i beaktning centrumhandeln under jul, ökad olycksrisk, ökade utsläpp på grund av längre körsträckor och det faktum att polisen måste lägga resurser på att se till att förbudet efterlevs vilket kan skapa en försämrad relation mellan polisen och invånarna då invånarna kan anse att polisen slösar bort sin tid här då det finns annan och betydligt värre kriminalitet att fokusera på.
Det är vetenskapligt bevisat att "gröna väggar" och växlighet i sin helhet bidrar till att minska PM10 halterna och förbättra luftkvaliteten generellt.
 
Vi presenterar en alternativ lösning till dubbdäcksförbudet som vi kallar för Gröna väggar.
Idén om Gröna väggar uppstod som alternativ till dubbdäcksförbudet men har utvecklats till ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnaden som inför grönska som en naturlig del i Södertäljes arkitektur och stadsplanering.
Gröna väggar för ett levande Södertälje!
Södertälje kommun har återkommande problem med för höga halter av PM10 vilket leder till kontinuerliga överskridanden av miljökvalitetsnormen.
Problemen når ofta sin höjdpunkt under februari till april då vägarna är torra och bilar kör med dubbdäck. Detta hindrar vår kommun från att tillåta byggstart av tilltänkta projekt samt påverkar människors hälsa negativt.

Det är ett problem som måste lösas snarast. Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram och vår förvaltning har föreslagit en mängd olika åtgärder varav vissa vi sett haft god effekt genom åren. Ett område som dock utelämnats i utredningarna är växtlighetens effekt på partikelhalterna.
 
Närheten till växtlighet är en känd faktor i PM10-problematiken världen över.
Eftersom utbyggnadsplanerna för Södertälje mycket handlar om förtätning behövs en långsiktig lösning i framtida stadsutveckling. Ökat invånarantal i Södertälje kommer troligtvis leda till ökad trafikmängd i framtiden, så strategier för att bygga in miljöförbättrande åtgärder borde rimligtvis prioriteras för att skapa en hållbar stadsutveckling.
 
Problematiken med PM10 är inte begränsad till mätstationernas placering utan är ett kommunomfattande problem som hela tiden kan förflyttas på grund av nybyggnationer, lagändringar och invånarnas rörelsemönster. Därför anser Realistpartiet att bygga in luftrening i form av grönt (företrädesvis städsegröna växter) i arkitektur och stadsplanering bör vara praxis i Södertälje.

Vi anser att ”Gröna väggar” är en åtgärd som har potential att göra vår stad både hälsosammare och vackrare, och det är ett alternativ i debatten om partikelhalterna som bör tas på största allvar. Införandet av ”Gröna väggar” kan göra Södertälje kommun till en föregångare i den allt så viktiga nationella och globala kampen mot partikelproblematiken.
 
Realistpartiet budgeterar 300 000 kr till att utreda hur gröna väggar och grön arkitektur kan installeras och appliceras inom Södertäljes samhällsbyggnadsstrategi.
Extra viktigt nu när hela LUNA kvarteret ska byggas om 2025 - 2030!

Installera pantrör på offentliga papperskorgar

Pantör sitter på den offentliga papperskorgen Pantör sitter på den offentliga papperskorgen

Denna motion blev faktiskt beviljad av tekniska nämnden hösten 2023 - Nu väntar vi 2024 på att den ska klubbas i fullmäktige!

Vi i Sverige är väldigt duktiga på återvinning och arbetar mycket med det. Vi har ett utvecklat system för pantåtervinning när panten väl ska återvinnas men vi har att göra när det gäller insamlingen av pant ute i samhället. Det finns många som stärker sin ekonomi eller kanske rent av lever på pengarna man får av att panta. Det är ett många gånger förnedrande, smutsigt och ohygieniskt arbete att rota i sopkorgar efter slängda burkar.
Ett nödvändigt ont för många, för jag tror inte att någon frivilligt vill rota runt i sopkorgar där man inte vet vad man stoppar händerna i.


Som konsument av dryck i pantbara burkar ska det också vara enkelt att dela med sig av sin pant till andra på ett tydligt och enkelt sätt.
Det finns bra och existerande lösningar för att göra pantinsamlingen mer human, sanitär och enkel för både givaren och mottagaren. Det finns pantrör man kan montera på befintliga sopkorgar.
Organisationen Pantamera erbjuder två olika rör som enkelt kan monteras på befintliga sopkorgar. Enligt deras undersökningar visas det att panten sällan blir liggande mer än några minuter innan någon kommer och plockar upp den. Vi överlåter till kontoret att avgöra om man vill börja med ett testområde eller direkt införa detta på utvalda sopkorgar alternativt i specifika områden. - Läs mer om detta på deras hemsida: Pantamera.nu
Läs fler av våra miljöinriktade förslag här nedan: