Landsbygden prioriteras lågt när planerna dras upp i Södertälje stadshus - Realistpartiet vill stärka de yttre kommundelarna!
Kommundelarna Järna, Enhörna, Hölö-Mörkö och Mölnbo-Vårdinge har alla ett grundläggande behov av att på många ställen bygga ut Va-nätet, fibernätet, samt gång och cykelvägarna. Det behövs fler äldreboenden, mötesplatser och idrottsanläggningar. Öka tempot med att färdigställa detaljplaner även för landsbygden så att kommundelar som vill kan få växa! Vi är övertygade om att kommundelarna kommer att ha en stor nytta av att ha sitt eget lokalparti i ryggen när lokala frågor skall avgöras i Södertälje stadshus. - Läs om landsbygden här!

Enhörna

Enhörna
Är en halvö i Mälaren med vacker natur som ligger nordväst om Södertälje tätort. Enhörna kommundel har ca 2 700 invånare.
Enhörna trafiken in/ut går främst genom Södertälje, vi planerar att se över möjligheten att bygga en överfart i trakterna kring Kiholmen/ Vattubrink in mot Viksäter i Södertälje så att Enhörna kan växa och samtidigt minska trafik- och föroreningsproblematiken i Södertälje stad.

Realistpartiet - Har nu etablerat sig med representation i Enhörna kommundelsnämnd med 2e vice ordförande posten och ser fram emot att ta tag i lokala frågor som skolan, exploatering av Enhörna, Sandviken. - VA nätets utbredning. Vi anser att man skall gå varsamt fram i området kring Sandvikens brygga och ta stor hänsyn till de boendes där när man bygger nytt. Påkopplingskostnaden till VA nätet skall vara på frivilligbasis, inte tvinga folk som har bott i hus sedan generationer tillbaka att sälja sina hus då dem ej har råd att betala dyra påkopplingsavgifter. VA nätet kan dras fram och sedan så sker påkoppling när huset byter ägare, då den nya ägaren har detta i sin budget för köpet. Centrala Södertälje måste ta tag i vägrenoveringar och snabba på planändringarna så Enhörna får bygga som man vill.  - Landsbygden!

Järna

Järna - Länk om stadsdelen
Här finns fördelarna med det lilla samhället och samtidigt närheten till Stockholm och Södertälje. Naturen och havet är nära och möjligheterna till friluftsliv och kulturliv är goda. Järna har ca 10 000 invånare och är den näst största tätorten i Södertälje kommun.
Järna behöver en kommunal utomhus pool, gärna intill IP, där familjer kan vara på sommaren och barn kan lära sig att simma, kollektivtrafiken till bad är idag hopplös.
Vi har under august 2022 lämnat in en motion om detta. Rusta upp våra vägar och cykelvägar som är i dåligt skick på flera håll.
Tankar om Södertuna industriområde hittar du här i Länstidningen:Länk  och - Landsbygden
Realistpartiet -  Är fast beslutna att hjälpa till med att sätta denna stadsdel i större fokus än vad den ges idag.
Järna måste lämnas mer självbestämmande och inte få sin utveckling stoppad av byråkrater och stadsplaner som ritas upp i Södertälje centrum.
I Järna står detaljplanerana i kö i väntan på att tätortens tjänstepersoner skall ta sig tid att titta på dem... Järna växer och behöver bygga fler bostäder nu! Kulturen och framförallt de unga behöver fler mötesplatser, och dessa kan inte byggas utan godkända detaljplaner och bygglov!
Vi ser fram emot att vara med att driva fram en Järna vänligare politik med enklare bygglov, bra seniorboenden ett sunt företagsklimat. Vi har idag en ledmot och ersättare i Järna kommundelsnämnd, men vi sitter tyvärr i opposition och kan inte påverka så mycket som vi skulle önska! Vill du bli aktiv? Länk!

Hölö - Mörkö

Hölö-Mörkö - Länk om stadsdelen
Är en av Södertäljes södra kommundelar med ca 3 600 invånare.
De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit hög och nya bostadsområden växer fram. Kommundelen utgörs av Hölö tätort samt öarna Mörkö och Oaxen.
Realistpartiet - Har etablerat sig i Hölö -Mörkö kommundelsnämnd och ser allvarligt på hur åsidosatt denna stadsdel har varit under lång tid. VA nätet måste byggas ut, gång och cyckelvägar samt upprustning kring IP.
Brist på äldreboenden och skandalen med att stadsdelen inte får fibernät och tillgång till ett bra och stabilt internet är oacceptabelt helt enkelt! Hölö behöver också ett tågstopp! - De ska VI upphandla!
Det har och kommer att lovas pendeltågs och regionstågsstop i Hölö inför varje val sedan "Dackefejden" men inget har hänt... Löften igen inför ett val - Nu senast av MP i LT 2018-05-05  Men om det inte redan har hänt efter alla år vid makten tillsammans med S så kommer det inte att hända nu heller utan påtryckningar från ert lokalparti! Mälab måste
betala SJ så stannar regionaltåget...enkelt! Så varför har inte Södertäljekommun och Hölö - Mörkö kommundelsnämd handlat upp tjänsten innan? Fagra löften inför valet igen... MEN!
Realistpartiet=Handling=Tågstopp! Vill du bli aktiv?  Länk!

Mölnbo - Vårdinge

Mölnbo - Vårdinge kommundel - Länk
Mölnbo ligger Sydost om Södertälje tätort. Vårdinge-Mölnbo har 1 800 invånare. Här behövs ett eget omsorgs/äldreboende snarast så att de boendes slipper lämna sin kommundel p.g.a sin ålder.
Ca 800 personer hade skrivit under om att de önskar ett eget vård och äldreboende i Mölnbo, men kommundelsnämndens ledamöter för S, M och MP röstade NEJ till vårt förslag!
Mölnbo behöver en offentlig toalett och vattenpost intill tågstationen/Abbes för att underlätta för besökare/Sörmlandsleden.
Realistpartiet - Har nu etablerat kontakter i stadsdelen och är insatt i en del av de boendes oro och problematik. VA nätet - dyra påtvingade påkopplingar. Även här anser vi att påkopplingen skall vara på frivilligbasis och sedan kopplas på vid ägarbyte i framtiden. Ingen skall behöva flytta ut ur sina hus på grund av påtvingade kostnader!
Cykel väg mellan Järna, Gnesta och Hölö på 57an är en satsning som borde gjorts för länge sedan! Själva vägen behöver också rustas upp då tung trafik passerar dagligen.
Och att stadsdelen behöver en ny gymnastikhall vet alla som bor i stadsdelen! Pengar till detta finns om prioriteringen görs. 
Mölnbo/Vårdinge måste låtas ta ut svängarna lite med nybyggation och utökad samhällsservice. Även landsbygden måste leva!
Ny detaljplan måste godkännas så stadsdelen kan växa!
Mer om Vårdinge-Mölnbo - Landsbygden!
Skapar vi tillsammans!
Bry dig om lokalpolitiken!